ארכיון כתב

המכתב המצמרר שכתב מרן רבנו יעקב אדלשטיין זצוק"ל סמוך לעלייתו בסערה השמימה

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, רמזים מצדיקים

 
מאת הרב יפונה עם ישראל באבל כבד עם הסתלקותו של מרן ציס"ע עמוד התורה והתפילה בדורנו רבנו יעקב אדלשטיין זצוקלל"ה אשר עזב אותנו לאנחות ועלה בסערה השמימה וכידוע במשך השנה האחרונה לחייו מרן זצוק"ל איבד את כח הדיבור והיה מעלה על הכתב את דבריו וביום האחרון לחייו כתב מכתב נורא עם רמזים שאנו נמצאים בזמן של סכנה גדולה ולאחר עיון רב במכתב נראה לכאורה מהדברים שכתב שרומז על כך שאנו נמצאים כרגע בזמן של מלחמת גוג ומגוג וקרובים מאד לזמן של הגאולה השלימה וכך סיפר לי אחד ממקורביו שביום הפטירה קיבל טלפון שמרן זצוק"ל קורא לו וכשהגיע נתן לו מרן זצ"ל שני פתקים שעליהם כתב מרן כך "יעמוד מיכאל וזו עת צרה גדולה, נחמתני, שועל יוצא – בוכים ור"ע משחק? לעיין היטב בעמוד האחרון של מסכת מכות ולעשות הדרן השי"ת ישמור שתעבור הסכנה ע"כ. והמשיך וסיפר מקורבו שקרא את המכתב וכרצונו התחילו ללמוד את העמוד האחרון של מסכת מכות ואח"כ אמר את ההדרן (יש לציין שלמדו רק את העמוד האחרון של המסכת ועל העמוד האחרון אמר הדרן?? וכידוע הדרן אומרים רק בסיום מסכת) ואח"כ יצאתי מחדרו ואז באה הרבנית שתחי' מהחדר ומספרת שהרב לא מרגיש טוב ואז כידוע הרב התמוטט באופן פתאומי וכידוע ניסו להצילו אבל נגזרה הגזרה ואז הייתה הפטירה וסיפר לי אותו מקורב שהרב עסק בזמן האחרון לחייו במסכת ב"מ ולא עסק במסכת מכות והמכתב עצמו סתום בעיניו ולא הבין מה הרב רוצה לומר בדברים שכתב יעמוד מיכאל וזו את צרה גדולה ולמה הרב ביקש ללמוד פתאום את העמוד האחרון של מסכת מכות ששם מדובר בנבואת הנביאים על חורבן בית המקדש וכן בנבואת זכריה על הגאולה העתידה. ואני כותב השורות אמרתי לו שיש לי הסבר לכאורה מה עומד מאחורי המכתב הזה ומה רמז הרב בדברים שכתב בתחילת המכתב הרב כתב את המילים "יעמוד מיכאל וזו עת צרה גדולה" ואמרתי לו שמילים אלו כתובים בדניאל פי"ב וכך כתוב שם "בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך והייתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא" וכו' ושם דניאל מדבר על הזמן של מלחמת גוג ומגוג ואז יעמוד מיכאל לבקש רחמים על בני ישראל ותהיה עת צרה שלא הייתה מעולם רח"ל והדברים הנ"ל שכתב הרב בתחילת המכתב מתאימים בדיוק לפסוק הנ"ל ומה שכתב הרב בהמשך אלו חלק מהדברים שכתובים בעמוד האחרון של מסכת מכות ששם מובא המעשה בר"ע וחבריו שראו שועל יוצא מהר הבית והם בכו שראו דבר כזה ור"ע היה משחק ור"ע הסביר את עצמו שאם אנו רואים את הנבואות הרעות שמתקיימות סימן שגם הנבואות הטובות על הגאולה יתקיימו (יעויין שם בכל המעשה) והרב כתב לעיין היטב בגמ' זו לרמוז שלמרות שהוא ראה שאנו בזמן סכנה גדולה של מלחמת גוג ומגוג אבל כמו באותו מעשה שר"ע ראה בדבר נורא ששועל יוצא ממקום המקדש סימן לנחמה ולגאולה העתידה כן עכשיו שאנו בזמן סכנה גדולה ומלחמת גוג ומגוג אבל זה סימן בשבילנו שאנו קרובים מאד לגאולה השלימה ולביאת משיח צדקנו והוספתי לו שהדברים האלה מתאימים להפליא עם מה שידוע לנו שמרן החפץ חיים זיע"א כתב הרבה פעמים בספריו שאנו נמצאים בתקופת עקבתא דמשיחא דהיינו סוף הגלות לפני ביאת המשיח וכן ידוע גם שמרן החפץ חיים שכידוע ראה למרחוק וכל דבריו התקיימו אמר בסיום מלחמת העולם הראשונה ע"פ דברי חז"ל שמלחמת גוג ומגוג תתחלק לשלושה חלקים שממלחמת העולם הראשונה התחיל התהליך של מלחמת גוג ומגוג ועיין בספר לב אליהו מהמשגיח רבי אליהו לופיאן זצוק"ל בסוף פרשת יתרו ששם מובא שהח"ח אמר בסיום מלחמת העולם הראשונה שמלחמה זו הייתה החלק הראשון של גוג ומגוג ובעוד 25 שנה בערך יהיה החלק השני וידוע שבערך 25 שנה אחרי מלחמת העולם הראשונה פרצה השואה הנוראה שהיא הייתה החלק השני של גוג ומגוג ובשנים אלו העולם נמצא במצב של מלחמות גדולות. בהרבה ממדינות של בני ישמעאל כגון עיראק סוריה לוב תימן וידוע שאותו ארגון שנקרא דעא"ש מעורר מלחמות גדולות שם ומידי פעם עושה פיגועים בהרבה מדינות בעולם וארה"ב ורוסיה ועוד מדינות בעולם הקימו קואליציה ומתערבים מאד במלחמות הגדולות שיש במדינות הנ"ל ומנסים להכניע את אותם אירגוני הטרור שמנסים להשתלט על אותם מדינות והמלבי"ם כותב בכמה מקומות שבמלחמת גוג ומגוג תהיה מלחמה בין בני ישמעאל (הערבים וכל אירגוני הטרור) לבין הנוצרים (אמריקה רוסיה וכו') וא"כ לפי כל הנ"ל וע"פ דברי מרן החפץ חיים זיע"א אנו נמצאים כבר בחלק השלישי של גוג ומגוג וקרובים מאד לביאת משיח צדקנו וכידוע בזמן מלחמת גוג ומגוג אומות העולם יהרגו איש את רעהו והדברים האלו כבר קורים בעולם ממלחמת העולם הראשונה שהיא הייתה החלק הראשון של גוג ומגוג ובסוף יתאחדו כל אומות העולם וינסו להילחם נגד עם ישראל ותהיה מלחמה גדולה גם בארץ ישראל ומכיוון שאנו בחלק השלישי של גוג ומגוג אנו קרובים מאד לזמן הזה ואני הקטן לא צריך לכתוב על גדולתו הנוראה של הרב זצ"ל ומה שניתן להבין שהוא ראה ברוח קודשו את הדברים הנ"ל והחליט לכותבם שאנו נדע את הדברים ונתחזק ונשוב בתשובה ויש להוסיף שכתוב בזוהר פרשת ויחי דף רי"ח ע"ב כך בשעה שאדם הולך למות והדין שורה עליו לצאת מן העולם נתווסף עליו רוח העליון בשיעור גדול ומה שלא היה לו מימיו וכו' והוא רואה מה שלא זכה לראות מימיו והוא משום הרוח שנתווסף בו וכשנתווסף בו הרוח והוא רואה אז יוצא מהעולם הזה וכו' וכן כותב הר"ש משאנץ (על התורת כהנים) לפני המיתה כאשר הנשמה יוצאת מתוך הגוף ניתן לה הרשות להביט ולראות במדור העליון וכו' ובאותה שעה שורה רוח הקודש עליה ומגלים לה את העתידות וכתוב בספרים הקדושים ששלושים יום לפני הפטירה הנשמה נפרדת מהגוף פרידה חלקית וברגעים האחרונים לפני הפטירה הנשמה נפרדת מהאברים באופן מלא וסופי וכידוע הרב כתב את המכתב בשעה האחרונה לחייו וא"כ מצבו היה נקרא שהנשמה היתה בתהליך היציאה מהגוף וזה לא תהליך פתאומי שבפטירה הנשמה יוצאת מהגוף אלא זה תהליך שמתחיל מ30 יום לפני הפטירה. וכך נראה לפרש את המכתב שכתב מרן זצ"ל בשעה האחרונה לחייו. וא"כ אנו צריכים בתקופה זו לאחוז בדרכי התשובה שכל אחד יכול לשוב אל ה' ובורא עולם מחכה לנו תמיד שנשוב בתשובה וידוע שלש עיקרי התשובה שהם מעכבים והם חרטה על חטאיו והווידוי וקבלה להבא להטיב את דרכיו ולקחת קבלה קטנה שיעמוד בה כל הזמן וזה סדר התשובה שכל אחד יכול לעשות (וכמובן שיש הרבה להאריך בזה וזה רק עיקרי הדברים בקיצור רב) ולכאורה זה מה שמוטל עלינו לעשות בתקופה זו וידוע מאמר חז"ל שהקב"ה אומר לעם ישראל פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם ואדם שאוחז בדרכי תשובה ורוצה להיטיב את דרכיו ומקבל על עצמו קבלה קטנה לחיזוק מכאן ואילך הוא כבר פתח פתח קטן והבא להיטהר מסייעין אותו ויה"ר שנזכה לראות בקרוב ממש בשוב ה' לציון ברחמים גדולים.
ניתן לשמוע שיעורים המיוסדים על הקבלה הנ"ל ממרן החפץ חיים זיע"א בקו טלפון  077-226-34-18 079-579-35-70

תופעת טבע נדירה באיטליה הר נמס!

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-אסונות/תופעות טבע, כללי

כמו שאומר הפסוק בתהילים "הרים כדונג נמסו מלפני ה' מלפני אדון כל הארץ" (תהילים צז,ה)

שימו לב אורך הסרטון 2:16 – כמניין "יראה = 216" וגם "גבורה = 216"

"בכל פעם שנשיא לוחץ על ישראל הוא חוטף קטסטרופה"

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-אסונות/תופעות טבע, ארה"ב, כללי

ביל קוניג, עיתונאי אמריקאי ותיק, טוען כי הוא מסוגל להוכיח יותר מ-100 מקרים בהם נשיא ארה"ב לחץ על ישראל ובתגובה התרחש אירוע דרמטי. בין הדוגמאות: מתקפת הטרור על מגדלי התאומים והוריקן קתרינה. לטענתו, "צריכים לדעת שיש השלכות לחלוקת האדמה" "בכל פעם שנשיא אמריקאי לוחץ על ישראל ומבקש לחלק את הארץ המובטחת הוא חוטף קטסטרופה". את הטענה הזו לא העלה אחד מרבני ההתנחלויות אלא העיתונאי הוותיק ביל קוניג, המסקר כבר 20 שנה את המערכת המדינית האמריקאית, מהן 16 שנים ככתב הבית הלבן.

קוניג מפעיל מערכת חדשות עצמאית הנושאת את שמו. הוא מגדיר את עצמו כבעל השקפת עולם תנ"כית עם תמיכה מוצקה בישראל. מחקר לאורך השנים הוביל אותו למסקנה המפתיעה אך הבדוקה לדבריו כי "הנקודה המרכזית היא הלחץ. כאשר יש לחץ בא האסון. כאשר הוא נפסק האסון נמנע. אין כאן מקרה וזה כלל שלא ניתן להחיל אותו על מקרים אחרים. בדקתי יותר ממאה מקרים והעיקרון חוזר על עצמו בכל פעם", אומר קוניג בראיון ל-360 בעת ביקור נתניהו בבית הלבן. המחקר של קוניג פורסם בספר "עין בעין", שהודפס עד כה 21 פעמים, וכן בסרט הנושא את אותו שם. בימים אלה הוא מעדכן את המחקר שלו כך שיכלול אירועים שהתרחשו בימי הנשיא אובמה.

"הספר שכתבתי בודק מה התוצאות כאשר מנסים לחלק את ישראל, מה ההשלכות הנובעות מכך שנשיאים לוחצים את ישראל לחלק את הארץ המובטחת. יש מכנה משותף בין אירועים כמו הוריקן קתרינה, סופות הטורנדו החזקות ביותר, המתקפה על מגדלי התאומים, אסונות שחייבו את תשלומי הביטוח היקרים ביותר, אסונות הטבע הגדולים ביותר ועוד ועוד. יש יותר ממאה אירועים כאלה שנמדדו מאז ועידת מדריד ב-1991".

קניג לא מסתפק בהצהרות ומביא גם דוגמאות לקטסטרופות שהתרחשו בעת לחץ אמריקאי על ישראל. "קח למשל את ועידת מדריד, שכונסה לאחר שהנשיא בוש האב קרא לישראל לעזוב את יהודה ושומרון ולחלק את ירושלים. באותו זמן שהוא הציג את הדרישה הזו, 'הסופה המושלמת' (כינוי להוריקן שפקד את ארה"ב באותה שנה – א"כ) פגעה בבית הנופש שלו במדינה מיין וגרמה לנזקים גדולים נוספים".

דוגמא אחרת שנותן קוניג היא מתקפת הטרור המפורסמת ב-11 בספטמבר 2001, שהביאה לנפילת מגדלי התאומים. "ב-17 הימים שקדמו להתקפה הנשיא בוש עבד עם הנסיך עבדאללה, ששלט בסעודיה באותך תקופה, לגבי מהלך גדול לשלום. הוא התכוון לשאת נאום חשוב באו"ם על הנדון. זו הייתה הפעם הראשונה שבה נשיא אמריקאי התכוון לקרוא להקמת מדינה פלסטינית והם סיימו את עבודות ההכנה יום לפני ההתקפה הנוראה.

"אירוע שלישי הוא הוריקן קתרינה, שפרץ כמה שעות לאחר שהנשיא בוש בירך את אריאל שרון על פינויים של 25 אלף איש מעזה וצפון השומרון. כמה שעות לאחר מכן קתרינה הפכה להיות הסופה הגדולה ביותר שארה"ב חוותה מעולם".

לדברי קניג, על הנשיאים להבין שיש השלכות לחלוקת ארץ ישראל. "הם צריכים לדעת שיש השלכות לחלוקת האדמה. יש לי למעלה מ-100 אירועים מתועדים המראים מה קורה כאשר מחלקים את הארץ המובטחת לאברהם יצחק ויעקב, המובטחת לעם ישראל, את יהודה ושומרון או מזרח ירושלים".

סיכום חלקי של הרמזים סביב אנשי הנשיא טראמפ | סוד האותיות

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-ארה"ב, כללי, סוד האותיות והמספרים, שבעים שנה

כמו שכבר ראינו בהליך בחירתו של טראמפ לנשיאות שהכל מגולגל משמים, כעת נסכם את כל ה"כוורת" סביב הנשיא ונראה רמזים פלאיים רוב הרמזים מאת: ע' מקבוצת הוואצאפ

נתחיל בסגן הנשיא

לא יודע אם אתם בכלל מבינים שהקב״ה ממש מדבר איתנו במילים כבר תקופה ארוכה. זה פשוט זועק לשמיים.

הנה:

שמו המלא: ״מייקל ריצ׳רד פנס״

=

3960 משולש  !!

(משולש זה גימטריה אלוקית)

 

דויד בן ישי =396 = הישועה!

ואם נכתוב:

״מייקל ריצ׳רד פנס סגן הנשיא״

1363 רגיל (המשיח = 363 !) 5777 (!!!) משולש רגיל 🔔🔔🔔 נדיר

2018 גדול + מילים

ואם נכתוב את הנוסחה הרגילה והמנצחת

״מייקל ריצ׳רד פנס סימן לגאולה בימינו״ = 1237 רגיל 3630 מילוי (המשיח = 363) !

(כזכור בימינו זו מילת מפתח כמו שראינו בסרט סוף גלות ישראל בימינו 1-2)

התחלת הגאולה (1237 במסתתר) היות והכל מתרחש בהסתרה

התגלות =  1237 (שוב מסתתר היות וההתגלות בהסתרה) (הסתרה קשור לפורים כמו שראינו כבר)

אור הגאולה (משולש ורגיל = 1237)  אתבש  = 363 = המשיח (למתקדמים ++ גם הרגיל בתוספת אחד (הקב"ה) מכל צד מביא משיח = 358)

וככה הכל התחיל עם טראמפ שאף אחד עדיין לא האמין שיצא כולם אומרים שהוא מתנהג כמו משוגע. ומעניין 'המשוגע' = 424 = דונלד טראמפ = 424 = משיח בן דוד

גם יום בחירתו של טראמפ

כג' טבת = 434 = משיח בן דויד

לפוסט הרמזים המלא על טראמפ לחץ כאן

 

אז יש לנו את הנשיא שזה

  • דונלד טראמפ =424 = משיח בן דוד

וכן יש את השגריר החדש בירושלים

  • דייויד פרידמן = 424 = משיח בן דוד

 וכעת בפוסט ראינו שסגן הנשיא

  • מייקל ריצרד פנס = 396 = דויד בן ישי

והנה סיפור חדש (מס' 4) מהימים האחרונים שזה סיפור רביעי סביב הנשיא שמביא לנו שוב

  • 396 = דויד בן ישי

 
מי המועמד הבכיר להחליף את יועץ טראמפ? הגנרל בדימוס – דיוויד פטראוס שהוא בגימטריה – 396 = דויד בן ישי (גימטריה רגילה) שימו לב – שוב השם דוד בשמו, ממש כמו השגריר החדש של ארה״ב בירושלים דיוויד פדרמן, בדיוק שמו דונלד (דוד נולד). כמה רמזים אתם עוד רוצים.. רק נזכיר שוב: דיוויד פרידמן = 424 רגיל (השגריר) דיוויד פטראוס = 396 = דויד בן ישי – דונלד טראמפ = 424 = משיח בן דוד –

איזה סיכוי שכל ״הדווידים״ האלו יתנו גימטריות נפלאות שכאלו.. ?

רק נוסיף ש- דיוויד פרידמן = 1777 משולש רגיל + אחד השם שבשמיים.
תוספת מאת ז. מייקל פלין – אותיות ״לקיים נפיל(ה)״. לפני שמלכות דוד קמה – מלכויות הרישעה צריכות ליפול.
תוספת מאת: יניב כמו שכתבתי מוסיף לזה, "שדיוויד =40= הויה דוד" ז"א.. השם מקים את בית דוד. והמעניין שהעניין הזה של דיוויד קורה ביום ה-26 (הויה) של המלכות החדשה.

ואנו רק בהתחלה !!


המשך מאת ע'
ומה הקטע המדהים ? שפתאום ״נזכרתי״ בסרט ישן ומאוד פופולרי שצפיתי בו – ״כל אנשי הנשיא״. (מתאים לאווירה כרגע בבית הלבן)
והמדהים הוא  ש – ״כל אנשי הנשיא״ = 777 גימטריה רגילה. מקרה ? אתם תשפטו. אני ממש לא צריך.
אני חי את זה כבר שנה וחצי יום יום. הגאולה ממש קרוב !!

גימטריה מדהימה על בית המקדש השלישי | סוד האותיות

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-בית המקדש השלישי, כללי, סוד האותיות והמספרים

נכתוב את כל הטקסט הזה בשיטת הכאת מילה (כל פעם נוריד אות) והתוצאה שנקבל הפתיעה גם אותנו ('השלשי' כותבים בלי 'יוד' כמו שכותבים בתנ"כ)

בית המקדש השלשי ירד מן השמים בהתשעז

בית המקדש השלשי ירד מן השמים בהתשע

בית המקדש השלשי ירד מן השמים בהתש

בית המקדש השלשי ירד מן השמים בהת

בית המקדש השלשי ירד מן השמים בה

בית המקדש השלשי ירד מן השמים ב

בית המקדש השלשי ירד מן השמים

בית המקדש השלשי ירד מן השמי

בית המקדש השלשי ירד מן השמ

בית המקדש השלשי ירד מן הש

בית המקדש השלשי ירד מן ה

בית המקדש השלשי ירד מן

בית המקדש השלשי ירד מ

בית המקדש השלשי ירד

בית המקדש השלשי יר

בית המקדש השלשי י

בית המקדש השלשי

בית המקדש השלש

בית המקדש השל

בית המקדש הש

בית המקדש ה

בית המקדש

בית המקד

בית המק

בית המ

בית ה

בית

בי

ב

 ======

44400


שימו לב לתוצאה שקיבלנו 444 כמניין "מקדש" כפול 100 (!!)

למה לא קיבלנו ספרה אחת יותר או ספרה פחות ? זה מראה על קשר בין הנתונים אנו מדברים על מקדש ומקבלים מקדש !!

נמשיך הלאה – נוסיף את המילה בהתשע"ז והנה קיבלנו באתב"ש 586 שזה גימטריה של ירושלם שזה כמובן מקום המקדש

ירושלם = 586 (בלי 'יוד' כמו שכותבים בתנ"כ) וכן שופר = 386

וכמו שהסברנו לא פעם שכל המספרים באתר זה הכל התרחשות רוחנית ! אנו לא עוסקים במימד הגשמי

   

הרכבת לירושלים מוכנה בעוד שנה הכל מספרי 70 בסיום 70 שנה למדינה

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, שבעים שנה, תיעוד אירועים

רכבת מירושלים לתל אביב

מוכנה בעוד שנה !

כל רכבת מסיעה עד אלף נוסעים (אלף = 111 רמז לאלופו של עולם שמתגלה בארץ)

28 דקות בין ירושלים לתל אביב (כח = 28)

התחנה 70 מטר מתחת לקרקע

מעלית ל 70 איש בכניסה לירושלים יורד לרכבת מהכניסה תוך פחות מחצי דקה!

רכבת הכי ארוכה בישראל

גשר הכי ארוך בישראל

מנהרה הכי ארוכה בישראל

תוספות:

מאת: עמיחי גם לגבי הרכבת הקלה בירושלים שבנייתה הסתיימה ב-2011

״כיום משנעת הרכבת הקלה בירושלים כ-70,000 נוסעים מדי יום״.

״אורך כל רכבת עומד על 70 מטר״.

הרכבת הקלה בציון = 2756 ריבוע גדול.
הרכבת הקלה ירושלים = 1363 = המשיח (רגיל)
הרכבת הקלה היא היחידה בארץ.
הרכבת הקלה = 776 רגיל+אותיות
הרכבת הקלה = 767 רגיל
בכל מה שקשור לירושלים – הסימנים החלו מזמן.

רכבת = 622

הר הבית = 622

(תוספת של ע' : בשנת 622 לספירה, החלה הספירה של האיסלם!)


מאת: "סוד החשמל" רָאוּי לְצַיֵּן אֶת הַמַּעֲשֶׂה שֶׁמּוּבָא בְּסֵפֶר 'אוֹצְרוֹת אַחֲרִית הַיָּמִים' (קנג) שֶׁפַּעַם בְּעֵת שֶׁהַרה"ג ר' זֶרַח רְאוּבֵן בְּרַוֶּרְמַן זצ"ל הָיָה אֵצֶל הרה"ג ר' יְהוֹשֻׁעַ לֵיבּ דִּיסְקִין זצ"ל, שָׁמְעוּ אֶת צְפִירַת הָרַכֶּבֶת שֶׁהֵחֵלָה אָז לָרִאשׁוֹנָה לִנְסֹעַ לִירוּשָׁלַיִם, וְהַגרי"ל דִּיסְקִין אָמַר כְּבָר מְפַנִּים אֶת הַדְּרָכִים וּזְמַן הַגְּאֻלָּה קָרֵב. וּמַה נֹאמַר הַיּוֹם שֶׁכְּבָר יֵשׁ רַכֶּבֶת בְּתוֹךְ יְרוּשָׁלַיִם שֶׁעוֹבֶרֶת עַל יַד מְקוֹם הַמִּקְדָּשׁ, וְרוֹאִים בְּחוּשׁ שֶׁהקב"ה מֵכִין אֶת הַדְּרָכִים לְעוֹלֵי הָרְגָלִים בְּקָרוֹב. וכן פורסם שבחורף תשע"ח כשימלאו 70 שנים למדינת ישראל, שיש אומרים שהם ה70 שנים של חבלי משיח, עומדים לחנוך את הרכבת החדשה והמהירה לירושלים, כאשר התחנה בכניסה לירושלים תהיה בעומק 70 מטר מתחת לאדמה. והרכבת תכיל 1000 אנשים כמנין משיח בן יוסף משיח בן דויד. וְכֵן רַכֶּבֶת בְּגִימַטְרִיָּא הַר הַבַּיִת. וְכֵן הַכָּתוּב שֶׁאָמַר יְהוּדָה עַל בִּנְיָמִין שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ בְּחֶלְקוֹ (בראשית מד, לב) "כִּי עַבְדְּךָ עָרַב אֶת הַנַּעַר", ס"ת רַכֶּבֶ"ת, והוסיף הרה"ג ר' ציון דוד סיבוני שליט"א שרַכֶּבֶת או הַר הַבַּיִת בְּגִימַטְרִיָּא רחובות שמסמל את בית המקדש השלישי כַּמּוּבָא בָּרַמְבַּ"ן (בראשית כו, כ)  וְהַשְּׁלִישִׁי קָרָא רְחוֹבוֹת, הוּא הַבַּיִת הֶעָתִיד שֶׁיִּבָּנֶה בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ וְהוּא יַעֲשֶׂה בְּלֹא רִיב וּמַצָּה, וְהָאֵל יַרְחִיב אֶת גְּבוּלֵנוּ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר "וְאִם יַרְחִיב ה' אֱלֹהֶיךָ אֶת גְּבֻלְךָ כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר", שֶהוּא לֶעָתִיד, וּכְתִיב בַּבַּיִת הַשְּׁלִישִׁי "וְרָחֲבָה וְנָסְבָה לְמַעְלָה לְמַעְלָה", וּפָרִינוּ בָּאָרֶץ. וְכֵן הָרַכֶּבֶת מְרַמֶּזֶת עַל מַעֲשֵׂה מֶרְכָּבָה שֶׁל חִבּוּר הָעוֹלָמוֹת, בסוד הַר הַבַּיִת הַמָּקוֹם בּוֹ שׁוֹרָה הַמֶּרְכָּבָה. וכן מובא בעלון 'כי לה' המלוכה' שהרכבת הקלה בירושלים מסיעה 70 אלף נוסעים ביום, ואורך הרכבת 70 מטר.


מאת: מהנדס בכיר ברכבת: מ.ל

שר התחבורה צווה להמשיך הרכבת הזאת בחציבה מתחת לעיר לעוד שתי תחנות: במרכז העיר ….ובהר הבית (אמיתי – מאד מסובך לביצוע)

לא מציינים שכשחפרנו את הפיר התפרצו מים מתוקים אדירים, ובקושי סגרנו ,לפני כן עם פנסים שתו באגם המים המתוקים האדיר הנימצא מתחת לעיר ירושלים בעומק 60 – 70 מטר. אף אחד לא המלך חיזקיהו ולא הרומאים לא גילוהו עד ימינו.

בונים צינור נוסף אדיר החמישי להביא מיים לירושלים כאשר מתחת לעיר אגם אדיר סגור מלא מים…. אף אחד לא החליט, לא חקר, ואיננו חושב מה לעשות עם זה.

בשורות טובות

אני יודע את הדברים הנ'ל בגלל עבודתי ברכבת הקלה בירושלים, שאנו מקבלים מידע גם מרכבת ישראל, ובמיוחד על התחנה הזאת 80 מטר מתחת לאדמה, אגב תהיה יפהפיה.

מתאימה לעיר הקודש.


פורסם שיש 40 קילומטר של מנהרות

למתקדמים ללמוד על סוד המ' והרמז כאן וכאן: סוד נצחון באר שבע בגביע בפעם השניה לאחר 40 שנה | רמזים חזקים


מִלְחֶמֶת גּוֹג וּמָגוֹג תַּתְחִיל מִמִזְרַח הָעוֹלָם – סוד החשמל

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, סוד החשמל

מוּבָא
בַּמַּלְבִּי"ם (ישעי' נט, יט) בַּמִּזְרָח שֶׁשָּׁם גָּלוּ עֲשֶׂרֶת הַשְּׁבָטִים כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב "מִמִּזְרָח אָבִיא זַרְעֵךְ וּמִמַּעֲרָב אֲקַבְּצֵךְ", שָׁם יִתְגַּלּוּ הַנִּסִּים וְהַמּוֹפְתִים תְּחִלָּה, כִּי הַגּוֹאֵל יִתְגַּלֶּה בַּמִּזְרָח, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב "מִי הֵעִיר מִמִּזְרָח צֶדֶק יִקְרָאֵהוּ לְרַגְלוֹ", עַד כִּי בַּמִּזְרָח יִרְאוּ אֶת כְּבוֹד ה' וְנִפְלְאוֹתָיו, וּבַמַּעֲרָב שֶׁשָּׁם בְּנֵי הַגּוֹלָה מְנֻפָּצִים שֶׁהֵם יְהוּדָה וּבִנְיָמִין שָׁם רַק יִשְׁמְעוּ אֶת הַנִּסִּים מֵרָחוֹק וְיִרְאוּ אֶת שֵׁם ה' הַבָּא מִמֶּרְחָק, "כִּי יָבוֹא" בְּעֵת יָבֹא הַצָּר כְּנָהָר שׁוֹטֵף, וְהוּא מַחֲנֵה גּוֹג וּמָגוֹג, וְרוּחַ ה' נוֹסֵסָה וּמִתְנַשְּׂאָה בַּנָּהָר הַזֶּה לְהָרִים שְׁאוֹן גַּלָּיו, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב "וְשֹׁבַבְתִּיךָ וְשִׁשֵּׁאתִיךָ וְהַעֲלִיתִיךָ מִיַּרְכְּתֵי צָפוֹן". נִרְאֶה לְבָאֵר מַדּוּעַ הַגְּאֻלָּה תַּתְחִיל מִמִּזְרַח הָעוֹלָם, כִּי יִשְׁמָעֵאל הֵם יָמִין דִּקְלִפָּה, וְעֵשָׂו הוּא שְׂמֹאל דִּקְלִפָּה וְאַרְצוֹת הַמִּזְרָח שֶׁל סִין יַפַּן וְקוֹרֵיאָה וְכוּ' הֵם מֵהַתִּפְאֶרֶת דִּקְלִפָּה, וְכֵיוָן שֶׁהַגְּאֻלָּה תָּבֹא מִקַּו הָאֶמְצַע שֶׁמַּשְׁפִּיעַ לַמַּלְכוּת, הִיא תִּתְעוֹרֵר מִמִּזְרַח הָעוֹלָם. וּכְפִי שֶׁהֵבֵאנוּ מֵהָרַב לְוִין זצ"ל שֶׁהָיָה מִזִּקְנֵי חֲסִידֵי קַרְלִין, שֶׁהוּא שָׁמַע מֵהָאַדְמוֹ"ר הַיְנוּקָא מִקַּרְלִין זצ"ל, [הַפְרַנְקְפוּרְטֶר] שֶׁהָיָה בַּעַל רוּחַ הַקֹּדֶשׁ, וְהָיָה מֵהַיְחִידִים שֶׁצָּפוּ אֶת הַשּׁוֹאָה הַרְבֵּה שָׁנִים קוֹדֶם, וְהוּא אָמַר שֶׁסִּין תַּהֲפֹךְ לְמַעֲצָמָה חֲזָקָה לִפְנֵי בִּיאַת הַמָּשִׁיחַ, וְהִיא תַחְרִיב אֶת נְיוּ יוֹרְק, פָּרִיז, וְלוֹנְדּוֹן, [ר"ת נפ"ל] בְּתוֹךְ שָׁלֹש דַּקּוֹת. זֹאת הוּא אָמַר לִפְנֵי מֵאָה שָׁנָה בְּטֶרֶם נוֹדַע בָּעוֹלָם עַל פִּצְצוֹת אָטוֹם, וְסִין הָיְתָה מְדִינַת עֹנִי. וְכֵן סִין בְּגִימַטְרִיָּא עַמּוּד הָאֶמְצַע. וְכֵן סִין בְּגִימַטְרִיָּא פִּיל שֶׁמְּסַמֵּל אֶת הָעַמּוּד שֶׁכּוֹלֵל חֲסָדִים וּגְבוּרוֹת. וְלָכֵן הָרוֹאֶה פִּיל בַּחֲלוֹם פֶּלֶא נַעֲשֶׂה לוֹ, שֶׁמְּחַבֵּר רוּחָנִי לַגַּשְׁמִי בִּבְחִינַת פֶּלֶא, וְכֵן הַחֹטֶם הָאָרֹךְ שֶׁל הַפִּיל בְּצוּרַת חוּט, מְרַמֵּז עַל הִתְקַשְּׁרוּתוֹ לִבְחִינַת חֹטֶם הַמְסַמֶּלֶת אֶת עַמּוּד הָאֶמְצַע. וְכֵן חֹטֶם הַפִּיל נִקְרָא חֶדֶק בְּגִימַטְרִיָּא שֵׁם יב"ק שֶׁמְּחַבֵּר אֶת הָעוֹלָמוֹת. וְכֵן מָצִינוּ בַּגְּמָרָא (שבת קכח.) חֲבִילֵי זְמוֹרוֹת יְטַלְטְלוּ מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַאֲכָל לְפִילִין. וְרוֹאִים שֶׁהַפִּיל אוֹכֵל זְמוֹרוֹת שֶׁמְּרַמְּזִים עַל תּוֹרַת הָרֶמֶז הַמְחַבֶּרֶת אֶת הַפְּשָׁט לַדְּרוּשׁ וְלַסּוֹד, בְּסוֹד חִבּור הָעוֹלָמוֹת. וְכֵן הִשְׁתַּלְשֵׁל בַּגַּשְׁמִיּוּת שֶׁהַפִּילִים בָּאִים מֵאַרְצוֹת הַמִּזְרָח וְהַפִילִיפִּינִים. וְכֵן רֶמֶז נִרְמָז בְּמִזְרַח הָעוֹלָם. וְעוֹד הִשְׁתַּלְשֵׁל בַּגַּשְׁמִיּוּת שֶׁהַסִּינִים מְכַבְּדִים אָדָם בַּעַל כֶּרֶס, לְרַמֵּז שֶׁשָּׁרְשָׁם מֵהַתִּפְאֶרֶת שֶׁהִיא בְּחִינַת כֶּרֶס. וְכֵן הִשְׁתַּלְשֵׁל בְּאֶרֶץ סִין שֶׁהֵם מִצְטַיְּנִים בִּבְנִיַּת גְּשָׁרִים גְּבוֹהִים וְכוּ'. וְגֶשֶׁר מְסַמֵּל אֶת עַמּוּד הָאֶמְצַע שֶׁמְחַבֵּר שְׁנֵי צְדָדִים בִּבְחִינַת גֶּשֶׁר. וְהוֹסִיף הרה"ג ר' מִיכָאֵל בַּלּוּלוּ שליט"א שֶׁבְּצָרְפַתִּית פִיל הוּא חוּט. וְכֵן מוּבָא בְּפֶרֶק שִׁירָה, פִּיל אוֹמֵר "מַה גָּדְלוּ מַעֲשֶׂיךָ ה' מְאֹד עָמְקוּ מַחְשְׁבֹתֶךָ". רוֹאִים שֶׁפִּיל אוֹמֵר אֶת הַפָּסוּק שֶׁכּוֹלֵל אֶת מִדַּת הַחֶסֶד שֶׁנִּקְרֵאת גְּדֻלָּה, וְאֶת מִדַּת הַגְּבוּרָה שֶׁנִּקְרֵאת עֹמֶק. וְכֵן מוּבָא בְּסֵפֶר 'עֲטֶרֶת פָּז' (הקדמה) כָּל מַה שֶּׁחַכְמֵי יִשְׂרָאֵל הַקְּדוֹשִׁים הָיוּ רוֹאִים בַּשָּׁמַיִם מִצַּד כֹּחַ קְדֻשָּׁתָם, הָיוּ חַכְמֵי אֻמּוֹת הָעוֹלָם רוֹאִים מִצַּד הַסִּטְרָא אַחֲרָא, וְהִנֵּה אֻמּוֹת הָעוֹלָם רָאוּ שֶׁהָעוֹלָם עוֹמֵד עַל ג' פִּילִים חֲזָקִים, וְהוּא שֶׁאָמְרוּ [חַכְמֵי יִשְׂרָאֵל] שֶׁהָעוֹלָם עוֹמֵד עַל ג' עַמּוּדִים, עַל הַתּוֹרָה וְעַל הָעֲבוֹדָה, וְעַל גְּמִילוּת חֲסָדִים. וְחַכְמֵי אֻמּוֹת הָעוֹלָם הֵבִינוּ לְפִי שִׂכְלָם שֶׁהֵם פִּילִים. וּמְבֹאָר לִדְבָרֵינוּ שֶׁפִּיל מְסַמֵּל אֶת הָעַמּוּד.

נאום האמונה של טראמפ: "אמריקה תצליח כל עוד נמשיך להאמין באלוקים"

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-ארה"ב, התחזקות, כללי

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נשא נאום בסוף השבוע האחרון. "כל עוד יש לנו אלוקים, אנחנו אף פעם לא לבד. אסור לנו אף פעם להפסיק להאמין באלוקים". הנאום המלא

באדיבות אתר הידברות

בסוף השבוע האחרון נשא נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נאום, בו התייחס בהרחבה לכך שארצות הברית הינה אומה המציגה את עצמה באופן רשמי כדוגלת באמונה.

"כמישהו שיש לו הצלחה חומרית גדולה ביותר", פתח טראמפ את דבריו, "אני אומר לכם כי איכות חיינו אינה מוגדרת על ידי הצלחתנו החומרית, אלא על ידי הצלחתנו הרוחנית". טראמפ הוסיף כי "רבים מבעלי ההצלחה החומרים הם אנשים מאוד מאוד אומללים, לא שמחים. אני מכיר גם הרבה אנשים בלי כל זה, אבל יש להם אמונה גדולה. אין להם כסף, והם אנשים שמחים. אני חייב לומר לכם, כי מבחינתי, אלו הם האנשים המצליחים".

טרמפ המשיך בדבריו. "כולנו מאוחדים על ידי אמונתנו בבורא ובידיעה חזקה שכולנו שווים בעיניו. אנחנו לא רק בשר ועצמות ודם, אנחנו בני אדם עם נשמות", אמר והוסיף כי "הרפובליקה שלנו הוקמה על בסיס שהחירות היא לא מתנה מהממשל אלא שהחירות היא מתנה מאלוקים".

הנשיא ציטט את דבריו של ג'פרסון תומס, הנשיא ה-3 של ארה"ב, שאמר "האלוקים אשר נתן לנו חיים, נתן לנו חירות", והסביר כי "אנחנו צריכים להמשיך את האמונה הזו. אמריקה תשגשג, כל עוד אנו ממשיכים להאמין זה לזה וממשיכים להאמין באלוקים. כל עוד יש לנו אלוקים, אנחנו אף פעם לא לבד. בין אם זה החייל על המשמר הלילי, או ההורה היחיד במשמרת הלילה, אלוקים תמיד ייתן לנו נחמה וכוח".

נשיא ארה"ב התייחס לתפקידו כנשיא מאמין: "עבורנו כאן בוושינגטון, אסור לנו אף פעם להפסיק לבקש מאלוקים את החכמה לשרת את הציבור, על פי רצונו. אנחנו תמיד תחת אלוקים, זה מה שאנחנו וזה מה שאנחנו תמיד נהיה וזה מה שעמנו רוצה – עם אחד יפה, תחת אלוקים". טרמפ סיים את נאומו במילים: "תודה לכם, אלוקים יברך אתכם ואלוקים יברך את אמריקה. תודה רבה לכם".

קץ האלף – מאמרים קצרים על חישוב הקץ – מאת: הרב גינזבורג

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי

עדכון נוספו 6 כתבות חדשות

 קץ כל הקוצים

האם יש קשר בין קץ לקוץ? בין שתי מלים כל כך דומות צריך להיות קשר, במיוחד שניתן לכתוב קֹץ בכתיב חסר, בדיוק כמו קֵץ. אכן, קץ הגלות הוא גם קץ כל הקוצים המזיקים.

אם כך, ניתן לדרוש את הפסוק "כִּי תֵצֵא אֵשׁ וּמָצְאָה קֹצִים", אל תקרי קֹצִים אלא קִצִים – אש טובה וקדושה אוכלת ומכלה את הקוצים הרעים ומביאה את הקץ הטוב.

מהי האש הזו? אחד הפירושים החשובים בקבלה למלה אש הוא ראשי תבות " א ל ש די", כמו שהקב"ה אומר למשה רבינו (כפתיחה לארבע לשונות של גאולה) "וָאֵרָא אֶל אַבְרָהָם אֶל יִצְחָק וְאֶל יַעֲקֹב בְּאֵל שַׁדָּי". השם הקדוש אֵל מבטא את הופעת מדת החסד של הקב"ה, כמו בפסוק "חֶסֶד אֵל כָּל הַיּוֹם", ואילו השם הקדוש שַׁדָּי מבטא את ספירת היסוד (ההשפעה). לכן השילוב "אֵל שַׁדָּי" פירושו שכל החסדים נמשכים אל תוך ספירת היסוד, כמו צינור המסדר ומעביר את כל השפע הטוב, מגשים אותו במציאות.

הגילוי הגמור של החסדים במציאות הוא בגאולה השלמה, בביאת המשיח. לכן השם " א ל ש די" הוא האש האוכלת את הקוצים ומגלה את הקיצים.

באופן אישי, על כל אחד ואחת לגלות את שם "אל שדי" בתוך הנפש שלו, על ידי דבקות במדותיהם של האבות הקדושים שהקב"ה נגלה עליהם בשם זה: מדתו של אברהם אבינו – אהבת ה'. מדתו של יצחק אבינו – יראת ה'. ומדתו של יעקב אבינו – רחמים על הבריות. זהו גילוי הקץ בנפש, ומתוך זה יבוא הקץ הטוב לכל ישראל ולכל העולם. אהבה, יראה, רחמים – יצטרפו לשלהבת אש קודש שבזכותה הקב"ה יגאל אותנו ברחמים.


האם ה' מחשב קיצים
חז"ל מתחו ביקורת על מי שמחשב קיצים. אבל האם הקב"ה עצמו מחשב את הקץ?
בהגדה של פסח אנו אומרים "הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ". משמעות החישוב הזה היתה לטובה – במקום 400 שנות גלות, כמו שנאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, היו בני ישראל במצרים רק 210 שנים (כלומר 190 שנים פחות, בגימטריא קץ ). "חישוב הקץ" של הקב"ה פירושו שהקץ עובר מרובד נעלם ונסתר לרובד גלוי יותר, הנהגה והשגחה בפועל.
אבל האם גם בגלות האחרונה, שאנו עומדים לקראת סופה ממש, הקב"ה מחשב את הקץ? חז"ל אומרים שהקץ האחרון לא התגלה, לא רק שלא התגלה לנו אלא גם לקב"ה עצמו. "לבא לפומא לא גליא" – הקץ נסתר ונעלם, ידוע רק ללבו של הקב"ה כביכול, כלומר לדרגה פנימית מאד, נסתרת מכל העולמות. עד שהקץ אינו מגיע בפועל, הוא נותר במסתרים וגם הקב"ה לא מחשב אותו. כשיגיע הקץ – הוא יופיע בבת-אחת, מדלג על שלב החישובים…
זו עצמה הסיבה שגם אנחנו לא עוסקים בחישובי קיצים. העיקר הוא "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. ואף על פי שיתמהמה אם כל זה אחכה לא בכל יום שיבוא". אמונה טהורה בלי חישובים.

קץ הימין
המושג קץ מופיע במקורות בשתי צורות עיקריות: האחת "קץ הימים" והשניה "קץ הימין", כמו בפסוק החותם את ספר דניאל "וְאַתָּה לֵךְ לַקֵּץ וְתָנוּחַ וְתַעֲמֹד לְגֹרָלְךָ לְקֵץ הַיָּמִין". לפי הפשט, ימין בארמית הוא ימים בעברית, כמו שכותבים המפרשים בספר דניאל, אבל הפירוש הפנימי הוא ש"קץ הימין" הכוונה באמת לצד ימין (כמוסבר בספר הזוהר ועוד). מה הפירוש? מדוע שהימין יסתיים ויגיע לקיצו? הרי צד ימין מבטא את הצד הטוב, החיובי, החסד והאהבה, והגאולה היא כאשר הימין גובר!
אלא שכאשר מדברים על ימין יש בהכרח שמאל. בלשוננו, אין משמעות לימין בלא שמאל או שמאל בלא ימין. אבל יש דרגה גבוהה שבה גם השמאל הוא ימין – כמו שכתוב בקבלה על דרגת הכתר – שאין בה שמאל אלא הכל ימין! "לית שמאלא בהאי עתיקא כולא ימינא". במלים אחרות, הטוב שאנחנו מכירים הוא יחסי. קשה לנו להבין מהו טוב בלי רע רציני שנמצא לצדו, שמאל שמבליט את הימין, "זה לעומת זה עשה האלהים". אבל הטוב המוחלט, מעל המושגים שלנו, הוא טוב שכולל הכל – רק טוב, רק ימין ללא שמאל. זו המשמעות של "קץ הימין" – קץ וסוף לחלוקה ולמחלוקת בין ימין ושמאל. קץ לימין היחסי והתחלת לימין האמיתי, כולו ימין.
ומה הפירוש "קץ הימים"? יש סוף וקץ לימים כפי שאנחנו מכירים אותם. החיים שלנו מורכבים מימים, כך וכך ימים, כך וכך שנים (גם שנה נקראת ימים). אבל בעתיד המופלא מגיעים לחיים נצחיים. זהו "קץ הימים", קץ לימים הקצובים ותחילת הימים הארוכים. ולסיום, בנוגע לחישובי קיצים: אפשר לפרש שהביקורת של חז"ל על חישובי קיצים מתייחסת ל"קץ הימים". אל תחשבו את הקץ הזה, הוא פשוט יקרה (כמו מי שמקיץ משינה). אבל את "קץ הימין" רצוי לחשב, כלומר לחשוב על המדרגה הזו של סוף הימין היחסי ותחילת הימין המוחלט, הכל ימין.

משיח נַאוּ
הרבי מליובאוויטש אהב את מלה באנגלית נַאוּ (now) – עכשיו. "אנחנו רוצים משיח עכשיו" – We want mashiach now. הרבי אף נתן רמזים במלה הזו לפי הכתיב העברי (תעתיק), נאו בגימטריא 57, כמו הצירוף של שני השמות הקדושים אל-הוי' , כפי שאומרים בהלל "אֵל הוי' וַיָּאֶר לָנוּ" – ה' יאיר לנו ויביא את המשיח עכשיו.
נחזור לשפה האנגלית עצמה. המלה נַאוּ (now) קרובה למלה נְיוּ (new), חדש, כיון שאותיותe,o קרובות ומתחלפות בתור אמות קריאה (vowles), בדומה לאותיות אהו"י בעברית.
מה הקשר? כדי להגיע למשיח עכשיו, נאו, צריכים להתחדש, להיות ניו.
מקובל היום לדבר על העידן החדש, ניו-אייג'. אכן, אנו צריכים להיות דור חדש ומתחדש. אם נדע להתחדש כראוי, משיח יבוא עכשיו. נאו-ניו.
   

מגאולה לגאולה

בכל יום בתפילה אנו אומרים "ברוך אתה ה' גאל ישראל" ומיד מתחילים תפילת שמונה עשרה, מה שנקרא בהלכה "לסמוך גאולה לתפילה". גם בתפילת שמונה-עשרה העיקר הוא הבקשה על הגאולה: "ברוך אתה ה' גואל ישראל". מה משמעות המעבר מ"גאל ישראל" ל"גואל ישראל"?

ההסבר הפשוט הוא שברכת "גאל ישראל" עוסקת בעבר, ה' גאל אותנו והוציא אותנו מצרים (זהו תוכן ברכת "אמת ויציב" בשחרית ו"אמת ואמונה" בערבית). וברכת "גואל ישראל" היא תפילה שה' יגאל אותנו עכשיו, בהווה. מתחילים בידיעה הוודאית, "אמת ויציב", שה' גאל אותנו וממשיכים בתפילה וזעקה על הרגע הזה ממש. בתפילה אמתית, מרגישים תוך כדי הזעקה שה' אכן גואל אותנו, ולכן יכולים לברך "גואל ישראל" (וודאי שאין זו ברכה לבטלה!). "גאל ישראל" הוא פעולה מלמעלה, ה' גאל אותנו; "גואל ישראל" הוא פעולה מלמטה, כמו העניין של התפילה שהוא "אתערותא דלתתא" בקריאה לה' שיגאל. ולבסוף, לאחר הקריאה מלמטה, ה' יבוא ו יגאל אותנו במהרה, בביאת המשיח.

במושגי הקבלה, הגאולה היא ספירת היסוד – דימוי של איש-זכר הגואל. ואילו התפילה היא ספירת המלכות – דימוי של אשה-נקבה הנגאלת. צריך לחבר את השנים, לסמוך גאולה לתפילה, לסמוך את מעשה ה' לתפילה שלנו "עד מתי?" – ואז הגאולה תגיע במהרה.


עת גאולה
מה עושה יהודי כשיש לו זמן פנוי, ללא טרדות? הכי פשוט והכי טוב: הוא יושב ולומד תורה, "והגית בו יומם ולילה". מלבד זאת, הוא מתפלל שחרית מנחה וערבית, , תמידין כסדרן. תורה ותפילה – אלו שני העמודים הממלאים בתוכן את סדר היום היהודי. אמנם יש עמוד נוסף, "על שלשה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה [=תפילה, עבודה שבלב] ועל גמילות חסדים", אבל גמילות חסדים וכל המצוות המעשיות הן תוצאה ישירה מלימוד התורה (שהרי עלינו ללמוד על מנת לעשות). הכל תורה ותפילה.
אנו רגילים לתפילה וזמני תפילה, וגם את לימוד התורה מפסיקים כדי להתפלל. "לכל זמן ועת לכל חפץ" – עת ללמוד תורה ועת לעמוד בתפילה. אבל הדבר אינו כל כך פשוט (כמו שעולה מסוגיות הגמרא): מדוע באמת להפסיק את לימוד התורה הקדושה כדי להתפלל? יש משהו בתפילה שמבטא "צורך דחוף" שאי אפשר בלעדיו, משהו שגובר על התורה הקבועה. הפסוק אומר "עת לעשות לה' הפרו תורתך" – לפעמים יש צורך כה חשוב, "עת לעשות לה'", שמצדיק להפר את כללי התורה הקבועים (כמו הכוח של חכמים ב"הוראת שעה"). כך גם הפסקת הלימוד כדי להתפלל היא בבחינת "הפרו תורתך", מפסיקים "עת תורה" ועוברים ל"עת תפילה". אבל מדוע? מה כל כך חשוב בתפילה? עיקר התפילה הוא התפילה על הגאולה, "גואל ישראל". הקב"ה ברא את העולם שיגיע לתכלית, ביאת המשיח והגאולה השלמה – ועל זה אנו מתפללים. זו "עת לעשות לה'" שמצדיקה להפסיק את התורה, "הפרו תורתך". טוב ויפה ללמוד תורה, אבל חייבים להפסיק כדי לזעוק "עד מתי?", עד מתי המשיח אינו מגיע והבריאה אינה מגיעה לתכליתה. כל תפילה ממש מביאה את הגאולה. יותר מזה: בכל תפילה מתרחשת גאולה, "גואל ישראל".
רמז יפה לזה בגימטריא: משה רבינו אומר "ואתחנן אל ה'" – משה התפלל להכנס לארץ ולהביא את הגאולה. חז"ל אומרים שמשה התפלל 515 תפילות, כמו הגימטריא של המלה ואתחנן , וגם הגימטריא של המלה תפלה . בהמשך לזה, 515 הוא גם הגימטריא של עת גאולה . תפלה = עת גאולה. התפלה היא עת גאולה.

עד מתי

הרבי מליובאוויטש הדגיש את הקריאה "עד מתי?". המקור לביטוי הזה הוא בכמה מקומות בתנ"ך, אחד מהם בדברי ירמיהו הנביא "עַד מָתַי אֶרְאֶה נֵּס אֶשְׁמְעָה קוֹל שׁוֹפָר". אפשר לדרוש שירמיהו מתחנן לה' וצועק על הגאולה, עד מתי אחכה לראות את נס הגאולה ולשמוע את קול השופר, שופרו של משיח? כך גם מנבא ישעיהו על הגאולה "כָּל יֹשְׁבֵי תֵבֵל וְשֹׁכְנֵי אָרֶץ כִּנְשֹׂא נֵס הָרִים תִּרְאוּ וְכִתְקֹעַ שׁוֹפָר תִּשְׁמָעוּ". אם כן, את ביאת המשיח אנו קולטים בשני החושים, הראיה והשמיעה, רואים את הנס ושומעים את קול השופר.

והנה רמז יפה: אם נחבר את המושגים נס ו- קול שופר נקבל 832, בגימטריא ארץ ישראל – ביאת המשיח וקיבוץ גלויות שלם לארץ ישראל. כעת נחלק את המספר 832 למרכיבים, ונגלה שהוא 32 כפול 26, כלומר כבוד פעמים הוי', "וימלא כבוד הוי' את כל הארץ", כל ארצנו הקדושה, ארץ ישראל. שנזכה לראות את הנס ולשמוע את קול השופר במהרה בימינו.


רואים ושומעים
האם רואים את הגאולה או שומעים אותה? גם וגם. בפעם הקודמת הבאנו את דברי ירמיהו הנביא "עַד מָתַי אֶרְאֶה נֵּס אֶשְׁמְעָה קוֹל שׁוֹפָר", ודברי ישעיהו הנביא "כִּנְשֹׂא נֵס הָרִים תִּרְאוּ וְכִתְקֹעַ שׁוֹפָר תִּשְׁמָעוּ" – רואים את הנס ושומעים את קול השופר.
המשמעות הפנימית של ראיית הנס היא ראיה-חוויה שהעולם הזה מתרומם (נס הוא דבר גבוה, מתנוסס מעלה). העולם הזה הוא "עולם תחתון" (התחתון ביותר מכל העולמות הנבראים!), ולפתע אנו מרגישים – ממש כמו ראיה חושית – שהמציאות כולה מתרוממת, נמצאים במקום אחר, מקום טוב וטהור ומאיר, העולם התעלה ולפתע אנו נושמים אויר פסגות מחיה נפשות. איזה נס מתנוסס!
ראיית-חווית הנס היא משהו נפלא, אבל צריך להשלים אותה בצד נוסף. הראיה מתייחסת תמיד למשהו חוץ ממני – אני רואה מראה נהדר, ואפילו "נשאב" לתוכו. אבל השמיעה מדגישה את הקליטה הפנימית בתוכי, אני שומע את הקול בתוך-תוכי. יותר מזה: כתוב שיש קול חיצוני שכולם שומעים ויש "קול פנימי שלא נשמע" ובכל זאת הנשמה שומעת אותו. אם כך, שמיעת קול השופר מבטאת את הגאולה המתרחשת בפנים, במעמקי הנפש. לא מספיק לראות את העולם מתעלה, צריך גם לחוש את השינוי הפנימי המתרחש בתוכי. זהו קול השופר – הקול הפנימי של ההשתפרות.

קץ האלף

בואו נחשב את הקץ. נעסוק בחישוב המלה "קץ". ראשית, נחשב כל אות בפני עצמה בגימטריא: ק = 100. צ = 90. זוג המספרים האלה הם הגילאים של אברהם אבינו (100) ושרה אמנו (90) כאשר נולד יצחק אבינו.

הקץ הזה, קץ שנות העקרוּת וההמתנה לילד היהודי הראשון, רמוז בשמו של יצחק עצמו, כמובא בפירוש רש"י: ה- צ של יצחק היא הגיל של שרה אמו, וה- ק היא הגיל של אברהם אביו. יצחק אותיות קץ חי . גם בהגדה של פסח אומרים "הקדוש ברוך הוא חשב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו… ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה" – החשבון של ארבע מאות שנה מתחיל מהולדת יצחק, כאשר ה-400 מתחלקים ל- קץ (190) שנים עד שירדו למצרים, ו-210 שנים במצרים.

אבל יש אפשרות נוספת לחשב את המלה קץ. כיון שהאותיות הסופיות מחושבות לפעמים בערך שונה מאותיות הרגילות. כלומר, אחרי ת (400) מגיעות האותיות הסופיות לפי הסדר: ך, ם, ן, ף, ץ. לפי זה, הערך של ץ הוא 900, ואז קץ = 1000. בדרך הזו, ה"שידוך" בין האותיות ק-ץ הוא ממש מושלם, כי ק היא 10 ברבוע, וביחד עם ץ יש לנו 1000, 10 בחזקת 3. עשר הוא מספר של שלמות (כמו עשר האצבעות ועשר הספירות), עשר ברבוע מבטא שלמות (כמו כל מספר רבועי), ועשר בחזקת שלש מבטא שלמות ברמה גבוהה עוד יותר, "הָאֶלֶף לְךָ שְׁלֹמֹה [לשון שלמות]".

הקשר בין המספר אֶלֶף לקץ מובן לפי מושג חשוב בקבלה: "אלף אורות". לעם ישראל ניתנו במעמד הר סיני אלף אורות, ולאחר מכן נלקחו מהם וניתנו רק למשה רבינו, אך בביאת המשיח נקבל אותם חזרה בשלמות. כתוב שהקב"ה הראה למשה בסיני כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כל התורה שנפרשת לאורך הדורות ניתנה בתמצית למשה רבינו. והנה בגימטריא תלמיד ותיק = 1000, אלו אלף האורות שניתנו למשה רבינו ועתידים להתגלות בשלמות בגאולה. מסורת חסידית מוסיפה שהמושג "תלמיד ותיק" רומז למורנו הבעל שם טוב, שממנו מתחילה התנוצצות האור של המשיח, גילוי ה" קץ ". והרמז בגימטריא: תלמיד ותיק = ישראל בעל שם טוב = אֶלֶף.


קוף אחרי בן אדם
אנו עוסקים בחישובי קץ, מתבוננים במשמעות המלה קֵץ. מה אומרת האות קו"ף ומה אומרת האות צדי"ק, ומה אומרות שתיהן יחד?
האות קו"ף פירושה גם החיה קוֹף. האות צדי"ק רומזת, כמובן ל צדיק. הצדיק הוא האדם המושלם, אם כן הקו"ף שבאה אחרי הצדי"ק היא ממש "קוף אחרי בן אדם", הקוף עוקב אחרי האדם ומנסה לחקות אותו (copy).
מאמר חז"ל מופלא מתאר את היחס בינינו לאבותינו הצדיקים: "הכל בפני שרה כקוף בפני אדם, שרה בפני חוה כקוף בפני אדם, חוה בפני אדם כקוף בפני אדם" – האשה היפה ביותר בעולם נראית כקוף לעומת שרה אמנו וכן הלאה. אם כן, האדם לא נוצר מהקוף אלא להיפך, אנו כקופים שנוצרו מבני אדם (אבולוציה הפוכה). לא מדובר רק על יופי גשמי אלא גם יופי רוחני: היחס בין אנשים פשוטים ("בינונים") לצדיקים הגדולים הוא כמו היחס בין קוף לאדם, הצדיק הוא "אדם" באמת ואילו אנחנו נראים לפעמים כמו חיקוי עלוב שלו.
האם טוב לחקות מישהו אחר? בדרך כלל לא. אם אתה לא במדרגה של הצדיק, אל תנסה לחקות אותו בחיצוניות. בגמרא מובאים דברי רבי שמעון בר יוחאי שכאשר ישראל עושים רצונו של מקום מלאכתם נעשית בידי אחרים (ואין צורך לדאוג בכלל לפרנסה), ועל זה נאמר "הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם" – כלומר, ניסו לחקות אותו מבלי שהיו במדרגתו, ולכן לא הצליחו.
כעת נחזור למלה קץ. הקץ האמיתי הוא כאשר הקוף ילך באמת אחרי האדם. כאשר כולנו נלמד איך לחקות (ק) את הצדיק האמיתי (צ). זאת נלמד ממלך המשיח, שעליו נאמר "וְיֹרֵנוּ מִדְּרָכָיו וְנֵלְכָה בְּאֹרְחֹתָיו", לחקות את דרכיו הטובים לא בחיצוניות אלא בפנימיות. יתירה מזו, גם הקופים על העצים ילמדו לחקות את בני האדם, "לֹא יָרֵעוּ וְלֹא יַשְׁחִיתוּ בְּכָל הַר קָדְשִׁי כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת הוי' כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים".

הקץ והתכלית

קץ ותכלית הן מלים נרדפות, אבל יש הבדל ביניהן. הביטויים "קץ הפלאות", "קץ הימין", "קץ הימים", "חישוב הקץ" – מבטאים בעיקר את קץ הגלות, קץ כל הדברים הרעים והמפריעים בזמן הגאולה וביאת המשיח. אבל התכלית של העולם היא עוד יותר מזה. אחרי ביאת המשיח ובניין המקדש, יש שלבים נוספים של התעלות העולם, העולם הבא ותחיית המתים (דברים רחוקים עוד יותר מתפיסתנו) – זו התכלית, היעוד והמטרה, שעבורם נברא העולם, "התאווה הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים", חיבור שלם של המציאות הנבראת עם הקב"ה.

במלים אחרות: הקץ פירושו ירידה למטה, הקב"ה יורד כביכול לגאול אותנו, מוריד אלינו את נשמת המשיח ואת בית המקדש. ואילו התכלית היא עלייה למעלה, העולם (ואנחנו בתוכו) הולך ומתעלה, עליה אחר עליה, דבקות אחר דבקות, התחתונים עולים מעלה והקב"ה דר בתוכם.

רמז לכך יש בלשון השגורה בספרי הקבלה והחסידות (ומקורה בספר הזוהר הקדוש) – "אור אין סוף למעלה מעלה עד אין קץ, למטה מטה עד אין תכלית". אם אתה שואף למעלה מעלה, רק שאיפה לרוחניות ודבקות בה' מבלי להסתכל על העולם שלמטה, אז הקץ לא יגיע, "אין קץ" – כי הקץ פירושו שהקדושה העליונה יורדת למטה! לכן צריך להביט למטה, כמו שה' מסתכל למטה, "המשפילי לראות". לעומת זאת, אם אתה רק מסתכל למטה, אתה לא מגיע לתכלית, "אין תכלית", כי התכלית היא דבקות בה', התעלות אחר התעלות.

אם כן, צריך להכיר ולהכיל את שתי הנטיות: אנו רוצים להגיע מעלה מעלה, ורוצים להגיע מטה מטה. ביאת המשיח אל העולם היא ה"למטה" הכי טוב, וכל העליות אחר כך הן ה"למעלה" הכי נעלה.


הקץ המלא
אחד מחישובי הקץ, חישוב המלה קץ, הוא לחשב את המילוי של המלה. מילוי פירושו "לפתוח" כל אות ולחשב אותה בגימטריא. המילוי של האות ק הוא קוף (186), ומילוי האות צ הוא צדיק (204), וביחד 390. מה אומר המספר הזה? 390 מורכב מ-26 כפול 15. למספרים הללו יש משמעות רבה: 26 הוא הגימטריא של שם הוי', י-ה-ו-ה , ו-15 הוא הגימטריא של י-ה, החצי הראשון של שם הוי' שהוא גם שם בפני עצמו.
אם שני שמות ה' הללו "נפגשים" במספר הזה, כדאי שנחפש היכן הם נפגשים בתנ"ך. כך נגיע לפסוק מנבואת ישעיהו "בִּטְחוּ בַה' עֲדֵי עַד כִּי בְּ יָ-הּ הוי' צוּר עוֹלָמִים", שני השמות סמוכים זה לזה. ומפרשים חז"ל "בי-ה הוי' צור עולמים" – בשתי האותיות י-ה הקב"ה ברא את העולם ("צור עולמים", יצר את העולמים), באות י ברא את העולם הבא ובאות ה ברא את העולם הזה. שם הוי' (כמו שרגילים לכנותו הַוָיַה ) מורה על כך שהקב"ה מהווה, מקיים ומחיה את העולם בכל רגע, וזאת ע"י שתי האותיות י-ה.
יש כאן מסר לכל אחד. כמו שהקב"ה בורא את העולם הזה והעולם הבא, העולם הגשמי והעולם הרוחני, כך לכל אחד ואחת מאתנו יש את הכח ליצור-לברוא את העולם הגשמי והרוחני שלו. לדאוג לעולם הזה, לדאוג לגשמיות, לבריאות הגוף וכדו' (וזה בהחלט חשוב). ולדאוג לעולם הבא, לעסוק בתורה ובמצוות, לגלות את הנפש האלוקית שבנו, ולהאיר בה את העולם (לא רק את עצמנו). ככל שנעשה זאת כראוי, כך נגלה את שם י-ה ונהווה בו את העולם, ואז "נכפיל" את שם י-ה בשם הוי' ונביא את הקץ, קוף צדיק.

הקץ למטה

האם היצר הרע עצמו יכול להפוך לטוב? כמה שזה מופלא, התשובה היא כן. כך מובא בספר התניא (פ"ט) על פי דברי הזוהר והאר"י, שאצל הצדיק הגמור "הרע נהפך להיות טוב גמור, כמו יצר טוב ממש"!

איך זה קורה? מה שנקרא יצר הרע הוא כח אדיר שיש לו "לבושים" רעים, טמאים ומלוכלכים. הלבושים האלה הם כל התענוגים המפתים של העולם הזה, אותם הוא מציג לנו בשלל צבעים ומושך אותנו לכיוונם. אבל הצדיק הגמור הצליח להפשיט את היצר הרע מכל הלבושים שלו, "הָסִירוּ הַבְּגָדִים הַצֹּאִים מֵעָלָיו", ואז היצר נשאר רק עצם הכח הטהור, ללא כל "לבוש" וציור רע. עכשיו הכח הזה בעצמו משמש את הצדיק הגמור לטוב! במקום יצר טוב אחד שיש לנו, לצדיק יש שני יצרים טובים.

מה פירוש המלה "רע"? בלשון הארמית, "רע" הוא למטה (כמו המלה "מלרע" שמציינת הטעמת מלה בסופה, בניגוד ל"מלעיל", למעלה). היצר הרע הוא זה שמושך אותנו למטה. בעולם הזה יש הרבה "למטה", והיצר מושך אותנו לשם, כמו אל תהום פעורה, בור בלי תחתית. לפי זה, מה קורה לאחר שמורידים מהיצר הרע את כל הלבושים שלו, והוא הופך להיות "טוב גמור"? הוא עדיין מושך למטה, אבל לא מושך אותנו לשקוע בבוץ, אלא מושך את כל הדברים הטובים הנמצאים בינתיים בעולמות עליונים, כאילו מרחפים באויר – למטה, שיתגלו במציאות ממש! שהמשיח יתגלה לעינינו, שתבוא הגאולה האמיתית והשלמה.

היצר הרע שעוד לא תוקן, מפתה לדברים רעים ממש, או סתם לשקוע בתענוגי העולם הזה. היצר הרע שכבר התחיל להיות מתוקן, גורם לצדיקים לחשב את הקץ, לנסות להוריד אותו למטה. אבל הצדיק הגמור ממש כבר לא יצטרך לחשב את הקץ, הוא פשוט יביא אותו למטה. צדיק גמור בגימטריא מלך המשיח.


הקץ בין הקיצים
מתי יבוא המשיח? הגמרא כבר הזהירה "תיפח רוחם של מחשבי קיצים". ובכל זאת, כמה וכמה מגדולי ישראל עסקו בחישובי קיצים! החל מרבינו סעדיה גאון ועד המלבי"ם.
הסיכון בחישובי קיצים מובן: הדבר עלול להוביל למשבר, עגמת נפש, אכזבה ויאוש, כאשר הקץ עבר והמשיח עדיין לא בא (כמו הרבה קיצים שכבר עברו). אך הצדיקים שעסקו בחישובי קיצים היו מוכנים לקחת על כתפיהם את הסיכון המסוים הזה, שניתן לעמוד על המשמר ולמנוע אותו. גם על נפילות אפשר להתגבר, "כי נפלתי קמתי".
אבל מדוע לעשות את זה? מה אפשר להרוויח מחישובי קיצים? באופן פשוט ניתן להסביר שהצדיקים כל-כך משתוקקים ומצפים לקץ הגאולה – כמו שכולנו צריכים להיות – עד שהם מצפים לראות את עקבי המשיח בכל יום, "אחכה לו בכל יום שיבוא". בדרך מליצה אפשר לומר שלכל אחד היצר הרע שלו: היצר הרע הנמוך הוא עבירות ותאוות, והיצר של הצדיקים הגדולים הוא לחשב את הקץ…
יותר בעומק, חישוב הקץ בא "לתפוס" את הגאולה, לתת לה אחיזה במציאות שלנו. כך הופך העניין של גאולה ומשיח למשהו שעוסקים בו, לומדים אותו ומשתעשעים בו (כמו כל דברי תורה, "תורתך שעשעי"). כך למשל, לקראת שנת ה'תשע"ה עסקנו בחישוב הקץ על פי הפסוק "ושבע המאות וחמשה ושבעים [775, תשע"ה]".
יש כאן דבר והיפוכו (פרדוקס): הרי האמת היא שאף אחד לא יכול למצוא ולגלות את הקץ! יעקב אבינו רצה לגלות את הקץ ונעלם ממנו, דניאל איש חמודות בקש לדעת את הקץ ונעלם ממנו, ובגמרא נאמר שהקץ ידוע רק ללבו של הקב"ה, "יום נקם בלבי". אם כן, לכאורה, ככל שנרבה בחישובי קיצים כך אנו דוחים את בוא המשיח, שהרי הוא לא יבוא בזמן שחשבנו שהוא יבוא! ובכל זאת, מחשבים את הקץ וחושבים עליו, העיקר לחשוב על המשיח. אל דאגה, גם אם נמלא את לוח השנים בחישובי קיצים, המשיח יבוא בנקודה כלשהי, "כלו כל הקיצים" (כלשון הגמרא) והוא יבוא בקץ האמתי שמסתתר בין כל הקיצים. ברגע אחד של היסח הדעת, "משיח בא בהיסח הדעת".

קץ חי

חכמינו אמרו "תיפח רוחם של מחשבי קיצים", וכן הזהיר הרמב"ם בתוקף שלא לחשב את זמן ביאת המשיח. בלשון הרמב"ם: "היסוד השנים עשר [מתוך י"ג העיקרים] ימות המשיח. והוא להאמין ולאמת שיבוא ולא יחשב שיתאחר, אם יתמהמה חכה לו, ולא ישים לו זמן ולא יעשה לו סברות במקראות להוציא זמן ביאתו, וחכמים אומרים תיפח רוחן של מחשבי קיצים".

בדרך רמז, כתוב בתורה "וַתֹּאמֶר רִבְקָה אֶל יִצְחָק קַצְתִּי בְחַיַּי מִפְּנֵי בְּנוֹת חֵת" – אינני מוכנה להתחבר עם אלו שמחפשים את הקץ בכל מחיר. מי שמאמין מחכה וממתין, אינו מחפש סיפוק מיידי, ואינו מתאכזב ומתייאש עם כל דחיה.

אבל בפסוק הזה מסתתר משחק מלים משמעותי: "יִצְחָק קַצְתִּי בְחַיַּי" – יצחק אותיות קץ חי, כמבואר בספרי המקובלים. יצחק אוהב (צוחק-משחק) להתעסק בקצים! מהו ההבדל בין חישוב הקץ השלילי ל"קץ חי" החיובי?

יצחק אינו מחשב את הקץ שיבוא. אצלו ה קץ חי ממש עכשיו! חישוב הקץ פירושו להיתפס לצד החיצוני, כמו מיסטיקנים זולים שמחפשים פטנטים וקסמים איך להגיע עכשיו לעתיד הטוב. כך מפספסים את העיקר, "מוציאים את הנשמה", ולכן תיפח רוחם של מחשבי קיצים. אל תחפש מתי יבוא משיח, הבא אותו בעצמך בכך שתחיה עכשיו בצורה מתוקנת, חולל בתוכך ובסביבתך את השינוי הפנימי והאמתי. "דוד מלך ישראל חי וקים", משיח בן דוד חי וקים (בכל דור!) – ואם אנו מאמינים באמת בביאתו, כמו שדורש הרמב"ם, אסור לחשב את הקץ אלא לחיות אותו, לחיות עם משיח – ואז הוא יבוא, לא יאחר!

לסמוך רק על ה' | מסר

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, מסרים

בס"ד, ירושלים, יום ב' י"ח טבת תשע"ז, תקשור עם בנימין
ערב טוב, אני מאד שמח שבאתם, כי הלב שלי מאד כבד, מצד אחד, ומצד שני, אני מלא תקוה לעתיד. אבל לא יהיה קל. ועכשיו, מהשבוע הזה, אנחנו מתחילים את הירידה החזקה שתביא לעליה הכי גדולה, אבל זה לא פשוט, וזה יהיה קשה ביותר, כי עומדים לפנינו מצבים כל כך קשים שאם נדע מראש בדיוק – אנחנו כל כך נפחד שאולי נאבד את הביטחון בה' ח"ו, אז אני רק אתחיל לספר לכם קצת ממה שעומד להיות.
אני יודע שהדור הזה ירד מאד, והדוגמה של הירידה באה בסופו של דבר מארצות-הברית, והיהודים החרדים האמריקאים שטובלים בגשמיות הביאו את האידישקייט הזה שלרוב מתפלל למעשה לעגל-הזהב, ולא לקב"ה, ומשם זה הגיע לכל העולם-היהודי-החרדי, כולל פה בארץ, בכל מקום בטעם קצת אחר. אבל ברור דבר אחד: הירידה חדה ביותר, ואם לא תהיה גאולה בעתיד הקרוב – אני לא רואה דור-הבא של יהודים שיהיו ממש יראי שמים. אפילו אם ההורים היו יראי-שמים, אבל המשיכה של העולם הזה כל כך חזקה – שלא מאמין שיהיה דור, או מקסימום שני דורות, שיישארו ממש יהודים או אפילו דומים למה שצריך להיות.
וידוע מרבי חיים מצאנז זצ"ל שאמר שהגלות האחרונה תהיה בארה"ב, ולכן הרב קוטלר, רבי אהרן קוטלר זצ"ל, קם ונסע לארה"ב כדי להציל את היהודים. וברוך ה' הוא פתח את הישיבה בליקווד, ובאמת הבן שלו, רבי שניאור זצ"ל, המשיך את זה, הוא ואשתו, והם בנו ישיבה ממש לתפארת.
אבל היום, אפילו זה – זה לא מה שזה היה. וזה גם לא מסוגל לחנך דור הבא של יראי-שמים באמת. יש אחדים שיכולים לצאת משם, אבל הכל נהפך לגשמיות. ואם לייקווד הולכת לכיוון הזה – אז כולם הולכים לכיוון הזה. אולי פה ושם יש איזה מקום קטן ששומר על העקרונות של פעם, על האידישקייט של פעם, אבל עם הבחורים שרוצים להשתלב בחברה אין הרבה תקוה.
ובכל העולם סובלים מזה. פה בא"י, הקימו את מדינת-ישראל בשביל להיות 'הפתרון הסופי של היהדות', ה' ישמור, להפוך את זה לדבר-חילוני-עולמי, ארץ, מדינה שהיא כמו כל המדינות בעולם. והם כמעט הצליחו, ומה מפריע להם? רק כמה יהודים מסכנים, יהודים שרוצים להידבק להקב"ה, יהודים שלא תמיד יש מישהו להוביל אותם, אבל הם בעצמם נשמות יהודיות, יהודים שנלחמים נגד הציונים שרוצים להוריד אותם לתהום. אבל יש הרבה-הרבה מחלוקות פה, והכל זה נגד האמת. הרשעים נכנסו בין החרדים וגייסו חרדים כדי להילחם נגד אנשי האמת. ומלשינים מכל הכיוונים על אנשי-אמת, והשקר ממלא את המקום. ורוב היהודים-החרדים לומדים בבתי-ספר כמו בית-יעקב, חינוך העצמאי, וכו', 'חדרים' שמקבלים חלק של הכסף מהמדינה, או שלא מקבלים כמעט כלום ודורשים מהם הרבה, או שמשתדלים לשרוד עצמאית, שכלכלית זה כמעט בלתי-אפשרי.
ויש כמה אידיאליסטים שמשתדלים לשלוח את הבנות לבתי-ספר קטנים שמשתדלים לגדל את הבנות כמו שצריך. אם לא – מתכופפים לאוניברסיטאות שקוראים לזה "בית-יעקב", אוניברסיטאות שמקיפות מגיל הגן עד גיל שמונה עשרה, שכך אפשר לעשות 'תואר', תואר של הרשעים, שמושך את היהודים למטה.
'אדם צריך חינוך', הם אומרים, כי החינוך של אנשים כמו שרה שנירר ע"ה, זה לא, זה כבר לא חינוך בדיוק, ח"ו. כמו האימהות הקדושות שלנו – זה לא חינוך. החינוך של התורה – זה לא 'חינוך מספיק', בעיני אנשים. ולכן אם רוצים באמת להרויח, לעבוד וכו' וכו', להקים משפחה, אז צריכים, חייבים כסף וחייבים תואר וכו'.
העולם-היהודי-החרדי התמלא עם השקר. האם זה יכול היה להיות אחרת? הרי אמנם נשארו לנו צדיקים מעטים בעולם שלנו, אבל גדולי-הדור – כבר אין לנו בכלל. והצדיקים האלה – גם הם, אנשים מבלבלים אותם עם כל מיני שאלות אנוכיות, שאלות שאף פעם לא נשאלו, שאלות שזה לא שאלה בכלל. אז מה נשאר לנו? רק להתקשר ישירות עם הקב"ה. אם יש לנו סייעתא-דשמיא מאד גדולה נמצא איזה צדיק, איזה אדם שחי את החיים כמו שצריך, אבל גם הוא בדרך-כלל לא יכול לכוון אותנו, כי הוא, אם הוא רוצה להישאר נקי – הוא גם כן צריך לנתק את עצמו מן החברה. ולכן צריך להבין שזה הסוף. אין לאן ללכת, אין עם מי לדבר, רק עם הקב"ה ישירות. אין לנו גדולי-דור. הם כולם הלכו, כולם! יש צדיקים, אבל אין גדולי הדור. ולכן עכשיו הסכנות מאד גדולות, אבל יחד עם זאת – ה' נתן לנו יותר מכל דור אחר את האפשרות להגיע ישירות אליו. וכל יהודי שרוצה להגיע אליו ישיר – יכול. אבל הוא צריך שלא להתבלבל, כי הרבה מן האנשים הולכים לרבנים, ומשתדלים לסובב אותם עד שהם אומרים מה שהם רוצים שיגידו. והרבה פעמים הרבנים עושים את זה, כי היום כל אחד מפחד מבעיות. אנשים יכולים לעשות בעיות. אבל אלה שרוצים בתמימות להתקרב לאמת יכולים ממש ישיר לגשת אל מלך-המלכים, הקב"ה. ועם הדבר הזה יותר מאשר רוב הדורות – אנו נהנים מזה.
וברסלב הביאה את ה'התבודדות' בחזרה לתודעה של היהודים. ולכן הרבה אנשים שמחפשים אמת הולכים לכיוון הזה. ולא חייבים להיות ברסלב בשביל להתבודד. לא צריכים נוסח מיוחד. פשוט צריכים לב שבור ורצון לעשות את רצון ה', רצון להיות העבד של הקב"ה. זה כל מה שצריך. וה' ימשוך אותנו ויעזור לנו להגיע אליו אם נבוא אליו בתמימות. ומעניין מאד שבדור שהוא כל כך לא-תמים יש הרבה אנשים תמימים עדיין שמחפשים את האמת, אפילו אנשים שעוברים וחיים כיום את העולם-הזה הם בכל זאת נשארו תמימים, יש אנשים שנשארו תמימים ורוצים את האמת ורק את האמת.
לכן אנחנו, עם ישראל, צריכים לקחת את המשפחות שלנו, ולחזור לאמת. צריכים לסגור את עצמנו. אי אפשר שלא לסגור את עצמנו, כי ברגע שיוצאים לרחוב, ברגע שמתערבבים עם כולם – מקבלים את כל הטינופת שלהם, מקבלים את כל השקר שלהם. ברגע שהולכים ברחוב בתמימות ורואים את כל המודעות והעלונים, או באמריקה או באירופה או איפה-שלא-יהיה עם כל הגוים ועם כל הדברים האיומים ששומעים גם בין היהודים, ה' ישמור, אז אי אפשר, אי אפשר לברוח מזה.
והישיבות – הישיבות… מה עם הישיבות?… הישיבות במצב קשה מאד. הבחורים מתעסקים עם הדברים הכי גרועים שיכולים להיות. אמנם ישנם בחורים טובים מאד, אבל בכל זאת, משהו שטחי, כללי, ולא מגיע לעומק. לא כולם. יש את הבחורים התמימים הטובים, אבל הם צריכים שלא להתערבב עם האחרים, ולהיזהר, הם צריכים כל הזמן להיזהר, וזה לא פשוט. ועכשיו, אם הבחורים יֵצאו מהמקומות האלה, מכל הישיבות ה"כביכול-טובות" וכו', אז אף אחד לא רוצה להתחתן איתם, כי הם אנשים אחרים, שונים, שלא הולכים בישיבות הרגילות 'המצוינות-כביכול', אז אין שידוכים. ואם הבנות הולכות עם שאלים ורדידים וכו' אז לא רוצים אותן, כי הן שונות. לא משנה שככה בדיוק היו הולכות האימהות שלנו, נכון, מאתים שנים האחרונות, או אפילו יותר במקומות מסויימים, ההשכלה תפסה את רוב האנשים וקלקלה אותם. אבל גם האנשים האלה שהלכו למוות, בתוך הגטו, בתוך המחנות, הם שרו, הם שרו. והם אמרו קריאת-שמע, וצעקו קריאת שמע. וזה רק אומר שהנשמה-היהודית יכולה לרדת מאד נמוך, אבל בשניה אחת זה יכול לעלות. אנחנו לא רוצים לשמוע כאלה דיבורים כמו שיש לי, כי אנחנו בדור שרוצה ליהנות, רוצה מוזיקה שאפשר לקפוץ ולהשתולל, אפילו בין החרדים, אבל עכשיו החיים מתחילים להיות רציניים ביותר.
באירופה, בארה"ב, לא רוצים לשמוע את זה. זה מדי מפחיד אותם. מפחיד אותם לחשוב שאולי ימותו. מה מפחיד אותם כל כך? הרי איך שלא יהיה בסוף הבן אדם מת!… אבל זה שהוא צריך להשתנות כל כך… לעזוב את הגשמיות שלו, כי עוד מעט גם לא תהיה גשמיות, כל הגשמיות תלך, אתם לא מבינים את זה. כל ההשקעות, וכל הבתים שאתם קונים – זה הכל יֵעָלֵם. ארצות-הברית תיעלם. וארה"ב כבר בדרך. אירופה תיעלם, אנגליה תיעלם. אתם לא מבינים, אתם לא תופסים. אתם לא רוצים לתפוס. אתם מחכים שהמדינות שלכם תגדנה לכם: "יש סכנה", ומה יגידו? "תתכוננו, תקנו אוכל לחמש שנים, תלמדו לזרוע זרעים, לגדל אוכל, תלכו לחפש הרים גבוהים, כדי שהצונאמי בגובה של שש מאות מטר לא יגיע אליכם". אבל זה שטויות. כן, אפשר להכין קצת מים, קצת אוכל, אפילו יותר מקצת, אבל הדבר שיציל אותנו – זה הביטחון והאמונה בה', הביטחון שהקב"ה עושה לנו רק טוב. ואם זה לא נעים, ואם צריכים לעבור איזה סבל – זה רק לטובתנו, וזה יביא אותנו רק לטוב, רק להרגשה הכי טובה שיש, בלי הגשמיות.
ארה"ב – שם זה מרכז הגשמיות, עיר-הבירה של עגל הזהב, שם הכל יקרוס לגמרי. לא ישאר כלום מזה. זה יהיה ממש הרס כמו שקשה להבין. לא רוצים לדעת, כן, גוים, יש גוים שמתכוננים, ואפילו הם אומרים לגוי, אומרים לו שקודם כל צריך לעשות שלום עם האלוקים. הגוים אומרים את זה לאנשים שלהם, הנוצרים, הפרוטסטנטים, אז איפה היהודים? למה יהודים לא אומרים?… כי היהודים לא רוצים לדעת. החרדים, החרדים לא רוצים לדעת. רק מעט מאד.
באנגליה ישֵנים כבר הרבה שנים. באירופה, אפילו אחרי היטלר, לא תופסים, פשוט לא תופסים. גם פה לא רוצים להבין שכל המדינה הזאת, מי הקים את זה? רשעים, כולם רשעים, אלה המנהיגים, כולם עשו את זה בשביל להפוך אותנו למדינה כמו כל המדינות, ולהביא אותנו לדת-הגוים, או בלי דת. והם מתקרבים לזה, ממש מתקרבים לזה, אבל ה' לא יתן להם, לא יתן להם. והם יפלו, הם ייעלמו. וגם להם לא יהיה קל, כי הם יתפסו מה קורה להם, ולמה זה קורה להם, ומה הסוף שלהם, ה' ישמור.
עם ישראל, אני אומר עוד פעם, כבר שנים אני מדבר, אני מבקש מכם, בבקשה, פְּלִיז, תחזרו לאמת, אמנם לא תמיד יהיה לכם אוכל, ולא תמיד יהיה לכם איפה לישון, אבל יהיה נצח! יהיה לכם את הנצח. ואל תדאגו, כמו שה' הוציא את עם ישראל ממצרים, כמו שהוא הציל את עם-ישראל מכל מיני מצבים קשים – הוא יציל גם אותנו, את אלה שמראים לו שאנחנו באמת הילדים שלו, שאנחנו רוצים לעשות את רצונו – אז הוא יציל אותנו. אתם מבינים? וזה גם כתוב. אז למה אתם מאמינים לאיזה כושי, או לאיזה טראמפ, או איזה טמבל כזה? לא לסמוך על אף אחד מהם! גם לא על טראמפ. הוא לא יציל אתכם. הוא לא יציל אתכם! אפילו שיש לו בת שהיא 'כביכול-יהודיה' ואיזה חתן ש'כביכול-יהודי', זה לא יעזור. לא יעזור. רק הקירבה אל ה'.
תתכוננו, אלה שבחוץ לארץ. לא יהיה כסף עוד מעט, לא תהיה גשמיות. כמו היהודים באירופה, שאיבדו את הכל, לא משנה מה שהיה להם – בסוף הם הלכו ערומים לתאי-הגאזים שלא נדע. כל העשירים – ככה הם הלכו. ומה היה להם? מה הציל אותם? ה"שמע ישראל" – זה מה שהציל אותם. ועכשיו – אותו הדבר. לא יהיו תאי-גאזים, לפחות לא בהרבה ארצות, אמנם יש בארה"ב הרבה מחנות שבנויים להכיל אנשים, וזה כתוב אפילו רשמית בפרסומים.
והגשמיות לא תהיה. לא תדעו איפה לקבל אוכל, כי לא משנה מה שמתכננים, אני לא יודע בדיוק מה, אבל הם רוצים להרוג את רוב האנשים בעולם, ורק להחזיק אצלם כמה עבדים שהם צריכים, ויש להם בונקרים מפוארים בתוך האדמה, עמוק עמוק, שהם חושבים ששם הם יינצלו. אבל הם לא יינצלו, לא יינצלו. הם ימותו. וכל הרשעים ימותו, וישארו מעט מאד אנשים בעולם הזה.
ואני חוזר, כן, אני מפחיד אתכם, אני יודע, אתם לא רוצים לשמוע, ואני רוצה להפחיד אתכם, כי זה מפחיד. ואם אתם לא רוצים לדעת – אז זו הבעיה שלכם. אבל מי שרוצה לדעת – מי שמרגיש ש"הוֹ! זה סימן שהגאולה מגיעה, ואני רוצה להיות חלק מזה", אז בואו, בואו. אם אפשר להגיע לארץ – בואו לארץ. וזה לא מה שהסטמאר רבי זצ"ל הורה בשלב הזה לא להגיע לארץ. ובכלל, המדינה הולכת ליפול, וה' ישמור על היהודים-האמיתיים שנמצאים פה. אני רק רוצה להגיד לכם עוד הפעם: ארה"ב תיפול! ערים גדולות תיפולנה! הגשמיות הזו שהכל מבוסס, שהכל תלוי רק אם יש חשמל, אם ציביליזציה תלויה בדבר אחד כמו החשמל – אין לה זכות-קיום בכלל. צריכים לסמוך על הקב"ה ולא על החשמל. אבל אנחנו, האנשים, הרבה יהודים, ובודאי גוים, סומכים על החשמל, וזהו, וגם על כל מה שהחשמל יכול לתת להם, וזה הכל שטויות, הכל שטויות.
עם ישראל, תחזרו לאמת. אל תפחדו. זה כתוב ברור שארץ-ישראל לא תיפגע, ששני שליש של העולם ייעלם, יהיו פגועים קשה. שליש אחד – יהיה פגוע קשה מאד, שליש נוסף פגוע קשה, ושליש אחד לא יהיה פגוע. וארץ-ישראל זה בתוך השליש שאינו פגוע. אז מה? מה אתם מאמינים? במה אתם מאמינים?!… בנבואות שלנו? או במה? אני לא מבין, במה אתם מאמינים? אתם, היהודים-החרדים, לא מאמינים שיצאנו ממצרים בנס?! האם אתם לא מאמינים שהיו עשר מכות, כאשר כל אחת היתה נס יותר גדולה מהשניה? לא, לא, אין לנו מה לומר. זהו. מי שלא מאמין – לא מאמין. לא יעזור כלום, לא יעזור להם כלום.
אבל אלה שמאמינים שיצאנו ממצרים, שה' הוציא אותנו ממצרים בניסים גדולים – אנחנו נשרוד. אני מבקש מכל יהודי-אמיתי לחזור אל האמת, לחזור לאמת. האמת – רק הקב"ה. אך ורק הקב"ה. סוף.
שאלות ותשובות:
ש. האם אתה סבור שבימים הבאים יהיו דברים מתוחים בעולם או שזה עדיין ישאר ככה 'מתחת לפני האדמה', ועדיין לא נראה את זה בגלוי?
ת. אנחנו בקרוב מאד נראה דברים מדהימים, מפחידים מאד מאד. ולא לפחד, לא לפחד. וזה יהיה קשה מאד שלא לפחד, אבל לא לפחד. כשאנשים יבינו סוף סוף מה מחכה להם, יהיו כמה דברים בעולם הזה שיביאו אותם לאיזו תודעה ש'זהו, אנחנו יכולים למות' – אז פתאום תהיה פאניקה בכל מקום. אבל אנחנו לא צריכים להיכנס לפאניקה, לא להיכנס לפאניקה.
וכל יהודי בכל מקום בעולם שיכול להגיע לארץ-ישראל, אל תדאגו לשידוכים לילדים או לשום דבר שכזה. העולם הזה לא יכול להחזיק מעמד יותר מחדשים ספורים, לא הרבה. אנחנו כבר רואים את הפירוק, את הבלבול, את המצב שאי אפשר לסמוך על כלום, בודאי ובודאי לא על בתי-חולים ולא על רופאים. זו הסכנה הגדולה ביותר. אי אפשר לסמוך על צבא, צה"ל, צה"ל שהולך נגד החיילים שלו. אז על מי אפשר לסמוך? על הממשלה?!… אה, אה… באמת, הממשלה? הם הולכים נגד הדת, באופן פתוח. נגד הדת.
ואני רק שואל מה היהודים-החרדים יושבים ועושים שם בכנסת? למה לא נלחמים! מי נלחם? כמה אברכים צעירים מסכנים, שהם נכנסים לכל מיני בעיות ולבתי-סוהר בגלל שהם מבינים שכל מה ששייך למדינה הזאת זה שקר גמור?! ויותר ויותר אפילו החילונים רואים את זה. ישנה רק אנוכיות פה. זה כל הציביליזציה המודרנית. אנוכיות – וזה הכל. האנשים היום מסוגלים לעשות דברים שחשבנו שזה נמחק מהעולם בכלל, שזה היה רק כמה גוים עקומים שהיו מתעסקים בדברים כאלה. אבל לא, גם החרדים שלנו, וגם החילונים בודאי ובודאי, הם רוצים להיות 'חלק של העולם הגדול, הגדול'. והם הולכים לתאילנד, ולהודו, ולכל מיני מקומות מטונפים מלאים בעבודה-זרה, אבל ללכת לבית כנסת?.. חס ושלום!…
ש. וגם בתוך הקנאים שלנו יש שקר…
ת. בתוך הקנאים שלנו – בודאי שיש שקר. חלק מהם הם רק 'קנאים' כי הם אוהבים את ה'אקשן', בדיוק, אבל יש כאלה שהם גם מלשינים, והם גם הולכים לכיוונים האלה, וגם מקבלים כסף מתחת לשולחן בשביל השירות שלהם… הם 'כאילו-קנאים'.
ש. רוב העולם חושבים אותו הדבר כבר זה עשרים שנה ולא משתנים, אז אולי יש דרך אחרת להגיד את הדברים?…
ת. יש לי שאלה. הנביא ירמיהו, הוא דיבר שמונים שנה, ואפילו זרקו אותו לבית-הסוהר, האם הוא שינה את מה שהוא דיבר?! אני מדבר אמת, ואנחנו משתדלים לדבר אמת. אנשים לא רוצים לדעת, אפילו שעכשיו כל האמת באמת יוצאת, ואם מישהו רוצה הוא יכול לראות את זה. ובכלל, אפשר לראות בעולם מה שקורה. אני אומר את האמת – וזהו. להגיד בדיוק שיקרה ביום כזה וכזה דבר שכזה וכזה – זה אני לא יכול לעשות. לא קיבלתי מסרים כאלה, ואני לא יכול. בן אדם צריך להסתכל בתוך הספרים והוא יֵדע בדיוק מה שעומד להיות. ואם הוא לא רוצה להסתכל ולהבין, זה כתוב בנבואות בדיוק מה שהולך להיות. והנביא מדבר קשה מאד, כל הנביאים [רמב"ם פרק ד' מהלכות תשובה: 'שֶׁהַתּוֹכָחָה גּוֹרֶמֶת לִתְשׁוּבָה שֶׁבִּזְמַן שֶׁמּוֹדִיעִין לוֹ לָאָדָם חֲטָאָיו וּמַכְלִימִין אוֹתוֹ חוֹזֵר בִּתְשׁוּבָה… וְכֵן צִוָּהוּ לְהוֹכִיחַ לַחַטָּאִים שֶׁנֶּאֱמַר 'קְרָא בְגָרוֹן אַל תַּחְשֹׂךְ'. וְכֵן כָּל הַנְּבִיאִים הוֹכִיחוּ לְיִשְׂרָאֵל עַד שֶׁחָזְרוּ בִּתְשׁוּבָה. לְפִיכָךְ צָרִיךְ לְהַעֲמִיד בְּכָל קָהָל וְקָהָל מִיִּשְׂרָאֵל חָכָם גָּדוֹל וְזָקֵן וִירֵא שָׁמַיִם מִנְּעוּרָיו וְאָהוּב לָהֶם שֶׁיְּהֵא מוֹכִיחַ לָרַבִּים וּמַחֲזִירָן בִּתְשׁוּבָה…']. וברור דבר אחד: כתוב בספר יואל שבסוף, כל יהודי שהוא בארץ ישראל, שהוא צועק אל ה' להציל אותו, שמכיר בה' כהכל-יכול – הוא ינצל [יואל סוף פרק ג': 'וְהָיָה כֹּל אֲשֶׁר יִקְרָא בְּשֵׁם ה' יִמָּלֵט, כִּי בְּהַר צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלִַם תִּהְיֶה פְלֵיטָה כַּאֲשֶׁר אָמַר ה', וּבַשְּׂרִידִים אֲשֶׁר ה' קֹרֵא…', ובפירוש המצודות דוד: 'ר"ל כי הפליטה תהיה בהר ציון לבד כמו שהבטיח ה', וגם שם לא לכולם, כי רק בהנשארים המבוררים שבהם, אשר כל א' מהם קורא אל ה' וצועק אליו ומשים בו בטחונו…']. יותר טוב מזה – אני לא יכול לעשות.
ש. צריכים להבין את הדברים בפשטותם, כי אנשים מחפשים אולי שפה של תיאטרון…
ת. צריכים ללמוד מהדור שעבר או שני דורות שעברו, שהם עברו את מלחמת העולם השניה. הרי גם לפני מלחמת העולם השניה לא רצו לדעת. היטלר ימ"ש אמר בדיוק מה הוא רוצה לעשות, אבל בדיוק-מדויק, אז מה 'להגיד'? איך אפשר להסביר לאנשים? אם רשע כזה אומר בדיוק, והוא הרי גם היה לו צבא, והוא היה דיקטטור, והוא סילק את היהודים, וכבר הכניס אותם לבתי-סוהר ולגטאות וכו', אז אם אז הם לא רצו לדעת, אם היהודים ההונגרים – כמעט אף אחד מהם לא עזב את הונגריה כאשר הנאצים היו כל כך קרובים, וזה היה כבר שלש שנים שיכלו לברוח, אבל לא ברחו, לא רצו לעזוב את הבתים שלהם, את העסק שלהם, את החיים שלהם. אז שמונים אחוז מהם הלכו, בתוך שנה אחת! שמונים אחוז של היהודים ההונגרים בהונגריה. אז מה אני אגיד? מה יש לי יותר להגיד? הרבנים אז אמרו 'לא להפחיד אנשים'. כן, אני אפחיד, לא רוצים לדעת – אז לא. אבל מה? אני מפחיד? זו האמת! אני רק אומר את האמת. בן אדם לא רוצה לעזוב את הזנב של עגל-הזהב? אז מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? אני מדבר לנשמה של יהודי-אמיתי. יהודי אמיתי – הוא מבין את המילים שלי, הוא יודע. ולמדן – גם כן מבין. אבל יש למדנים שלא רוצים להבין, או שיש ישיבות שמקבלים כסף גם מהגוים, אז איך הם יכולים להבין את האמת אם הם מקבלים כסף מהגוים, מהמיסיונרים? וזו עובדה, וזה לא סוד.
ש. לגבי הענין של לבוא לארץ, האם זה ענין של ימים או שבועות או חדשים?…
ת. אני יודע שהם באמת רוצים לעשות בעיות קשות בעתיד הקרוב. כנראה שהכוכב מתקרב מאד. וכבר אנשים התחילו להיעלם בארה"ב ובמקומות אחרים, אנשים ממקומות-עבודה טובים. וזה לא אנשים שנעלמו בגלל שחטפו אותם או משהו. אז ככל הנראה הם התחילו כבר למלאות את הבונקרים. ולפחות עֵד אחד ראה את זה בעצמו כאשר הוא הגיע לבסיס של הצבא שהיה עמוק-עמוק מתחת לאדמה עם סחורה שהוא היה צריך להביא. הוא היה נהג, ולמטה היה מקום מפואר ביותר, עם בנינים של שש-שבע קומות. והכל בסגנון הכי-הכי מודרני שיכול להיות. וזה היה מלא-מלא חיילים וחיילות. אז כנראה שהם כבר ממלאים את המקומות האלה. ולכן אני פשוט רוצה להגיד שאני חושב שזה ענין של חדשים עד שזה יהיה, כך זה נראה לפי אסונות-הטבע וכל המטאורים שהם לא מספרים עליהם, שגרמו לנזק רב במקומות מסוימים ולא מספרים על כך בכלל, וכל הרי-הגעש שמתפוצצים וכו', אז זה מראה שכדור הארץ ממש סובל מהכוכב הזה, ושהוא מאד מאד קרוב. אז אני לא יכול להגיד מתי, אם זה יהיה חדשיים, שלשה, או תשעה חדשים, אני לא יודע. אבל לא מאמין שזה יהיה הרבה יותר מזה. זה לא יכול להיות. ההתחלה צריכה להיות לפני זה, זה בטוח. הולך להיות אסונות עכשיו, אין מה לומר.
ש. ויש הרבה שרואים זאת ברור, את הכוכב…
ת. נכון, הרבה רואים זאת. אין בכך ספק.
ש. בזוהר הקדוש פרשת בלק [דף רי"ב] יש קצת משמעות שהכוכב יתגלה בשבת… ['תְּנָן, זַמִּין קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְמִבְנֵי יְרוּשָׁלַם, וּלְאַחְזָאָה חַד כֹּכָבָא קְבִיעָא, מְנַצְּצָא בְּע' רָהֲטִין, וּבְע' זִיקִין נַהֲרִין מִנֵּיהּ בְּאֶמְצָעוּת רְקִיעַ, וְיִשְׁתָּאֲלוּן בֵּיהּ ע' כֹּכָבִין אַחֲרָנִין, וִיהֵא נָהִיר וְלָהִיט ע' יוֹמִין… וּבְיוֹמָא שְׁתִיתָאָה, יִתְחֲזֵי בְּכ"ה יוֹמִין לְיַרְחָא שְׁתִּיתָאָה, וְיִתְכְּנִישׁ בְּיוֹמָא שְׁבִיעָאָה…]
ת. יתכן, אינני יודע. אבל הכוונה היא שיראו את זה, זאת אומרת שמדובר על כך שכולם יראו את זה. עכשיו – חלק של האנשים רואים את זה ממש, ויש יותר ויותר אנשים שרואים את זה בלי טלסקופ, בעינים חשופות. ויש כאלו שרוצים להגיד שזה לא נכון, וזה 'כל מיני דברים', אבל זה לא נכון. כי זה כן נכון (הכוכב). הם רואים את זה, יותר מדי אנשים רואים את זה, אנשים טובים ופשוטים, שאין להם שום אינטרס להגיד שהם ראו או לא ראו. אז זה בודאי נכון. וכמובן שהבסיס – זה הזוהר.
ש. האם ישנם סכנות נוספות מלבד הכוכב או שזה האיום היחידי שקיים כרגע?..
ת. לא, ישנם עוד סכנות, סכנות נוספות. אבל גם בארץ-ישראל ישנן סכנות. הנה אנחנו כל הזמן בסכנה עכשיו פה. אבל מי שעוזב את ארץ-ישראל – זה לא כדאי, מי שמתכנן לעזוב את ארץ ישראל – לא כדאי.
ש. האם כדאי להגיד לקרובים ולחברים בחוץ-לארץ לבוא הֵנָּה כמה שיותר מהר?
ת. אם יקשיבו. כי אם הם לא רוצים להקשיב – כנראה שיחשבו ש'נפלתם על הראש'… תראו, לפני חמש עשרה שנה, יותר מחמש עשרה שנה, כמה אנשים פה באיזור הלכו לילד שקוראים לו חיים וייל (אחד מהילדים האוטיסטים שתיקשרו), וחיים אמר להם: "עכשיו זה הזמן להגיע לארץ". אז הם באו, בתמימות, באו עם המשפחות שלהם, אפילו שלא היה להם כסף. והם התיישבו פה, היו בטוחים ש'זהו'. וחודש לאחר שהגיעו היתה נפילת 'התאומים'. ואז הם אמרו: "זהו זה! הגענו להתחלה של הגאולה". ואנחנו כבר חמש עשרה וחצי שנים אחרי זה, ועוד לא ראינו את הגאולה. אבל הם חיתנו ילדים, ונולדו פה עוד ילדים, ואין להם את הבעיה לשכנע את כל הילדים שלהם להגיע לארץ, כי הם כבר בין כך נמצאים פה. והם לא ילכו לשום מקום אחר. אז הם במצב יותר טוב.
יש אפשרות בשניה אחת לסגור את כל החשמל, ויש אפשרות לעצור כל מטוס מלהמריא. אז מי שחושב שהם יסעו לאמריקה ולאירופה, והם יוכלו בכל רגע לחזור – הם יהיו תקועים שמה אם יהיה משהו. כמו שכאשר התאומים נפלו, הם רק לוחצים על כפתור אחד – ואף מטוס לא ימריא לשום כיוון. חבל לעזוב את הארץ אפילו לדקה. ואם מישהו אומר לי: "הוֹ, אבל אתם אומרים זאת חמש עשרה שנה!"… נכון, חבל גם בחמש עשרה שנה לעזוב את הארץ אפילו לדקה. פעם אנשים לא עזבו את הארץ, זה אסור. רק בשביל פרנסה, או בשביל להתחתן. אבל עכשיו, על כל חתונה של כל חבר רחוק רצים לאירופה או לאמריקה או ל'לא-משנה-איפה'. באנגליה משאירים את הילדים עם מישהו, ועפים לאיזה בר-מצוה של הנכד או מי יודע מה…
ש. האם אתה צופה שעם מינויו של טראמפ יהיו דברים גדולים בעולם?…
ת. אני בטוח שיקרו דברים, אבל אני לא יודע מה, ולא יודע בדיוק מתי, אם זה יהיה באותו יום. ואני יודע שמתכוונים לעשות הרבה הפגנות שם, עם אלפי-אלפי אנשים, אבל מה שבאמת יקרה – זה אני לא יודע. מה שאני יודע זה שיהיו ערים שלמות שיפלו. ערים גדולות, לא בארץ ישראל.
ש. איך? אטומי? מה בדיוק יקרה?
ת. אני לא יודע. אני יודע שייעלמו.
ש. היו שדיברו על לונדון, ניו יורק ופאריז…
ת. נכון, צדיקים אמרו זאת.
ש. האם אתה צופה בזמן-קרוב עימות בין רוסיה וארצות הברית?
ת. אני מאמין שכן, כי רוסיה ואמריקה ואנגליה ואירופה הם כולם באותו הצד, זה הכל הצגות, זה הכל הצגה גדולה, איך קוראים לזה? 'דה גרייטסט שואו און ארת' (The greatest show on earth) – "ההצגה הגדולה בעולם", הם הולכים לעשות קונפליקטים (מהומות, חיכוכים), מה זה משנה להם כמה חיילים נהרגים, מה שיותר – יותר טוב. וכעת הכושי שלח כל כך הרבה חיילים לגבול פולניה-רוסיה עכשיו, עם טילים גרעיניים, אז מה? אז איך יכול להיות שלא. ואם תשאל על מה הם נלחמים? אף אחד לא יודע בדיוק…
ש. אז איך זה שדיברו על טראמפ שזה כמו 'כורש'?!…. הוא מדבר ליהודים בידידות מופגנת…
ת. כי אנשים רוצים להאמין שהוא בא להציל את המוסדות, שהם יוכלו להמשיך את החיים כמו שזה עכשיו, שהישיבות ימשיכו, שה'בתי-יעקב' ימשיך, שהכל ימשיך, ובגלל זה הם קיבלו אתו ככה, בהתלהבות. אבל הוא לא כזה, בודאי שלא. אל תסמכו על זה! מה? הוא בעד המדינה? אנחנו לא רוצים את המדינה! אז מה, מה הוא יציל? הוא לא בן אדם דתי, וגם לא נוצרי-דתי. זה שהוא רוצה לעזור למדינת-ישראל – מה זה שייך לנו?…
ש. ככה הוא תופס את זה בראש שלו…
ת. אז מה? הוא יבוא פה, נניח, וישלח יותר מטוסים ויותר אני-לא-יודע-מה, ויעזור לצבא… מה כל זה עוזר בשבילנו?!…
ש. פורסם בעולם לאחרונה שיש כמה אנשים בודדים שהם מחזיקים את ההון שכנגד כל שאר אנשי העולם. וחלק מהם יהודים…
ת. נכון, זה נהיה עוד יותר מרוכז אצל עוד פחות אנשים. המצב הוא קשה מאד. והם לא יהודים, הם רשעים, הם ערב-רב בטוח. אולי עמלק.
ש. מה דעתך על ההפגנות הסוערות שהתקימו השבוע ברחובות ירושלים על מעצרן השפל של חמשת הבנות החרדיות בכלא-הצבאי?
ת. ברוך ה', ברוך ה'. הממשלה מראה את הפרצוף המכוער שלה, ברוך ה', שיבינו, שיתחילו לפחד. אבל הרי הם לא עושים את זה לילדים של הרבנים, ולא עושים את זה לילדים של עסקנים חשובים, ולא עושים את זה לכל מיני אנשים חשובים, אם הם רק יושבים בכנסת, או אם יש להם חשיבות אחרת. הם מחפשים כל מיני מסכנים בשביל להשתמש בהם כדוגמה להפחיד, זה אמור להפחיד את האנשים. אבל אם זו גיורת, אז רוב האנשים יגידו: "טוב, גיורת, נו, בשביל זה אני לא הולך לעזוב את כל מה שיש לי להתחיל להיות קנאי". אתם צריכים להבין: אנשים רוצים את הגשמיות בכל מחיר. אבל בכל אופן זה חשוב מאד שהם מראים את הקלפים שלהם, כי הרבה יהודים יתחילו להגיד: עד כאן! ויתחילו להתנגד. רק אני מקוה שלא יחליטו בשביל זה לעזוב את הארץ, כי לא יהיה להם יותר טוב בחו"ל… לדוגמה, כל צעיר או צעירה מקבל כסף מהמדינה בארה"ב, כמו למשל בקייטנות שיש בניו-יורק, שם רוב הילדים הולכים לקייטנות וישֵנים שם וכו', אבל מי שעובד איתם יכול לקבל יותר כסף מהמדינה אם הוא רק חותם על כמה דפים. ומה אומרים הדפים האלה? הוא חותם שם שהוא ילך לצבא אם יקראו לו! ואנשים בכלל לא יודעים על מה הם חותמים, הם רק יודעים שמקבלים יותר כסף מן הרגיל.
ש. מה? האם גם באמריקה יש בעיות עם הצבא?!…
ת. בינתיים זה רק מתנדבים, אבל ככה יש להם רשימה של צעירים. הם כל הזמן עושים רשימות, רשימות-רשימות. אוספים מידע, כדי שהם יֵדעו איפה כל בן אדם נמצא, ומה אפשר לעשות אתו, ואיך אפשר לקחת אותו…
ש. משרד-החינוך הודיע עכשיו לכל תלמודי-התורה, אפילו אלו שלא מקבלים מהם כסף, שהם לא יקבלו רשיון להפעיל את התלמוד-תורה, אלא אם כן יקבלו את התכתיבים של משרד-החינוך בכל דבר ודבר, תכניות הלימודים, בחירת התלמידים וכו' וכו'…
ת. נו! זהו זה! זה הגיע סוף סוף!! והמנהלים לא יקומו ויגידו, הרוב לפחות, לא יגידו: 'עד כאן, אנחנו עושים שביתה, גמרנו, לא רוצים אתכם'. לא! יתחילו להפחיד אותם, ולקחת ילדים שלא רשומים בבית ספר (כל מיני עלילות) וכו' וכו' וכו', אז עכשיו הם מראים את הפרצוף האמיתי שלהם…
ש. המפחיד בזה היא העובדה שלא קמה כל זעקה…
ת. זה מה שמפחיד. יותר מכל הדברים זה הכי מה שמפחיד.
ש. איך אדם ממוצע יכול לדעת שמוסד חינוכי שם הוא שולח את הילדים שלו זה באמת מוסד חינוכי טוב, שזה באמת מחנך להתקרבות לה', מחנך לאמת?… מי יכול לדעת מה קורה מאחורי הווילונות?…
ת. מאד מאד ברור. מי שיושב ולומד עם הבן שלו, או עם הבת שלו או שלה – יודע לפי מה שהם לומדים מה קורה. הסגנון של הלימוד מראה, בודאי ובודאי.
ש. הסתלקו לאחרונה כמה וכמה רבנים גדולים….
ת. טוב, ה' לוקח את הצדיקים. אנחנו יודעים שזה יהיה ['הַצַּדִּיק אָבָד וְאֵין אִישׁ שָׂם עַל לֵב, וְאַנְשֵׁי חֶסֶד נֶאֱסָפִים בְּאֵין מֵבִין'…], וזו עובדה שאין לנו גדול-הדור אחד. יש לנו צדיקים ברוך ה', אבל גדול-הדור – אין לנו.
ש. עכשיו מתחילים ימי השובבי"ם, מה כדאי להתחזק במיוחד בימים קדושים אלו?…
ת. אם אני דיברתי ודיברתי ודיברתי – ואתה עוד שואל…?! אז לא אמרתי. משהו לא בסדר…   להתקרב לה', זהו. להתקרב לה', ממש. אין לנו את מי לשאול בדרך כלל, רק ללכת ישר אל ה', להרגיש אותו, להיות אתו, ובודאי ובודאי להמשיך ללמוד, ולהתקדם בלימוד התורה וכו', אבל עיקר-העיקרים זה שיהיה קשר עם ה' [אבות סוף פרק ב': 'וְדַע לִפְנֵי מִי אַתָּה עָמֵל'…], כשיש קשר עם ה' – העולם הוא אחר. אנחנו חייבים הכל בשביל הקשר הזה. הקשר הזה – זה הסיבה בשביל כל החיים שלנו! אין משהו יותר מזה. יש ילדים, אמרתי זאת הרבה פעמים, יש ילדים ויש בעל ויש אשה וכו', אבל הקשר היחידי האמיתי-האמיתי – זה הקשר עם ה'.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE