הרב יובל עובדיה- קו אחרית הימים- בנושא הכוכב שמתקרב- חנוכה תשע”ח

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, מסרים, משיח בתשע"ו, סרט, עלוני גאולה

רץ ברשת – חלום עם הרבי מליובאוויטש – מגלה י”ג פסוקים חדשים של אני מאמין

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, מסרים, סרט, עלוני גאולה

 

 

 

רץ ברשת – חלום עם הרבי מליובאוויטש 12 -מגלה   י”ג פסוקים חדשים של אני מאמין

כבר עשרות צפיות תוך דקות! מעריכים שיזכה למליון צפיות תוך שבוע!

 

 תמלול החלום : להורדה החלום של הילד עם הרבי – 13 אני מאמינ’ס

ילד הפלא התמים מוישי מצעירי חב”ד זוכה לגילוי מהרבי מליובאוויטש זי”ע ומגלה לו סודות נפלאים, ב”ה בא לפנינו הילד הנ”ל והקלטנו אותו והקלדנו, בערך מה שאמר, לתועלת אנ”ש היקרים, חסידי כ”ק אדמו”ר זי”ע ונבאו בניכם ובנותיכם בחוריכם חזיונות יראו שלום קוראים לי מוישי ואני רוצה לספר את הסיפור שלי …. וכך היה כתוב
 1. אני מאמין באמונה שלמה שהרבי היה עבד ה’, חכם קדוש וצדיק וכל הנהגותיו והוראתיו היו על פי ההלכה, וידע את השולחן הערוך החמישי.

 2.  אני מאמין באמונה שלמה שהרבי דורש מנשי חבד להתלבש בצניעות אמיתית לפי ההלכה.

 3.  אני מאמין באמונה שלמה שהרבי רצה שהאשה תקיים את חומרת הזוהר לכסות את כל שערות הראש כולם משום צניעות. אני, מאמין, באמונה, שלימה, שדעת ורצון הרבי – הוא שהאשה וגם חסידית חב”ד בכלל – תלכנה במטפחת דווקא, ומבטיח שתזכה לבני חיי מזוני רוויחי והצלחה וכל הברכות שבתורה.

 4.  אני, מאמין, באמונה, שלימה, שהרבי ידע וסבר כמו הצמח צדק שפאה נכרית היא רק בבית לכבוד בעלה ולא חס ושלום בחוץ (חידושי הצמח צדק ברכות דף ו).

 5.  אני, מאמין, באמונה, שלימה, שהרבי רצה שיהיה הבדל בין יהודיה לגויה כשהולכת ברחוב, ויראו שהיא יהודיה אדוקה בתורה ומצוות בכיסוי הראש ובכלל הצניעות.

 6. . אני מאמין באמונה שלמה שמה שהרבי אמר ללכת בפאה היה הוראת שעה בלבד משום שבאמריקה אז הלכו הרוב בגלוי ראש ממש ולפעמים אפילו אלו עם המטפחות היו מכסות רק חלק למחצה שליש ורביע, וגם זה כשהיו ליד חברה חילוניה או גויה ובמסיבה וליד הנשיא היו מורידות את המטפחת ונשארות ללא שום כסוי ראש בכלל.

 7.  אני מאמין באמונה שלמה שהפאות של אז לפני 60 שנה היו כל כך מכוערות והיו מתביישות ללכת איתם ברחוב, עד שהיה צריך לשכנע אותם מאד ללבוש פאה בלב שמח ובאמיצות.

 8.  אני מאמין באמונה שלמה שהרבי סבר שפאות מהודו הם עבודה זרה, ופאה מתקרובת עבודה זרה אסורה בלבישה ובהנאה.

 9.  אני מאמין באמונה שלימה שהרבי אוסר את כל הפאות של היום ללא יוצא מן הכלל.

 10.  אני מאמין באמונה שלמה שהרבי בוכה כל היום וכל הלילה על זה שנשי חבד וכל ישראל לובשות פאה.

 11.  אני מאמין באמונה שלמה שהרבי, נגלה בחלום בחזיון לכמה נשים גם לנשי חב”ד ,ואמר להם שאין לו מנוחה ורוגע בשמים ואדרבה יש לו יסורים גדולים מאד, מזה שמפרסמים בשמו שאמר ללבוש פאה ומזה שנשי חבד חובשות פאה.

 12.  אני מאמין שה’ יתברך שמו קיבל את תפלת וזעקת הרבי, ושלח שליחים נאמנים, שיפרסמו בכל העולם שאסור ללבוש פאה גם ובמיוחד לשיטת הרבי.

 13.  אני מאמין באמונה שלמה שהרבי מברך את כל מי שפירסם את דעתו האמיתית – שאסור ללבוש פאה לכל העולם, ויזכה לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש מתחת לעשרה טפחים ויצביע עליו ויאמר בזכותך הגעתי!

 
..

B”H

A Child’s Vision

The tomim wonder boy, Moishei, from Tzeirei Chabad, merited a revelation from the Lubavitcher Rebbe, who revealed wonderful secrets to him, baruch Hashem. And his family recorded him and typed what he said, and this is what he said for the benefit of the dear Chassidim of the holy Admor, may his memory protect us. And the righteous sages are greater after their death than during their lifetimes. So the prophet says that before the redemption there will be true dreams, and as the prophet says: “And your sons and daughters prophesied in your youth visions that will be seen.”

And now I will relate what we received from the recording of the child talking about his vision:

Shalom to everyone. Shalom to all the children, shalom to all the people of Israel. My name is Moishe, and I want to tell you what happened to me today.

I love the Rebbe very much. Every day I study the Tanya, Likutei Sichot and Igrot Hakodesh. I love the Rebbe so very much, and have always wanted him to reveal himself to me. That is because I was born after he died, and I wanted to actually see the Rebbe. I gave a lot of charity and did many good deeds, and many acts of loving kindness. I lit a candle to elevate the Rebbe’s soul, and then I suddenly fell asleep and had a dream.

I heard what sounded like a shofar, and saw a Beit Hamikdash – very large, and engulfed in fire. I saw the Beit Hamikdash, and went inside. I started to walk around in the Beit Hamikdash, and I saw many Jews. I understood that the Mashiach had arrived, so I looked inside the Beit Hamikdash, and I saw a huge altar with a big fire burning on it. Guess who was there! There was an offering on the altar, and the Rebbe was making the offering. What was he sacrificing? It was a wig. Thousands of wigs. A gigantic pile of wigs. And the Rebbe was burning them. It was the wigs that everyone in the nation of Israel had taken off. In particular the wigs that Chabad women had removed. And the Rebbe burned them in Heaven, a sacrifice in honor of Hashem, blessed be His name. And he very quietly motioned to me to come closer. We entered a big hall full of many, many tzaddikim. Rebbe Shimon was there, and lots of other tzadikim. Then the Rebbe sat on a large, fancy chair, at the head of a table. On his right sat Ha’Admor Hazaken (the author of the Tanya). On his left sat the Tzemach Tzedek. And there was a gabbai there who poured them all drinks. The Rebbe didn’t want anyone to pour for him. They all raised their glasses “L’chaim! L’chaim!” But the Rebbe stayed at the head of the table, and looked extremely sad. He wept with great big tears falling into his drink, until the cup was full of boiling tears that spilled on to the table. He said to me in a loud, pained voice: “Know that a person must take great care not to be a kopher [heretic]. There are 13 principles. I believe with complete faith that the Creator, blessed be His name, is the Creator and Guide of all created beings, and that He alone has made, does make, and will make all things…” And he continued until he reached the principle: “I believe with complete faith in the coming of Mashiach, but because of the wigs the Mashiach cannot come. Say in my name that there is almost no Chabad chassid at all who is deserving of the Mashiach’s arrival – either revealed or hidden. Proclaim my pain and my shame and my humiliation before the congregation of Israel, the rabbis, the Knesset Hagedola, the Shechina, the Roshei Yeshivot, the Admors and the heads of Kollels. And the way to make a tikun – to remediate this – is for you to go back down and say in my name that it is fitting to conduct oneself like a true chassid. Not to be foolish at all, for a fool is one who disregards his rabbi’s words, our rabbi, our leader…” And he wept so hard he couldn’t continue speaking…

The Admor Hazaken began to speak (the Admor Hazaken was there too), and said, “My righteous boy, sweet child, I want you to publicize this in any way you can. And water will burst forth from your springs. For the true path is to be the holy light surrounding the head scarf, which surrounds the woman with holy, Divine light. Light so bright that the angels of the world can’t even gaze upon it. And when a woman reaches Heaven she will see all this, and illuminate it like afternoon rays of the sun. That is what the Rebbe was talking about. Because he wanted women to wear head scarves. But he saw it wasn’t happening, people weren’t listening to him. And so, like the prophet Eliyahu, he made a hora’at sha’ah, and emergency ruling. But not wigs which are idol worship. There is no way in the world to permit wearing one. And whoever wears a wig is surrounded by tremendous darkness, and prevents herself and her family from the blessings of life and sustenance. And to prove to you that this dream is real,” said Ba’al HaTanya, “I am now going to tell you what will happen when you wake up. You will tell this to everyone, and they will record it, and it will be publicized all over the world. And there will be righteous Jews, tzaddikim, who will believe it. But there will also be heretics, only a few, not too many, who don’t believe it. But they will be in danger when the Moshiach arrives, and that is my final warning before… (I don’t want to continue revealing what he said), and the sign is…” (Here he revealed many great secrets).

The Rebbe gave me to drink from the cup of tears, and at that moment I received the Rebbe’s entire Torah, and all of the Tanya. And I became very, very, learned, reaching the highest levels of understanding. One of the secrets he revealed to me, and that I revealed to others, is that the Tanya is the Torah written about Chassidut.  So Ba’al Haturim says that the Torah begins with אמת (the letters that spell the Hebrew word for truth). The last letters of the words ‘In the beginning Hashem created’ –

 בראשית ברא אלקים – spell אמת, truth. The Admor Hazaken continued: “And therefore, when I wrote the Tanya, I was careful about each and every word, and each and every letter. And the Tanya begins with תניא משביעין אותו – the first letters of each word spell truth. Not the last letters, like at the beginning of the Torah. And now I will reveal to you another secret, they impressed upon him – be a tzaddik and do not be a rasha – what is a rasha? An evil person – רשע? That word has the same numerical value as  ירא שייטל – one who fears a wig. Why? Because a woman who wears a wig has no fear of Heaven, but rather has “fear of wig”, because she is afraid her wig is not pretty enough…”

Now I will reveal another secret to you. He explained to me the secret of the Tanya (סוד התניא). What is the secret of the Tanya? The gematriya kolel (מספר כלל) – the numerical value plus the number of letters of the word) – for head scarf (מטפחת) is the secret of the Tanya. Why? Because I began the Tanya with the words: Every Jew, before he is born, is administered an oath: ‘Be righteous, and be not wicked. So how can someone wear a headscarf [the child got mixed up here, and must have intended to say ‘wig’], for her husband and children are the opposite of righteous, if there is idol worship in the house! It is truly a home of idol worship! That is what I meant when I wrote ‘Be righteous and not be wicked.’ And they revealed many great secrets to me. He said that there were some I could not reveal until the arrival of the Mashiach, and only then could I teach new Torah.

And then the Rebbe began to speak, and he wept greatly as he spoke. “Do you see my tears? Do you see my red face? Do you see the pain in my heart? I don’t want anyone to call himself a Chabad chassid if she doesn’t heed my words and only wear a scarf. I will not forgive her, for Chabad is not idol worship. And whoever wears a scarf, it is as if she has fulfilled all 613 mitzvot. And I specifically established a program for studying the Rambam, which states that the first mitzvah is to believe in Hashem. And that is the foundation. And the righteous man shall live by his faith. And then the Rebbe gave instructions, and his assistant brought him a tear stained page, and on the page were twelve… And he began writing [transcriber’s note: perhaps the child meant that the Rebbe wrote with tears instead of ink] twelve new pesukim (chabad have twelve pesukim), that every child should recite. 13 principles. And whoever publicizes them, and every girl and boy who recited them, will merit seeing the arrival of the Mashiach.

And this is what he said to me:

 1. I believe with complete faith that the Rebbe is a servant of Hashem, wise, and holy, and righteous. And all of his customs and teachings were according to halacha, and he knew “the Fifth Shulchan Aruch. [the fifth section of Shulchan Aruch].
 2. I believe with complete faith that the Rebbe requires of all the people of Chabad to dress in a truly modest fashion, according to halacha.
 3. I believe with complete faith that the Rebbe wanted women to uphold the stringincies of the Zohar, for everyone to cover all of their hair, in an act of modestly. I believe with complete faith that the Rebbe’s intention and desire what that women in general – and Chabad chassidic women specifically – wear head scarves. And he promised that they will merit life, sustenance, profit, and success, and all the blessings in the Torah.
 4. I believe with complete faith that the Rebbe knew and held the same opinion as the Tzemach Tzedek, that a wig should only be worn in the house before one’s husband. And not, heaven forbid, outside (Chidushei Hatzemach Tzedek, Brachot, page 6).
 5. I believe with complete faith that the Rebbe wished for a differentiation between a Jewess and a gentile woman when they walk in the street. And everyone should see that the Jewess devoutly observes the Torah and Mitzvot with regard to covering her hair, and to modestly in general.
 6. I believe with complete faith that when the Rebbe said to wear a wig it was a ruling for a specific time and circumstance. Because in America at that time most of the women went out bareheaded altogether, And those who wore head scarves sometimes only covered half, or a third, or a quarter of their hair. And if they were in the company of secular or gentile women, or in the presence of the President, for example, they would remove their scarves and their hair was totally exposed.
 7. I believe with complete faith that the wigs of 60 years ago were so ugly that women were ashamed to wear them out in the streets. It required much effort and enthusiasm to convince them to put on those wigs.
 8. I believe with complete faith that the Rebbe held that the wigs from India were idolatrous, and it is forbidden to wear or gain any benefit from tikrovet avodah zarah – a sacrificial offering to idolatry.
 9. I believe with complete faith that the Rebbe forbids all the wigs of our day and age, without any exceptions to the rule.
 10. I believe with complete faith that the Rebbe weeps every day and every night over the fact that Chabad women and women of the Nation of Israel wear wigs.
 11. I believe with complete faith that the Rebbe has revealed himself in dreams to several women, including Chabad women. And he told them that he has no peace or comfort in Heaven. In fact he experiences intense suffering because it has been publicized in his name that he said women should wear wigs, and because Chabad women wear wigs.
 12. I believe with complete faith that Hashem, blessed be His name, has accepted the Rebbe’s prayer and outcrying, and has sent loyal messengers to publicize throughout the world that it is forbidden to wear a wig – Especially according to the Rebbe’s teachings.
 13. I believe with complete faith that the Rebbe will bless everyone who publicizes his true position – That it is forbidden for anyone in the world to wear a wig. And whoever publicizes this will truly merit welcoming our righteous Moshiach ‘lower than ten tefachim’, and He will point at them and say, “In your merit I have come!”

האם תתכן גאולה בקרוב?- מסר מאליהו הנביא לחייל צה”ל

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, מסרים

    להורדה: בקובץ pdf: ישמח לבנו 2  

חיים לאחר המוות של הרב ניר אבוגן -The life after death story of Rabbi Nir Abugan

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-התחזקות, מסרים, עלוני גאולה

The life after death story of Rabbi Nir Abugan Produced by an ‘Bechagvei Hasela’ organization

 

מי לה’? אלי – מסר ממלך המשיח – Who is for Hashem come to me A message from Melech HaMashiach

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, מסרים, סרט, עלוני גאולה

התגלות מלך המשיח למרן רבינו עובדיה יוסף זצוק”ל בחלום הלילה ובו מסר מלך המשיח מסר חשוב ביותר לעם ישראל והוא – מה עלינו לעשות להחיש ביאתו במהרה בימינו אמן יצא לאור העולם ע”י ארגון “בחגוי הסלע” להחיש גאולת ישראל בחסד וברחמים  
Who is for Hashem come to me A message from Melech HaMashiach
Produced by an ‘Bechagvei Hasela’ organization
https://www.youtube.com/watch?v=-2oURyP0dKE ……………………… ……ETERNAL COVENAT from the movie ‘True Seal’
 
 
 

גלרית רמזים תשע”ז | גלרית רמזים תשע”ח

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-גלריות גימטריה, כללי

גלרית רמזים בחדשות תשע”ח

מומלץ לפתוח כל פעם גלריה אחת

עדכון 5.2.2018

70 נפצעו - וכן עשירי העולם הפסידו 70 מיליארד, כזכור טראמפ (424) ביום כניסתו לשלטון היה בן 70 שנה 7 חודשים 7 ימים - הרמז אנו נכנסים לשבת הנצחית (המס 7 מסמל זאת ) אנו נכנסים לגאולה... זה שני רמזים מהקב"ה המלמדים אותנו שרק הוא שולט בבריאה.. וכן נוספו עוד 10 !!! רמזים חדשים "בפוסט הרמזים מאת עמיחי"
לחץ כאן להצגת תמונות נוספות

גלרית רמזים בחדשות תשע”ז – ותחילת תשע”ח

לרמזים נוספים במספר ‘גאולה = 45’ מומלץ לצפות בגלרית רמזי 45 

עדכון 17.7.17

הסימנים ממשיכים - בן 7 בתאונה של 7 אנשים בכביש 70 בתאריך 17-7-17 (מעניין אורך כביש 70 הוא 76 ק"מ !! - ויקיפדיה) - וכן פורסם בשעה 424 = משיח בן דוד - רעידת אדמה בעוצמה 6.6 = בן דוד
לחץ כאן להצגת תמונות נוספות
 

צדיק נסתר ראה השבוע את רבי מליובאוויטש בחלום- והרבי אמר שיש לו יסורים גדולים

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-כללי, מסרים, עלוני גאולה

https://www.youtube.com/watch?v=BWiy2rDYnQo צדיק נסתר ראה השבוע את הרבי מליובאוויטש בחלום…. הוא אמר כבר בכמה חלומות שיש לו יסורים גדולים על זה שמפרסמים בשמו שכאילו אמר שצריך ללכת עם פאה!!! : “צריך לעבוד על חב”ד זה הכי חזק, הם כולם תינוקות שנשבו, להדפיס מודעות שיעורים דיסקים ספרים שירים וכו’ שילך בוואסטפ ולכל אימייל של חב”ד ובכל הלוחות מודעות – המלחמה מתחילה!” מה  נאמר לדברי הרבי??? מי יציל את חב”ד??? רק הקדושים ינצלו בגוג ומגוג!!!  

כח המזוזה- סיפור אמיתי -מצמרר: החור בקלף המזוזה תוקן – והחור בלב נעלם כלא היה

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, מסרים, עלוני גאולה

  אדם חולה לב שעמד לפני ניתוח לב  פתוח, החליט לבדוק את המזוזות בבית- לאחר בדיקת המזוזות נחרד לגלות שבקלף של אחד המזוזות על המילה “לבבך” יש חור- (רצ”ב צילום). לאחר שהקלף הוחלף, חזר החולה על הבדיקות ונס גדול אירע, כאשר הרופאים הודיעו כי החור נעלם כלא היה וכבר אין צורך בניתוח. הסיפור ממחיש את החשיבות הגדולה של בדיקת המזוזות,  ועל דרך משל כמו שנתיך חשמלי מגן מפני התחשמלות ופגיעה במכשיר, כך המזוזה מגינה ב”נתיך” רוחני על האדם ובני ביתו מכל רע.

 ולכן לא לחינם אומרים גדולי ישראל שאם יש (ל”ע) בעיה/צרה בבית, דבר ראשון לבדוק מזוזות.

   

עולם הפוך – מסר

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי

אני רוצה לומר לכולם, אין ספק בכלל, נכנסנו לזמנים האחרונים שלפני הגאולה השלימה. כל אדם שרוצה לראות יכול בקלות לראות שכל העולם הפוך והפוך, ששום דבר הוא לא כמו שפעם; לא מזג האויר, לא הים, לא האדמה, שום דבר, כלום לא כמו שפעם. האוקיינוסים עולים, כי הקטבים הצפוני והדרומי נמסים מבפנים, מתוך כדור-הארץ. אני לא אעבור על כל הדברים האלה כי אתם כבר שמעתם את זה הרבה פעמים, אבל כדוה”א עם כל מה שיש בטבע – עובד נגד הבן-אדם עכשיו, לא משנה מה, זה עובד נגד הבן-אדם.
כל כך הרבה שנים התרגלנו לגדל אוכל, לצוד חיות וכו’ בשביל אוכל, ועכשיו החיות הם פחות בכמותם, והדגים מתים במיליונים, והמצב של החקלאים מאד קשה, כי אי אפשר לסמוך על מזג אויר רגיל כמו שהיה פעם. הכל משתנה, ואנחנו רואים ברור שאנחנו, תושבי כדור-הארץ, על סף מלחמה ענקית, עם פצצת-מימן, וגם גרעיני “רגיל”, עד כמה שזה יכול להיות רגיל. ואפשר להעיף טיל מצפון-קוריאה עד לארה”ב, עד לוושינגטון-דיסי, עד לבוסטון, עד למיאמי-ביץ’, עד ליוסטון, עד לדלאס, עד לוס-אנג’לס וסן-פרנסיסקו, איפה שאתם רוצים, זה ממש עולם שקשה להאמין שעברנו לגור בעולם שכזה.
אם מישהו היה אומר לנו, בשנת 1947, 1948 או 1950 שזה יהיה העולם שיש לנו עכשיו – לא היינו מאמינים בשום פנים ואופן. אבל זהו המצב, ומה שעומד להיות זה יהיה כ”כ קשה שיהיה קשה לנו להבין איך מישהו יכול להמשיך לחיות! עד כדי כך. ולא רק המלחמה, גם ההשפעה של הכוכב, או ה’מיני-סולאר-סיסטם’, ה’ניבירו’, השביט, זה לא צחוק, זה יתקיים, וזה מה שמפריע כעת לכדוה”א. זה שליח ה’ כדי להרוס את היצה”ר, להרוס את העולם שנהפך למקום של הסיטרא-אחרא, שנהפך למקום של רישעות, של סדום-ועמורה, ולהוציא מכל זה את היהלומים, היהלומים שהם היהודים-האמיתיים עם נשמות יהודיות שעמדו בהר-סיני ואמרו נעשה-ונשמע.
אני רציתי רק לתת לכם תמונה כללית, ועכשיו נדבר על ארץ ישראל. דיברנו הרבה פעמים שירושלים זה המקום הכי בטוח בעולם, וזה נכון, אנחנו יודעים שזה יהפך לעיר פליטים, מתי ואיך בדיוק – אני לא יודע, אבל ככה כתוב [ישעיה ד’ ג’: ‘וְהָיָה הַנִּשְׁאָר בְּצִיּוֹן וְהַנּוֹתָר בִּירוּשָׁלָם…’]. אני רק משער שמי שישאר לשרוד בתקופה מסויימת יגיע לירושלים, ויכול להיות שֶמַּה שכתוב ‘בירושלים’ – הפרוש זה כל ארץ ישראל. אבל מה שכן חשוב, זה שכל יהודי שמרגיש בלב שלו שהוא יהודי, ושהוא מוכן לעזוב את הגשמיות, אף שהוא יודע שמעט אנשים יעשו את זה רק בגלל שאיזה אוטיסט אמר, אבל חוץ מאוטיסט כמוני יש גדולים שאומרים כמוני, שכל יהודי שרוצה לשרוד – מציעים לו לעזוב את כל הגשמיות המיותרת, ולהגיע לארץ ישראל, זה יהיה לטובתו ולטובת המשפחה שלו. יהודי שרוצה עם כל כולו לקבל משיח צדקנו – צריך עכשיו לארוז את הדברים להגיע לא”י. אני יודע שלא קל לבוא לארץ עכשיו; ומה שכתבתי גם כן לא יהיה מספיק בשביל לשכנע את כולם לבוא, אבל אני חייב להגיד זאת, חייב לומר: מי שרוצה להיות במקום הכי בטוח, ולא רק הכי בטוח, אלא גם הכי קרוב לה’, זהו המקום, זה המקום. אני לא לוחץ על אנשים שבשום פנים ואופן לא יכולים להגיע, אבל אני רק אומר את המציאות: מי שמגיע לא”י, ועדיף ירושלים, היהודי הזה אם הוא באמת מאמין בקב”ה, ורוצה את קירבתו, ורוצה לקבל משיח, הוא ישרוד את המצבים הקשים והמפחידים שעומדים להיות.
עכשיו זה לא הכל. שתדעו, מלחמת-עולם-שלישית תתחיל עוד מעט. המשחקים של צפון-קוריאה והאיראנים יחד עם הרוסים, עם מה שטראמפ אמר שירושלים זה עיר-הבירה של א”י, זה קצת מענין להגיד את זה בדיוק עכשיו, זה יפה מאד, אבל הוא ידע שזה יביא תסיסה גדולה בעולם, אז זה קצת משונה, אבל זה פועל לפי התכנית שלהם. ולא רק זה, הוא אמר עכשיו ברור עוד פעם שלא יכול להיות שהכותל-המערבי לא יהיה בידים של היהודים, וזה הקפיץ את הערבים עוד יותר.
אבל יש עוד דברים מעניינים. בערב-הסעודית יש שחושבים שזה לא כל כך הגיוני שהערבים הם כל כך נגד ישראל, למה? כי אין סיבה לכך, צריכים להיות דוקא נגד איראן, ולא נגד ישראל. מעניין מאד. אז יש לנו ממש-ממש עולם משוגע. הצעיר הזה שלקח את השלטון בערב הסעודית עשה גם איזה סרטון שעושה צחוק מהאיראנים. נו, מה יש להגיד? לא תהיה מלחמה?! זה ברור! הם הולכים לזה, וזה יהיה – ה’ ישמור. ה’ ישמור!
אבל זה לא יהרוס את כל העולם, רק ה’ ישירות יכול לעשות את זה – להרוס את העולם, והוא יעשה את זה דרך הכוכב, שזה יהרוס את רוב האנושות. אבל לא רוצים להאמין, לא רוצים לעזוב את המשחקים, את השטויות, ואת האינטרנט, את היוטיוב, וכל הדברים הטמאים שכולם מתעסקים איתם.
העולם ממש ירד בצורה איומה. העולם כבר אפילו לא-אנושי, זה משהו שלפני כמה שנים חשבנו שזה לא קיים, אבל באמת זה היה תמיד, רק שהרשעים-הכי-גדולים הסתתרו, לא ראינו אותם ברור, לא ידענו שהם מוכנים לעשות כאלו דברים איומים. אני לא יכול אפילו לעבור על כל הדברים שהם עושים, איך ומאיפה הם מרויחים את כל הכספים הענקיים שיש להם. קשה אפילו לדמיין מה הם עושים, אבל הם סחבו את רוב האנושות איתם, הורידו אותם למטה למטה. יש עוד בין הגוים אנשים טובים פה ושם, אנשים שמוכנים להקריב את עצמם על מזבח-האמת, נשארו, אבל מעטים. ואצל היהודים אנחנו צריכים לדעת טוב-טוב שכל נשמה יהודית, ואני אומר את זה כל הזמן, כל נשמה יהודית שעמדה בהר סיני – תנצל, שיהיה לכם ברור! ינצל! אפילו אם הוא עושה עבירות – ה’ יחזיר אותו.
אז לא לפחד, אני מבקש מהיהודים לא לפחד, זה לא יהיה קל, אבל לא לפחד, רק להחזיק באמת. והאמת – זה הקב”ה, האמת – זה התורה של הקב”ה. ולא להסתכל שמאלה ולא ימינה, לא להיכנס לכל השקרים. כפי שאנחנו אמרנו כמה פעמים שתהיה אנטישמיות גדולה בעולם, בכל המדינות, ואכן עכשיו יש בלי סוף, ובצורה איומה, גם בגרמניה, גם באנגליה, גם בשבדיה, וגם בכל הארצות.
ש. גם אצל המוסלמים במדינות שם מופיעה אנטישמיות…
ת. אצל כולם שם, לא משנה. ולא רק המוסלמים שמה, אלא זה מעודד גם את הגוים הלא-מוסלמים להראות את נטיית-הלב האמיתית שלהם, את הדרך האמיתית שלהם, את השנאה העמוקה שלהם ליהודים. באירופה, כל גוי כמו שאמרנו, נולד עם גֶן, כשהגֶן הזה – זה אנטישמיות. שונאים את היהודים. לא תמיד, כי יש יוצאים מן הכלל, אבל מעטים, מעטים מאד. ואפילו אם עושים פרצוף כאילו שהם הידידים שלנו, אבל הם רק מחכים לרגע שהם יכולים לחסל אותנו.
ושוב אני אומר: המדינה הגיעה לעולם בתפקיד של: “הפתרון הסופי של עם ישראל”. משרד-החינוך רוצה להרוג את הדת שלנו, ואנחנו מוצאים ספרי-לימוד חילוניים בתוך בתי-הספר וכו’ וכו’ וכו’, כמו שדיברנו בלי סוף על זה. עושים כאילו ‘בידור דתי’, אבל זה לא דתי, זה חילוני, זה מקלקל את הילדים שלנו, וזה כל הרצון שלהם: לקלקל את האידישקייט שלנו, להפוך אותנו לגוים, זה מה שהם רוצים. ומי שנותן יד לזה – אוי לו! מי שמשתף פעולה – אוי לו! מי שנותן לעצמו להיות קנוי, לאפשר לכך שקונים אותו עם כספים – אוי לו.
יהודים! תתחילו לבנות את בתי-הספר הפרטיים שלכם. ה’בית יעקב’ – זה לא מקום לחינוך. פה ושם יש איזה בית-ספר שקוראים לזה ‘בית יעקב’ שאולי-אולי יש בזה עוד משהו יהדות, אבל גם בחיידרים, וגם בישיבות, וגם בבתי-הספר, הרוב – במצב קשה מאד, קשה מאד מאד. מי שלוקח מרשעים כסף – בסוף הוא נהיה עבד שלו [שמות כ”ג: ‘וְשֹׁחַד לֹא תִקָּח, כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר פִּקְחִים…’].
מי שהוא בעל-המאה – הוא בעל-הדעה, כך אומרים – וכך האמת. ולכן זה קורה בכל שטחי-החיים שלנו פה בארץ. ובחו”ל זה פשוט עגל-הזהב, שפשוט שולט על כל העם כמעט. הוא מכתיב את כל מה שקורה. הגוים שמה שונאים יהודים, לא אוהבים אותם, והם ג”כ נמשכים לכל הגשמיות, וזה הרס, הרס. הם כבר לא יודעים מה זה אידישקייט אמיתי, אפילו שיש רבי’ס ויש חסידויות, ויש ישיבות, אבל לֵב, לב, נשמה – לא מרגישים שם את זה.
ולכן נעבור עכשיו מלחמה. ואחרי המלחמה נקבל ‘ביקור’ מהכוכב, ה’מיני סולאר סיסטם’, ה’ניבירו’, ואח”ז נראה מי הם היהודים-האמיתיים, נראה מי שקשור לקב”ה באמת, נראה מי באמת רוצה את העולם-שכולו-טוב בלי כל הגשמיות ומי לא, נראה מי הוא איש-אמת ומי איש-שקר. ואז בע”ה נוכל להמשיך ולבנות את בית-המקדש השלישי, ולחזור ל’ערב שבת’, אבל הפעם בלי החטא. סוף.

רמזים חזקים על הכרזת טראמפ והכרה בירושלים כבירת ישראל

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-ארה"ב, כללי, שבעים שנה, תיעוד אירועים

 • כמה מפליא שהכרזתו של דונלד טראמפ (= 424=משיח בן דוד) על ירושלים כבירת ישראל היא בשנת ה70 שנה למדינת ישראל וכזכור טראמפ נכנס לנשיאות בגיל 70 שנה 7 חודשים ו 7 ימים בשנת 777 ראה סרטון

 • 70 = גוג ומגוג – כפי שנאמר בספרים גוג ומגוג זו המלחמה הקשה ביותר וזה מלחמה על האמונה הקדושה, להאמין (ולהרגיש) שאין שום מציאות מלבד הקב”ה

<< נא לשתף את הפוסט לחברים – סרגל השיתוף בצד ימין – תודה <<

אוסף רמזים שהתקבלו ממקורות שונים

 • וכן ידוע שיש לירושלים 70 שמות, ההכרזה על ירושלים כבירת ישראל לאחר 70 שנים מיום הקמתה מראה שנגמרו כל הבירורים הנדרשים דבר התואם לכל המתרחש בעולם . עכשיו נשאר רק שיהיה לירושלים שם חדש כפי שכתוב “וקורא לך שם חדש שפי ה’ יקבנו”

 • באנו חושך לגרש ! לאחר נאומו של טראמפ: מסגד אל אקצא כיבה את אורותיו (רוטר) כל כך סימבולי לקראת חג האור ואורו של משיח… שנזכה לראות בקרוב את המנורה מאירה בתפארתה!

 

שימו לב 2 רמזים בנושא ירח בשבוע של הכרזת טראמפ … ירח…לבנה… מלכות בית דוד שנמשלה לירח…  שימו לב למספרים בתמונה למעלה 358000 = משיח (פי אלף!!!! ) וכן יש 14 = דוד – וכן המספר 7 – בתמונה למטה 363 = המשיח – 76 = בן דויד –רמז יפה שנשלח 193 מדינות באום ו192 בגימטריה “כי לה המלוכה” להמשך הפעילו את קובץ השמע


מאת סוד החשמל
 • בְּיוֹם י”ז בְּכִסְלֵיו תש”ח הָיְתָה הַחְלָטַת הָאוּ”ם שֶׁיְרוּשָׁלַיִם תִּשָּׁאֵר תַּחַת שְׁלִיטַת הָאוּ”ם. בְּעִקְבוֹת זֹאת פָּרְצָה מִלְחֶמֶת הַשִּׁחֲרוּר, וּבְדִיּוּק 70 שָׁנָה אַחֲרֵי אוֹתוֹ יוֹם מַמָּשׁ, בְּיוֹם י”ז בְּכִסְלֵיו תשע”ח, מַכְרִיז נְשִׂיא ארה”ב הַכְרָזָה הִסְטוֹרִית שֶׁיְרוּשָׁלַיִם הִיא בִּירַת יִשְׂרָאֵל. וְכֵן בְּיוֹם י”ח בְּכִסְלֵיו תשמ”ח פָּרְצָה הָאִנְתִּיפַאדָה הָרִאשׁוֹנָה. וְכֵן בְּיוֹם י”ז בְּכִסְלֵיו תש”ב התקיפו היפנים את פרל הרבור ואמריקה נכנסה להלחם במלחמת העולם השנייה.

בְּיוֹם י”ז בְּכִסְלֵיו תש”ח הָיְתָה הַחְלָטַת הָאוּ”ם 181 עַל תָּכְנִית הַחֲלֻקָּה שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, וּנְתִינַת מָקוֹם לִמְדִינָה יְהוּדִית בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, בְּנוֹסָף הֵם הִכְרִיזוּ אָז שֶׁיְרוּשָׁלַיִם תִּשָּׁאֵר תַּחַת שְׁלִיטַת הָאוּ”ם. בְּעִקְבוֹת זֹאת פָּרְצָה מִלְחֶמֶת הַשִּׁחֲרוּר כַּמָּה יָמִים אַחֲרֵי זֶה. וְהִנֵּה בְּדִיּוּק 70 שָׁנָה אַחֲרֵי אוֹתוֹ יוֹם מַמָּשׁ בְּיוֹם י”ז בְּכִסְלֵיו תשע”ח, מַכְרִיז נְשִׂיא ארה”ב הַכְרָזָה הִסְטוֹרִית שֶׁיְרוּשָׁלַיִם הִיא בִּירַת יִשְׂרָאֵל וּמְתַכְנֵן לְהַעֲבִיר אֶת הַשַּׁגְרִירוּת הָאַמֶּרִיקָאִית לִירוּשָׁלַיִם, וְהָעֲרָבִים מִתְעוֹרְרִים לְמִלְחָמָה היל”ת. יַחַד עִם זֹאת מוֹדִיעִים הָאַמֶּרִיקָאִים לְאֶזְרָחֵי ארה”ב שֶׁיְרוּשָׁלַיִם נֶהֶפְכָה לְמָקוֹם מְסֻכָּן שֶׁאָסוּר לִשְׁהוֹת בּוֹ, וּמִזֶּה מִתְגַּלָּה כַּוָּנָתָם הָאֲמִתִּית שֶׁרוֹצִים בְּעַצְמָם לִשְׁלוֹט בִּירוּשָׁלַיִם כְּמוֹ שֶׁהָיָה לִפְנֵי 70 שָׁנָה שֶׁהָאוּ”ם שָׁלַט בִּירוּשָׁלַיִם. כָּל זֶה רֶמֶז בָּרוּר מִשָּׁמַיִם עַל הַשְׁלָמַת 70 שָׁנִים שֶׁל חֶבְלֵי מָשִׁיחַ וּמַלְכוּת הָעֵרֶב רַב בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. לקריאת עלון סוד החשמל המלא לחץ כאן 
 • “זכור ה’ לבני אדום.. את יום ירושלים” האומרים ערו ערו ” מרמז הדבר שכאשר אדום ארה”ב) יזכירו את ירושלים ערו ערו התעוררו ישראל לתשובה והתעוררו הגויים למלחמה על ירושלים . עוד אפשר לומר שאדום תיקנה במעשה הכרזה זאת את חטא העבר נקווה שהכל יתוקן במהרה בביאת גואלנו.

 • האם בעל הטורים רמז על כך שארה”ב תכיר בירושלים? מפתיע: בפרשת השבוע (וישב) משווה בעל הטורים את תמר, אשת יהודה, לירושלים עיר הקודש. כדרכו, משווה בעל הטורים מילים וביטויים המופיעים בלשון זהה בתנ”ך, ובאופן זה מפרש את הנאמר. על תמר נאמר “ויחשבה לזונה” (בראשית לח, טו), ועל ירושלים נאמר “איכה היתה לזונה” (ישעיה א, כא) מפרש בעל הטורים: “כמו תמר. תחילתה בביזיון וסופה בכבוד – אף ירושלים סופה בכבוד, דכתיב: ‘ולכבוד אהיה בתוכה'”. מסיים בעל הטורים את פירושו, ומציין: “וזהו ‘זאת קמתך דמתה לתמר'”. כלומר, הפסוק המובא בשיר השירים משווה את ירושלים לתמר על שם הכבוד שנחלו תמר וירושלים לבסוף. מובן כי דברי הקב”ה ‘ולכבוד אהיה בתוכה’ מתייחסים לעולם המתוקן, כאשר תבוא הגאולה השלמה וכבוד ה’ ימלא את עיר הקודש. עם זאת, ניתן לראות בפירוש זה רמז קטן המקשר את דברי נשיא המעצמה הגדולה בעולם, שהכירה סוף סוף בזכותו של העם היהודי על ירושלים.

 • מאת ע: “הכרזת ירושלים” ? כן, זו הכותרת הרשמית אתמול בערב בעיתונים ובאתרים החדשות.ומול זה – “הכרזת כורש” (פירוט בויקיפדיה)שימו לב ……………הכרזת כורש = 1158 רגיל הכרזת ירושלים = 1228 רגיל מה ההפרש ? 70 !!וגם הכרזת דונלד טראמפ = 700 מסתתר רגיל (בקיצור 70)
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE