ארכיון כתב

התמימים עליהם יבנה העולם | מסר

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, מסרים

בס"ד, יום ד' י"ג סיון תשע"ז, ירושלים,  תקשור עם בנימין גולדן – מסר מס' 285

אם היה לכם להגיד מה שלי יש להגיד – אז גם אתם הייתם עצבניים… כן, כן, כן, הולך להיות מלחמה, לא סתם, לא סתם מלחמה, הולכת להיות מלחמה ענקית בכל העולם. זה לא יהיה במשך הרבה זמן, אבל יביא הרבה נזק. וזה יכניס אותנו ל'שוֹק', לא סתם.

אבל השוֹק הגדול ביותר זה יהיה לראות מי הם הרשעים באמת. נוכל לראות גם את זה. אבל לא יהיה לנו זמן הרבה לחשוב מה או איך או מי ולמה, אנחנו נעבור מִדָּבר לְדָבר, מהמלחמה לכוכב, מהכוכב לגוג-ומגוג וכו'. ככה נראה את הדברים. ואנחנו, אם אנחנו מספיק רגישים אנו יודעים ברור שכל ראשי המדינות של המערב בודאי ובודאי הם שייכים לסעה"ח, לרשעים, לאילומינטי, לכל הכתות ששייכים אליהם. נכון, זה תרזה מיי מאנגליה, וזה גם ההוא מצרפת שאינני יודע איך לבטא את שמו, ובודאי לא לכתוב את זה, וגם פוטין, וגם טראמפ, וגם אובַּמְבַּה, וגם מי שאתם רוצים, ראש ממשלת אוסטרליה, ראש ממשלת קוריאה-הצפונית והדרומית, כולם, כולם, הם כולם שייכים למקום אחד, הם כולם ביחד, מקבלים הוראות מהוותיקן. והם עובדי עבודה זרה, כמו שאמרתי לא פעם אחת. ואיך בדיוק נכנסת לתמונה הבת היהודיה של טראמפ – זה עוד לא ברור לי, אבל זה בודאי ובודאי איזו הצגה מעולה.

ואנחנו צריכים להתכונן, נכון, צריכים אוכל בבית, וצריכים מים בבית, וצריכים כל מיני דברים, נרות וכו', אבל יותר מהכל צריכים לקשור קשר חזק עם הרבונו של עולם, וזה כדי לשרוד את מה שעומד לפנינו. וזה כמעט פה. אני חושב שכמעט כל בן אדם בעולם, חוץ מהטיפשים ביותר – מרגישים את זה, ויודעים את זה. הגוים לא יודעים בדיוק מה לעשות, כי הם לא יהודים, הם לא קרובים לה' כמונו, אפילו אלה שמאמינים בה' אחד, אבל הם עוד לא על רמה כמו של מישהו שיש לו נשמה יהודית. ויש כאלה גוים שהם פשוט שייכים לסדום ועמורה, וזה הרוב.

הרוב זה סדום ועמורה, ויש בינינו גם כן סדום ועמורה, כי יש בינינו ערב-רב, אפילו שנולדו כביכול-יהודים, והם באמת יהודים, כי האבות שלהם יצאו ממצרים איתנו, לפי הדין הם יהודים, אבל באמת אין להם נשמה יהודית. נכון, הם היו ליד הר-סיני, אבל לא היו מתחת להר כשה' הרים את זה. הם עמדו אחורנית ולא קיבלו ממש את התורה ולא אמרו נעשה-ונשמע, לפחות לא עם כל הלב. הם אף פעם לא קיבלו את זה, ובכל הדורות הם מפריעים לעם ישראל, אפילו שהם יהודים לפי הדין. דורי-דורות עברו מאז יציאת מצרים, אבל לא השתנו, אפילו לא קצת.

ולכן יש לנו רבנים עם זקָנים ארוכים ופיאות ארוכות שנלחמים בצד של הסיטרא-אחרא נגד האמת. והם יכולים להגיד לכם ברור שזה אמת – אבל זה שקר. ויש יהודים-אמיתיים פשוטים שיודעים באופן טבעי את האמת, והם שומעים את הרבנים ששייכים לערב-רב, והם חושבים לעצמם: אבל זה לא יכול להיות נכון! זה משהו שלא יכול להיות! זו לא התנהגות כמו שצריך! כל מיני דברים שמעלים בראש של היהודי-האמיתי סימני שאלה, הם רבנים ששייכים לערב רב הם שמדברים, שנותנים כביכול חיזוק. אנחנו מלאים-מלאים ע"ר. הם רבים יותר מאשר היהודים האמיתיים, רבים בהרבה, והם מנסים למשוך אותנו לשטן, לכל העבודה-זרה שלהם מאז נמרוד. אבל זה לא ילך להם. כל יהודי אמיתי ינצל. ה' יציל  אותו. ה' יכול להציל כל יהודי אמיתי אפילו אם הוא רחוק, הוא יציל אותו!

אנחנו אומרים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מי שהוא באמת רוצה להיות יהודי, מי שבלב שלו הוא מרגיש שאם הוא לא היה יהודי אין לו בשביל מה לחיות – אדם כזה ינצל. לא לפחד! זה לא יהיה מלחמה כמו במלחמת-העולם-השניה שכל כך הרבה יהודים הלכו למוות במחנות, ובמשרפות וכו'. לא! הצדיקים לא ילכו כמו אז עם הרשעים, רק הרשעים ילכו. ואת הצדיקים – ה' ישאיר.

אנחנו עם ישראל צריכים לפתוח את העינים עכשיו, כי עוד מעט זה יהיה מאוחר מדי. אנחנו ממש כמעט לפני הסוף. אבל אל תחשבו שזה יקח חמש עשרה דקות. זה יקח יותר, אבל, לא, זה לא יהיה הרבה יותר, אבל זה תהליך, וזה יתפתח, וזה כבר מתפתח, אתם רואים את זה, אתם רואים את הבלאגן שיש בעולם. זה האילומינטי, הרשעים, אנשי סדום ועמורה, אנשי רומא, אנשי יוון. הם רוצים להפוך את הלאוין למותר, ואת המותר ללאוין. זה הכל. הם שונאים את הקב"ה, הם שונאים את האמת, הם רוצים שנהיה חלק מהעולם העקום שלהם. הם רוצים לקחת את הבריאה ולעשות עיוות, שזה יתאים לתשוקות שלהם. אבל זה לא ילך, לא ילך. מאז שהיה כזה דבר בעולם, מאז בריאת האדם, היו האנשים האלה שפשוט במקום לקחת את היצרים שלהם ולעבוד איתם ולהחזיק אותם בשביל הקדושה – עשו כל דבר עקום שרק עלה על דעתם.

ובדור הזה – זה כ"כ קשה, יש כ"כ הרבה טומאה שזה קשה להאמין. קשה להאמין שהטומאה הנוראה, הדברים העקומים שדורות קודמים עשו – שזה יכול להיות בדור שלנו, שזה קיים אצלנו. זה ממש 'פתוח' בלי שום בושות, וב'המונים'. לא סתם, המונים. וגם אם לא משתתפים איתם – אז לפחות יש גישה סלחנית כלפי האנשים האלה וכלפי המעשים שלהם, ה' ישמור. וזה גרוע מאד. אי אפשר לגדל ילדים באוירה כזאת. מה הם יהיו? הם יהיו מפלצות, הם יגדלו להיות מפלצות ח"ו. בכל מקום יש לנו יהודים שנגועים בדברים כאלה, בעולם הגדול. וזה בדיוק היה התיכנון של בן-גוריון עם כל הרשעים של הציוניסטים. מה להגיד? מה לומר? אנחנו חוזרים על אותו הדבר עוד פעם ועוד פעם, אבל היהודים לא רוצים לשמוע: יש לנו מלא יהודים, שה' ישמור, שהם גם משתתפים בדברים העקומים, והם כביכול 'חרדיים'. ילד איננו בטוח בתוך ה'חדרים', או בישיבות. מי שמע כזה דבר?!… מי שמע פעם כזה דבר?!.. לא היה כזה דבר. בין הגוים כל דבר עוד היה, אבל אפילו שם – היתה עוד איזו בושה, לפחות קצת בושה. והיום אין בושה בכלל, לא בישיבות ולא בשום-מקום. אבל בין היהודים החרדים יש עוד תמימים, ועל גבי התמימים האלה – העולם יבנה, העולם החדש, העולם של משיח ושל בית המקדש ושל הקרבנות, ובעיקר של הקדושה. אין לי מילים לתאר מה זה יהיה, קשה לי לתאר מה זה יהיה, איזה עולם נקי, עולם בלי יצרים פסולים, עולם שהכל יהיה לשם שמים, רק לשם שמים, נטו.

שאלות ותשובות:

ש. מה זה בדיוק 'לקשור קשר עם ה", מה בדיוק צריך לעשות?…

ת. צריכים להתבודד, להתבודד ולהתחיל לדבר איתו, עִם ה', להגיד את כל הבעיות ואת כל הצרות, כל מה שמפריע לך, כל מה שלוחץ עליך, עם דמעות, אפילו יותר מדמעות, ואז לאט לאט תתחיל להרגיש את הנוכחות של הקדושה, תתחיל להרגיש כמה שזה טוב לכם, כמה שאתם מרגישים רוגע, ותהיה לך הרגשה של נוכחות, שלו, ושהוא איתך תמיד, ושהוא שומר עליך, ולא משנה מה, אם הוא נותן לך אפילו מבחן קשה – תדברו אתו, תדברו אתו, תקשרו עמו קשר, ואתם תרגישו איך לעשות ואיך לקבל את זה, ואיך לעבוד על זה בשלימות.

ש. אמרת שיהיה 'שוֹק' גדול כשנגלה כמה פועלים מטעם הערב רב. עכשיו יש באמריקה עצרת נגד גזירת-הגיוס, ויש עסקנים שפועלים בכל הכח להזיק לזה, שלא תהיה עצרת…

ת. אני רוצה לומר לך, הרשעים האלה – הם יקבלו מכה שלא יתעוררו מזה, ישיר מהקדושה. זה בדיוק מה שקורה עכשיו: בירור. מי שייך למה. ועכשיו נראה מי הם הרבנים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם ומי לא, פשוט מאד.

ש. דבר מדהים קרה לאחרונה שאחד מהעסקנים ההם, מהפוליטיקאים החרדיים, הלך לנאום בכנס רשמי של הקרן החדשה לישראל…

ת. כסף כסף כסף כסף. מה אני יכול להגיד, זה הכל – כסף ושליטה. מי שיכול ללכת לכזה דבר, ללכת לאלו שרוצים להרוס את האידישקייט, שרוצים בכלל להשתלט על העולם עם עבירות הכי קשות שקיים, איך הוא יכול ללכת לכזה דבר?!… יכול להיות שהוא לא יודע, אבל אינני מאמין שהוא לא יודע.

ש. מה אתה אומר על מה שמתרחש כעת עם קטאר?…

ת. זו ההתחלה של מלה"ע ה-3, זה ברור, אתם הרי יודעים. האם אתם לא רואים ברור שזו התממשות של הנבואות?!.. ועכשיו אירן איימה על ארה"ב וגם על הארצות שמסביבה, ערב הסעודית, ועוד, אבל יש גם במקורות שצריכה להיות מלחמה פה, מלחמה לא פשוטה (זכריה י"ד). אבל מה שקורה עכשיו – זה לא גוג ומגוג. הכיוון שאני מבין שגו"מ יהיה, כמו שהגר"א אמר, מאד קצר, כי רק המשיח עם הקב"ה נלחמים כנגדם, ויש להם כח מעל ומעבר לכולם, והם יוכלו לגמור אותם בכמה שניות…

ש. בהושענות אומרים: 'הושענא שלש שעות'. מביאים מזה אסמכתא לכך שהמלחמה תארך שלש שעות בלבד…

ת. היום מה שהם יכולים לעשות בשלש שעות – זה משהו נורא ואיום… ויש כל מיני חשבונות. הגר"א אמר שזה יארך זמן קצר ביותר.

ש. רבנים לאחרונה הלכו לוותיקן להפגש עם הפופ…

ת. בטח שיש רבנים שמדברים עם הוותיקן, גם הרב הראשי הלך אליו. היו רבנים שהלכו עם השטריימלים שם ורקדו, והוא עמד שם עם הצלב שלו. אבל זה לא רב, זה אחד העסקנים שם בארה"ב. האפיפיור ימש"ו, – הוא רק רוצה למשוך את היהודים, זה מה שהכי חשוב לו. וזה לא סתם שטראמפ שָׂם מסביבו כל מיני יהודים, זו השיטה שלהם, להציב את היהודים בשורה הראשונה בכדי שיהיה אפשר להאשים אותם…

ש. מה דעתך על ביקורו של טראמפ כאן בארץ?…

ת. כל הביקור היה רק בשביל לעשות הכנה למלחמה. ולא רק זה, הביקור בכותל – זה כנראה משהו ששייך לעבודה-זרה בשבילו, הוא הלך לראות את המקום, אבל הוא אדם לא-אמיתי, הוא ממש עובד ע"ז…

ש. יש יהודים שמאד מעריצים אותו, ועושים ממנו דמות גדולה…

ת. הכל הצגות.

ש. בסוף הוא איכזב אותם, הוא לא העביר את השגרירות…

ת. לא, זה הכל שטויות, גם נתניהו שייך לזה, וכולם שייכים לחברה אחת גדולה…

ש. אז עכשיו הוא מארגן מלחמה כנגד איראן?…

ת. זה יתחיל עם מלחמות כאלה, אבל הם רוצים לעשות מלחמה גדולה, אינני יודע איך זה הולך בדיוק, אבל ברור שהם רוצים מלחמה גדולה מאד, שתבלבל את כל העולם. הם חייבים להיכנס לבונקרים שלהם בשקט. ועוד מעט יתחילו לראות יותר חזק את הכוכב, כי כבר רואים את זה, אבל יראו עוד יותר, ויתחיל להיות עוד יותר רעידות-אדמה, ועוד יותר אסונות-טבע, ולא יהיה להם הסבר.

והם רוצים לעשות מהומות באמריקה ומהומות באירופה ובכל מקום, וגם מלחמה. הם לא עומדים לפוצץ הרבה דברים ולהשתמש בפצצות גרעיניות, כי זה יקלקל את הכל גם בשבילם, אבל הם יעשו מספיק הרס, וינסו להפיל את הכלכלה, ולגרום גם להרבה מקרי מוות, אפילו של מיליונים, ורעב בכל מיני מקומות. וזה יהיה עם בלאגן עצום, וכל האלה, כבר יֵשבו בתוך הבונקרים שלהם כשזה כבר יתחיל. ואפילו אם יצלמו אותם כאילו שהם במקומות אחרים ולא שם, אבל שם זה יהיה, והם יהיו שם.

מלכת אנגליה אינני יודע את מקום הימצאה, אבל אל תדאגו לה, כי או שהם ידאגו שהיא לא תחיה עד אז, כי היא סתם מפריעה, או שיש לה מספיק עמדה בתוך הרשעים ויהיה להם הערכה רבה כלפיה וידאגו לה מאד, ויהיה לה את המקום שלה בפנים, גם למשפחה שלה. אז אני מאמין שכל הרשעים יגיעו לסוף שלהם. זה לא אומר שכולם ימותו בתוך המנהרות שלהם, אבל ימותו, ומי שלא – ימות בגו"מ.

ש. האם היהודים באמריקה מתחילים להבין שזה הסוף?..

ת. יש כאלה שמתחילים להבין, אבל הם מעטים, ואני מדבר על החרדים, מעט חרדים שמתחילים להבין, ויש כאלה שכבר מכינים את הפספורטים… יש כאלה שיש להם אפילו דירות פה, אבל הם מעטים, אלה שמתכוננים לבוא. הרוב זה 'ביזנס אס יושואל' (business as usual)…, עסקים כרגיל. והם לא רוצים לדעת, ולא רוצים שמישהו יספר להם, כי הם לא רוצים להיות עצובים, הם לא רוצים לפחד, הם רוצים להמשיך את המסיבות שלהם, ובשביל הרבה מהם, את החיים העקומים שלהם, ש'על השטח' זה אולי נראה חיים ששייכים לתורה ולמצוות, אבל 'מתחת' זה משהו אחר. באירופה –  אני מאמין שעוד יהודים צרפתים יגיעו עוד מעט, אבל אני לא יודע אם האנגלים יגיעו, כי החרדים תקועים באנגליה, החיים שם כ"כ קלים מבחינה כספית. הממשלה משלמת להם שכר-דירה ותקציב שמן וטוב על כל ילד וילד, והם לא צריכים לדאוג בכלל, הם יכולים ללכת ללמוד, והאשה יכולה לעשות איזה עסק קטן בבית, והם מסודרים. יש ביניהם אנשים שבכל זאת תופסים, אבל התרדמה שם באנגליה היא ענקית. אמנם יש עכשיו בחירות, וזה שרץ נגד הגברת ראש-הממשלה הוא אנטישמי ענק, והם כבר אמרו באנגליה שאם הוא יכנס, אזי כל היהודים צריכים לעזוב את אנגליה. וזה המצב. מעניין מה שיקרה באוסטרליה, שם זה קרוב לקוטב-הדרומי, ואני חושב שיהיה, וכבר יש הרבה דברים מן הטבע שקורים, דברים מדהימים, כמו שבקיץ היה חום מאד גבוה, ופתאום – שלג!!  או כל מיני דברים כמו רעידות אדמה, ובצורות ענקיות, משהו נורא, וכו' וכו', זה מקום מאד מסוכן שם. ויש שם מלא יהודים, רק בעיר-הבירה מלבורן יש חמשים אלף יהודים, וביניהם יש דתיים וחרדים.

ולא מספרים מה שקורה בארצות רחוקות מאיתנו, כמו הודו וכו' וכו', הם לא מספרים כמה דגים מתים, אלפי, מליוני דגים מגיעים לחופים ומתים ממש בערמות ענקיות. הם לא מוצאים סיבה לכך. זה לא כתוצאה מזיהום, בדקו זאת. כנראה שזה בגלל זה שהאוקיינוסים מתחממים מכח הכוכב, והרי האמצע של כדור-העולם זה עשוי לַבָּה, מתכת נמסה, וכמו כל הפלנטות שהם מתחממים. ורואים שהפלנטות האחרות כמו מרס מקבלים יותר אור, רואים יותר חזק את צבעם, זה מהחימום. ובגלל זה מתים דגים, לא בשביל הזיהום. הקוטב הצפוני והדרומי נמסים, והדרומי נמס הרבה יותר מהר מן הצפוני, האטלנטי מלא עוד יותר בדגים מתים. והדגים מתים מכח החום. לא מצאו סיבה של זיהום או משהו כזה. נכון שיש זיהום, אבל לא זו הסיבה שהעולם משתנה, בכלל לא.

והם מנסים להסתיר זאת מאיתנו בכך שלא מדברים על זה כמעט בכל התקשורת, רק בתוכניות האלטרנטיביות ניתן למצוא את זה. והבולענים הרבים – אומרים שיש 3000 רק ליד ים המלח, והרי-געש יש מתחת למים באוקיינוס, שאינני יודע כמה אלפי שנים עברו שלא התפוצצו, וזה עכשיו מתחיל להתפוצץ! וזה גם כן מחמם את המים. ויש סופות-טורנדו במקומות שאף פעם לא היה. ויש כל מיני דברים, יש את ה'גייזר הזקן', שאנשים היו הולכים לראות את זה בפארק-הלאומי של ילוסטון בארה"ב שכעת זה מתחיל לרעוד, זה אף פעם לא התפוצץ. זה משהו ענק שם בתוך האדמה, ואם זה יתפוצץ – שלשת-רבעים של ארה"ב ילך לאבדון, כי זה יהיה כ"כ סמיך העשן, וזה יכסה שני שליש מארה"ב. אנשים ימותו רק בגלל העשן הזה.

ש. מה קורה עם צפון-קוריאה, לא שומעים…

ת. ועוד איך שומעים… הוא ממשיך לנסות דברים, וממשיך לאיים, והאמריקאים שמה, והרוסים שמה, והסינים שם על הגבול עם אלפי חיילים. וראש ממשלת דרום-קוריאה אמר ברור שחייבת להיות מלחמה בשביל לגמור עם המטורף הזה בצפון קוריאה. אבל הם כולם יחד, זה מה שמצחיק פה, זה משחק, זה סרט, במקום לדבר מה טראמפ יעשה, מה מיי תעשה, מה מרקל תעשה, פשוט תשבו ותיהנו מכל הסיפורים שזה כאילו סרט. הם כולם שחקני סטודיו בקולנוע הזה.

מי שהם רוצים לחסל – הם הורגים אותו אומרים לו 'ביי ביי', אפילו לא מסתירים את זה, הם רוצחים אותם, ומשאירים את זה ללא הסבר וסוגרים את העסק. אף אחד לא הולך לבית-סוהר בגלל זה ושום דבר לא קורה. מי שהולך כנגדם – רוצחים אותם ולא משלמים דין וחשבון. לא צריכים לעשות משחק כאילו זה מישהו אחר שחיסל את הקרבן…

ש. פעם דיברתם על "מחנות הפימה" …

ת. הפימה קמפס קיימים, ולא ברור בשביל מה צריכים אותם, הם מאויישים בצוותות שלהם אבל אין מי שגר שם. יש שטוענים, ואינני יודע אם זה נכון, שמתפטרים שם מכל ההומלסים, אבל זה לא ברור, ויכול להיות גם שכאשר יתחיל הבלאגן יכניסו שם אנשים שמתנגדים להם או שמנסים להיכנס לבונקרים שלהם – אז ישימו אותם שם ויתפטרו מהם. אבל הם כולם עם הצוותות, וריקים. והם גדולים ביותר – המחנות הללו. ואפשר להכנס לאתר של ממשלת ארה"ב ולחפש את זה שם (FEMA camps).

ש. מי מנהל את הסעה"ח – האם זה הס"מ בעצמו? מי נותן להם את הכיוון?…

ת. אני לא יודע. יש שטוענים שהשליטה זה בידים של שבעה אנשים, ששייכים לג'זוויטס. גם האפיפיור שייך להם. אחד מהשבעה זה הפופ השחור, והאחד מהם זה הפופ הלבן – שהוא גם הג'זוויט הראשון שהפך להיות פופ. והם שולטים על כולם. זו חבורה של מנוולים, עובדי עבודה זרה, ועובדי השטן. והם עושים בדיוק הפוך ממה שהתורה אומרת. ודרך אגב, טראמפ למד גם הוא באוניברסיטה של הג'זוויטס. ורוב האנשים הגדולים בוושינגטון למדו במקומות כאלה, אמנם לא כל מי שלומד שם הוא כזה.

ש. איך זה שהיו כאלה שדיברו על טראמפ כמו על כורש…

ת. הוא יותר כמו עשיו…!

 

ש. למה החרדים לא עוזבים את הממשלה?…

ת. שאלה טובה… מאני-געלט-כסף. הם 'חרדים' לכיס שלהם.

ש. עסקנים נלחמים בצורה פרועה ביותר נגד עצרת-הגיוס שאמורה להתקיים בארה"ב בימים הקרובים…

ת. רוב האנשים ילכו איתם, ואלה שהם אמיתיים לא ילכו איתם. והגיוס – זה ברור, אסור אפילו ללכת להירשם שם, כי זה ממש משהו נורא. והם מושכים את המסכנים. והם עוזרים להם, החרדים עוזרים לצבא! כי הם צריכים למלאות מכסות של חרדים בצבא. ואם אין להם מספיק – אז הם עושים כל מיני טריקים למשוך עוד. אבל בנושא של הבנות – זה הכי גרוע, שמושכים את הבנות לשם, בנות מסכנות.

בת אחת בעלת-תשובה, מסכנה, ישבה חודשיים בבית סוהר, וסירבה לעשות את מה שהם רוצים. היא יתומה מאבא, עם אחים קטנים שהיא מפרנסת. הם כאלו רשעים! מה העבירה שהיא עשתה? שהיא לא רוצה ללכת לצבא? אבל היא חרדית שאסור להם לקחת אותה! הם שחררו אותה רק לאחרי הפגנות רבות וגדולות.

ש. עסקן אחד מ'ועד הישיבות' הכה מכות רצח אברך שפועל כנגד הגיוס…

ת. הוא כמעט הרג אותו, כי הוא מפריע להם. אנשים חרדים הרביצו בצורה כזו אכזרית. זהו סופר-קומוניזם. לא סתם. מי הקים את הקומוניזם ואת הסוציאליזם ואת הציוניזם? – זה הכל הסדר-העולמי-החדש. הם הקימו את זה כדי לבלבל את העולם, כדי למשוך את העולם מן הקב"ה. אפילו השתמשו בשפת היידיש בכדי למשוך את כל היהודים התמימים מהשטעטל, מהעיירה. ההיסטוריה היא לא כמו שאנו סבורים, רוב הספרים שמלמדים אתם בבתי הספר אפשר לזרוק אותם לפח, ויותר טוב לשרוף אותם.

ש. ואיך זה מתקשר לכל הטירור שיש באירופה עם כל הפיגועים?..

ת. זה נועד לבלבל, להפחיד, שכולם יהיו מפוחדים, שירצו שהמשטרה תשתלט, שככה הם יהיו כביכול 'שמורים'. וזה יהיה עולם פאשיסטי, קומוניסטי, סוציאליסטי – מה שאתם רוצים…

ש. כעת הם תוקפים את מאה שערים…

ת. כן, תראו, מאה-שערים זה לא מקום פשוט. לצערי הרב זה מלא אנשים שקשורים לרשעים, מהקהילות הכי קדושות – יש ביניהם מלשינים, והם קשורים לרשעים. הכל – זה כסף, כסף ושליטה וכו'. אבל אלה שהם טהורים במאה שערים – הם הטהורים! אלה שעוד מחזיקים במסורת של היהודים הצדיקים הענקיים שגרו פה באיזורים של מאה שערים וכו' – ובעיר העתיקה גם כן – אלה היו הצדיקים הכי גדולים, ויש ביניהם עכשיו גם כאלה שנלחמים נגד הרע, והם עולים ועולים ועולים, והם – אין מקום בעולם שיהיה כזה דבר כמו שהם. זו אמנם קבוצה קטנה מאד, אבל רק לראות אותם, ולדבר אתם – זה מחזק מאד מאד.

ש. היתה שם התנפלות נוראה…

ת. דוקא שם המשטרה משתוללת ומרביצה לילדים בצורה הכי אכזרית. ילד אחד – תפס אותו בלש במאה שערים והכה אותו, שבר לו שינים ודפק את ראשו על הכביש והילד התמלא בדם. כל זאת ללא כל סיבה. הילד זב דם, וגם על השוטר נזל הדם. היה מישהו שצילם – בא אליו שוטר סמוי התנפל עליו ועצר אותו. עובד מד"א לא הורשה לטפל בילד, ועוד הכו אותו. הוא הזהיר אותם שהילד עלול לבלוע את שיניו השבורות שיש לו בפה שלו. הכל מוסרט. זה משהו נורא. ומלבד הילד הזה שפורסם – היו עוד הרבה ילדים ונשים שהכו אותם. וגם במירון, בל"ג בעומר, הם נכנסו לעזרת-נשים, והתחילו למשוך אותן ולדחוף אותן, והיה בלאגן גדול. אני רק אגיד לכם שרבי שמעון לא ישתוק.

ש. מאז ל"ג בעומר המשטרה חוטפת מפלה אחרי מפלה, כנראה שאכן רבי שמעון זצ"ל נלחם בשביל עם ישראל. סיפור אחרי סיפור. יש להם הרבה בושות עכשיו. מצאו לאחרונה פעם אחרי פעם איך השוטרים משקרים בעדויות-שקר כנגד מפגינים…

ת. לא רק זה. היו צילומים איך שהם מכים זקֵנים, אנשים מבוגרים שהפגינו. רשעים מרושעים. גם היו פרשים שהרביצו לאנשים שחיכו בתור להסעות האוטובוסים בחזרה ממירון. והם התחילו את העבודות שלהם שם בשבת עצמה, מזמן של סעודה-שלישית. ואיך שהם התאכזרו על נשים בצורה מזעזעת, ללא שום סיבה כלל. הכל היה שקט ורגוע סתם התנפלו בלא שום סיבה.

רמזים לגאולה במספר 45 = גאולה | # מתעדכן

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, תיעוד אירועים

עדכון # נוספו 3 תמונות חדשות

2 חדשות – במספר '45 = גאולה' !! והפעם 45.000.000 מיליון הולכים לבחור.. וזה כהמשך לרמזים הרבים שאנו רואים לאחרונה במספר זה .. ברמז השני אנו רואים 45.8 מיליון נשים וגברים משועבדים' – מה הרמז?  '458 = המלך המשיח' – רק מי שהולך בדרך הגאולה הוא משוחרר 'משעבוד' היצר מכיר ומרגיש את הבורא – ומקבל 'בינה = 67' לכן השתלשל בגשמיות שהגיל שיוצאים (מעבדות לחרות), ז"א יוצאים לפנסיה בגיל 67, – בינה זה עולם החרות ראה תמונה הבאה – כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו – זאת הבחינה היא מעין עולם הבא…

מתוך הספר 'אשר בנחל'

***

**

*

 

לאחר שנכתב הפוסט הזה היום ב 8.6.2017 נשלח אלינו בהשגחה פרטית כתבה נוספת שפורסמה היום ו הפעם בנושא 'בינה' והמספר 45 !!

המספרים מדהימים היות וזה מדבר על בינה = 67 + 45 = גאולה

עד שנת 2060 = 26 (י-הוה) אנו רואים לאחרונה 26 החל מביקור טראמפ בארץ , וכן ראינו את המספרים 350 = יהודי

ז"א לסיכום היהודי (35) שדבוק לה' (26) מקבל בינה (67) ויוצא לעולם החרות – ז"א לגאולה (45) בעיקר הפרטית ואז תבוא הכללית !!

 

פוסט מרוכז לכל רמזי ה '45/450 = גאולה' הרמזים החלו מסגירת רשות השידור והעברת 450 עובדים לרשת החדשה (התאגיד = 424) שמשדרת 'גאולה (=45) אבן' הרמזים הורחבו ב 2 פוסטים


עדכון ערב שבועות נוספו 3 רמזים חדשים !
 

כלב = 52 = אליהו 


בתמונה 450 + 1000 (אלופו של עולם שולט)


בתמונה הבאה יש 35 + 450 – הסבר הרמז בפוסט על ביקור טראמפ בישראל למעבר לחץ כאן

רמזים מדהימים על ביקור טראמפ בישראל

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-ארה"ב, כללי, סרט, תיעוד אירועים

לחץ להורדת לינק כשר לסרטון 

כל כלי התקשורת בעולם פרסמו את התמונה שטראמפ נוגע בכותל !! שימו לב: השעה שדונלד טראמפ נוגע בכותל היא 4:24 מספר שראינו כבר רבות

"דונלד טראמפ = 424"

שמו מרמז שבקרוב יבוא

"משיח בן דוד = 424"

הרמזים ברורים וחדים, מהבורא יתברך שמו !!


שימו לב למספר על מדרגות המטוס 363 ליד דגל ישראל רמז שבקרוב בא לישראל…

"המשיח = 363"

מספר הדקה שנלכדה בוידיאו למטה 1336 = הסתר אסתיר


סרטון מרגע הנחיתה של טראמפ בארץ שימו לב ברגע השידור שטראמפ יורד מהמטוס ה' שם בפי השדרן להגיד את המילה 'המשיח' בדקה 0:30

לאחר מכן רואים את מדרגות המטוס עם המספר 363 = המשיח

> זה לא השדרן וזה לא טראמפ הכל זה  ה'  שמדבר איתנו בהשתלשלות דרך החדשות !!


 טרמפ התארח בביקורו במלון >> 'המלך דוד'

בנאומו במוזיאון ישראל הוא ביקש שה' יתן לו חכמה ובינה… מומלץ לשמוע (כך נאמר על המשיח)

כזכור: גם שגריר ארה"ב דיוויד פרידמן = 424 וכן חתן התנך מביא 424

להרחבה: סיכום חלקי של הרמזים סביב אנשי הנשיא טראמפ | סוד האותיות


ביקור הנשיא טראמפ בירושלים ביום כ"ו אייר (כ"ו = 26)

י-ה-ו-ה = 26

אורך הביקור 26 שעות !

המטוס נחת על מסלול 26 !

טראמפ הגיע במטוס עם 26 אנשי צוות !!!


 טראמפ הגיע במטוס עם 26 אנשי צוות !!!

שבסך הכל המטוסים יכולים להכיל 76 אנשים – 76 = בן דויד ראה תמונה (שוב מספרי הגאולה 67 – 76 לחץ לתג 67)

70 צירים נחסמו בירושלים ביום הביקור כזכור ביום כניסת טראמפ לשלטון הוא היה בן 70 שנה 7 חודש ו7 ימים – (שבעים שנה = 777)  לחץ לתגית 70 שנה

הביקור הוא בדיוק ביום פתיחת "מלחמת ששת הימים", ביום שני כו' אייר תשכ"ז לפני 50 שנים בדיוק. (אגב: כל רמזי ה67 התחילו במלחמת 6 ימים בשנת 67)

זה גם היום שהכניעו את הכוחות הגרמנים במלחמת העולם השניה

בשבת לפני קראנו את פרשת בהר ושם כתוב :

דַּבֵּ֞ר אֶל-בְּנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ וְאָמַרְתָּ֣ אֲלֵהֶ֔ם כִּ֤י תָבֹ֙אוּ֙ אֶל-הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר אֲנִ֖י נֹתֵ֣ן לָכֶ֑ם וְשָׁבְתָ֣ה הָאָ֔רֶץ שַׁבָּ֖ת לַיהוָֽה

ולאחר מכן : "וְקִדַּשְׁתֶּ֗ם אֵ֣ת שְׁנַ֤ת הַחֲמִשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה וּקְרָאתֶ֥ם דְּר֛וֹר בָּאָ֖רֶץ לְכָל-יֹשְׁבֶ֑יהָ יוֹבֵ֥ל הִוא֙ תִּהְיֶ֣ה לָכֶ֔ם וְשַׁבְתֶּ֗ם אִ֚ישׁ אֶל-אֲחֻזָּת֔וֹ וְאִ֥ישׁ אֶל-מִשְׁפַּחְתּ֖וֹ תָּשֻֽׁבוּ"

מצגת זאת דורשת JavaScript.


גאולה = 45

טראמפ הוא הנשיא מספר 45

חשבון הטויטר של טראמפ עוקב אחרי 45 חשבונות

טראמפ נפגש עם אבו מאזן 45 דק

מאת עמיחי: מהיבט קצת אחר. הצילום הזה מפורסם בכל העולם. הולך הג׳ינג׳י האדמוני לבדו לעבר אבני הכותל הקדושים, מישיר מבטו שניות ארוכות ותפילה בליבו. איזה קידוש שם שמיים לעיניי מיליארדים. נוצרי שעושה הרבה יותר מאשר הערב רב שבינינו שהכותל וההיסטוריה היהודית רבת השנים – זרים להם לחלוטין, והכל מהקב״ה. גם החלטתו ללכת לבדו – מעצים את כל האירוע. !!

רמז מביקור טראמפ בסעודיה לפני הגעתו לישראל

בתמונה זו מופיע המספר המדובר לאחרונה 450 (גאולה = 45 פי 10!) וזה המשך לרמזים הרבים שראינו במספר 450 , וכן יש את המספר 35 = יהודי – כל מה שמתרחש בעולם זה למען היהודי {למי שמפחד שהנשק הזה שניתן לסעודים יופנה נגדנו}  – וכן פורסם שסעודיה לא תקבל את ה f 35  (יהודי = 35)  כדי לשמור על יתרונה האיכותי של ישראל באזור – פורסם בשעה מסודרת 22:33 (אור י-הוה = 233) לסיכום הרמז ה 'גאולה = 45' בפתח  וה' מסובב את הכל למען הגדלת קרנו של העם היהודי (=35) דרך הנשיא ה45 של ארה"ב  דונלד טראמפ = 424 = משיח בן דוד

וכל זה מתחבר לנו לרמזים המדהימים שראינו שבוע לפני בנושא רשות השידור עיקר המספרים הם מספר '45 – 450 = גאולה'

לינקים לפוסטים

המשך הרמזים בעניין התאגיד החדש "כאן" וסגירת רשות השידור בל"ג בעומר פוסט 2#
רמזים מסגירת רשות השידור ופתיחת "התאגיד" ** רמזים חזקים ביותר פוסט 1# הקדמה !

נספח ורמזים נוספים

יום לפני הביקור 2 רמזים: – תמונה משמאל: היום שרפה במלון "טיילת דוד"… (כזכור מחר דונלד טראמפ (424) מגיע "לטייל" בארץ) השרפה בקומה 18 = חי מתוך 26 קומות !! שיש במגדל – טראמפ מגיע מחר ל 26 שעות – התאריך כ"ו (=26) אייר שם הבניין ״דיוויד פרומנד רזידנסז״ הנזק כבד. המילה ״דיוויד״ מופיע בתדירות מאוד גבוהה כבר תקופה ארוכה…הסימנים מתגברים ומתעצמים, ועוד לא שמתם בכלל מה נותן לנו שם הבנין שנשרף. דיוויד פרומנד רזידנסז = 777 רגיל+אותיות !!! המקום היה של קמפינסקי = 450 = גאולה ! פורסם בשעה 2:22 = דיבור – ה' מדבר איתנו דרך החדשות!! תמונה מימין – מוזכר המילה 'משיח' בהקשר לביקור דונלד טראמפ (=424 = משיח בן דוד) פורסם בשעה 7:18 = עני ורוכב על חמור = 718 – וכן: ההתגלות זה דרך ה: 'חדשות = 718' – לגלות שכל מציאות הבריאה כולל הפרטים הקטנים ביותר, זה הכל דבר ה' שמחייה ומהווה את הכל… להגדלה לחץ על התמונה

 
מספר המעלות בירושלים ביום כ"ו (26) אייר 26 מעלות

שער הדולר ביום הביקור 358 = משיח
 
המיקרופונים שהיו בקבלת הפנים בבן גוריון כתוב עליהם קולן – אותיות קול נ' (שער הנ') וזה ביום החמישים (יובל) למלחמת ששת הימים ולשחרור ירושלים !!
וכן המילוי של קולן קולן מביא 776 = ביאת המשיח  336 = פורים – 1336 = הסתר אסתיר
   

סיכום חלקי של הרמזים סביב אנשי הנשיא טראמפ | סוד האותיות

נאום האמונה של טראמפ: "אמריקה תצליח כל עוד נמשיך להאמין באלוקים"


תפילה להחיש את הגאולה

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי

בס"ד מתארגנים ליום תפילה עולמי  על הגאולה ביום השנה לרמח"ל   יום שני הבא כ"ו  אייר מצורף כאן נוסח התפילה ומבקשים שכל אחד יגיד אותה 13 פעמים ביום שני בשעה 5 בערב

המשך הרמזים בעניין התאגיד החדש "כאן" וסגירת רשות השידור בל"ג בעומר 2#

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, תיעוד אירועים

עדכון ## בתמונה למטה מופיע המספר המדובר לאחרונה 450 (גאולה = 45 פי 10!) וזה המשך לרמזים הרבים שראינו במספר 450 , וכן יש את המספר 35 = יהודי – כל מה שמתרחש בעולם זה למען היהודי {למי שמפחד שהנשק הזה יופנה נגדנו} – וכן פורסם שסעודיה לא תקבל את ה f 35 (יהודי=35) כדי לשמור על יתרונה האיכותי של ישראל באזור – פורסם בשעה מסודרת 22:33 (אור י-הוה = 233) לסיכום הרמז ה גאולה (45) בפתח וה' מסובב את הכל למען הגדלת קרנו של העם היהודי (35) לקראת הגאולה הקרובה


עדכון קודם: התאגיד = 424 + כולל = משיח בן דוד = 424

התאגיד נקרא "כאן" שהגינגל שלו זה "כאן ועכשיו…" הרמזים ברורים כשמש: התאגיד 424 = משיח בן דוד 'כאן'… (ועכשיו)

כזכור ראינו שגאולה אבן נפרדה מהרשת הישנה בבכי משידור שנמשך 45 דקות  והיא תהיה המגישת חדשות ברשת 'כאן' ראינו ששמה מרמז על גאולה וכן  'גאולה = 45'

וכן ראינו ש 450 עובדים בלבד עברו לרשת החדשה (45 פי 10)  הרמזים ברורים וחדים מאת הבורא יתברך שמו !

 < כיום השידורים מ"מודיעין" בקרוב זה יעבור לירושלים >

השידור האחרון מהרשת הישנה נדם ביום ל"ג בעומר ל"ג זה – ג"ל.. עניין של פקיחת עיניים בסודות התורה \ הגאולה

בל"ג בעומר ספרנו ארבעה (4) שבועות וחמישה (5) ימים – שוב יש לנו 45 = גאולה –

(אגב 'הגאולה = 50' שער הנ')

כמו שאנו רואים כבר זמן רב… מלכות ה' יורדת מטה מטה ומשתלשלת גם דרך דברים לועזיים משחקי כדור וכו' דברים שנראים רחוקים מהקדושה, להראות שמלכות ה' יורדת מטה מטה רק צריך להתבונן

פוסט זה הוא המשך לפוסט הקודם חשוב לראות אותו ולהבין את הרקע – לחץ כאן למעבר

בשידור הראשון בבוקר דיברו על העברת השגרירות לירושלים כן או לא …

כמה סמלי שזה הנושא הראשון בתאגיד 424 – כאן (משיח בן דוד כאן) ואם זה לא הספיק

פורסם בבוקר הפתיחה ששגריר ארה"ב החדש 'דיויד פרידמן' = 424 = משיח בן דוד – מגיע מחר לארץ , בשיא ההכנות לביקור "דונלד טרמאפ = 424 = משיח בן דוד"

 
גם הסמל של הרשות החדשה בכל בפורמטים והלוגוים הוא קו פשוט שנראה כמו האות י' או ו' או מספר 1 (מסומן בצהוב) לרמז שהכל זה מא'ין ע'וד מ'לבדו – ראשי תיבות גימטריה = 111 = פלא

יעקב אחימאיר אמר: 'קברו אותנו קבורת חמור': לחץ לתמונה

עני ורוכב על חמור = 718

חדשות = 718


תוספת מאת עמיחי

מי שפתח את מהדורת החדשות השעה 06:00 הוא הקריין הוותיק: מלאכי חזקיה בימינו = 5776 מילוי דמילוי רגיל.

בתורה מלאך הוא שליח. ובתור שכזה מלאכי הוא שליחו האישי והמיוחד של הקב״ה. אז עכשיו נותר לי לפענח מה משמעות השם חזקיה כדי להבין את התמונה בכללותה.

חזקיה בימינו = 248 = בצלם אלו-הים = אברהם (רגיל) אברהם – פה הרמז על כל המשתמע משמו ועברו כפי שמסופר בתורה. אברהם נולד 1948 מבריאת העולם. אם נפחית מהסכום הזה 248 נקבל 1700 (או 1-700 מס׳ הקסם)

אברהם פנה אל השם בכוונה לחוס על סדום ועמורה – ואתם יודעים מה היו התוצאות. סדום ועמורה זה מה שקורה היום בעולם. (המבין יבין)

תרח אביו של אברהם הולידו בגיל 70 (עוד רמז כמובן) חמש מקורי – תוכנית האקטואליה אחה״צ של התאגיד.

חמש מקורי = 143400 הכפלה רגיל וגדול (משיח בן דויד = 434) חמש מקורי = 717000 הכפלה רגיל וגדול. (פי 5) צמח דוד = 717 (משולש)


שימו 💗 לרמזים מההילולה במירון. ציטוט – ״חגיגות ל״ג בעומר במירון התאפיינו השנה בסדר מופתי ועברו ללא תקלות מיוחדות״.

ובכל זאת: 700 בני אדם טופלו ע״י צוותי מד״א (בעיקר התייבשות) (70 חוזר) 50 מביניהם פונו לבית החולים להמשך טיפול. (50 שוב מספר שחוזר) צעיר נפצע קשה בנופלו מגובה חמישה (המשיח) מטר.
5000 שוטרים שמרו על הסדר. (50 פי 100) ״זיהום האוויר עקב המדורות – גבוה עד פי 6.6״ (66-בן דוד)
כל המספרים בלי יוצא מהכלל – מספרי גאולה מובהקים הם.
ועכשיו תשבו 🔔🔔🔔🔔🔔
ל״ג בעומר במירון בימינו = 777 רגיל !!!

מירון בימינו = 424 רגיל !!!
הילולה במירון = 396 = דויד בן ישי ! (רגיל+מילים)
הילולה במירון בימינו = 1396 (מסתתר גדול)
הקב״ה מדבר איתנו מן הכתובים על בסיס כמעט יומי – אנחנו צריכים להפנים כי הזמן ממש ממש מתקצר – המשיח בפתח. ההילולה במירון בימינו = 2600 (רגיל+מילים)
אם מישהו עדיין תוהה – המילה ״בימינו״ מופיעה לפניכם בטבלה.
בימינו זאת מילה אלוקית שקיבלנו
474 = דעת = בשורת משיח = 4740 (משולש) 358 = משיח 434 = משיח בן דויד ציקום האות 152 = צמח דוד (לא מופיע) מילוי 66 = בן דוד למילה 'בימינו' יש משמעות של 'בזמן שלנו'. זה השימוש שנעשה בה עד היום במסגרת הקבוצה.
שימו לב שלמילה הזו יש משמעות נוספת ואולי חשובה יותר: בימינו- בימין שלו. בימין של הקב"ה. דהיינו כל מהלך הגאולה שאנחנו עוברים כעת הוא בבחינת ימין של הקב"ה. ימין כידוע מסמלת את מידת החסד והרחמים של הקב"ה.
1820 מספר הקסם – 878 = משיח (מילוי)
רגיל = 118 = בימינו – מיקום האות 118 – גם בימינו !! מילוי 2212 התחלת תהליך הגאולה

נחזור על שני גימטריות מהפוסט הקודם

782 = התשע"ו 152 = צמח דוד – 1335 זמן דניאל

כל העולם משחק בספינרים הרגיל 450 = גאולה (פי 10) !!! – 566 = משיח בן יוסף – 778 תשעח


פתיח הרשת החדשה ניתן לשמוע את הגינגל בקובץ הקלטה של השעה השניה דקה 2:16

   

במהדורת החדשות האחרונה "כי מה שהיה לא לא יהיה, ומה שיהיה כלל לא ישווה למה שהיה… דקה 4"

רמזים מסגירת רשות השידור ופתיחת "התאגיד" | סרטון | רמזים חזקים ביותר !

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, סוד האותיות והמספרים, סרט, תיעוד אירועים

לינק כשר לסרטון

רמזים נוספים שלא מופיעים בסרטון בהמשך העמוד

לאחר 49 שנות שידור מהדורת מבט יורדת מהמסך.. אירוע היסטורי.. אבל אותנו זה מעניין מכמה סיבות, היות ונושא הגאולה מחובר חזק לחדשות תאריכים ומספרים (כמו שנכתב כבר: 'חדשות' = 718 = 'עני ורוכב על חמור') לכן הגיוני שנמצא באירוע זה, כמו עשרות אירועים בשלוש שנים האחרונות שלל רמזים המרמזים על הגאולה הקרובה, אנו יוצאים משער המ"ט 49 ונכנס לשער הנ' 50

 • שימו לב למספרים 49 ו 50

הרמזים מאת: ע' ו: י"ו ו: א'

ההחלטה לסגור בפתאומיות תוך 24 שעות את רשות השידור, (אפילו ראש הממשלה גינה) מרמזת על הגאולה שגם תבוא 'פתאום' ותתפוס לא מוכנים את מי שלא דבוק בה' ובוטח בו בכל הלב

 
 • ציטוט: בקול שבור הקריאה גאולה אבן את ההודעה "הערב תשודר מהדורת מבט האחרונה"

 • גם המילים של יעקב אחימאיר רשום: 'קברו אותנו קבורת "חמור" –  משיח עני ורכוב על חמור = 718 = חדשות

אנו ערב גאולה, איזה שם מתאים יותר מ"גאולה" ? — מי שהזילה דמעות לנוכח המתרחש במהדורת מבט האחרונה? היתה גאולה אבן. טוב, אז היא כמובן עתידה לקריין את החדשות בתאגיד החדש ״כאן״
והגימטריות שוב מאותתות.
 • גאולה = 45

 • ציטוט: ״49 שנים הם היו באוויר, אבל 'רק 45 דקות' נתנה להם הממשלה מרגע ההודעה החפוזה ועד שהורידה את השאלטר על רשות השידור״.

למה דווקא ״45״ ולא 35 או 42 או 37 או 60  או 25 או כל מספר שתחשבו עליו ? כי 45 = גאולה – ומי שתשדר את התאגיד (424) היא גאולה. יש רמזים יותר גדולים מאלו ?
 • גם המסתתר של אבן זה 49

  למה 49 ? כי אנחנו ממש ממש לפני 50 שערי טומאה בה לקה העולם. גאולה בא נ'…

  מ 49 עוברים לשער הנ' 50 לכן:

 •  אבן זה אותיות  — בא נ' — (צופן התאריך נפל)

 • (תמונה מתחת) המפרק של הרשות הוא 'דוד' האן ('דוד' שוב שם גאולה)

 • הוא נתן להם 5 (50) ימים מרגע הפירוק להתכון למעבר (חמישה אותיות המשיח)

 • האן זה כמו הן = 55 – זה פעמים 5 ו א' (פלא) באמצע ה'א

 • התמונה כאן מתחת פורסם בשעה 1:11 = פלא

ציטוט: "לוח זמנים קצר" אכן לוח הזמנים קצר ביותר הגאולה כבר כאן.. מי שלא תופס את הזמן מפסיד

מדוע לא אפשר להם להיפרד ?.. כמו שהסברנו: 'פתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים…'

ציטוט: החשכת המסך…פתאום תהיה החשכת המסך, וגילוי האור האלוקי  וְהָאֱלִילִים כָּרוֹת יִכָּרֵתוּן… הִנֵּה הַיּוֹם בָּא בֹּעֵר כַּתַּנּוּר


רשימת הקלטות מערוצי קול ישראל טרם כיבוי המקרופונים – הם אומרים הרבה שלא היה להם זמן להכין את עצמם כי הסגירה פתאומית שמעו בהקלטה 4 – סיום מרגש מרשת מורשת בהקלטה 5

הקלטה 1 הקלטה 2 הקלטה 2.5 הקלטה 3 הקלטה 4  הקלטה 5

כמו התמונה מתחת שרואים את מחסני רשות השידור הישנים והמתקלפים ואת דוד מחזיק שלט "נא לא לפרק"… כך נראים אלו הנאחזים והבוטחים בקרנות העולם הישן, עולם השקר ! שחלף ועבר מן העולם, אלו הנאחזים בקרנות המזבח, ולא רוצים לעזוב לעולמו של משיח.. עולם של בטחון מלא בקב"ה קשר רציף איתו ושמחה תמידית

****

לכן באותו יום של הסגירה של הרשות (יום ד/ 10.5. 'למניינם') התקבלו גם שני חדשות (רוטר) בהפרש של חצי שעה שני אנשים באותו גיל ביצעו אותו מעשה לא שגרתי… מה הסיכוי?

בן 50 בנתיבות שדקר

אדם בן 50 בסין  שדקר 18 אנשים

סין = 120 = אליהו הנביא

חי = 18

גילוי אליהו  = 111 = פלא


שער החמישים זה הבנה והרגשה שאין שום דבר בבריאה: עלה, זבוב, תולעת, אדם, יהודי, גוי, שלא פועל ישיר מהקב"ה בהשגחה פרטי פרטית זה נקרא להכניס את הא' לתוך הגולה ואז נקבל גאולה אלף זה אותיות פלא = 111

לכן ביום ההכרזה על סגירת הרשות (וערוץ 1)  9.5.2017

 • התפרסם גם תיק 1000 (אלף/פלא) של ראש הממשלה

 • וגם פורסם 1000 רופאי שיניים

 גם מיודענו דונלד (דוד נולד) טראמפ = 424 יבוא לארץ עם 1000 איש איתו… הרמזים לא פוסקים ישתבח שמו לעד !!

סגירת רשות השידור = 1000 (סופי תיבות)  משיח בן דויד משיח בן יוסף = 1000 גם מתאים מהמילה ס ו ף.


שם הדוקר בן ה 50 בישראל הוא: אהרן מלקם שזה 2017 במשולש !!

ואנו גם מקבלים 474 כמניין – דעת = 474 וזו בשורת משיח – הדעת – כל שיש בו דעת כאילו נבנה בית המקדש בימיו — משיח אותיות י' שמח

תוספות גולשים:
 • חיים יבין הגיש המהדורה במשך 40 שנה. מספר חזק מאוד עם קשר ישיר לגאולה
 • מאת נרקיס שוורץ: "התאגיד" בסוד הפסוק שאומר יעקב אבינו לבניו" האספו "ואגידה" לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים" שרמז לנו יעקב אבינו אימתיי יגיע אחרית הימים? אלא כאשר תתאספו לאגודה אחת ,וזהו בסוד "התאגיד"
 • מבט ראשי תיבות ממשלת ביבי טובעת במצולות ים. בקרוב שלטונו של משיח.
 • גימטריות נוספות

שני השמות מביאים לנו 5778 (70 שנה למדינה)
המילוי בלבד נותן לנו את התאריך 782 = התשע"ז 152 = צמח דוד – 1335 המועד של נבואת דניאל
אתם מבינים שזה לא הגיוני סטטיסטית?
תאריך פתיחת התאגיד מביא לנו שוב את שנת ה70 למדינה 5778 + 363 = המשיח

776 – 777 חד הם

 

שלחו: ״ספינר זה בצורה של האטום אם הכדורים שמסביבו שמסתובב על ידי כוח שמניע אותו מראה שהחומר הגיע לתכליתו״ ספינרים = 450 (גאולה = 45) 566 = משיח בן יוסף + 778  ובאמת מדובר בטירוף עולמי…וריקני…

 

תאריך של מהדורת מבט האחרונה 552 = משיח (מסתתר) התגלות משיח = 1202

הפתיחה של החדש מביא מסתתר 777

1331 = משיח (משולש) 782 = התשעז – 777 = תשעז

גם במילים בסיסיות ומהותיות אלו אנו רואים אלמנטים של "סדר" אגב: 26*26 = 676

נמצאו ראיות מכריעות לקיומו של מגדל בבל התנכ"י  

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי

שנים שחוקרי מקרא מתווכחים האם מגדל בבל אכן היה קיים. אולם כעת נראה כי ניתן ליישב את המחלוקת בגלל לוח אבן יוצא דופן שלא נראה קודם לכן.

הכתבה דרך חדשות רוטר נט
סיפור של מגדל בבל בתנ"ך בעצם מספר סיפור אודות החוצפה האולטימטיבית: שלטון ריכוזי שרותם את כולם לפרויקט משותף – בניית מגדל שיגיע לשמיים:
וַיְהִי כָל-הָאָרֶץ שָׂפָה אֶחָת וּדְבָרִים אֲחָדִים… וַיֹּאמְרוּ הָבָה נִבְנֶה-לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם, וְנַעֲשֶׂה-לָּנוּ שֵׁם: פֶּן-נָפוּץ עַל-פְּנֵי כָל-הָאָרֶץ.
אלוהים אינו מרוצה, אומר לנו התנ"ך, ועוצר את היומרה תוך שהוא בולל את שפתם כדי שלא יוכלו להבין אחד את השני: וַיָּפֶץ ה' אֹתָם מִשָּׁם עַל-פְּנֵי כָל-הָאָרֶץ; וַיַּחְדְּלוּ לִבְנֹת הָעִיר."
אולם כעת מתברר כי קיימות ראיות משכנעות לכך שמגדל בבל אומנם היה קיים, וכי מדובר ביותר מסתם סיפור חינוכי גרידא שנועד להתריע מפני ההיבריס האנושי. לוח אבן מאוסף פרטי של איש העסקים הנורבגי מרטין שוין מציג את התמונה הברורה ביותר שנמצאה מעולם של הזִיגוּרָט הגדול של בבל, על פי אנדרו ג'ורג', פרופסור להיסטוריה הבבבלית באוניברסיטת לונדון.

בעצומו של הפתרון הסופי | מסר

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, מסרים

אבל עכשיו אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מתקרבים אל הסוף במהירות. אין זמן. וחייבים להפוך את הכל, ולזרוק את כל השטויות, ואת כל הדברים שאנחנו מאמינים בהם בשיתוף עם הקב"ה. אנחנו מאמינים ברופאים, ובביטוח לאומי, ובצה"ל, ובכל מיני שטויות, וזה מוריד מהאמונה שלנו בקב"ה. אפילו אם אנחנו מאמינים במה שהרופא אומר – זה כבר ירידה באמונה ובבטחון שלנו בקב"ה. פעם אנחנו היינו מאמינים בחסכונות שלנו, אבל כיום אין כבר כמעט חסכונות, אז אי אפשר להאמין בזה. היינו מאמינים בבנקים שלנו, אבל אי אפשר להאמין היום בבנקים, וגם אי אפשר להאמין בשום דבר היום, רק בקב"ה. הכל נופל.. הכל לא-יציב. אי אפשר אפילוו לבטוח באדמה שאנחנו עומדים עליה, כי פתאום זה יכול להיפתח ואנחנו עלולים ליפול בפנים, כמו קורח... ולכן אין על מה להישען, רק על הקב"ה. ובעוד כמה שבועות, בעוד כמה חדשים, אתם תראו את זה ברור ביותר. תהיה מלחמה. אין ספק. יהיה משהו נורא, אין ספק. בדיוק איפה זה יהיה בעולם – אני לא יודע. אני יודע שזה יהיה 'שׁוֹק' לָעולם. לא תהיה פרוטה לשלם על משהו, לקנות משהו. לא יהיה כלום, כי שום דבר לא יהיה לו ערך, רק אוכל, ואוכל יהיה קשה מאד להשיג. (קטע מהמסר)

בס"ד, ירושלים, מסר מס' 284, תקשור עם בנימין, ראש חודש אייר תשע"ז
 אנחנו ברגע זה, רואים ברור, מבינים ברור, שאנחנו בסוף הגלות המר הזה. אין שאלה כבר, לפחות לי אין שאלה על זה. אמנם יש עוד יהודים שממשיכים עם השטויות, עם עגל-הזהב, עם חוסר-הצניעות וכו', כי זה מה שמעניין אותם. הם מפחדים. הם לא רוצים לדעת, הם לא רוצים להבין, כי זה מפחיד אותם מאד. למה זה כ"כ מפחיד אותם? כי הם מפחדים מהמות. כל יהודי וגם כל גוי, כל בן אדם שחי בעולם הזה או כל חיה, לפחות עד היום – מתים. והיהודי, הנשמה-היהודית עוברת לעולם הבא, אבל מי שהוא כל כך עמוק בעולם הזה, הוא מפחד. יהודי או כל אדם שמתעסק כל הזמן עם העולם-הזה בלבד או רוב הזמן – מאבד את הקשר עם הקב"ה, והוא מפחד מהדבר מהטבעי ביותר, שאדם חי, עובר את הילדות, את הבגרות, מתחתן, מביא ילדים לעולם בעזרת ה', לומד תורה כל החיים שלו, מפרנס את המשפחה, ובשלב מסוים נהיה זקן והולך לעולמו, לעולם הבא. זה לא מפחיד אדם שהוא קרוב לה', שהולך לפי התורה, שהוא יודע מה המטרה של החיים, שהוא משתדל למלאות את זה. אמנם זה לא קל לעזוב את העולם-הזה, אבל זה יותר קל למאמין מאשר אדם לא מאמין, או אפילו מאדם שהוא לא-מאמין שהוא נראה כביכול כמאמין, שהוא 'כביכול חרדי'. וזה מאד עצוב.
ועכשיו, המצב הוא היום שברור כמעט לכולם, אפילו הטיפש ביותר, שאנחנו הולכים למלחמת העולם השלישית בלי ספק. ולא רק זה, אני אגיד לכם, יש שלשה סימנים שיאפשרו לכם להבין שהכוכב עם הפלנטות שמסביבו מתקרב מאד לכדור-הארץ. וזה: מלחה"ע השלישית – קודם כל, יחד עם נפילת הכלכלה בכל העולם. הכלכלה תפול לגמרי, לגמרי, אפס. והדבר השלישי זה אסונות-הטבע שכל כך, כל כך הרבה קורים עכשיו בכל מקום, אפילו שהמדיה, העיתונות הרגילה, לא רוצה לספר על זה, רק פה ושם, אבל בכל אופן אנשים סובלים, ולא רק סובלים, הרבה אנשים מתים. וזה לא יכול להשאר בסוד עד כדי כך. ולכן עם כל הסימנים האלה אני כבר רואה שזה כמעט הסוף.
הסוף – יקח קצת זמן, המלחמה – לא תקח הרבה זמן. אבל ברגע שאנחנו רואים את המלחמה ואת הנפילה של הכסף, אז אנחנו צריכים להתחזק באמונה ובטחון בה' בכדי שנוכל לעבור את זה בשלמות. אתם צריכים להבין שהעולם ישתנה. זה יהיה עולם אחר. זה אפילו לא יהיה העולם-הזה כי העולם יהיה משהו אחר. אנחנו נעבור למימד חדש, מימד ששם יש את בית-המקדש עם הקרבנות וכו'. אבל הכניסה לעולם ההוא, הכניסה אל העולם שכולו טוב, העולם של בית המקדש וכו' – זה ירושלים, זה המעבר אל הדבר הזה. ארץ ישראל – היא המעבר לעולם שכולו טוב. לא החוצות של ירושלים היכן שהם עושים מצעד-של-טינופת, מצעד מגעיל, מצעד שזה נגד כל התורה. ומי נותן את האישור? ראש העיר, שהוא אכן ראש-העיר, אבל הוא גם ראש של מנוולים, והוא זה שמעודד גם את הנצרות, והוא גם נותן להם שטחים איפה להיות, איפה לפעול, איפה לעשות את המסיבות שלהם, בשביל יהודים מסכנים שלא מבינים, בשביל אנשים מלוכלכים, מטונפים רוחנית וגם גשמית.
המנוולים, הרשעים – מתכוננים, הם חושבים שהם מתכוננים, לכבוש את ירושלים ולמחוק את הדת היהודית ח"ו. וזה לא יהיה. הם לא תופסים שהם תחת הנהגתו של השטן. והוא – בסך הכל העבד של הקב"ה, רק הוא עושה דברים 'כאילו', והם מאמינים בזה, כי הם רשעים, הם אנשים לא-טובים, הם מחפשים את הרע, מחפשים את ההפוך מהקב"ה. והם יעלמו, והשטן עצמו – יעלם גם הוא. הוא יהיה משהו אחר. ה' יחלק אותו לכל מיני מקומות טובים, והוא ישנה את כל הצורה שלו, והם לא ימצאו לא אותו ולא את כל הרוחות שהם מאמינים בהם שמושכים אותם לרע. והם יבינו את זה לפני שהם ייעלמו גם הם, הרשעים האלה. ובסוף ייעלמו, ימותו לנצח. וכל רשע שחי אי פעם – יעלם לנצח. וכל הרשעים, שהלכו איתם – יעלמו לנצח.
 
יהודים, עכשיו היה איזה יום שהחילונים החליטו שזה היום לזכר השואה שהיתה בגרמניה. אני רוצה שיהיה ברור לכולם, הצדיקים שהיו באירופה לפני מלחה"ע השניה היו בין הצדיקים ביותר שחיו אי פעם. הדת היהודית, האידישקייט באירופה הגיעה לרמות שאי-אפשר לתאר איזו רמה גבוהה שזה היה. הבעש"ט, הגר"א וכו', משהו מפואר מאד. רבי'ס, חצרות של רבי'ס שאי אפשר לתאר איזו צידקות, איזה גודל של יהודים, איזו רוחניות שהיתה לכל יהודי פשוט. אבל במשך הזמן, עם היהודים החילונים שהתחילו להשתלט – זה ירד וירד. כשהתחיל מלחה"ע השניה, לא הרבה לפני כן, ב-1933 (תרצ"ג), החפץ חיים נפטר. וזה היה ההתחלה של הסוף. כי עד שהגענו לשנת תרצ"ט רוב היהודים של אירופה, עם הדת היהודית שיצאה מאירופה, שהיה דבר כ"כ גדול וקדוש – ירדו מאד. ואפילו שנשארו ישיבות חשובות ביותר – בכל זאת ההשכלה נכנסה גם אל הישיבות. היו קבוצות של תלמידים, של בחורים, שהם היו עם זה, עם הרעל הזה. והם המשיכו עם זה, והם נהיו רבנים, והלכו לכל מיני מקומות, כולל ארץ-ישראל, ואף נהיו 'גדולי-הדור' או כמעט גדולי-הדור, נהיו לרבנים מפורסמים, וסחבו את העם בכל העולם לכוונים שונים ומשונים. וכך עד היום.
בסוף, לפני מלה"ע השניה, בתרצ"ט – רוב היהודים היו מחללי-שבת. ואמרתי זאת הרבה פעמים: מה הקב"ה היה יכול לעשות?! אילו זה היה ממשיך – כל העולם היהודי, כל הדת היהודית, היה נהפך ח"ו למשהו אחר. ואם אנחנו רוצים להבין לְמַה זה היה נהפך – תסתכלו טוב באמריקה, תסתכלו טוב בארץ, תסתכלו טוב באירופה היום, כשרוב היהודים הם לא דתיים, לא מאמינים בכלל. אנחנו לא הצלחנו אפילו להגיע למספר של האנשים שהיו לפני מלה"ע, אפילו שברוך ה' החרדים, שמאמינים באמת, מביאים בע"ה הרבה מאד ילדים לעולם, אבל הם לא מספיק מרובים במספרם בכדי להדביק את החוסר, שזה כמה מיליונים. אנחנו במצב קשה ביותר.
ועוד דבר שאני רוצה לחזור על זה, שכל היהודים-האמיתיים שנכנסו לתאי-הגאזים – אמרו שמע ישראל לפני שמתו, כולם. ומי שלא – לא מקנא בהם, אבל הרוב העצום אמרו 'שמע ישראל'. הם הלכו לקראת זה אפילו בכח, היה להם כח פנימי ללכת לשם, כי סוף-סוף ראו ברור את האמת. אבל היום, אני לא יודע כמה יראו ברגע האחרון את האמת. הם כל כך מבולבלים, הם כל כך לא יודעים מה האמת ומה לא, הם כל כך לא... אני חושב אפילו שהרוב הם לא נורמלים עם זה, הם לא יודעים באיזה כיוון ללכת, הם לא יודעים מי דובר אמת ומי דובר שקר. הם לא יודעים אפילו מי הם, ומה זה להיות יהודי. אפילו החרדים, החרדים שיוצאים מבית-יעקב, הבנות, לא יודעות מה זה 'להיות יהודי'. כשיוצאים מהישיבות – לא יודעים מה זה להיות יהודי, אין בכלל קדושה כמעט. יש כמה, יש כמה מקומות, אבל הרוב?... ויהודי שלא יודע מה זה קדושה – איזה עתיד יש לו בכלל?!... איך זה יכול להיות?!..
אבל עכשיו אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מתקרבים אל הסוף במהירות. אין זמן. וחייבים להפוך את הכל, ולזרוק את כל השטויות, ואת כל הדברים שאנחנו מאמינים בהם בשיתוף עם הקב"ה. אנחנו מאמינים ברופאים, ובביטוח לאומי, ובצה"ל, ובכל מיני שטויות, וזה מוריד מהאמונה שלנו בקב"ה. אפילו אם אנחנו מאמינים במה שהרופא אומר – זה כבר ירידה באמונה ובבטחון שלנו בקב"ה. פעם אנחנו היינו מאמינים בחסכונות שלנו, אבל כיום אין כבר כמעט חסכונות, אז אי אפשר להאמין בזה. היינו מאמינים בבנקים שלנו, אבל אי אפשר להאמין היום בבנקים, וגם אי אפשר להאמין בשום דבר היום, רק בקב"ה. הכל נופל. הכל לא-יציב. אי אפשר אפילו לבטוח באדמה שאנחנו עומדים עליה, כי פתאום זה יכול להיפתח ואנחנו עלולים ליפול בפנים, כמו קורח... ולכן אין על מה להישען, רק על הקב"ה. ובעוד כמה שבועות, בעוד כמה חדשים, אתם תראו את זה ברור ביותר. תהיה מלחמה. אין ספק. יהיה משהו נורא, אין ספק. בדיוק איפה זה יהיה בעולם – אני לא יודע. אני יודע שזה יהיה 'שׁוֹק' לָעולם. לא תהיה פרוטה לשלם על משהו, לקנות משהו. לא יהיה כלום, כי שום דבר לא יהיה לו ערך, רק אוכל, ואוכל יהיה קשה מאד להשיג.
ואחר כך – יבוא הכוכב. ומי שנשאר בחיים – יצטרך להתמודד עם עוד מציאות, מציאות מאד קשה ומאד מפחידה, אבל מי שמחזיק בקב"ה – לאדם הזה לא יהיה ממה לפחד, יהיו לו את הניסים שהיו במצרים, ועוד יותר חזק. רק לא לפחד. כל אחד מאיתנו חי עם בעיות עכשיו, וזה נועד בשביל להכין אותנו לכך שרק נסמוך על הקב"ה, כי רק אתו אפשר לעבור את זה בשלימות. אז עכשיו אני יכול להגיד לכולם: אנחנו בתהליך של הגאולה, זה מאד מאד קרוב. לא לבטוח בשום אדם, לא בשום בעל-מקצוע שאתם סוברים שאתם זקוקים, נכון, לפעמים צריכים עזרה של מישהו, איזה מומחה, אבל לא לקחת אותם כהכל-יכול. לא הכסף יציל אתכם ולא שום דבר.
אנשים חושבים שאם יש דירה ומשלמים על זה משכנתא – אז יש להם דירה, זה שלהם. אבל במלה"ע השניה, כשלקחו את היהודים למחנות, כאשר הם חזרו – לא היו להם בתים. הגוים לקחו מהם את בתיהם ואף אחד לא יכול היה לקחת את זה אליו בחזרה. הם היו הורגים את היהודי הזה שחזר, שעבר את כל מה שעבר, וחזר, ורצה את הבית שלו – רצחו אותו, אחרי כל מה שהוא עבר. אז אל תחשבו שיש לכם חיים בטוחים. אין! אין, אין! יכול להיות שישנם חסכונות, אבל זה הכל יעלם! ה' יראה לכולנו, כמו אלה במצרים, שיש רק את הקב"ה. ואם אנחנו איתו – הוא איתנו, ואז יהיה לנו נצח, בעזרת ה'. ואם לא – אז לא יהיה לנו כלום, אבל כלום! אתם עוד לא יודעים מה זה כלום, כלום זה כלום! אפס!
ולכן, אנחנו חייבים עכשיו להתכונן, להכין את עצמנו לבטוח בהקב"ה. אנחנו אומרים את זה עוד ועוד ועוד: אין עוד מלבדו. כשהולכים ברחוב, כשמישהו נוהג ברכב או לא משנה מה הוא עושה, שהוא יחזור על המילים האלה עוד הפעם ועוד הפעם: 'אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו'. שלא יהיה רגע שאתם לא חושבים על זה ולא מכינים את עצמכם לזה. היהודים שיצאו ממצרים היו רק עשרים אחוז! ומה עם כל השמונים האחוזים האחרים? איפה הם עכשיו? הם לא עִם היהדות. הם לא יצאו וקיבלו את התורה. זה לא יכול להיות שהם יהודים שחזרו הֵנָה כיהודים. הם לא קיבלו את התורה. מי שעמד בהר-סיני – קיבל את התורה וזה נשאר אתו לנצח. אתם מבינים? לנצח!
אנחנו צריכים להתכונן, לדבר, לעשות התבודדות, להיות עם ה'. להיות עם ה', להרגיש אותו. וברגע שנרגיש אותו – לא נרגיש הרבה מאד מהעולם-הזה, עולם של גסות. להרגיש אותו! הכל יכול. ואז לא נפחד. סוף.

 

שאלות ותשובות

ש. יש עכשיו מתח בין צפון-קוריאה לארה"ב, האם אתה סבור שזו יכולה להיות העילה לפרוץ מלה"ע השלישית?...

ת. בודאי שזו יכולה להיות הנקודה שמתחילה את כל הצרות. הם – זה הכל מתוכנן אצלם. אם רואים אחד כמו ראש ממשלת צפון-קוריאה, שבכלל הוא אדם אכזרי, רשע, רוצח, אין לו בכלל רגש אנושי – אז אנחנו רואים איך שהוא יכול 'לסובב את כל העולם על האצבע', אז ודאי, בודאי יכול להיות שזה יתחיל שמה...

ש. הוא רע גמור, מה יש בו? מה הכח שלו?...

ת. נכון, אבל סין תמיד הולכים איתו, הם משתמשים בו בשביל לעשות מלחמה. אז אני לא יכול להגיד בוודאות שזה יתחיל אצלו, אבל זה בודאי לא יהיה שקט. אני שמעתי עכשיו שהאמריקאים הוציאו למעלה ממאתים אלף אמריקאים משטחה של קוריאה-הדרומית. ואתם שמעתם שעכשיו הם הולכים לעשות אסיפה, מזמינים את כל הסנט לבוא במיוחד מחר לפגישה על הנושא של צפון-קוריאה, אז מה? רק זה לבד כבר נשמע מלחמה. ולא רק זה, לא אומרים את זה בהרבה מקומות, אבל ישנן ידיעות שגם באמריקה עושים מחר תרגיל ענק, שזה יהיה כאילו שמפוצצים מעל למנהטן, מעל העיר ניו-יורק פצצה אטומית, וגם מעל וושינגטון די.סי. (איזור הממשל בוושינגטון), ומה יהיו התוצאות של זה? הם לקחו שחקנים, אנשי תיאטרון וקולנוע, בכדי לעשות משחק שיש כאילו פצועים וכו' וכו', משהו ענק-ענק. וכמו שדיברנו קודם, כל דבר שקרה, כולל הנפילה של מגדלי-התאומים, כולל מה שהיה בבוסטון (פיגוע הטירור המפורסם שהיה שם), וכמעט כל דבר אחר, התקיים מקודם לכן תרגיל שמתאר משהו שכזה, מענין מאד... קודם עשו תרגיל כזה ואז זה קרה... אז מי יודע מה יהיה מחר?.. והתאריך מחר זה יהיה היום העשרים ושש לחודש, מעניין, מספר טוב מאד...

ש. הרב נחמני זצ"ל דיבר לפני עשרים שנה שצפו"ק מסוכנת מאד לעולם. שמעתי שבאותו זמן שהכריזו באו"ם על הקמתה של מדינת ישראל – הכריזו גם על הקמת מדינת צפו"ק (הערה: הדגל של שתי המדינות יש בו דמיון רב זה לזה, כמו כן אלו הן שתי המדינות היחידות בכל העולם שנהוג בהן גיוס חובה לנשים). זה מאד מזכיר לנו את הגמרא במסכת שבת שמספרת על נעיצת הקנה בים על ידי גבריאל המלאך ביום ששלמה המלך נשא את בת פרעה, נעיצת הקנה שבעקבותיו קמה איטליה, רומי... וגם כאן אותו הדבר.

ת. נכון מאד, זה מאד מעניין, אבל אנחנו ברור-ברור, בלי ספק, עם כל מיני סימנים, אנחנו עוד מעט בעיצומה של המלחמה, בכל העולם.

ש. ובארץ מה יהיה?...

ת. אני לא יודע בדיוק, אבל אני יודע שהם לא יהרסו את ארץ-ישראל ['ובהר ציון תהיה פליטה, סו"ס עובדיה].

ש. אז מה? האם כל אנשי הסדר-העולמי-החדש יכנסו מוקדם יותר לבונקרים שלהם מכפי התיכנון שלהם?...

ת. זה לא "יותר מוקדם". אם הם עושים את זה אז כנראה שהם כבר ראו שהכוכב כבר עוד מעט מגיע. כבר ספרתי לכם פעם, לפני כמה חדשים, הנסיך צ'ארלס, עם האפיפיור ימש"ו, ביחד עם ראש הכנסיה-האורטודוקסית של רוסיה, פלוס עוד הרבה אנשים חשובים שאיני יודע את השמות שלהם – הם הלכו לקוטב-הדרומי, כי זהו המקום שממנו רואים את הכוכב בצורה הכי ברורה, כנראה שהם הלכו לשם בשביל לראות את זה. ולא רק זה, האפיפיור גם נסע בפתע פתאום לעיר דנוור, קולורדו, לראות שם דרך הטלסקופ שלהם ה'לוסיפר' שלו, והוא הגיע לבקר גם במרכז של נאס"א שם. אז פתאום הוא צריך להגיע לשם לראות?! מה הוא צריך לראות? שטויות! רק את זה, את הכוכב. ולא רק זה, למלכת אנגליה יש בית בדנוור, שם יש את הכניסה אל הבונקר הכי גדול. מה יש להם עם דנוור? זה מה שיש. זה לא בדיוק בדנוור, זה נמצא באיזה הר גבוה שמה באיזור, שלפי טענת האינדיאנים שם נמצא אחד מהמעברים לעולם האחר.

ש. ובינתיים אנחנו פה עם הנסיונות שלנו. הבג"ץ הכריז שנותנים רשות לפתוח חנויות בשבת בתל אביב, והדתיים פרשו מהקואליציה. כאן בירושלים הם לא פרשו, למרות שכאן יש להם יותר כח....

ת. הם לא פרשו בירושלים כי כשהם לא רוצים להצביע הם פשוט נעלמים... יש הרבה הרבה דברים בירושלים שה' ישמור מה שקורה פה. וזה לא רק זה שהעסקים פתוחים בשבת, יש לו עוד הרבה דברים גרועים לראש-העיר. והחרדים, לצערי הרב – שותקים. אבל תראה, יגיע הזמן, כמו שאמרנו פעם, שנצטרך להגיד: עד כאן! אנחנו נתאחד באיזו קבוצה, ולא ניתן. אנחנו לא מנסים להיות חלק של הרשעים, ואיך שלא יהיה – ברגע שתהיה מלחמה הם יברחו, כמו שכתוב שהם יברחו ויעלמו. הם יעזבו את הארץ ויֵהרגו עם הגוים.

ש. בעוד מספר ימים חוגגים כאן את יום העצמאות, מתחילה כאן שנת השבעים למדינה הזו. בזוה"ק מובא שהע"ר ישלטו כאן בארץ בשלב האחרון שלפני הגאולה, וזה יארך שבעים שנה, אז בטח אנו יכולים לדבר כבר על כך שהגיע הסוף של המדינה...

ת. אני לא יכול להגיד בוודאות, אבל זה נשמע לי מאד מסודר.

 

ש. מה דעתך על המתרחש בבחירות בצרפת, היהודים נמצאים שם במתח גדול...

ת. כל אירופה הולכת להתמוטט. ורוב הגוים באירופה הם פשוט רשעים, רשעים, רשעים. היהודים סבלו מהם כל הזמן. תראה, תמיד היו אחדים שהיו קצת שונים, אבל הרוב הגדול הם רשעים, הם רשעים! והרוב הם בכלל עובדי עבודה זרה, ואין לי מילים בשבילם. זה באופן כללי, אמנם יש אנשים טובים, ויש גם כן אנשים שעזרו ליהודים במלחמות וכו', והם גם יכלו למות אילו היו תופסים אותם חלילה, אבל בסה"כ אירופה – זה רשעים, זה אדום.

ותראו מה שקורה. הלה-פן הזאת, היא אומרת, שאם היא נכנסת אז לא יוכלו להסתובב ברחוב עם סימנים של דת. זאת אומרת שהיהודים יצטרכו להוריד את הפאות שלהם, הפאות של הגברים, וגם את הזקָן, ובכלל אולי גם לא ילבשו כיפה או כל סימן אחר שהאיש יהודי, הוא אולי יצטרך ללכת עם ג'ינס ומי יודע מה. וזה לא בא בחשבון, לא בא בחשבון. והיא אמרה ברור ששחיטה כשירה – לא תהיה. הנה, עכשיו סגרו את השחיטה בבלגיה. פעם בהולנד היו לוקחים את הבשר מבלגיה, אבל עכשיו אין שחיטה לא בהולנד ולא בבלגיה. ועכשיו היא רוצה לעשות את זה גם בצרפת – היא אמרה זאת בפירוש. וכל כך הרבה אנשים הצביעו בעדה, ומי יודע אם היא תיכנס, מי יודע לומר אם היא כן תיכנס או לא. הרב הראשי של צרפת אמר בפירוש, שאם היא נכנסת – כל יהודי יהיה חייב לעזוב את צרפת! כי אם היא תכנס – זה יהיה נאצי, לא נותנים שחיטה, ועוד מעט גם לא יתנו לעשות ברית-מילה...

ש. האם הערבים ישתקו לה?.. בוודאי הם יעשו שם מלחמות!

ת. לא משנה, גם הם שונאים את היהודים. בגרמניה יש עכשיו בעיות של אנטישמיות, משהו קשה מאד, ובמיוחד בבתי-הספר. יש איזה חמש עשרה אלף יהודים בגרמניה שהם חיים טוב מאד. מבחינה כלכלית – זה מקום אידיאלי עבורם. והם לא רוצים לעזוב. והרוב – הם חילוניים. לילדים החרדים יש בתי-ספר משלהם, אבל החילוניים – לא, הם הולכים עם הגוים, אבל עכשיו הגוים עושים להם בעיות קשות מאד עד כדי כך שהם שולחים את הילדים ללמוד מחוץ לגרמניה, אם רק יש להם את היכולת. ואם לא – אז אין להם מה לעשות, זה פשוט נורא מה שהם עוברים שם.

ש. מדוע הם לא עוזבים ויוצאים משם?!...

ת. למה לעזוב? אם יש כסף ויש חיים יותר קלים שם.

ש. איך זה שהערבים עושים צרות לאירופאים, מסובכים איתם, אבל עם כל זה הם שונאים את היהודים...

ת. תראו, באירופה יש שני סוגים של אנטישמיות. יש את האנטישמיות הקלאסית של הנוצרים שהחליטו שאנחנו הרגנו את אותו-האיש, הם מספרים שכאילו הנציב הרומי שאל את ההמון את מי הם רוצים להשאיר בחיים, את הגנב שנתפס שם או את אותו-האיש, אז היהודים העדיפו שהגנב ישאר בחיים ושאותו-האיש ימות. זה מה שהם מאמינים. אז לכן יש להם שנאה. הם נולדים עם השנאה, זה חלק של הדם שלהם. זה חלק של המהות שלהם – לשנוא יהודים. וזה לא רק עם הגרמנים מה שקרה, בכל ארץ שהנאצים נכנסו – היו אנשים גוים שכל כך שמחו שלקחו את היהודים ורצחו אותם, והם היו גם כן בשיתוף פעולה ביחד עם הגרמנים, גם הצרפתים, אפילו שלה-פן מכחישה ואומרת שזה לא נכון, אבל זה כן נכון...

עכשיו תראה מה שיש לנו. יש לנו את כל הערבים האלה שעכשיו גרים באירופה, שתדעו שגם הם זה אדום! הם לא ישמעאל בכלל! הם שונאים את היהודים גם כן. זה בגלל האנטישמיות. זה לא רק בגלל שהם שונאים ישראלים, הם שונאים יהודים! לא משנה איפה. הם רוצחים ורשעים, והם גם כן שייכים לאדום. ויתחברו איתם, כמו שכתוב, איך יתחברו? מה יחבר אותם? שנאתם את עם ישראל. זה הכל.

 

ש. אנחנו עומדים עכשיו לפני חג השבועות – אז אולי זה יהיה עכשיו ה'הר כגיגית' שיבוא עלינו בכדי להחזיר אותנו בתשובה לקראת הגאולה...

ת. בעזרת ה', בעזרת ה', אני לא יודע מתי בדיוק, אבל אנשים עם קצת שכל כבר רואים את זה ברור, וכבר מתחילים להתקרב עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר להקב"ה. הרבה מהקוים (קוי הטלפון של החיזוקים) ממש ממש מראים את הדרך. יש הרבה דברים טובים מאד בקוים ששומעים. זה לא מושלם, ויש גם רשעים שיש להם קוים, אבל בכל אופן יש איזושהי אמת. ותאמינו לי: אין מקום בכל העולם שיש בו יותר אמת מאשר יש פה, בארץ ישראל. רוב היהודים, הרוב העצום של החרדים – הם בעולם של דמיונות, גם באירופה, וגם בארצות הברית, וגם בדרום אמריקה ובכל המקומות האלה. אבל בארץ יש לנו עדיין מציאות קשה. אנחנו רואים יותר ברור גם את הרוחניות וגם את ההפוך. ואנחנו רואים יותר ברור איך לבחור את הדרך שלנו. לא כולם, יש הרבה שמבולבלים, אבל יש יותר סיכוי פה להגיע לאמת מאשר שם. כי כל העולם המערבי, מה שנקרא 'המערבי', עם כל העליה הגדולה בכל הטכנולוגיה הזאת, שרק הורסת את הכל, ומטמטמת את הבן אדם – כל זה שטחי ביותר, אין לזה שום עומק. זה שטחי, וטפשי. לכן המקום שעדיין אפשר לראות את האמת הכי חזק – ויש עוד אנשים שרואים את האמת חזק או משתדלים לפחות, לפחות מחפשים את האמת – זה כאן בארץ ישראל. כמה שאנחנו קטנים, וכמה שאמנם יש לנו איזה ששה-מיליון 'כביכול יהודים', אינני יודע אם כולם יהודים, גם אינני בטוח על המספר שמדברים על חמש עשרה מיליון יהודים שיש בעולם שאינני יודע אם הם כולם יהודים, אבל פה יש יותר סיכוי להגיע לאמת.

ש. דברתם לפני שנים שהמלחמה הבאה תהיה בין אדום לישמעאל, מה עם זה?..

ת. נו, זה כבר קיים! קיים מספיק ומספיק! זה כבר קורה. חלק רציני של הישמעאלים – הם אֱדומים, הם לא ישמעאלים בכלל. הם מוסלמים אמנם, אבל הם לא בני ישמעאל. יש רק מעטים שהם בני ישמעאל ממש.

ש. אז עכשיו מתעורר שוב הצורך לשמור בבית קצת אוכל ושתיה...

ת זה בטוח שצריכים לשמור, אבל אני שוב חוזר: כמו שעם ישראל לקח איתו קצת אוכל, וזה בודאי היה, אמרו להם לקחת קצת בצק, שזה היה מספיק אולי בשביל ארוחה אחת, אבל זה החזיק להם מעמד במשך ארבעים ימים [קידושין לח.], ומעולם לא היה חסר להם אפילו ארוחה אחת ['לא חסרת דבר']. הם אמנם נבהלו כשזה נגמר, כי הם כבר גמרו את מה שלקחו איתם, והם רק דאגו איפה הם יקבלו את הארוחה הבאה, אבל מיד כשרק התחילו לדאוג – ה' כבר נתן להם את השליו ואת באר-מרים ואת המן. אז זה מה שאנחנו צריכים כל הזמן, לחשוב על זה, ולראות שיהיה לנו קצת מים, קצת בטריות בבית, משהו לעשות אור, משהו לבשל, ואולי גם קצת תרופות שנצטרך אותם עד שנגיע למצב שלא נצטרך אותם, ועוד דברים שהבן אדם צריך, ואז באיזה שלב – זה יגמר, ואז נראה ניסי-ניסים.

ש. היום השוק פורח עם מודעות רבות מספור: בוא, תשקיע, תקנה אדמות, תרכוש שמה ושמה, תרויח... מה אתה מציע לאנשים שיש להם קצת כסף בצד, איפה להשקיע?..

ת. אין לי מושג במה להשקיע, שום מושג. אבל בן אדם צריך להשקיע בנשמה שלו, זה הכל. שום דבר אחר לא יעזור לו. כל אחד יקבל את חתיכת-האדמה שהוא צריך לקבל, או את הדירה שהוא צריך לקבל. ה' יחלק את הכל בדיוק. אבל הכסף לא יעזור. גם כשתהיה איזו חתיכת אדמה – זה לא יעזור. תשתדלו שתהיה לכם איזו קורת-גג עכשיו, אבל חוץ מזה אין מה לדאוג.

ש. ואם הוא גר בשכירות, זה מספיק?...

ת. אפילו רק בשכירות, כי בין כך לא יהיה כסף... אז אף אחד לא יוכל לבוא ולהגיד לכם: תשלמו, תשלמו! מאיפה ישלמו? ממה? אז יכול להיות שיהיה קצת זהב או משהו אחר, אבל אין לנו זמן לזה. אין דאגה. תראו מה שה' עשה במצרים: שמונים אחוז של היהודים נעלמו, שמונים אחוז! נעלמו במכת החושך. ואחר כך ה' סחב את עם-ישראל דרך המדבר, אפילו שיכלו להגיע לארץ ישראל הרבה יותר מהר, אבל לא, הוא לקח אותם לסיבובים, סיבובים, סיבובים. ומה? האם אנחנו יודעים מה שעומד לפנינו? אני רק יודע שבאיזה שהוא שלב נעזוב כל דבר שבטחנו בזה, ונצטרך לבטוח בהקב"ה.

אנחנו קוראים בתורה, לומדים איך שהיהודים יצאו למדבר, וכו' וכו', ושואלים את עצמנו: מה? איך זה שלא בטחנו בה'?! הרי הוא דאג לנו כל כך הרבה, אפילו כאשר בשביל ארוחה אחת דאגנו שלא יהיה לנו, גם את זה הוא נתן לנו, אז איך זה יכול להיות שלא בטחנו בו?! אז בואו ונראה את כל הגיבורים האלה שלא מבינים איך זה יכול להיות, עכשיו נראה אותם כמה שהם יהיו עם ה', וכמה שהם יֵדעו שכל ארוחה תהיה להם, אפילו שאין להם בארון אפילו פרוסה אחת של לחם...

ש. כל השוק מוצף בהצעות מפתות של הלוואות בקלות ללא ערבויות, מה קורה עם זה? מה זה צריך להיות?..

ת. פשוט מאד, הם התחילו ממש להרוס את המעמד הבינוני. האנשים הם ממש במצב שאין להם כסף. בן אדם רגיל שעובד, ומרויח ששת אלפים ₪ למשל, יש לו אשה וילדים, איך הוא יכול לחיות על ששת אלפים ₪?! בואו נגיד שהוא מכניס עוד אלפיים ש"ח, אבל זה גם כן בלתי אפשרי בשביל משפחה עם ארבעה-חמשה-ששה ילדים או יותר, הוא לא יכול לעמוד בזה. מה, הם נותנים קצבות ילדים?! כמעט כלום. אבל זה לא רק בין היהודים החרדים, זה גם קורה עם היהודים החילונים, וגם באמריקה אצל הגוים, הם ממש הרסו את המעמד הבינוני. ואין להם כסף, הכל עולה עכשיו הרבה. ויש אינפלציה גדולה מאד. פעם אלף ש"ח היה קונה משהו, פעם סכום של אלף דולר היית קונה משהו, היום – זה אסון. אז הם רוצים להפיל את כל הכלכלה, כי הכלכלה כבר בין כך לא עומדת, הרי הם גנבו את רוב הכסף שבכל הבנקים. הבנקים אין להם בכלל מזומנים, אין להם מקור לכסות את כל ההלוואות האלו. אבל מה? זה עוד לא הזמן של הכוכב, אז הם רוצים להפיל את זה ביחד עם המלחמה, ביחד עם זה שהכוכב יבוא. זה יהיה מין שילוב שכזה ככל הנראה. אז מה הם עושים? הם מכניסים לשוק הרבה כסף, והלוואות, וכו', רק תבואו תקחו, תקחו תקחו תקחו. הם לא עושים יותר מדי חשבון אם יוכלו להחזיר את זה, כי הם יודעים שכאשר זה יפול – זה יפול לגמרי. ואחרי שהכוכב עם שבע הפלנטות עוזב אותנו – לא יהיו בנקים, וגם רוב האנשים לא יהיו, אז הם רק רוצים שעכשיו יהיה שקט, כדי שהאנשים ירגישו שהם יכולים להוציא כסף, ושהכלכלה בסדר, ושהכל בסדר, כי הם לא רוצים שהאנשים יתחילו לעשות פאניקות...

ש. אז מי שלוקח עכשיו הלוואה ירויח בכך שלא יצטרך להחזיר את זה, או שאולי הם יהפכו את הלווים לעבדים של הבנקים?..

ת. טוב, עכשיו הם עבדים, כל אחד שלוקח הוא עבד של בנקים. עכשיו רואים זאת יותר טוב ויותר ברור. אני לא יכול להגיד שתקח הלוואה ושאחר כך לא תפרע אותה, אני לא יודע מה שה' בדיוק הולך לעשות, אבל בכל אופן – זהו המצב. הם מכניסים את הכספים האלה בקלי-קלות רק בשביל שיהיה שקט, ומגדילים ומגדילים את גבול האשראי עוד ועוד... שגעון! שגעון שעוד מעט יגמר. וזה לא סתם שהרב דסלר כתב שהדור הזה יהיה דור של בית-משוגעים. והמשוגעים הכי גדולים – יהיו אלו שמנהלים את בית המשוגעים...

ש. ומה שאמרתם שהדולר יהיה שוה כמו נייר טישו – גם זה בקרוב?...

ת. זה כבר לא שוה כלום...

ש. טישו עדיין אפשר לקנות בזה...

ת. אפשר לקנות בזה, אבל זה לא ממש שוה, רק מה, הם כל הזמן נותנים עוד ועוד. אבל תשימו לב שאפשר לקנות פחות ופחות טישו'ס, פה בארץ – מה זה אלף ש"ח?

ש. בנימין, עכשיו אתה חייב לתת מסר ליהודי אמריקה...

ת. יהודי אמריקה לא יקשיבו... הם לא רוצים להקשיב. הם יודעים ולא רוצים להבין, אין לי מה לעשות. אין לי גם הוראות לדבר עם אמריקה, אבל מאחר שזה מופיע באינטרנט, אז יש כנראה גם באמריקה מי שקורא את זה. וזה מספיק. הם כבר מעבירים את זה לאנשים אחרים. וחוץ מזה, גם בטלפון עוברים המסרים, זה מעביר את האמת. זה שזה מופיע ברשת – זה חשוב מאד, כי זה הולך להרבה מאד אנשים, ויש כאלה שמורידים את זה ומפיצים את זה הלאה.

ש. דברת לאחרונה על כך שגזירות השלטון נגד היהדות, נגד התורה, יתגברו יותר ויותר. לאחרונה פורסם רשמית ע"י הצבא כי נשים חרדיות נכנסו לעבוד בצבא תחת ההגדרה של 'אזרחים עובדי צה"ל'...

ת. זה רק מראה לנו שזה כמעט הסוף, כי הם בפאניקה, הם צריכים לגמור דברים מסויימים לפני שהכוכב יגיע, הם צריכים כבר להגיע לבונקרים עם גמר הביצוע של התכניות הללו.

ש. יש טוענים שהסיפור על הגזירות זה לא דבר נכון, זו הגזמה. האם אכן רדיפת הדת כאן היא כ"כ גדולה?..

ת. שקר שקר שקר. בודאי שישנם גזירות. זה הרי ה'פיינל סולושן' (הפתרון הסופי) שלהם נגד עמ"י, הם רוצים להתפטר מעם ישראל כעבדי ה', להפוך אותם לגוים. עכשיו הם רוצים לעשות נשואין-אזרחיים וכל מיני שטויות. אז לא לשים לב להשמצות, להתאחד ביחד, ולהגיד ליהודים האמיתיים לבוא לארץ ישראל, להסביר להם את המצב, כי בחו"ל זה יהיה הרבה יותר גרוע, הרבה יותר מסוכן. וככל שיגיעו לפה יותר אנשים שרוצים את האמת – זה עוד יותר טוב, כי הרבה רשעים יברחו מפה, והרבה מהם יכנסו לבונקר שהם הכינו, הממשלה, ובסופו של דבר לא תהיה שום מדינה.

ש. נסעתי הֵנָּה במונית, לחצתי על הכפתור ופתחתי את החלון בלי לשים לב, הדגל שהיה תלוי שם התעופף אל הכביש, הנהג חזר ועשה סיבוב להרים את זה, עד שהוא הגיע – המכוניות שעברו שם כבר רמסו את זה... אמרתי לעצמי שזה בטח סימן שבקרוב הכל יתעופף ויכלה מן הארץ...

ת. יפה, זה באמת הולך להיגמר בעתיד הקרוב, הם לא יכולים להחזיק מעמד. התכנונים של הרשעים האלה – זה פשוט לא יכול להיות, זה אפילו לא יגיע קרוב למה שהם רוצים. הכוכב הזה יגיע בפתאומיות, והם עכשיו עדיין לא הגיעו למה שהם צריכים היו להגיע, התכניות שלהם לא זורמות כמו שצריך.

ש. הבעיה היא שבינתיים הם מצליחים לפלג את הציבור ולעשות שנאה גדולה בין קבוצה לקבוצה...

ת. נכון, אבל זה גם כן לא כל כך הלך להם. יש עכשיו הרבה-הרבה שמחפשים את האמת. הם לא הרבה ביחס לכמות האנשים שבעולם, אבל בכל אופן – יש.

ש. שאלה ששאלנו הרבה פעמים: מה עוד אפשר לעשות כדי שתיעשה כאן התעוררות אמיתית – שלא יצטרכו להעיר אותנו בדינים חלילה?..

ת. להתפלל, להתפלל. זה הכי חשוב עכשיו, תתפלל! אם יש הזדמנות להחזיר מישהו בתשובה – אז לתפוס את זה, אבל ללכת לחפש – בינתיים, זה לא כ"כ הולך.

ש. אבל יש רבנים שמושכים את הציבור לכיוון של ההשכלה...

ת. כן, אנחנו צריכים להיזהר מרבנים שהם ע"ר, להזהר. לא לדבר, אבל להזהר.

ש. איך מזהים?..

ת. קל מאד. דבר ראשון – הם משקרים ['איש יודע ציד איש שדה'...], הם משקרים אפילו על מה שה' כתב מפורש בתורתו. הרבה פעמים הם סתם משקרים, והם עושים פרשנויות בתורה שמסלף אותה לגמרי. וחוץ מזה – סימן נוסף: הם גורמים למחלוקות, וזה ברור ערב רב או עמלק [אבן שלמה להגר"א פרק י"א].

ש. כמו לפני יציאת מצרים שנאמר: "אכן נודע הדבר", ה' מודיע כעת את כל הנסתרות. כל מי שפוסח על שתי הסעיפים – ה' מודיע מי הוא ומה הוא... הכל עכשיו יוצא החוצה...

ת. נכון, נכון, זו תקופה מאד מרגשת, אותי לפחות.

ש. יום-השואה עשו כאן היום במדינה. רצחו יהודים בשואה של אירופה, ובאים אלו וגורפים את הקופה של האהדה הציבורית של העולם לקרבנות...

ת. נכון, הם היו אלה שעזרו להיטלר. יהודי חילוני אחד מראשי הסעה"ח אומר שהוא לא מרגיש רע עם זה שהוא היה מגלה לנאצים היכן היהודים מסתתרים. באמת, למה לא? מה רע?! הוא לא יותר גרוע מאשר הציונים...

ש. מאז השואה – מידי עשר שנים העם היהודי מאבד מיליון יהודים בנישואי תערובת. זה אומר שמאז סיומה של המלחמה העולמית איבדנו יותר יהודים מאשר באסון של השואה, אז בו בזמן שהם צועקים על הזוועות של השואה – הם יוצרים שואה נוספת בהתרחקות מן המצוות והיהדות...

ת. אבל לא לדאוג, כי כל אלה שנכחדו בין העמים – לא היו יהודים. יש אנוסים רבים וכו' שחוזרים, רבים רבים. וה' מציל כל נשמה יהודית.

פנס בחגיגת עצמאות ישראל בבית הלבן: "הנשיא עוסק בהעברת השגרירות לירושלים" – רמזים על ביקור טראמפ בישראל – בדיוק ביום פתיחת מלחמת ששת הימים

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-ארה"ב, כללי, תיעוד אירועים

 • סגן נשיא ארה"ב, מייק פנס, נאם במהלך חגיגות עצמאות 69 לישראל בבית הלבן. יחד איתו לקח חלק באירוע השגריר דיוויד פרידמן.
 • ( מייקל ריצארד פנס = 3960 = דויד בן ישי… תמונת הגימטריה בהמשך העמוד – דיוויד פרידמן = 424 = דונלד טראמפ = 424 = משיח בן דוד {בשני השמות יש את השם דוד ונולד} הקב"ה מדבר איתנו ברור כל זה רמזים לא טבעיים לחלוטין כעת גם חתן התנ"ך מביא 424 -(חתן = 458 = המלך המשיח) חפש תמונה בגלרית רמזים)

פנס אישר לפיו טראמפ עשוי להעניק לישראל את מתנת העברת השגרירות לירושלים במהלך ביקורו הצפוי ב-22 במאי.פנס, אמר בעברית מול חובשי כיפות בבית הלבן: "בחודש אייר קרה הנס הגדול". פנס ביקש להעביר מסר מהנשיא טראמפ וסיפר כי לפני זמן קצר טלפן בשמו לראש הממשלה נתניהו וברך אותו ואת מדינת ישראל לרגל עצמאות ישראל.פנס הצהיר ואמר כי, "ממש בשעות אלה הנשיא עוסק ברצינות בהעברת השגרירות לירושלים כפי שהבטיח".סגן הנשיא המשיך ודיבר על הבעיה האיראנית ואמר כי ישראל לא תתן לאיראן לפתח נשק מסוכן ולסכן את ישראל. הבהיר שוב כי ארה"ב תעמוד לצידה של חברתה ישראל.אחריו דיבר השגריר פרידמן, בירך בעברית והתייחס לקשר הנפלא בין ארה"ב וישראל. פרידמן אמר בעברית: "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו".
רמזים מאת צ.ס:
 • ביקור הנשיא טראמפ בירושלים/ישראל יתקיים ביום שני כו' אייר (22/5), היום ה-41 בספירת העומר ,"יסוד שביסוד" (כנגד יוסף) (כ"ו = 26 = י-הוה)

 • הביקור הוא בדיוק ביום פתיחת "מלחמת ששת הימים", ביום שני כו' אייר תשכ"ז לפני 50 שנים בדיוק.  (אגב: כל רמזי ה67 התחילו במלחמת 6 ימים בשנת 67)

 • יום לפני תחילת (כז') כבוש ירושלים, ויומיים לפני סיום (כח') כיבוש ואיחוד ירושלים לפני 50 שנים. וטראמפ עומד להכריז על העברת השגרירות לירושלים 50 שנה לאחר כיבוש העיר לחץ לתגית שער ה50

 • וכל זה קורה בשנת ה-100 להצהרת בלפור ושנת ה-50 להחלטת החלוקה ב-1947, וביום ה-22 של שנת ה-70(!) למדינת ישראל !!!

 • ועל מנת שיהיה "קצת מעניין" – הביקור יתקיים בדיוק 3 שנים לאחר ביקורו של האפיפיור בקבר דוד/ירושלים ביום שני כו' אייר תשע"ד !!!

 • בסרטון הבא תראו שמכריז מייקל ריצרד פנס =396= דויד בן ישי – את דבריו של טראמפ = 424 = משיח בן דוד – על העברת השגרירות לעיר של בית המקדש שהשגריר בה הוא דייויד פרידמן = 424 = משיח בן דוד !! אנו רואים איך מלכות ה' מושלת בהככל…..

כ


קטע מתוך הפוסט: סיכום חלקי של הרמזים סביב אנשי הנשיא טראמפ | סוד האותיות

לא יודע אם אתם בכלל מבינים שהקב״ה ממש מדבר איתנו במילים כבר תקופה ארוכה. זה פשוט זועק לשמיים

הנה: שמו המלא: ״מייקל ריצ׳רד פנס״= 3960 משולש  !! (משולש זה גימטריה אלוקית)

 

דויד בן ישי =396 = הישועה!

ואם נכתוב:

״מייקל ריצ׳רד פנס סגן הנשיא״ = 1363 רגיל (המשיח = 363 !)

5777 (!!!) משולש רגיל 🔔🔔🔔 נדיר

2018 גדול + מילים

לפוסט המלא לחץ: סיכום חלקי של הרמזים סביב אנשי הנשיא טראמפ | סוד האותיות

ישראל והמגן דוד – סודות נחשפים!!

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, סוד 1820, סרט, שבעים שנה

האם יכול להיות שיש קשר מתמטי בין ישראל לבין המגן דוד?! ממצאים של הרב יצחק גינזבורג!!! סרטון קצר החושף קצת סודות אודות ישראל והמגן דוד מאת: אורן עברון

לינק כשר להורדה

גימטריה מדהימה שמביאה לנו פעמים את השנה 1948 – וכן המסתתר 1820 לחצו כדי ללמוד ס-ו-ד  ה'  1-8-2-0

להגדלת התמונה לחץ על התמונה

הידעת:

מגילת העצמאות מכילה 667 מילים (ללא החתימות)

אלו מספרים של גאולה כפי שנוכחנו לדעת (66 76 67)

וכן: מס פעמים שירושלים מוזכרת בתנ"ך זה 667 פעם (!!)


תוספת מאת סוד החשמל

מוּבָא
בְּסֵפֶר 'מַטְעַמִּים' (ערך מגן דוד) בְּשֵׁם סֵפֶר 'אֶרֶץ הַחַיִּים' לְכָל דָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה כְּגוֹן פָּרֹכֶת וּמִטְפְּחוֹת סֶפֶר תּוֹרָה וְעַל הַהֵיכָל, רוֹשְׁמִים שֵׁשׁ קְצָווֹת וְקוֹרְאִים אוֹתוֹ מָגֵן דָּוִד, וְהוּא שְׁנֵי מְשֻׁלָּשִׁים מְשֻׁלָּבִים זֶה בְּתוֹךְ זֶה, מִשּׁוּם שֶׁהַתְּמוּנָה הַהִיא מוֹרָה עַל יִחוּד ה' וּמַלְכוּתוֹ בְּשֵׁשׁ קְצָווֹת. וְכֵן מוּבָא בְּ'סֵפֶר הַלִּקּוּטִים' לָרמ"ד וָואלִי כַּאֲשֶׁר הַמַּלְכוּת הִיא כְּנֶגֶד הַפָּנִים אָז יֵשׁ לָהּ צוּרַת הַמָּגֵן דָּוִד. וְכֵן לַמָּגֵן דָּוִד יֵשׁ י"ב קְצָווֹת, וּמִסְפַּר י"ב שַׁיָּךְ לַמַּלְכוּת, י"ב שְׁבָטִים, י"ב צֵרוּפֵי שֵׁם אדנ"י, י"ב קִשּׁוּטֵי כַּלָּה. י"ב חֳדָשִׁים שֶׁהַלְּבָנָה מִתְחַדֶּשֶׁת בְּשָׁנָה. י"ב פְּעָמִים הַלְלוּיָה בְּמִזְמוֹר ק"נ שֶׁחוֹתֵם אֶת סֵפֶר הַתְּהִלִּים. וְכֵן מוּבָא בְּ'שַׁעַר הַיִּחוּדִים' לְהָאֲרִיזַ"ל (פרק יב) לִכְתֹּב בְּקָמֵיעַ צִיּוּר שֶׁל מָגֵן דָּוִד, וְיוֹעִיל לְכָל חֹלִי. . עַיֵּן בְּסֵפֶר 'יַלְקוּט יוֹסֵף' (או"ח ו) שֶׁמֵּבִיא מִקַּדְמוֹנִים דְּבָרִים גְּדוֹלִים עַל צוּרַת הַמָּגֵן דָּוִד.
וְכֵן
הֶרְאוּ לִי שֶׁבְּצוּרַת מָגֵן דָּוִד רְשׁוּמוֹת כָּל אוֹתִיּוֹת א"ב וּמנצפ"ך, וְכ"ב אוֹתִיּוֹת נִרְשָׁמוֹת בִּיסוֹד הַזָּכָר, וְגַם בִּיסוֹד הַנּוּקְ', כַּמּוּבָא בְּסֵפֶר 'מַלְאַךְ הַבְּרִית' מֵהַ'בֶּן אִישׁ חַי' (פ' וירא) בְּשֵׁם הָאֲרִיזַ"ל טִפַּת הַזֶּרַע שֶׁל הַזָּכָר הִיא כְּלוּלָה מִכ"ב אוֹתִיּוֹת, כִּי כ"ב אוֹתִיּוֹת נִרְשָׁמִין בַּיְסוֹד שֶׁל הַזָּכָר וְגַם אֵצֶל הַנְּקֵבָה נִרְשָׁמִים כ"ב אוֹתִיּוֹת כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה בָּהּ כֹּחַ לְקַבֵּל הַטִּפָּה שֶׁל הַזָּכָר וּלְיַצְּרָהּ בְּרַחְמָהּ, וְכֵן אָ"ב וָאֵ"ם בְּגִימַטְרִיָּא ב' פְּעָמִים כ"ב, וְכֵן יֶלֶ"ד בְּגִימַטְרִיָּא ב' פְּעָמִים כ"ב. וּכְפִי שֶׁבֵּאַרְנוּ בְּמַאֲמַר 'חַשְׁמַל אוֹת' שֶׁעֲטֶרֶת הַיְסוֹד הִיא בְּחִינַת אוֹת, אוֹת מִילָה וְאוֹת שַׁבָּת וְעוֹד. וְנִרְאֶה דְּגַם הַמְּשֻׁלָּשׁ שֶׁל מַתַּן תּוֹרָה הוּא בְּסוֹד אוֹתִיּוֹת, כְּפִי שֶׁבֵּאַרְנוּ שֶׁהַתּוֹרָה נִקְרֵאת אֱמֶת שֶׁהִיא מְשֻׁלָּשׁ שֶׁל הַכ"ב אוֹתִיּוֹת, א' בִּתְחִלָּה, מ' בָּאֶמְצַע וְת' בַּסּוֹף.  
וְכֵן
עַל חָכְמַת יָוָן שֶׁהִיא הַלְּעֻמַּת זֶה שֶׁל חָכְמַת הַתּוֹרָה שֶׁנִּתְּנָה בְּסִינַי, מָצִינוּ שֶׁהִיא בְּחִינַת מְשֻׁלָּשׁ, כַּמּוּבָא בַּמִּדְרָשׁ (ב"ר צט, ב)לֵוִי כְּנֶגֶד מַלְכוּת יָוָן, זֶה שֵׁבֶט שְׁלִישִׁי וְזוֹ מַלְכוּת שְׁלִישִׁיָּה, זֶה אוֹתִיּוֹתָיו מְשֻׁלָּשִׁין וְזוֹ אוֹתִיּוֹתֶיהָ מְשֻׁלָּשִׁין, אֵלּוּ תּוֹקְעֵי קַרְנַיִם וְאֵלּוּ תּוֹקְעֵי סוֹלְפִירִים, אֵלּוּ לוֹבְשֵׁי כּוֹבָעִים וְאֵלּוּ לוֹבְשֵׁי קִיסִים וְכוּ', בְּיַד מִי מַלְכוּת יָוָן נוֹפֶלֶת בְּיַד בְּנֵי חַשְׁמוֹנָאִי שֶׁהֵם מִשֶּׁל לֵוִי. וְכֵן מוּבָא בְּסֵפֶר 'לִקּוּטֵי לֵוִי יִצְחָק' שֶׁיָוָן בְּגִימַטְרִיָּא ג' פְּעָמִיםכ"ב, כִּי הֵם הַלְּעֻמַּת זֶה שֶׁל ג' חָכְמוֹת שֶׁיֵּשׁ בְּכ"ב אוֹתִיּוֹת הַתּוֹרָה. וּמְבֹאָר לִדְבָרֵינוּ שֶׁכְּשֵׁם שֶׁבַּכ"ב אוֹתִיּוֹת יֵשׁ בְּחִינַת מְשֻׁלָּשׁ כְּדִלְעֵיל, כָּךְ יָוָן הִיא הַלְּעֻמַּת זֶה שֶׁל הַמְּשֻׁלָּשׁ שֶׁל כ"ב אוֹתִיּוֹת, לָכֵן הִיא בְּגִימַטְרִיָּא שָׁלֹשׁ פְּעָמִים כ"ב. וְכֵן בֵּאַרְנוּ בְּמַאֲמַר 'חַשְׁמַל מִילָה' שֶׁיָּוָן הִיא בְּחִינַת יְסוֹד דִּקְלִפָּה, לָכֵן מֶלֶךְ יָוָן בְּגִימַטְרִיָּא יוֹסֵף וְעוֹד. וְכ"ב אוֹתִיּוֹת נִרְשָׁמוֹת בַּיְסוֹד כְּדִלְעֵיל.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE