פורום האתר

חלון הצאט
אנונימי17053
שלא יהיה לו טיפת גאווה
אנונימי16953
אז דויד יודע או לא?
אנונימי17053
יודע.
אנונימי16953
אגב לי ברור שזה אמיתי וברור שזה מסר בין הנשמות הכלליות והענקיות האלה ולא סמס כפשוטו
אנונימי17072
אף שלא עשו תשובה משיח בן דוד בא - בלי שום תנאים
yosibs
זה לא מה שכתוב בחז"ל
אנונימי17072
גדולה תשובה המקרבת את הגאולה - לא חייב תשובה לגאולה
אנונימי17072
אה כן ?
אנונימי17057
יוסף אתה מערבב פירושים וקובע עובדה שכך ההבן שלך מסתדר אם הפירוש שלך ואתה טועה רבינו
אנונימי16953
עוד שאלה משמע שאליהו לא יהיה אלהו בגוף אלא בעיבור זה נכון?
אנונימי17072
953-לא נכון
אנונימי17072
ף - תבדוק ביומא פ"ו
אנונימי17072
איפה יוסף ? בודק ?
אנונימי17057
53 לצערי אתה באורות וכיסופים מאוד גדולים אבל לא יותר מזה ורחוק מהאמת סליחה שאני יותר מדי חד ופוגע אבל מרגיש לי שחייב אני לעשות את זה למען יזהרו
yosibs
57 ר' אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין ואם לאו אין נגאלין אמר ליה רבי יהושע אם אין עושין תשובה אין נגאלין אלא הקב"ה מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן בוישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב
אנונימי17057
ואתה אומר אחד אחד איך הבנת את זה ? שאם אדם יחזור בתשובה ה׳ ייגאל אותו ויראה לו את המשיח
אנונימי17072
תלמוד בבלי מסכת יומא דף פו עמוד ב

אמר רבי יונתן: גדולה תשובה שמקרבת [מסורת הש"ס: [שמביאה]] את הגאולה,
אנונימי17034
יש מלך המשיח ויש מלך שגזרותיו המן עם ישראל מעדיף מלך המשיח חינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו תעיינו בסוגיא בסנהדרין דף צו הלכה כרבי יהושע
yosibs
גמרא לעיל סנהדרין צז
אנונימי17072
יומא פ"ו ע"ה
אנונימי17072
ע"כ
אנונימי17072
ע"ב
אנונימי16953
ל57 לאיזה 53 התכוונת בדבריך יש שתיים תסתכל ותגיד
אנונימי17034
אמר רב כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים ושמואל אמר דיו לאבל שיעמוד באבלו כתנאי ר' אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין ואם לאו אין נגאלין אמר ליה רבי יהושע אם אין עושין תשובה אין נגאלין אלא הקב"ה מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב תניא אידך ר' אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין שנאמר (ירמיהו ג, יד) שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם אמר לו רבי יהושע והלא כבר נאמר (ישעיהו נב, ג) חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו חנם נמכרתם בעבודת כוכבים ולא בכסף תגאלו לא בתשובה ומעשים טובים
אנונימי17057
לזה אם המסרים של המשיח
אנונימי17034
ליוסי הגמרא שציינת הלכה שם כרבי יהושע .אנחנו מחכים למלך המשיח ולא למלך שגזרותיו כהמן
yosibs
התגלות המשיח בחזקה ולא בוודאות תהיה לפני תשובה אבל כדי לקבל משיח בוודאות חייבים תשובה אמתית וזאת תהיה ההמלכה.
אנונימי16953
אתה טוען שדבריו לא אמיתיים?
אנונימי17072
אתם לא ישרים ! וומה המשך הגמרא ?
אנונימי17034
ץעיינו בסוגיא הנפלא מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע 3 דפים בנושא כיצד יבוא משיח בסופו של דבר מסקנא דגמרא שהלכה כרי יהושע
אנונימי17072
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צז עמוד ב

אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע: והלא כבר נאמר +מלאכי ג'+ שובו אלי ואשובה אליכם. אמר ליה רבי יהושע: והלא כבר נאמר +ירמיהו ג'+ כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון. אמר לו רבי אליעזר: והלא כבר נאמר +ישעיהו ל'+ בשובה ונחת תושעון! אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר: והלא כבר נאמר +ישעיהו מ"ט+ כה אמר ה' גאל ישראל קדושו לבזה נפש למתעב גוי לעבד משלים
אנונימי17057
כן אתה קצת עברת את מושג הדמיון והפכת אותו למציאות של משיח ואתה רחוק מהאמת
אנונימי17034
רק החילוק הוא שהאם משיח יבוא כעני או על ענני שמיא בוודאי שהחיזוק אצל העם יביא את המשיח באופן יותר נעלה
אנונימי17072
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צח עמוד א

מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו. אמר לו רבי אליעזר: והלא כבר נאמר +ירמיהו ד'+ אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב. אמר לו רבי יהושע: והלא כבר נאמר +דניאל י"ב+ ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קדש תכלינה כל אלה וגו'. ושתק רבי אליעזר. נו איך הגמרא מסיימת? בשתיקת רבי אליעזר - פירוש, חז"ל לא הודו לו בזה !!!
אנונימי16953
אתה רחוק מהאמת אחשלי
yosibs
משיח בא בשלבים. תחילה בשמועות ולאחר מכן התגלות נסתרת ולאחר מכן התגלות גלויה אבל בחזקת משיח אבל לא בטוח ואז מחזיר עם ישראל בתשובה ואז בא שלב משיח וודאי ובנית בית המקדש וכו' כמו שאומר הרמב"ם.
אנונימי17034
כן מסקנא דגמרא שרבי יהושע צודק
אנונימי17034
גםצלהודות על האמת זה בחינת תשובה כך כתב רבי נחמן בלקוטי מוהרן הדר ביה -זה בחינת תשובה
אנונימי17072
יוסף הגאולה קמעא קמעא - המשיח - פתאום - אלו דברי חז"ל
yosibs
72 ר' יהושוע אומר שמעמיד ה' עליהם מלך רשע ואז חוזרים בתשובה. תעיין שם.
אנונימי17034
אף רבי מאיר אמר לאלידע בן אבויה חזור בך . מה ענה לו שמעתי מאחורי הפרגוד....קשה להודות על האמת לגופה אז מתחילים לשמוע קולות....
אנונימי17057
אני מקווה שאתה צודק בשבילך אבל אם לא תבטיח לי שתשחרר קצת מנושא של המשיח כי אפשר להשתכר מזה ולעבד את זה לגמרי ומדוע אתה מסיף פה את המסרים שלך?
אנונימי17072
יוסף אין מה לעיין-איך הגמרא מסתיימת את הדיון ? בשתיקת רבי אליעזר
yosibs
72 המשיח יתגלה פתאום אבל הגאולה שהיא התשובה תהיה לאט לאט. עד ההמלכה בעזרת ה'.
אנונימי17072
זה מה שרשמתי
אנונימי16953
אני לא כתבתי שום מסר זה 53 אחר לכן אמרתי לך תסתכל יש 2 שהם 53
אנונימי17034
(מלכים א יג, לג) אחר הדבר הזה לא שב ירבעם מדרכו הרעה מאי אחר אמר ר' אבא אחר שתפשו הקב"ה לירבעם בבגדו ואמר לו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן אמר לו מי בראש בן ישי בראש אי הכי לא בעינא
yosibs
72 זה גם מה שאני רשמתי. אז אשריך.
אנונימי17072
המלכת דוד המלך ע"ה הוא רק לקיים ב' המצוות : למחות זרע עמלק ולבנות את בית הנחירה - אח"כ יהיה נשיא, ואח"כ נציג - כי אין מלכות אלא לה'
אנונימי17057
לא נורא מקווה שקרה את מה שרשמתי וודאי אז שלא התכוונתי אליך לילה אחי
אנונימי17057
טוב
אנונימי17034
רבי יוחנן אמר כל ימי עני רעים זה
שדעתו קצרה וטוב לב משתה תמיד זה שדעתו רחבה
אנונימי17072
זה הפרשה של שופטים - מצות המלוכה להרמב"ם אבל הרמב"ן ועוד ראשונים חולקים עליו מסעבה פשוטה - המצוה הזאת היא בתנאי שהעם רוצה להיות ככל הגויים... אז ה' [רק הוא] בוחר מלך מקרב אחינו - ולדעת הרמב"ם זה רק המשיח - אלא שזה שמני
אנונימי17034
המשיח יהיה עני או עשיר שזה ענני
אנונימי17057
יוסף הרמבם פסק שלא ידעו איך יהיו סדר הענינים ואתה רומז לנו איך יהיו הסדר עוד לפני שקרה אתה קצת סותר את הרמבם
yosibs
72 עזרתה לי לנסות לתרץ בין התנאים הקדושים כמו שלפעמים הגמרא מתרצת . אחד מדבר על ההיתגלות כנראה שתהיה ללא תשובה וודאי והתנא השני מדבר על ההמלכה שתהיה אחר התשובה בעזרת ה' כך שאין מחלוקת ברוך ה'.
אנונימי17072
יכול להיות - חזק
אנונימי17034
אף אחד לא ידוע בבירור את סדר המשיח יש לרב סעדיה גאון תשובה ארוכה בזה . גם הרמבם שכתב שלא נדע את סדר הדברים בגלל שיש מדרשים רבים שהפשט שלהם הוא סוד עמוק עמוק מי ימצאנו
אנונימי17072
אולם מה היא תשובה כשאין עוון ?
yosibs
57 גם הרמב"ם אמר עד שיהיה ולדעתי אנו נכנסים כבר לזמן שנתחיל לדעת מה יהיה. ואנו גם אומרים אולי בעזרת ה' ומקוים לזה. וגם מתרצים שאלות כדי שלא תהיה מחלוקת והעיקר לעשות לשם שמיים ברוך תהיה.
אנונימי17072
034-אחרי הרמב"ם ורבי סעדיה גאון באו גם האר"י ז"ל והבעש"ט - העולם לא הסתיים עם הרמב"ם ימחול לי כבוד הרמב"ם כבוד תורתו
אנונימי16953
אין שום עוון
אנונימי17034
אמת היו המון צדיקים שדיברו ונתנו סימנים . אבל יודגש שסדר הדברים אף אחד בדור הזה לא יודע כיצד יהיו
yosibs
34 אדם יכול להעיד רק על עצמו.
yosibs
{כד} מֵיְהוָה מִצְעֲדֵי גָבֶר וְאָדָם מַה יָּבִין דַּרְכּוֹ:
מצודת דוד מה'. מדרכי כף רגלי האדם הוא מה' אבל האדם עצמו מה יבין דרכו ר''ל לא ידע כלל כמו ונחנו מה
אנונימי17072
יוסף איזה עוונות אחרי הגאולה ואיפה כתוב דבר כסה - זה מענין אותי מאוד
אנונימי17034
ליוסי . אף אחד לא לא יכול להיתמר בדור זה ולהגיד שהוא הבין את הנושא הפלאי של סדר ביאת המשיח לפי המוזכר באריזל ובכל שאר המפרשים הקדושים . אתה יכול להגיד פשט בהלכה בגמרא . לא בעניין משיח זה גדול יותר ממני וממך . הלכות סדר ביאת משיח לא נרשמו בשום מקום מוגדרות הא מנא לך?
yosibs
הגאולה יש לה שלבים תחילה תהיה התגלות של משיח ועולם כמנהגו נוהג. ואז מי שיתגלה אליו יתחיל לחזור בתשובה וכך יכיר אותו בוודאות . כך לכול עם ישראל עד ההמלכה ואז יתחיל השלב של השליטה של משיח , העלאת כל עם ישראל לארץ ובניית בית המקדש וכו' . עוונות יהיו עד אשר יחזרו בתשובה. ואין היום צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא בגלל חטא אדם הראשון.
אנונימי17034
רשמת דברים כלליים בלבד מילתא דפשיטא לא קמשא לן זיל קרי בי ברב הוא
אנונימי16953
אכתוב כאן סוד גדול ברמיזא המובא ברבי צדוק ורבי נחמן שביום ההוא יבוקש את עוון ישראל ואיננו מסבירים הצדיקים שכל העוונות יכללו באין סוף כי משיח יעשה מהכל תורההויגלה איך בכל ההסתרות וגם בעוונות עם ישראל נמצא רק ה' יתברך וזה סוד גדול דלאו כל מוחא סביל דא...
אנונימי17100
יוסף זו דעתך ולי יש סימוכין שלא קח תהיה הגאולה והבן
אנונימי17034
כלך יפה רעיתי ומום אין בך
אנונימי17072
היום היא הוספה משלך - לא ראוי - בענין עולם כמנהגו נוהג - אינו חל על הגאולה אלא על ימות המשיח -תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צז עמוד א

תנא דבי אליהו: ששת אלפים שנה הוי עלמא, שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח. ואני מסיים כי אני עייף שבוע טוב לכולם
yosibs
34 אני אמרתי כבר שכל מה שאני כותב באתר זה מחז"ל וכול הספרים שקראתי והרעיונות הם מחולקים לספרים אחדים וכן ממה שחנן אותי האלוקים בשכל תוך שימוש בהיגיון שנתן לי ה'. כי הכול ממנו ברוך ה'. ומה שאני כותב תאמין לי לשם שמיים כי אין לי שום רווח מזה וגם לא רוצה . אני מוכן גם אפילו לשלם צדקה כדי שה' יגאל אותנו ברחמים בעזרת ה'.
אנונימי17034
יוסי יפה זה שקראת זה לא אומר שהבנת בוודאי את חזל בנושא זה הדברים סתומים וחתומים עד קץ עיין ספר דניאל פרק יב .
batdavid
ברשותכם אעשה סדר קצר - לפני שהמשיח יתגלה - תהיה בחינה של משיח בן יוסף שיעשה את מלחמות העולם וכן יקבץ גלויות ורק אח"כ המשיח יומלך ויהיה בניין בית המקדש. תהליך רב שלבי. באמצע תהיה מלחמה גדולה ולאחריה הכוכב. 100 אחוז.מי שלא רוצה שלא יאמין. זה בסדר גמור. רק צריך להיות מוכנים נפשית לתהליך שאחנו עומדים לעבור אבל מה שבטוח הוא שנהיה בשמחה גדולה כי נבין שהכל קורה לקראת המלכת מלך המשיח ומלכות השם בעולם
yosibs
34 אשריך. אני מביע את דעתי ואיך אמרתה לא נדע איך יהיה עד שיהיה בעזרת ה' בקרוב ממש.
אנונימי17034
מי בראש דוד בן ישי בראש כולם מחכים למלכות ה יתברך
אנונימי17111
53. יש את אליהו האמיתי שהתגלה לדוד לפני שנים להתחיל את המשיכה.. וההמשך ממשיך עם יוסף שבו מתעברת נשמת אלינו וכך יוסף/אליהו.. הרב של דוד
yosibs
34 יהיה לו שם אחר
batdavid
אליהו הנביא נמצא בכל התהליך כבר הרבה זמן
yosibs
40 שנה
אנונימי17034
בעניין השמות יש לי חיבור שלם מכל חזל בזה . העניין של השם הוא עניין נסתר מה רתו חזל לרמוז בזה ואכמל
yosibs
בערך
אנונימי17111
אליהו התגלה בגוף לפני שנים ונעלם מאז לא התגלה וממשיך את הדרך ביוסף
אנונימי17034
בן דוד הוא בוודאי . אך שמו בפועל יש לפחות 10 דעות חלוקות בפשוטם של דברים במדרשים וגמרא ועוד..
batdavid
אני יודעת על כמה אנשים שיש להם גילוי אליהו גם עכשיו
yosibs
השם של האדם הוא לא השם המילולי אלא המהות שלו שנותן את ההשפעה על השם ולא להיפך. כי תימצא אברהם צדיק ואברהם לא צדיק. טוב שם משמן טוב. והכוונה של שמו הטוב זה מעשיו הטובים לא משנה איזה שם יש לו . חוץ משמות של רשעים מאוד שלא כדאי לקרוא בשמם.
אנונימי16953
להבנתי אליהו לא התגלה למב"ד מעולם ועד היום הוא בהסתרה גדולה
אנונימי17034
גילוי אליהו הוא בשני בחינות בטמירו בעין השכל ואית מאן דאתגליא ליה פנים בפנים כך כתוב בזוהר וברוך היודע והזוכה לכך
אנונימי17118
שמעון מתאים נחלק ל-2 : 1 . שמ נשאר 2.עון=חטא=18=חי יחד נקבל שמ+חי=משיח ובשמעון יש אותיות שמן שהיו מושכים מלכים בשמן ומשיח מבית דוד מחובר למלכות
batdavid
53.טוב. זה לא מה שאני יודעת אבל אנחנו נמצאים בהסתרה בתוך הסתרה אז הכל טוב
אנונימי17034
יוסי מה שרשמת בעניין השם יש בו אריכות גדולה במפרשים אין כאן מקומו
amiliy120
-- שבוע טוב ומבורך לכולם .."אנחנו רואים שיש גבול סופי לגלות.וזה כבר לא תלוי בתשובה..כשיגיע הזמן זה לא תלוי בתשובה..תלוי מי יגאל..אם ישראל עושים תשובה אז נגאלים כל ישראל..אבל כשישראל לא עושים תשובה מי יגאל?.." דברי הרב יוסף שני הי"ו..6:55 דק'..מומלץ ביותר.
batdavid
שבוע מבורך אמילי. טרם ראיתי את הסרטון של הרב שני - אך במאמר הגאולה של הרמח"ל הוא כותב על הסתר פנים שיש במשך כל הגלות - אך לעתיד לבוא השם יפתח את הלב של הרבה מעם ישראל שיחזרו בתשובה וכבר לא ירגישו הסתר פנים כך שזה משהו שיקרה ב"ה - כך שהרבה יזכו לגאולה ב"ה
אנונימי17111
כן דוד בהסתרה גדולה.. ואליהו התגלה לדוד פעם 1 לפני שנים. אליהו לא אמר לדוד זה אני אליהו... רק הרגיש ויודע ומאז רתחילה המשיכה... דוד בהסתרה גדולה.. האור שלו נורא ואיום. כל האור כבוי בהסתרה. דוד לומד מתוך שינה את כל סודות התורה הבריאה המציאות
batdavid
אשריך שאתה יודע את הפרטים האלו על מלך המשיח
אנונימי17111
זה לא בפשטות... זה אנונימי אז אני מסכים לשתף מה שאני יודע מתוך המצולות.. כל מה שאני יודע בחסד אליון ואני לא יכל לפרט איך. אסור.
amiliy120
שבוע טוב יקרה..הסרטון של הרב שני לא חדש הוא מספטמבר שנה שעברה ועדיין דברים לא התקיימו כך שיהיה בעז"ה בלי הסתר פנים שכולם יגאלו..
אנונימי16953
111 אפשר עוד פרטים
batdavid
אמן ואמן אמילי. שנזכה ב"ה
batdavid
אם כל זה בהסתרה איך אתה יודע שלומד מתוך שינה. נשמע הזוי. המשיח אמור להיות עניו ולא לדבר על התהליך הזה כלל עד ההמלכה אשמח להבין מה המקור שלך ללא שמות - אלא נניח - צדיק שרואה נסתרות אמר לך
amiliy120
כן..שנזכה כל עם ישראל באשר הוא הן בפיזי טופוגרפי והן ברוחני ברחמים גדולים בעז"ה.
אנונימי17034
לפי הרמ'ד וואלי וכן הרמח'ל משיח נמצא בחושך גדול והאורות לא שורים עליו כרגע . שהוא יזכה לגילוי הוא ידע הכל בבת אחת כמו שלמה המלך ויוסף הצדיק . כרגע הוא בהסתרה תרתי משמע
אנונימי17111
כל עוד אין זיהוי הכל נשאר בהסתרה.. אני לא יכל לדבר איך אני מדבר על זה
אנונימי17111
34 זה נכון
batdavid
תלינו בטוב ותקיצו ברחמים ב"ה. ואכן 34 צודק
אנונימי16953
לא ,כוונתי שתיתן עוד פרטים בנוגע לגאולה לא למקורות שלך
אנונימי17111
דוד קיבל את האורות מספר פעמים בעבר כדי להמשיך את המשיכה והתיקונים
batdavid
אתה מכיר אותו? אתה יכול להגיד אם הוא גר בירושלים, טבריה?
אנונימי17111
53 תשאר מה שאתה רוצה אם אוכל לענות בשמחה
yosibs
אמילי יש רק דרך אחת שתסביר באופן שלה שכול עם ישראל יגאלו. והיא כך. ה' יתברך רוצה מאוד לגאול את כל עם ישראל אבל בלי תשובה לא שייך וגם הגיע זמן הגאולה אז מה עושים. כביכול למשיח ניתן לעשות את הפטרון שכול עם ישראל יחזור בתשובה ואיך הוא יתגלה בשלבים תוך גרימה לעם ישראל לחזור בתשובה והמשיח כל כך רחמן שהוא הסכים לתהליך למרות שזה יהיה מלווה עם זלזול ובשפלה ועבודה קשה למשיח. לי נראה שזה הפיטרון לגאולה במצב עם ישראל העכשוי. בעזרת ה'
אנונימי17111
תשאל*
אנונימי17034
כל התיקונים שנעשו בעבר על ידי משיח עומדים וקיימים וברגע העת כולם יתקבצו אליו בבת אחת ואז יזכה לגילוי עצום בהיר ויתגלה
אנונימי17111
נכון
אנונימי17111
ירושלים
batdavid
הדברים שאנחנו כותבים כאן כתובים בספרים הקדושים כבר לפני מאות שנים
אנונימי16953
האם ידוע לך מתי תיגמר ההסתרה שלו באופן אישי זאת אומרת ההסתר של השכינה ממנו?
אנונימי17111
הוא מלא באור עצום.. עכשיו האור של דוד כבוי. דוד בונה כלי לעמוד מול האדם אם כל האור דווקא שהוא בחושך
אנונימי17111
עם*
batdavid
כל תשובה שתקבל היא לא תהיה נכונה כי כתוב "לאיבריי לא גיליתי"
אנונימי17111
53. דוד לא יודע בעצמו
אנונימי16953
בת דויד עם כל הכבןד אני מעדיף לקבל את הדברים בפשיטות
amiliy120
חברים יקרים!!..ברור לנו שכל מי שמעלה פרטים על אודות המשיח על פועלו ועליו בכלל..ברור שאלה דברים לא נכונים כמו שאתם כבר יודעים 'מי שיודע לא מדבר ומי שלא יודע מדבר' אז חבל לקחת את הדברים האלה ברצינות ועוד להמשיך דן שיח ולבקש עוד פרטים..'לאברי לא גיליתי' ..אם יש בכם דעת ושכל בקודקוד אז תהיו רציניים ואל תתייחסו לכל אנונימי שמנסה להלעיט את החברים כאן בדברי הבל ושטות והכל כי אלה הבינו עד כמה אנחנו צמאים לכל פיסת מיידע על המשיח על הגאולה..אבל ברוך ה' שיש לנו כאן אנשים שמהם ניתן לקבל מיידע אמין ונאמן לאמת וגם כאלה שמלאים בתורה ומבינים בזה..תעשו עם עצמכם חסד לא להאמין בכל מה שמעלים כאן.
batdavid
מה עם אצטדיון כדורגל הפסיק לכתוב? אם מישהו בקשר איתו שיבקש שיכתוב משהו באתר
אנונימי16953
עוד שאלה מתי יהיה איחוד עם מב"י?
אנונימי17111
היה
אנונימי17111
וחזרה ההסתרה לדוד
אנונימי17034
לקוטי מוהרן סב תנינא וְעַל־כֵּן מָשִׁיחַ, שֶׁעָבַר עָלָיו מַה שֶּׁעָבַר מִיּוֹם בְּרִיאַת הָעוֹלָם וְסָבַל מַה שֶּׁסָּבַל, וְאַחַר כָּל זֶה, בַּסּוֹף יֹאמַר לוֹ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ: בְּנִי אַתָּה, אֲנִי הַיּוֹם יְלִדְתִּיךָ (תהלים ב). וְהַדָּבָר תָּמוּהַּ וְנִפְלָא מְאֹד, לִכְאוֹרָה, אַךְ כָּל זֶה מֵחֲמַת גֹּדֶל עֹצֶם שִׂכְלוֹ שֶׁל מָשִׁיחַ, לְפִי גֹּדֶל מַדְרֵגָתוֹ שֶׁיֹּאחַז אָז, וּמֵחֲמַת הַפְלָגַת עֹצֶם מַעֲלַת שִׂכְלוֹ, שֶׁיִּגְדַּל אָז מְאֹד מְאֹד. עַל־כֵּן יִהְיֶה כָּל הַזְּמַן שֶׁעָבַר עָלָיו מִיּוֹם בְּרִיאַת הָעוֹלָם עַד אוֹתוֹ הַזְּמַן, כֻּלּוֹ אַיִן וָאֶפֶס מַמָּשׁ, וְיִהְיֶה מַמָּשׁ כְּאִלּוּ נוֹלָד הַיּוֹם, כִּי יִתְבַּטֵּל כָּל הַזְּמַן בְּשִׂכְלוֹ, שֶׁיִּהְיֶה גָּדוֹל מְאֹד.
amiliy120
ל - 17111.אני מבקשת ממך גם לטובתך אל תמשיך בדבריך כי אתה שם עצמך ללעג של החברים..אף אחד פה שבר דעת לא יאמין לדברי ההבל שלך "דוד לא יודע בעצמו" ..דוד לא יודע ואתה כן יודע?..
אנונימי17111
האיחוד שלהם היה לפני אולי חודשיים
אנונימי17111
התפנקתי מימכם פה בצאט אני מפנק
אנונימי16953
קיצר ה"חיים" בזבל...
אנונימי17111
כן קשה מאוד לכולם ההסתרה קשה.. אבל לא לשכוח שמה מתחבה האור הגדול
אנונימי17111
אמילי. דוד יודע אבל לא יודע
אנונימי17111
זה עמוק
yosibs
אמילי סבלנות הכול כלול כדי לכפר עוונותינו ולהקשות על גילוי המשיח כדי להוסיף זכות וכוח למשיח לגאול את כולם . זה בתכנון של ה' יתברך כדי להסיר את הדין .
אנונימי17111
אמרתי. דוד יודע.. זה לא כפשוטו
אנונימי17034
בן דוד אולי יודע חלקית אך לא בצורה ודאית טרם ההתגלות בפועל
אנונימי16953
עזוב אחי באמת שכבר אין כוח לכל הדיבורים האלה אני כבר מרים ידיים תהנו לכם
אנונימי17111
בדיוק 34
אנונימי17111
53 זה פה אח תיהיה חזק כל הכבוד
yosibs
אתה מוסיף זכויות לכותבים בגלל הסבלנות שלהם שלא פוגעים בך. . וחבל אתה מוסיף חובה לעצמך. אז כדאי שתפסיק כמו שמציעה לך אמילי הצדקת , אלא אולי יש לך מטרה להפריע אז צריך לחסום אותך אולי.
yosibs
ל 111
אנונימי17111
יוסף.. צדיק.. אתה מלא מאוד בתורה... אבל אין לך שום מושג בעומק גאולה ומשיח.. על תיפגע.. פשוט עם עיקש תתפטל
אנונימי16953
כן אחשלי כבר שנים אני שומע את זה כל שנה זה השנה של הגאולה ובסוף כלום ושום דבר ובנה עוד שנה התשעח נכנסת לארכיון אני כבר לא יכול עם זה אני עוזב את הציפייה הזאת וחוזר לחיות כאדם רגיל ונורמלי ואם פתאום תהיה גאולה מה טוב
yosibs
לילה טוב לכולם בעזרת ה'
amiliy120
לילה טוב יוסף היקר ולכל החברים היקרים בעז"ה.
אנונימי17111
53 אחי כולם מרגישים כמוך
אנונימי17111
לדוד קשה יותר ממך
אנונימי16953
אני בטוח שגם הוא כבר התייאש
אנונימי17111
דוד לא יכל להתיאש.. העסק הזה זה הנשימה והנשמה שלו
אנונימי17111
עוד פרט על דוד תהנו.....
yosibs
אמילי אני בכול זאת חושב שהאתר הזה יזכה שמתוכו יצא קול המשיח כי זה אתר של רק דיבורים ואז נדע מה כוח הדיבור של המשיח. ובאתר הזה עוד יתפרסם בכול העולם כשופרו של משיח בעזרת ה' . זה יהיה משהוא מאוד גדול וכדאי להיתכונן לזה לאט בעזרת ה'. ועד שיצא מפה קול משיח ברור וללא מחלוקת יכול להיות שנעבור תקופה שמצריכה הרבה סבלנות ופיקוח מצד האתר בעזרת ה'. אז בהצלחה גדולה.
אנונימי17111
רוב עבודתו של דוד ביער
yosibs
111 מציע שתלך לישון מתוך אהבה. מחר זה יום חדש ובוודאי יהיה יותר טוב בעזרת ה'.
אנונימי17111
חחח יוסף לילה טוב
yosibs
חחח זה בן שמחון ששימחה מלווה תמיד בצחוק.
אנונימי17111
חזק וברוך
yosibs
היצר משגע את עם ישראל כבר 2000 שנה . בסוף הוא ישחט בעזרת ה'.
אנונימי17111
הוא כבר בשחיטה יוסף אתה בפיגור
yosibs
למה לא לאבד אותו למה כתוב לשחוט מה הוא פרה?
Nisim
17111 מה יש לך להגיד על הרב אמנון יצחק הי"ו?
אנונימי17111
מידה כנגד מידה
אנונימי17111
אסור לי לדבר על צדיקים אני רק מעביר
yosibs
{ל} חַבֻּרוֹת פֶּצַע (תמריק) תַּמְרוּק בְּרָע וּמַכּוֹת חַדְרֵי בָטֶן:
רש"י חבורות פצע תמרוק ברע. דרשו רבותינו הממרק עצמו לדבר עבירה סוף בא לידי פצעים וחבורות: ומכות חדרי בטן. (זה הדרוקן): (רש"י)
מצודת דוד חבורות פצע. החבורות ופצעים הם המזככים באיש רע להעביר ממנו עכירת העון כי באלה יקבל הגמול ותלך העון : ומכות. גם מכות בחדרי בטן יזככו העון
אנונימי17111
איזה מלחמה אתחילה פה יוסף למה ?
אנונימי17111
התחילה*
yosibs
לשחוט את היצר זה להכשיר אותו שנישתמש בו לעבוד את ה'. כמו שמכשירים את הבהמה לאכילה ע"י השחיטה. לכן כל עוד לא נחזור בתשובה עדיין חי היצר ונושם והיום כוחו גדול נאוד. ממש בשיא. תשים לב בחוץ מה קורא.
Nisim
כל העסק של הבורא בשלמותו ולהפוך כל רע לטוב - רמח"ל אאל"ט
yosibs
מעניין בן שמחון. זה שהוא יכול לצחוק ולהצחיק אם יש לו זכויות. וגם חלילה לצחוק ממנו אם צריך כפרת עוונות. כי מוטב להיתבייש ושיעשו ממך צחוק בעולם הזה כדי לשמור על העולם הבא שלך בשלמות. ואם לא תענה גם תרויח זכויות גדולות בעזרת ה'.
אנונימי17111
. לא אמרתי שהסתיים השחיטה אלה אתחילה השחיטה
yosibs
אסור להיתמהמה בשחיטה אחרת יצא טרף
אנונימי17111
והשביל זהההכל
אנונימי17111
ובשביל זה הכל בהסתרה שלא יהיה חמץ
Nisim
יוסף יום של ה' שווה 1000 שנים.
אנונימי17173
שבוע טוב פניה להנהלה נא להחזיר בבקשה את הצט הקודם
Nisim
כִּי אֶלֶף שָׁנִים בְּעֵינֶיךָ כְּיוֹם אֶתְמוֹל כִּי יַעֲבֹר וְאַשְׁמוּרָה בַלָּיְלָה.
yosibs
אתה יודע שכאשר מובילים בהמה לשחיטה כאשר היא מתקרבת למקום השחיטה אז היא מקבלת כוח ומתפרעת באלימות יתר ועלולה להזיק מאוד. כך היצר כנראה היום דוחפים אותו הצדיקים והמשיח למקום השחיטה והוא מתפרע ומחטיא עוד נשמות אבל כבר לא יעזור לו כי קרוב יום אידו בעזרת ה'.
ס
אמונה בשטן היא כפירה
ס
smile
yosibs
ס תסביר בבקשה מר ספיריט אולי
ס
העלתי הרבה דברים על הנושא כאן, כשהייתי מאמין. צפה בזה. מעניין. הנקודה המרכזית נמצאת באמצע נראה לי

yosibs
ס הכול זה דימוי כדי לסבר את האוזן שנוכל להבין לפי השפה שלנו כי אין לנו מושג בעולמות העליונים.
ס
מדקה 5:00
yosibs
אם אתה לא מסוגל לתמצת את מה שאתה מביא בשם הרב אז אין לך כוח להעביר את המסר. חשוב לשמוע אותך אומר את מה שהבנתה כך נוכל להיתווכח אבל לא יכול לשמוע את מי שמדבר כי אני לא יכול לשאול אותו או לענות לו.
אנונימי17182
סליחות בשידור חי
אנונימי17182

ס
זה התמצות:
וזהו כמו שאמר הבעל שם טוב, כי כל המאמין שיש כוח אחר בעולם, היינו "קליפות", האדם הזה נמצא בבחינת "ועבדתם אלוהים אחרים". שלאו דווקא במחשבה של כפירה, הוא עובר עבירה, אלא אם הוא חושב שיש עוד רשות וכוח חוץ מה', הוא עובר עבירה.
וכמו כן, בזמן שהאדם מרגיש שעכשיו הוא נמצא בבחינת עליה, ומרגיש קצת טעם בעבודה, אל יאמר שעכשיו, אני נמצא במצב, שאני מבין, שכדאי להיות עובד ה'. אלא הוא צריך לדעת, שעכשיו הוא מצא חן בעיני ה'. לכן הקב"ה מקרבו, ומשום זה הוא מרגיש עכשיו, טעם בעבודה. ויזהר שאף פעם לא לצאת מרשות הקדושה, לומר שיש עוד מי שפועל, חוץ מהקב"ה.
yosibs
ומה אתה חושב?
ס
דעתי אינה חשובה
amiliy120
ל - 17182..מרגש ביותר..שליח הציבור הזה הוא זה שמקיים את הסליחות ערב לפני ראש השנה וערב לפני יום הכיפורים בכותל המערבי כל שנה.
yosibs
ס לא נכון. דעתך מאוד חשובה ואפילו הייתי אומר מקרבת את הגאולה
אנונימי17187
נו באמת הצאט הרגיל עדין לא חזר?
אנונימי17187
מה הקשר גם תקלה,זה צאט ידוע שהרבה אתרים משתמשים בו והוא עובד אצלהם כראוי..תוכלו למצוא את זה בהרבה אתרים
amiliy120
יוסף..מה שהעלה ספיריט אלה דברי הרב יהודה אשלג שעל פיו תורגם הזוהר על פי הסולם..אלה לא דברי רב של ימינו.
אנונימי17119
פירוש הסולם הוא הפירוש הכי גבוה
yosibs
87 לך לישון צדיק . אמרו אולי בתחילת השבוע הבא בעזרת ה'. עם אולי היתגלות המשיח. מה דעתך כדאי לחכות או לא?
אנונימי17119
את הרב אשלג בעל הסולם זכותו יגן עלינו כינו האר"י החי
אנונימי17187
אתה מדבר אלי יוסי?
אנונימי17119
קודש קודשים
אנונימי17187
לענות לך או ללכת לישון?..
yosibs
אמילי אין לי בעיה עם צדיקים יש לי בעיה וגם לה' עם האנשים היום . לכן חשובה לי דעתו.
amiliy120
ל 17187 ולכל המעוניין - יתכן והשבוע הבא עלינו לטובה יתוקן הצ'אט הקודם ונחזור אליו בעז"ה.
אנונימי17119
אני מקשיב לסליחות ברקע
אנונימי17187
שטויות איזה תקלה יש בו?...זה תקלה שאי אפשר להריץ אותו באתר אולי
אנונימי17119
איזו קדושה השבח לאל
אנונימי17187
הצאט הזה רץ בכל האתרים באופן תקין
Nisim
ס -' ה' עשה עושה ויעשה לכל המעשים' - אתה מאמין בזה?
אנונימי17187
זו מערכת ידועה הצאט הזה
אנונימי17119
יוסף בן שמחון
אנונימי17119
מתי הגאולה לדעתך?
ס
אנונימי17140 - אני לא בתקופה שאני יודע במה אני מאמין, או חושב על מה אני מאמין.
amiliy120
17119 אתה איצטדיון במקרה?
אנונימי17187
יש איזה חידוש משהו ? אני לא מעוכן
אנונימי17187
מעודכן
אנונימי17187
אמילי יש חידושים?
אנונימי17119
לא איצטדיון אמילי
אנונימי17182
היי אמילי שבוע טוב כאן אצטדיון כדורגל אכן מרגש הסליחות קוראים לחזן רבי משה חבושה
yosibs
19 אגיד לך מה אני חושב עכשיו ? בלי להתחייב.
אנונימי17119
רק מה שאיצטדיון אמר בשם צדיק המזוזות שהמשיח יתגלה עד סוף תש"פ בעזרת השם נשמע לי מאוד הגיוני
Nisim
ס - אוקיי אם רובנו מאמינים שה' עשה עושה ויעשה לכל המעשים אז איפה הבחירה? ובחרת בחיים.?
אנונימי17187
17119,מה מו מי? מי אמר את זה?..
amiliy120
אשריך איצטדיון..כן רבי משה חבושה..קול מדהים.
אנונימי17119
צדיק המזוזות
אנונימי17187
עוד פעם אומרים בשם צדיקים? ...שאני אשמע במו אוזני האמין
אנונימי17119
87 אצטדיון כאן
אנונימי17119
תשאל אותו
אנונימי17187
יש לו תוכנית ברדיו לא?..
ס
אנונימי17140 - אולי הבחירה היא לא כפי שאנחנו מכירים בעולם.
אנונימי17182
כן בקול ברמה
אנונימי17187
אמר את זה בתוכנית שלו ?
אנונימי17187
לא מאמין שהוא היה אומר דבר כזה
אנונימי17119
צריך לענות לקדיש או שיש דיליי?
אנונימי17187
איצטדיון הוא המקור היחיד של זה?
אנונימי17187
ברדיו אין דיליי 19
אנונימי17187
לגבי לווין לא יודע
אנונימי17119
אין לי מושג 87
אנונימי17182
על פי הפסק של הרב עןבדיה זצוק''ל מותר לענות
אנונימי17187
אה..
אנונימי17187
מי עוד שמע על מה שהרב של המזוזות אמר?
אנונימי17187
אני פעם ראשונה שומע את זה
אנונימי17187
זה מאומת?
אנונימי17119
87 רק תשים לב שטראמפ רוצה שהמשטר באיראן יפול
amiliy120
סוף תש"פ הכוונה 2020 ?
אנונימי17187
מתי זה תש"פ דרך אגב?
אנונימי17119
וזה בתוכניות של ארצות הברית
Nisim
ס - תשובה - הבחירה היא אם להאמין שה' עשה עושה ויעשה לכל המעשים. ויש בזה דרגות אין ספור..
אנונימי17119
שזה הסימן האחרון לפני ההתגלות
אנונימי17187
אני כבר פחות מאמין שאפשר לדעת אם נפילת איראן היא סימן למשיח או לגאולה..
אנונימי17187
כלומר , לא נראלי שיש קשר לזה
אנונימי17187
אומנם "עתידה פרס ליפול" אבל אי אפשר לדעת למה הכוונה אם לפני משיח או משיח יפיל אותם כי הרי כתוב במדרש שבורא עולם אומר לו למשיח לעשות בהם דין
ס
אנונימי17140 - מעניין. אבל נשמע לי חסר משמעות לתת לאדם לבחור בין א' ל-ב' כשהוא נמצא בהסתר ולא יכול לדעת בידיעה מה האמת. הגיוני שבמצב כזה הרבה יאמינו בצד הלא נכון. אז איפה פה ההגינות?
אנונימי17119
כי אמר רבי יהונתן איביישיץ על פי הגמרא שגם אם יגיע זמן קץ זאת אומרת זמן שהמשיח אמור להתגלות הוא עדיין יתמהמה עד שתיפול פרס (איראן) בידי אדום ( ארצות הברית והמעצמות הנוצריות)
אנונימי17187
אה כן זה אני מכיר...אבל ..
אנונימי17187
לפרש אדום זה בעייתי
אנונימי17119
ואז צריך לחכות עוד 9 חודשים שיתגברו רומים על פרסים ואז יתגלה משיח
אנונימי17187
אבל יתכן שזה אכן כך
Nisim
ס - 'צדיק וישר הוא'. שיבוא המשיח תראה כמה הגינות יש בעז"ה.
אנונימי17119
אני בטוח שזה כך
אנונימי17119
גמרא מפורשת
אנונימי17187
ממ..ומתי זה תש"פ?
אנונימי17119
אנחנו בסוף תשע"ח
אנונימי17182
לאחר תשעט
אנונימי17187
אהה
אנונימי17119
מראש השנה 9 בספטמבר אנחנו בשנת תשע"פ
אנונימי17119
שנה אחרי זה זה תש"פ
אנונימי17187
תש"פ אתה מתכוון
אנונימי17187
כן
אנונימי17119
מראש השנה 9 בספטמבר אנחנו מתחילים את שנת תשע"ט
אנונימי17119
סליחה
אנונימי17187
אז מה אמרת שהצדיק של המזוזות אמר שעד תש"פ משיח יתגלה?
אנונימי17119
סוף תש"פ עוד שנתיים
אנונימי17187
זה נשמע לי הזוי שרק כל כך מוכר יגיד דבר כל כך ברור לגבי זה
אנונימי17119
לא עד תש"פ
אנונימי17187
ששרב*
אנונימי17119
עד סוף תש"פ
אנונימי17187
שרב*
אנונימי17187
אה
אנונימי17187
עדין
אנונימי17119
עוד שנתיים
אנונימי17119
לפי אצטדיון כדורגל
אנונימי17187
השאלה הגדולה
אנונימי17187
מאיפה איצטדיון שמע את זה
אנונימי17119
בסיבות ספטמבר 2020
אנונימי17119
תשאל אותו
אנונימי17187
מתי הוא בא לפה?..הוא כותב כאן?
אנונימי17119
גם הקדנציה הראשונה של טראמפ בבית הלבן מסתיימת בנובמבר 2020
אנונימי17182
הבהרה: מה שאמרתי שברדיו קול ברמה יש לא תוכנית הכוונה לחזן רבי משה חבושה כמו כן יש שם תוכנית לבנו וממשיך דרכו של צדיק המזוזות
אנונימי17119
הוא רוצה עד אז לטפל במשטר האיתולאות שמתנהל כמו מאפיה שם באיראן
אנונימי17187
כן על סיום הקדנציה אני גם חשבתי..
אנונימי17187
השאלה אם הוא יבחר בשנית
amiliy120
השנה ראש השנה תשע"ט בסוף 2018.תחילת 2019.. ראש השנה של 2019 הוא תש"פ עד ספטמבר 2020...
אנונימי17187
לא יודע אם הוא יספיק לסיים איתם בנוכחית
אנונימי17187
אמילי,יש לך ..מושג איפה איצטדיון שמע את זה?
אנונימי17187
נשמע לי הזוי הזוי שהרב יגיד את זה..
אנונימי17187
למרות שטכנית לפי כל המצב בשטח נראה שזה יתכן אבל ...שבענו לחכות
אנונימי17119
אולי הוא לא אמר
אנונימי17119
מצד שני הרב שמעון דהן מדבר על גאולה גם בקרוב ממש
אנונימי17187
בוא נקווה שכן חח ..
אנונימי17187
שמעון דהן?
אנונימי17187
לא ממש מכיר האמת...
אנונימי17119
הרב שמעון דהן כן
אנונימי17187
מה הוא אמר על זה?
אנונימי17119
שהגאולה עד סוף תש"פ
אנונימי17119
ככה הבנתי
אנונימי17187
גם הוא?...
אנונימי17119
הוא רמז לזה
אנונימי17187
אבל איפה הוא אמר
אנונימי17187
אה רמז...שמע כל אחד מפרש רמזים אחרת
אנונימי17119
תרשום ביוטוב
אנונימי17187
ועם רמזים לצערי לא הולכים למכולת
אנונימי17119
גאולה הרב משעון דהן
אנונימי17187
אוקי שניה..נראה..
אנונימי17119
הרב שמעון דהן גאולה
אנונימי17119
זה סרט של שעה ומשהו
אנונימי17187
לאיזה דקה להעביר?
אנונימי17119
הרצאה *
אנונימי17119
לא זוכר
אנונימי17119
תקשיב כבר לכל ההרצאה צדיק
אנונימי17187
חח אחי אתה שולח אותי לראות עכשיו שעה ומשהו
אנונימי17187
אממ
אנונימי17119
תורת הקבלה אחי
אנונימי17119
קדושה
אנונימי17119
אלא אם כן יש לך משהו חשוב למחר
אנונימי17187
כן אבל אני שואל את עצמי..
אנונימי17187
מה המרז
אנונימי17187
הרמז
אנונימי17187
כאילו ...איך הבנתם ממנו את זה?|
yosibs
ס ולכולם. זכות הבחירה היא בין טוב לרע כאשר ברור לנו מה טוב מה רע. זכות הבחירה היא מלאה ושום אדם או דבר אחר לא יכול להשפיע עליה. והיות וכך אז פעם בוחרים טוב ופעם בוחרים רע . 50% 50% . ולכן כך החיים שלנו מתנהלים פעם טוב לנו ופעם רע לנו בהתאם לבחירה שלנו. אז איך יוצאים מהמעגל. צריך לדעת שאם רוצים לעשות טוב בזמן הבחירה צריך להיות לפני זה הרגל לעשות טוב וזה על ידי השקעה שלנו ככול שהיא יותר מאומצת כך היא מרגילה יותר לעשות טוב. ואז בבוא שעת הבחירה תמיד תעשה טוב מכוח ההרגל וזה רק סימן לך כדי שתדע שהיה הרגל כתוצאה מההשקעה שלך ורק על ההשקעה תקבל שכר לא על ההצלחה במיבחן. תעיינו בזה ואם יש שאלות בבקשה. צריך להוסיף שכול החיים שלך מתנהלים מלמעלה בהתאם לבחירה שלך בין טוב לרע.
אנונימי17119
הוא אמר בשנת התש"ע
אנונימי17187
מה הוא אמר אז?
אנונימי17119
הוא התכוון עד סוף כל הרצף של ה עשר שנים של שנת התש"ע
אנונימי17119
תשע" א
אנונימי17187
10 שנים קדימה משנת תשע"א?
אנונימי17119
תשע"ב > תשע"ג> תשע"ד >תשע"ה >תשע"ו >תשע"ז>תשע"ח >תשע"ט >תש"פ
אנונימי17187
כן ..
אנונימי17119
אם הבנתי נכון
אנונימי17119
כן
אנונימי17187
מה הוא אמר על ה-10 שנים האלו?
אנונימי17119
שהשנים מסוגלות למלחמה בין אדום לישמעאל בשנים האלו
אנונימי17119
כי יש בהם גם את אותיות ש"ע
אנונימי17187
ממ..זה כללי
אנונימי17182
אשריך על הפרטים המדויקים ישי היקר(:
אנונימי17119
שיש גם במלה עשיו וגם במילה ישמעאל
אנונימי17119
אם תשים לב
אנונימי17187
כן ..אבל לא נראה לי שזה רמז לגאולה
אנונימי17187
מלחמות תמיד היו ויהיו
אנונימי17187
אבל אולי הוא רמז בזה משהו
אנונימי17187
אותי מעניין מתי אמר צדיק המזוזות את זה
אנונימי17187
על תש"
אנונימי17187
פ
אנונימי17119
יש גם אורות ש"ע
אנונימי17119
האורות הכי גבוהים של המח
אנונימי17119
אלו ממש אורות חזקים
אנונימי17119
קדושה אדירה
אנונימי17182
אמר זאת מעט לפני פטירתו בשנת תש''ע בסעודה שלישית
אנונימי17187
איזה רב?
אנונימי17182
רבי משה בן טוב בן בית של סידנא בבא סאלי זצוק''ל וחברותא של הרב מרדכי אליהו זצוק''ל בקבלה
אנונימי17119
זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל תמיד אמן
yosibs
אולי. אני חושב שהרב התכוון להמלכה של המשיח אבל לגילוי זה צריך להתחיל כל רגע בעזרת ה' ואולי אולי בעזרת ה' עם הצאט החדש
אנונימי17182
אמן יוסף היקר
אנונימי17119
בחודש נובמבר הקרוב יכנסו סנקציות חדשות נגד המשטר באיראן בעזרת השם יתברך
אנונימי17119
סנקציות של האמריקאים
yosibs
82 אם חיזקתה סימן שמאת ה' זה בטוח ונכון בזכות בבא סלי עליו השלום
אנונימי17119
אולי גם סוגים מסוימים ששל אמבארגו
אנונימי17211
התגלות משיח לא תלויה רק בצאט( דיבורים) לפי חזל . צריך גם מעשים לזכות את העם כדוגמת חסידות חבד צריך ממש בפועל לגאול נשמות עשוקות
אנונימי17211
בעזרת ה
אנונימי17119
אהבת ישראל היא תביא את הגואל
אנונימי17119
אצטדיון כדורגל
אנונימי17119
?
אנונימי17182
היי שבוע טוב כן
זיגפריד סבג
אתם טועים והולכים נבוכים
amiliy120
חברים יקרים..יש הרי שחושבים שהנשיא גוג הוא בעצם הנשיא פוטין..אני עדיין חושבת שגוג "נשיא משך ותובל.." הוא עדיין אובאמה..גם בגלל שכל הצפנים וכל הפסוקים בתנ"ך מוצפן בהם אובאמה ולא פוטין..ובנבואה בנביא יחזקאל "נשי[א] ראש משך [ו]תובל והנ[ב]א עליו וא[מ]רת כה אמר [א]דני י-ה-ו-ה [ה]נני.." = אובאמה..דבר שני ראיתי דף מהתנ"ך שהעלה חבר בפייסבוק של האתר בו מוצפן טראמפ וכתוב שמישהו ינסה להיתנקש בו יהיו שני זמנים לזה הזמן השני [הראשון לא זוכרת] הוא בחודש אלול ולכן לא יסיים את הקדנציה שלו..ולכן חשבתי אם חלילה זה יקרה אז יתכן ואובאמה יבחר מחדש או יקח את האחריות למצב והוא יחזור להיות שוב כנשיא והוא זה שנבואת יחזקאל מדברת עליו כגוג..לא יתכן שבנבואה שמיוחסת במיוחד לגוג הנשיא "בן אדם שים פניך אל גוג ארץ המגוג נשיא משך ותובל.." שבו מוצפן שמו של אובאמה וזה יהיה פוטין..יש עוד סיבות..סתם רציתי לשתף מה חשבתי.
אנונימי17211
אהבת ישראל משמעה היא להטיב רוחנית לכל יהודי
אנונימי17119
כן נכון
אנונימי17119
אצטדיון
אנונימי17119
אתה חושב ששמי הוא ישי?
אנונימי17187
אמילי,אובאמה לא יכול לחזור להיות נשיא לפי החוק בארה"ב
אנונימי17187
אולי הוא יהיה באו"ם או משהו לא יודע..ואז זה יקרה..אבל אני בספק
yosibs
אני חושב שנישאר רק שהמשיח יביא את המשיח בעזרת ה'. לא שום דבר אחר. וזה בזכות הסבל והמצוות של עם ישראל.
אנונימי17213

זיגפריד סבג
המילה הכי בטוחה כאן- אולי
אנונימי17182
על פי הדיוק בפרטים כן אלא אם כן זה פנטסטיקו(:
אנונימי17211
אני בטוח במה שחזל קבעו ללא עוררין שישראל ישמרו שני שבתות מיד נגאלים
אנונימי17119
מי נגאלים בעזרת השם
אנונימי17119
מי שיכול שיגיד תיקון חצות
yosibs
211 ואם לא אז לא?
אנונימי17119
מיתוק הדינים הכי חזק שיש
אנונימי17187
מיזה הבחור מהוידאו?
אנונימי17119
שנשמע בשורות טובות ישועות ונחמות בעזרת השם
אנונימי17119
לילה טוב ומבורך לכולם
אנונימי17187
לילה טוב
אנונימי17119
laugh-big
אנונימי17211
כל אחד צריך לקחת לו יהודי/ה אחד/ת ולעשות ממנו עסק ולקרבו עדיין חסרים למשיח נשמות
אנונימי17182
לילה טוב ושבוע טוב
ס
לילה ושבוע טוב zzz
אנונימי17119
laugh-big
אנונימי17119
חיוך הוא הלבוש היפה ביותר של האדם
אנונימי17119
השמחה היא שיא הקדושה
אנונימי17119
שנאמר עוז וחדוה במקומו
זיגפריד סבג
איך שמחים?
אנונימי17119
רק לשמוח יש
אנונימי17119
אחרי המעשים נמשכים הלבבות
אנונימי17119
אז אם אתה מתחיל לרקוד
אנונימי17119
ולמחוא כפיים
אנונימי17119
ולשיר
amiliy120
"מדינת ישראל תושמד במלחמה הבאה"???...זה אמיתי?
זיגפריד סבג
זה לא משמח אותי
אנונימי17211
הקבה אוהב מאוד כל נשמה יהודית אתם המעט מכל העמים מעט הכמות ורב האיכות כל העולמות תלויים בכם
אנונימי17119
אתה תשמח
זיגפריד סבג
ניסיתי לא שמחתי
אנונימי17119
תריח בושם טוב
Nisim
לחזק את יוסף - בדבר ה' שמיים נעשו ובמאמר פיו כל צבאם - הכל בדיבור. הקול קול יעקוב והידיים ידי עשיו -הכל בדיבור. דיבור מחריב ובורא עולמות.
אנונימי17119
תשתה מים
אנונימי17119
נשימות עמוקות
זיגפריד סבג
יש לכם עיצות להיות בשמחה? אני רוצה לשמוח
אנונימי17119
תלמד יוגה צחוק
אנונימי17211
כל אחד שבקושי קרא ושנה ושימש חכמים התחיל להיות מרצה ביוטוב המדינה לא תוחרב לעולם עיני ה בה מראשית שנה ועד אחרית שנה
אנונימי17119
NLP
אנונימי17119
תקשיב למוזיקה קדושה
זיגפריד סבג
לא עוזר אן אל פי יוגה צחוק זה שעתי מוסיקה לא משמחת אותי
אנונימי17119
תחייך חיוך רחב
אנונימי17119
הגאולה בפתח
אנונימי17119
בעזרת השם יתברך
אנונימי17119
אז חיוך רחב
אנונימי17182
טוב להאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון, כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד..." ר' נחמן מברסלב
אנונימי17119
רק לשמוח יש
זיגפריד סבג
הגאולה בפתח זה לעניים
אנונימי17119
אשרייך 17182
זיגפריד סבג
רק לשמוח, יש לך עיצות לשמחה בשבילי
אנונימי17119
ברסלב מחפשים את הנקודה שבכל אדם חב"ד מחפשים את האדם שבכל נקודה
אנונימי17119
תקישב לשעורים של הרב עופר ארז
אנונימי17119
תקשיב*
זיגפריד סבג
הקשבתי זה משמח לכמה רגעים אבל זה לא שמחה אמיתית
אנונימי17211
NLP זה כפירה שיטת נוצרית אין מקום להאריך תראה הרצאת הרב דוב ברקוביץ . תצא לשדה תקרא תהילים תתעלה יותר מיוגה וכל דבר אחר . כל המושגים המוטעים נגבנו מהיהדות בינהם היוגה וכ'ו גנבו לנו את כל היהדות דרך אקדמיה מדע פסיכלוגיה וכ'ו מסע הצלב בשיאו גם היום בכדי לשנשמות שלנו יתנו כוח לטומאה שזה בעיקר הנצרות שלא ניגאל זה ידוע לפי כל המקובלים . הם מתוחכמים ונותנים המון כסף למדינה להשליט את השיטה שלהם על היהודים ואכמ'ל
זיגפריד סבג
אן אל פי זה לא כפירה כלל. ראיתי את ההרצאה
זיגפריד סבג
אבל בכל מקרה זה לא משמח או מצליח
אנונימי17211
כפירה במליון אחוז טחנתי את זה למעלה מעשר שנים
זיגפריד סבג
לא יודע מה טחנת אבל לכל מה שאני שמעתי יש עוגנים ביהדות
אנונימי17182
סבג ממליץ לך לשמוע את הרב סבג(: בעיקר חופות שהוא ערך
זיגפריד סבג
שמעתי רק שחשבתי אולי יש עיצה איך לשמוח תמיד מתוך שלווה אמיתית
אנונימי17211
הכניסו למוח שלנו דרך תקשורת יומית שבשליטה שלהם דרך אופנה ובעיקר בחינוך בהתי ספר ותיכונים דרך כל דבר שזז וחי ביום יום שלנו אלמנטים שהם נגד כל היהדות בכדי לעקור מאיתנו את התמימות האמונה קדושה וצניעות זה ממש על קצה המזלג . אין לזה כל עוגן ביהדות שקר חייב שיהיה בו קצת אמת כי אם לא הכיצד הוא ישמע? ממשם הוא מקבל חיותו ! אז תדע שהכל שקר אין מקום להאריך בזה זה בדוק מכל הכיוונים
זיגפריד סבג
כאן אתה צודק. איך זה קשור לאן אל פי?
אנונימי17182
''אך מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח, ושיהיה לבו סמוך על מי שבטח עליו שיעשה הטוב והנכון לו בענין אשר יבטח עליו, כפי יכולתו ודעתו במה שמפיק טובתו''
אנונימי17211
עיקר הקליפה בעולם היא הנצרות אתם לא יודעים עד כמה היא בוריד של כולם ומחלחלת כל יום להרבה יהודים מבלי שיהיו מודעים לכך. כל מה שהומצא ב100 שנים האחרונות פיסכולוגיה אן אל פי וכ'ו הוא שיטה נוצרית זדונית לשנות מודעות שלנו ולעשוק נשמות לקליפה כחלק ממסע נוצרי . פעם היו עושים מסע צלב עם צלב כפשוטו . היום מסע הצלב דרך החינוך תקשורת אופנה וכ'ו
זיגפריד סבג
17211 למה שכתבת הייתי נותן את הכותרת- להתרחק מהתקשורת
אנונימי17182
רבנו בחיי שער הבטחון שווה ללמוד מידי יום ולזכות לשמחה אמיתית ובטחון גמור ב ה' יתברך
זיגפריד סבג
182 איך זוכים לבטחון? הייתי רוצה נפש בוטחת ושמחה
אנונימי17211
ברגע ששולטים בדרכי החשיבה שלך אתה בכיס שלהם ועושה בדיוק מה שהם רוצים ללא הרבה מלחמה
זיגפריד סבג
באן אל פי אף אחד לא שולט על דרכי החשיבה שלי- הרעיון הוא חשיבה חיובית וזה הבסיס
אנונימי17182
מומלץ עם פרוש 'לב טוב' מובטח לך שלווה ומנוחת הנפש וגן עדן עוד פה בעולם הזה
אנונימי17211
חשיבה חיובית תקבל שתלמד דעת אלקים זה התורה תצא ליער לבד תעשה התבודדות (יוגה בלשונם ) תשמע הרצאות של רבנים ותראה שכל החיים שלךבמוח ולב ישתנו לטובה ענקית
זיגפריד סבג
182 יכול לתמצת לי משהו משם?
זיגפריד סבג
יוגה זה לא התבודדות ואן אל פי לא מדברת על יוגה
אנונימי17182
זה בנוי כמו גמרא מהלך אחרי מהלך, תימצתי במשפט הראשון שכתבתי לעיל
זיגפריד סבג
למדתי את חובות הלבבות כמה פעמים עם פירושים שונים
אנונימי17182
ועם לב טוב ופתחי לב?
זיגפריד סבג
טרם
אנונימי17182
אלה פרושים מעולים, אבל מומלץ לעסוק רק בשער הבטחון ללא הרב כל יום מעט, וכפי שהביא שם אחד המפרשים ''לעסוק בו כל ימי חיינו למען לא נבוש בעולם הזה ולא נכלם לעולם הבא''
אנונימי17211
ידידי מבטיח לך שלמדתי את המושא עם רוב הספרים שלהם ( חכמי הגויים והיהודים שבעקבותם ) ובעיון רב . בלי ספק כלל הכל הוא תעתיק מזוייף לטוהר שביהדות !!! כדוגמת הקוראן הברית החדשה . אין חדש תחת השמש ! לא הייתי מוכיח לך בארבע עינים הייתי רואה את זה ברור כשמש .
אנונימי17182
*לא הרבה
זיגפריד סבג
182 סליחה, כן למדתי עם לב טוב, עכשיו בדקתי בסיפריה
זיגפריד סבג
211 אתה מדבר על תרבות המערב והשפעתה עלינו ואתה צודק. אבל אן אל פי זה משהו אחר לחלוטין
אנונימי17182
זה כעין מה שכותב המסילת ישרים ''אין התועלת מן הספר בקריאה בו פעם אחת אלא מן החזרה וההתמדה''
זיגפריד סבג
211 חשיבה חיובית ושינון מנטרות שיהיה לי טוב בעז"ה זה מבורך
זיגפריד סבג
182 הנייר סופג הכל, איך עושים את זה בפועל? איך בוטחים?
אנונימי17182
החזון איש זצ''ל אומר שלמי שיש אמונה לא בהכרח יש בטחון אבל למי שיש בטחון בהכרח שיש אמונה, אשר על כן העצה היעוצה החא לעסוק בשער הבטחון עם הפרוש לעיל ולהתמיד בו תמיד ובעז''ה תראה ישועות גדולות
אנונימי17211
אין אל פי זה רק המצודה הראשונה להפיל אותך בהמשך התהליך שלהם יש שלבים מתכוננים כיצד להאכיל אותך קודם כל יוצרים לך הזדהות שלא תהיה לה התנגדות ראשונית אחר כך מכניסים קצת יותר עד שמגיעם למבוקש .... ככה זה בנוי בחינוך באקדמיה וכו וכו מבטיח לך שמכיר את התהליך לעומק זה רדוד מאוד לעומת היהדות הכל נמצא אצלנו מה לנו לחפש אצל שיטות הגויים ???? תועלת מהם לא יצא אף פעם .
זיגפריד סבג
182 כשהכל הולך חלק או אפילו מהמורות קלות אז קל לבטוח, אבל כשאתה מחריב למישהו את החיים אחרי שבטח בך, בטח יהיה לו קשה לחזור ולבטוח לא?
זיגפריד סבג
211 אתה צודק וטועה כי אם תניח לרגע לכותרת "אן אל פי" ותחזור ליהדות ותמצא שם שחשיבה חיובית היא מבורכת אז תבין אותי. זה לא הכותרת זה התוכן. כמו- באשר יגורתי בא לי ועוד כל הנמשך אחר הצער הצער נמשך אחריו וכו'
אנונימי17182
אין הקב''ה מעמיד אדם בניסיון שאינו יכול לעמוד בו והעובדה היא שיש לך עדיין חיים ןאויר לנשימה ברוך ה' ואתה יכול לגלוש להנאתך ברשת(:
זיגפריד סבג
ודאי שאין מעמיד וכו אז אמונה יש אבל איך זוכים לבטחון?
אנונימי17211
יפה זיגפריד. המקור שהבאת מראה לך שהכל נמצא אצלנו אנינו לא צקיכים ביאורים והדרכה של הגויים להם אין חלק ויד בתורה ולעולם לא יוכלו להבינה . תזכור בסיס ויסוד חזק אמר רשב'י הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב !
אנונימי17182
על ידי לימוד בעיון בספרי הראשונים והאחרונים המדברים מזה ובעיקר שער הבטחון של רבנו בחיי עם פרוש לב טוב בהתמדה
זיגפריד סבג
211 ודאי שהמקור הוא אצלינו
אנונימי17211
משלי, פרק ב

א בְּנִי, אִם-תִּקַּח אֲמָרָי; וּמִצְוֹתַי, תִּצְפֹּן אִתָּךְ.
ב לְהַקְשִׁיב לַחָכְמָה אָזְנֶךָ; תַּטֶּה לִבְּךָ, לַתְּבוּנָה.
ג כִּי אִם לַבִּינָה תִקְרָא; לַתְּבוּנָה, תִּתֵּן קוֹלֶךָ.
ד אִם-תְּבַקְשֶׁנָּה כַכָּסֶף; וְכַמַּטְמוֹנִים תַּחְפְּשֶׂנָּה.
ה אָז--תָּבִין, יִרְאַת יְהוָה; וְדַעַת אֱלֹהִים תִּמְצָא.
זיגפריד סבג
182 ודאי.
זיגפריד סבג
211 אתה מתפרץ לדלת פתוחה
זיגפריד סבג
אתה יודע איפה יכולה להיות בעיה? כאשר האדם חושב- השגתי מה שהשגתי בגלל ששיננתי פסוקים או שחשבתי חיובי, כוחי ועוצם ידי. אז תהיה בעיה. אבל אם האדם יודע שהכל מה' אז זה לא שלילי
אנונימי17211
שהדלת פוחה זה לא נקרא התפרצות..
זיגפריד סבג
אתה מנסה לפרוץ דלת שהיא פתוחה, זו כוונת המשפט
זיגפריד סבג
כלומר- אני מסכים איתך לגבי הפסוקים הקדושים שם
אנונימי17211
מסכים אם יש לך אמונה וידיעה שהכל סובב מעם הקבה אז זה לבל ההצלה
זיגפריד סבג
כן. ואתה צודק שאם אין אמונה כזו אז תתכן בעיה.
אנונימי17211
אמת
זיגפריד סבג
182 תנסה למצוא לי פשט לאיזה מאמר?
אנונימי17211
אני תמיד לומד מחדש בכל יום שיש בעית תקשורת דרך התכתבות בחיים . מכל גם הסקתי שקריאה לבד בספרים לא תקבל הבנה במלואה בגלל זה יש עניין והיו עיניך רואות את מוריך עיין בלקוטי מוהרן בזה . הכדי לקלוט מסר בצורה מלאה חייב לחוות אותו ויזאולית לשמוע להרגיש ולהריח ... מכאן צריך הרבה הבנה לכל חברי הצאט להבין את כוונתם וכף זכות על כולם
זיגפריד סבג
צודק. בהתכתבות אי אפשר לראות הבעות פנים ולשמוע את הטון שבו הדברים נאמרים
אנונימי17211
מתגעגע לימים של פעם שלא היה טלפון סמס וכ'ו הכל היה כל כך אמיתי יפה מרגש וטהור . לצערי העולם עכשיו מחוספס מאוד . וכל זה לדעתי כחלק ברור של קליפת אדום לשלוט על העולם ולהשליט את השיטות שלה קילקלו כל חלקה טובה . מי זה בא מאדום הקבה בקרוב נקווה שיכחה את הקליפה הקשה הזאת
זיגפריד סבג
אמן. השכינה תעלה רק לאחר שהיא תרד עד למטה ואחכ תתחיל לעלות, כך שמעתי מהרב מאיר אליהו אם אני לא טועה. ותמיד יכול להיות יותר גרוע כך שאי אפשר לדעת כמה עוד נותר לרדת
אנונימי17211
כן המקור זה דברי האריזל
אנונימי17211
גלות אדום היא הכי קשה בגלל המלחמה הרוחנית 50 שערי טומאה בכל מובן
זיגפריד סבג
תודה על המקור. בעז"ה המזל שלנו זה שה' אוהב אותנו ולא יעזב
אנונימי17211
יותר קל למות על קידוש השם מלחיות על קידוש השם ועל זה אמרה הגמרא ייתי ולא יחמינה וכן בזוהר רשבי בכה שראה מה שיקרא לנו בזמן זה ואמר ויי מאן יתקיים בקיום דתא בההוא זימנא
זיגפריד סבג
נכון
אנונימי17236
בטחון יגיע אלייך שתזרוק תשכל שאתה קובע משהו
אנונימי17236
הנה הוא בא
yosibs
בוקר טוב ומבורך בעזרת ה'. {א} פַּלְגֵי מַיִם לֶב מֶלֶךְ בְּיַד יְהוָה עַל כָּל אֲשֶׁר יַחְפֹּץ יַטֶּנּוּ:
מצודת דוד פלגי מים. כמו פלגי מים המה ביד האדם להטותם אל מקום הנרצה ע''י חפירות חריצים כן לב המלך ביד ה' להטותו אל כל אשר יחפוץ
yosibs
הלכות לשון הרע כלל ט - א
(א) יֵשׁ דְּבָרִים שֶׁאֲסוּרִין מִטַעַם אֲבַק לָשׁוֹן הָרָע, כְּגוֹן שֶׁאוֹמֵר, מִי הָיָה אוֹמֵר עַל פְּלוֹנִי, שֶׁיִּהְיֶה כְּמוֹ שֶׁהוּא עַתָּה אוֹ שֶׁאוֹמֵר, שִׁתְקוּ מִפְּלוֹנִי, (ב) אֵינִי רוֹצֶה לְהוֹדִיעַ מָה אֵרַע וּמַה יִּהְיֶה, וְכַיּוֹצֵא בִּדְבָרִים אֵלּוּ. וְכֵן הַמְסַפֵּר (ג) בְּשִׁבְחוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ בִּפְנֵי שׂוֹנְאָיו, גַּם כֵּן בִּכְלַל אֲבַק לָשׁוֹן הָרָע הוּא, דְּזֶה גּוֹרֵם לָהֶם, שֶׁיְּסַפְּרוּ בִּגְנוּתוֹ *. וְאִם (ה) הוּא מַרְבֶּה לְסַפֵּר בְּשִׁבְחוֹ, אֲפִלּוּ שֶׁלֹּא בִּפְנֵי שׂוֹנְאָיו אָסוּר, כִּי עַל יְדֵי זֶה רָגִיל בְּעַצְמוֹ לְגַנּוֹתוֹ לְבַסוֹף לוֹמַר: חוּץ מִמִדָּה רָעָה זוֹ שֶׁיֵּשׁ לוֹ, אוֹ שֶׁהַשּׁוֹמְעִין יְשִׁיבוּהוּ: לָמָה אַתָּה מַרְבֶּה בְּשִׁבְחוֹ וַהֲלֹא מִדַּת כָּךְ וְכָךְ בְּיָדוֹ
batdavid IL
yosibs IL
אנונימי11918 IL
אנונימי15705 CY
אנונימי16790 US
אנונימי16847 IL
אנונימי17047 IL
אנונימי17161 IL
אנונימי17291 IL
אנונימי17350 IL
אנונימי17375 IL
אנונימי17391 IL
אנונימי17392 IL
אנונימי17393 IL
אנונימי17400 US
מס' משתתפים בצאט: 15

הגדרות

יום לאחר תשעה באב: אבן ניתקה ונפלה מהכותל המערבי – מקרה?  

  RSS

m5778
(@m5778)
חבר פעיל
הצטרף/ה:לפני 2 חודשים 
שרשורים: 8
23/07/2018 10:44 am  

אחת מאבני הכותל המערבי בירושלים יצאה ממקומה והתרסקה על מרפסת התפילה הצמודה אליו. רב הכותל: “מודה לבורא עולם על כך שנמנע אסון כבד”

״אבן מקיר תזעק״
אבן מקיר תזעק- ר״ת- אמ״ת
אמת= 444( אותיות) = מקדש

 

מצודת ציון: “מקיר” – זה “מכותל”

גם הכותל זועק על חורבנו

 

תמונת ארכיון. הכותל המערבי

תמונת ארכיון. הכותל המערבי

 


הגבצטטנעוץ
m5778
(@m5778)
חבר פעיל
הצטרף/ה:לפני 2 חודשים 
שרשורים: 8
23/07/2018 11:03 am  

אברהם אבינו נולד בשנת 1948. ישראל קמה ב 1948. חורבן המקדש היה בשנת ה-70 לספירה. 70 שנה לגלות בבל. בגיל 70 החזיר דוד נשמתו לבורא. 70 גוג ומגוג וסוד. 70 ירדו יעקב וב”ב מצריימה…ומה עם מבול סימני ה 70 שקיבלנו בשנתיים האחרונות ? הכל בהשגחה. המספרים שאתם רואים בוודאי לא מקריים.


הגבצטט
amiliy120
(@amiliy120)
חבר
הצטרף/ה:לפני 8 חודשים 
שרשורים: 2
23/07/2018 9:42 pm  

לדעתי האבן שנפלה מהכותל המערבי שריד בית מקדשנו,יום אחרי צום ט’ באב הוא רמז מהקב”ה לומר לנו שבקרוב ייבנה בית המקדש השלישי והחומה המקיפה שהיא הכותל המערבי מתחיל לזוז ממקומו כדי לפנות מקום לבית החדש..                                            רמז שני מהקב”ה שהאבן נפלה דווקא בצד הרפורמי זה להרגיע את עם ישראל ולומר לממשלה היה לא יהיה..מה שהממשלה מתכננת לתת מקום ברחבה הקדושה לרפורמים לא יתקיים..יהודים יקרים אל דאגה ה’ לא ייתן לזה לקרות..ואם ינסו ליישם תהיה אחריתם של אלה המעורבים בכך מרה.


הגבצטט
m5778
(@m5778)
חבר פעיל
הצטרף/ה:לפני 2 חודשים 
שרשורים: 8
27/07/2018 12:03 pm  

האבן נפלה לפי דברי מפקד המשטרה בכותל, שהוא אגב חרדי
5.46 על הדקה של הנץ


הגבצטט
מערכת כי לה' המלוכה
(@yosi-v)
משתמש
הצטרף/ה:לפני 5 שנים 
שרשורים: 38
29/07/2018 5:51 pm  

רמזים נוספים מאת; בת דוד

קו סוד החשמל הרב יקותיאל פיש : האבן שנפלה – מהשורה התשיעית מלמטה. 9 = אמת = “אבן מקיר תזעק” ראשי תיבות “אמת” והצדיק שאני בקשר איתו הוסיף שיש לאבן הזאת משמעות רבה ואחד הדברים שכתב הוא שזה סימן למפלת הרפורמים ועליית הקדושה בישראל 

מאת: אנונימי731
עוד רמזים על האבן א-אנחנו ב-בשער ן-50 אבן מקיר תזעק סופי תיבות קרן משיחך 
אב-ן בחודש אב נכנסנו לשער ה50 בדיוק מתי שהיו את כל מצעדי הגאווה השם יצילנו 
 
רמז נוסף שעלה לגלריה היום קשור לשער נ (50)

עדכון 29.7.2018

רמזים מהקב”ה שאנו נכנסים לתקופת ‘הגאולה = 50′ ולשער החמישים זה יהיה מצב “טוב = 17” לאור ה’ הגדול ישרוף את מציאות הרע בעולם וכן “המשיח” אותיות חמישה
————-
רמז נוסף שנשלח היום קשור לשער הנ’
 

השמים נצבעו בשחור: מצעד הגאווה בברלין פונה מחשש להוריקן

 

הגבצטט

השאירו תגובה


  
 

 

הרשם לרשימת התפוצה

מעבר לסרגל הכלים
  
פועל

כניסה או רישום בבקשה