הודעות שתייגו‘בת קול ישראל’

סוד משיח: גילוי האמונה לבני ישראל ולעולם כולו | מסר בת קול ישראל

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, מסרים

משיח איש מלחמה: והכה ארץ בשבט פיו, ברוח פיו ימית רשע, משיח איש הצדק: ושפט בצדק דלים,

אשריכם אנשי קודש, ומרי נפש המתפללים ומתחננים לפני י-ה-ו-ה ברוך הוא לגלות משיח, ולגאול עמו ישראל,

סוד המתגלה כי כל איש מזרע ישראל בכוח נשמתו לחזק ולזרז גילוי משיח, ובפרט נשמות עיקבתא דמשיחא, אלו נשמות שירדו בדור האחרון, “נשמות כתר מלכות” נשמות שאין להם מעצמם כלום, נשות ישראל, ילדי משיח, בעלי תשובה אמיתיים, וצדיקים אמיתיים  הקשורים למלכות, יזכו לקבל פני משיח בן דוד והארת עתיקא קדישא, ומלכות י-ה-ו-ה ברך הוא, מה  שלא זכו צדיקים וגדולי הדורות זה מאות בשנים, יזכו נשמות  המלכות הקשורות למלכות בית דוד  כי מהם מתחלת התנוצצות אורו של משיח,

והיה אחרי-כן, אשפוך את-רוחי על-כל-בשר, וניבאו, בניכם ובנותיכם, זקניכם, חלומות יחלומון–בחוריכם, חזיונות יראו. וגם על-העבדים, ועל-השפחות, בימים ההמה, אשפוך את-רוחי.

ראו כי הזקנים יזכו להתגלות ה’ בחינת חלום בלבד, אבל הבחורים יזכו לחזיונות ממש, כי נשמות הדור הצעיר קשורות לרוח משיח, המעורר רוח עצומה בכל העולמות,

משיח  בן דוד אינו איש שלום, – אין שלום לרשעים אמר ה’ צבאות,

משיח בן דוד  לא מגיע עם זרי פרחים ושושנים, משיח בן דוד לא מגיע עם רכבי פאר והדר, – עני ורוכב על חמור 

משיח בן דוד לא מגיע עם גבאים ואנשי שיווק וחצירות, – איש נבזה ידוע חולי,

משיח בן דוד לא בא עם הרצאות ופירושים יפים במדרשים,  משיח בן דוד אינו מפלפל בפלפולי הבל וסרק, וצועק הב הב כלבים עזי נפש,  משיח אינו מרצה ונואם בחסד עליון – ” ניגש והוא נענה, ולא יפתח-פיו, כשה לטבח יובל, וכרחל לפני גוזזיה נאלמה, ולא יפתח פיו.  (ישעיה נ”ג)

משיח בן דוד אינו לבוש בבגדי הדר,  משיח אינו בעל תואר והדרת פנים, –  “ויעל כיונק לפניו, וכשורש מארץ צייה, לא-תואר לו, ולא הדר,  ונראהו ולא-מראה, ונחמדהו” (ישעיה נ”ג)

משיח אינו בעל אישיות תורנית למרות שתורה ה’ על פיו ותורת עץ החיים מאיתו תצא –  “נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי” (ישעיה נ”ג)

משיח אינו יושב בבית מדרש ובבתיהם של מנהיגי וגדולי הדור  – ואת-פושעים נמנה” (ישעיה נ”ג)

משיח אינו בעל ייחוס ושולשלת נפלאה מרבנים ואנשי שם, יחוסו של משיח מפוקפק, מזרע בית דוד, בא מזיווג לוט עם בנותיו (גילוי עריות), יהודה ותמר (ויחשבה לזונה), בועז ורות (ויחרד האיש וילפת), ישי אבי דוד (שחשב דוד המלך לממזר,), דוד ובת שבע (שחשבו כי בא על אשת איש),

משיח בן דוד לא בא  לפתור לאנשים בעיות, וצרות, ענינו של משיח “גילוי רזא דמהמנותא”,  

משיח מגלה  סוד האמונה בי-ה-ו-ה ברוך הוא,  סוד הנעלם זה מאות שנים מעם הקודש, עד כי נאסר לקרוא שם י-ה-ו-ה באותיותיו, וההוגה שם י-ה-ו-ה, אין לו חלק לעוה”ב,  ואנכי הסתר אסתיר פני, כי גם שם י-ה-ו-ה נסתר מעם הקודש, ומכך שורש הדינים הקשים, האסונות הנוראים, והצרות הגשמיות וברוחניות,

ארבעה אנשים במשך כל הדורות זכו להכיר את י-ה-ו-ה מעצמם, ולימדו לאחרים: אברהם אבינו, איוב, חזקיה, ומשיח בן דוד,  משיח בן דוד מכיר מתוך עצמו את י-ה-ו-ה ברוך הוא, כי אין המלמד סוד זה בספרים ובמסורת, משיח מלמד תורת עץ החיים  ודעת ה’, לעם ישראל ולעולם כולו,

הנה משה רעיא מהימנא לימד סוד ייחוד ורזא דמיהמנותא לכל ישראל ונאמר ויאמן העם, ובצאת ישראל ממצרים  ניסה העם את ה’ האם יש י-ה-ו-ה בקרבינו או אין, פירוש כי באמת לא ידעו עם הקודש, האם הנהגתם כללית כמו הנהגת העולם כולו בחינת אין, או שהנהגתם בסוד שם י-ה-ו-ה הנאצל מאור אין סוף ברוך הוא,

סוד זה  דהנהגת י-ה-ו-ה, יגלה משיח בן דוד, בתחילה ליחידים ואחר מכן לעם ישראל ולאחמ”כ לעולם כולו,   וכשידע העם לעבוד את ה’ ולדעת את י-ה-ו-ה, אז יונהג עם ישראל בהנהגה ובהשגחה גלויה, וידעו אותי כולם למקטנם ועד גדלם,

הנה זה מאות בשנים נמצא עם הקודש בהסתר פנים, עד כי טענו אומות העולם כי י-ה-ו-ה עזבם והניחם לידי המקרה, בצרות רעות ורבות, אך סוד ההשגחה הוא:  כי נשכחה עבודת הקודש  למנוע חילול שם ה’  בין הגויים, כי אם ח”ו סוד י-ה-ו-ה היה גלוי, ועם הקודש ממשיך ברעתו, היה מתחלל שמו ברוך הוא בין הגויים,  כי הנה ככול הגויים בית ישראל, ונמצא אלוהי ישראל  כאלוהי כול הגויים, ולכך סובב כל עלמין, הסתיר הנהגת יחודו מעם הקודש, ושפך חמתו על עצים ואבנים, ושם י-ה-ו-ה לא מחולל בין הגויים, מחמת ששם י-ה-ו-ה נסתר גם מבני ישראל,

הנה התקבצו עם הקודש  מד’ רוחות העולם לארץ הקודש זה עשרות שנים,  אך עם הקודש בגלות איומה ונוראה, בהסתר גדול שלא היה כמותו מבחירת עם הקודש לעם הנבחר, קשה גלות בביית, מגלות שאינה בביית,  ואין לך גלות גדולה יותר מגלות בבית,  עם ישראל שב לארץ מולדתו, ובית מקדש ו ותפארתו חרב,  שועלים הלכו בו, שכינה בעפר מיללת אוי לי אהה עלי,

נשטפתם במרוצת החיים, במרוצת התאוות הגשמיות, גם ציבור שומר התורה נמשך אחרי דרכים לא ידעום, במנהגי הבל, בלבושי שחץ וגאווה,  ראו והתבוננו דרך ה’ בקיום מצוות התורה ככתבם וכלשונם, ואתם עסקתם בהיתרים להתחמק מקיום התורה ומצוותיה, משל הייתה תורה חוקי בשר ודם, חיפשתם פתרונות וטצדקי, לברוח מקיום מצוות ה’, ושכחתם כי י-ה-ו-ה בוחן ליבות וכליות, אין דבר הנעלם ונסתר,

יען כי בשפתיו כיבדני וליבו רחק ממני, בקהילות וחסידויות בסעודות וטישים, בפילוגים ומחלוקות ברבנים ועסקנים, הפכתם  תורת ה’ קרדום לחפור בה לצורככם, לצורך בניכם ובנותיכם, לצורך קרובכם, ואנשי שלומכם, דימיתם תורה הקדושה, לנואף אשה חסר לב, הנהנה מגופה של אשה לצורכו,

שכחתם כי ה’ אלוהים שוכן עם דכא ושפל רוח, אוהב עני וגר, נדכא ושפל רוח,  גאיתם בליבכם ומעשיכם כלפי חוץ, גם לבושכם לבושי שחורים, משל הייתם אנשי כמורה ונצרות ר”ל, נשמות ערב רב מגלגולים קודמים שורים בתוככם, והפסולת מרובה מהסולת, מי יוכל לתקן אתכם? מלבד משיח בן דוד, ואתם במרוצה אחר רבנים מנהיגים ואדמורי”ם, אנשי קבלה, ובאבות, אשר לא ידעו סוד ה’ ואת דרכו לא הבינו, בחשכה יתהלכו, דרכם כסל למו, אין המושיע מלבד משיח בן דוד המגלה סוד רזא דמהמנותא לכל באי עולם,

שׁ֣וּבוּ בָנִ֤ים שׁוֹבָבִים֙ נְאֻם־יְהוָ֔ה כִּ֥י אָנֹכִ֖י בָּעַ֣לְתִּי בָכֶ֑ם וְלָקַחְתִּ֨י אֶתְכֶ֜ם אֶחָ֣ד מֵעִ֗יר וּשְׁנַ֙יִם֙ מִמִּשְׁפָּחָ֔ה וְהֵבֵאתִ֥י אֶתְכֶ֖ם צִיּֽוֹן׃  ראו המון אנשי הערב רב והמתבוללים מקרב בני ישראל  מתו בשואה הנוראה, וכן יהיה  במלחמה האחרונה יתבררו ויזדככו עם ישראל לקראת גילוי י-ה-ו-ה ברוך הוא,

תנוקה: קליפת ישמעאל קליפת זנות ותאווה, מים הזדונים והרעים, אשר חדרו לתוך ספינת שומרי התורה והמצוות, והנה חישבה הספינה להישבר לולי ה’ שהיה לנו , ארורים הנצמדים לבעל פעור,

תנוקה:  קליפת עשיו, קליפת הרציחה והכעס  במחלוקות ופילוגים, בדברי לשון הרע, באהבת עצמו ושנאת האחר, בדאגה לאנשי שלומינו, בזריקת ילדי ישראל לרחובות, מחמת מוצא עדתם, וצבע עורם,  ארורים הנצמדים לקליפת עשיו, 

תנוקה: קליפת עמלק, אין כסא השם שלם,  עד שימחה שם עמלק,  ימח שמו וזיכרו לעד ולעולמי עולמים,

תנוקהה קליפת הערב רב השוכן בתוך עם ישראל, הדומים בחזותם לשומרי התורה והמצוות, ומחזיקי “הדגל”,  וליבם רחק מאת ה’ ברוך הוא, משיח אינו מקרב ערב רב, כפי שקרבם משה רבינו ביציאתם ממצרים, משיח מבערם מן העולם,  כבער האש את הקוצים בשדה הכרם, כי ברוח פיו ימית רשע,

צאו וזעקו בכל מקום ובכל שעה לאלוקי ישראל כי יגלה משיח וסוד אלהותו בכל העולם כולו, ואל יבוש מן המלעיגים עליו, כי בקרוב יזעקו כולם, ויצעקו אל י-ה-ו-ה בצר להם וממצוקתיהם יוציאם, 

סוד פירוש הזוהר פרשת בהעלותך את הנרות, כי בהדלקת הנרות פועל אהרן הכהן, העלאה עד עתיקא קדישא וזהו לשון בהעלותך את הנרות שהעלה הנרות היינו ז’ ספירות עד מדת עתיקא,,  כי כי בהדלקת הנרות והקטורת מעורר עד הבינה ושורה השמחה, ובהדלקת הנרות מתעןרר עתיקא קדישא להוריק שפע והאצלה לבחינת ז”א ומשם למלכות עם ישראל ואז שורה השמחה, כי בהתאחדות כול המידות והכוחות נקשרים כולם עד הבינה וגדולה השמחה,

ובכוח עתיקא קדישא מתעורר לתקן גם הכוחות הרעים והז’  קליפות ומידות הרעות, שהוא סוד אל מול פני המנורה, כי בהתעוררות עתיקא קדישא שב הכול למקומו ושורשו, כי בעתיקא אין טוב ואין רע, איון מצווה ואין עבירה הכול טוב גמור בחסד גמור, ולימוד זה  הוא סוד בעלי תשובה להשיב כל המעשים לעתיקא קדישא, ולהפוך הרע לטוב ולהוציא מגו חשוכא נהורא, ולהוציא יקר מזולל  וזהו סוד שבת קודש, וזהו סודו של משיח ותקיעת שופר, והיה ביום ההוא יתקע שופר גדול, לאמור לאסורים צאו, לאשר בחשך הגלו, והיה י-ה-ו-ה למלך ביום ההוא יהיה י-ה-ו-ה למלך על כל הארץ , וסוד י-ה-ו-ה ליראיו ולשומרי בריתו ועדותיו, ברוך היודע

סוד התשובה לבעלי תשובה וצדיקים: תשובת משיח מעבירות ומצוות, | מסר

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, מסרים

מסר מאת: בת קול ישראל
שיעור פרשת שמות ימי השובבי”ם ת”ת: בני ישראל קודש קודשים לה’ אתם בני אברהם בני יצחק ובני יעקב,
דעו כי קודם התפשטות אור משיח ואור אין סוף בעולם הגשמי,  פעולתו של משיח לגלות את השקר בעולם בכלל ובעם ישראל בפרט,  והנה קליפת עשיו קשה, וקליפת ישמעאל קשה יותר, וקליפת ערב רב ועמלק הקשה ביותר, ראו כי החלק המתנגד לקודשא בריך הוא יתבטל מהעולם, והשאר יתוקן ויחזור למקורו, ובתהליך הנורא של בירור וליבון העולם הזה, יהיה שותף עם ישראל והערב רב השוכן בתוכו,  ומי שעיניו בראשו יחזה ויראה כי בתקופה האחרונה מתפרסמים מידי שבוע מקרה שחיתות, גזל, זנות, בערב רב הדתי החילוני והחרדי, וגם בעולם תשובת השקר התגלו “ויתגלו” השקר, הרדיפה אחר הממון השררה והכוח, וכבר בא הזמן שציבור הבעלי תשובה מתחלק לקבוצות, זה מצדד בזה וזה מצדד בזה, וציבור החרדי נחלק ונקרע לשבטיו ופלגיו, ותינוקות של בית רבן מכל הפלגים מבזים האחד את רבו של האחר, ראו כי הכול מכוון מפעולותיו הנשגבות של משיח בן דוד , לשבור את הנהגת השקר קודם גילוי הנהגה העליונה של מלכות בית דוד,
הנה יקום דור  ילדי משיח הק’  ויבעט בדרך השקר אשר הנחלתם לו,  דרך של גאווה בקיום התורה והמצוות, דרך שהאחד פוסל את האחר שאינו מהמגזר או מהחסידות שלו, דרך שמתחלקת לכמה דרכים שהמאחד בהם- רוע שנאת חינם וגאווה,  דרך של פריצות בהתנהגות ובלבוש בחסות הדת והשו”ע,
כִּי כֹה אָמַר רָם וְנִשָּׂא שֹׁכֵן עַד וְקָדוֹשׁ שְׁמוֹ מָרוֹם וְקָדוֹשׁ אֶשְׁכּוֹן וְאֶת דַּכָּא וּשְׁפַל רוּחַ לְהַחֲיוֹת רוּחַ שְׁפָלִים וּלְהַחֲיוֹת לֵב נִדְכָּאִים: לָמָּה צַּמְנוּ וְלֹא רָאִיתָ עִנִּינוּ נַפְשֵׁנוּ וְלֹא תֵדָע הֵן בְּיוֹם צֹמְכֶם תִּמְצְאוּ חֵפֶץ וְכָל עַצְּבֵיכֶם תִּנְגֹּשׂוּ: הֵן לְרִיב וּמַצָּה תָּצוּמוּ וּלְהַכּוֹת בְּאֶגְרֹף רֶשַׁע לֹא תָצוּמוּ כַיּוֹם לְהַשְׁמִיעַ בַּמָּרוֹם קוֹלְכֶם: הֲכָזֶה יִהְיֶה צוֹם אֶבְחָרֵהוּ יוֹם עַנּוֹת אָדָם נַפְשׁוֹ הֲלָכֹף כְּאַגְמֹן רֹאשׁוֹ וְשַׂק וָאֵפֶר יַצִּיעַ הֲלָזֶה תִּקְרָא צוֹם וְיוֹם רָצוֹן לַיהוָה: הֲלוֹא זֶה צוֹם אֶבְחָרֵהוּ פַּתֵּחַ חַרְצֻבּוֹת רֶשַׁע הַתֵּר אֲגֻדּוֹת מוֹטָה וְשַׁלַּח רְצוּצִים חָפְשִׁים וְכָל מוֹטָה תְּנַתֵּקוּ:הֲלוֹאפָרֹס לָרָעֵב לַחְמֶךָ וַעֲנִיִּים מְרוּדִים תָּבִיא בָיִת כִּי תִרְאֶה עָרֹם וְכִסִּיתוֹ וּמִבְּשָׂרְךָ לֹא תִתְעַלָּם:
תורת משיח היא תורה לבעלי תשובה וצדיקים כאחת, אך בעלי תשובה קרובים לתורת משיח ולמשיח בן דוד בפרט. וגאולה תחל מהם, ומילדי משיח הקדושים.
תורת התשובה, שהתפרשה בדברי חז”ל כלולה מג’ יסודות. א) חרטה על המעשה, ב)וידוי דברים.. שיפרט את חטאיו כך וכך עשיתי.. ג) קבלה לעתיד שלא לשוב יותר על מעשיו ולצעוד בדרכי הטוב,
תורת התשובה של משיח מתפרשת בתורה הקדושה” ושבת עד ה’ אלוקיך” ותשובה זו יסודה בוידוי דברים, וְהִתְוַדּוּ אֶת-עֲוֹנָם וְאֶת-עֲוֹן אֲבֹתָם בְּמַֽעֲלָם אֲשֶׁר מָֽעֲלוּ-בִי וְאַף אֲשֶׁר-הָֽלְכוּ עִמִּי בְּקֶֽרִי: (ויקרא)
יסוד תשובת עם ישראל כולו הוא  השבת כל המעשים לבורא יתברך,
פירוש: הנה מיסודות האמונה לדעת שקודשא בריך הוא צמצם את אורו הגדול והפשוט מהעולם השפל שלנו כדי לתת מקום לנבראים הגשמיים והחומריים. אך ראו כי הצמצום הוא “אשליה” לעיני בשר ודם,  כי באמת מלא כל הארץ כבודו ולית אתר פנוי מינה כלל ועיקר, כי אורו הגדול והפשוט נמצא בכל מקום גם במקומות שפלים ובמקומות טומאה, גם בחטאים ובתועבות נוראים גם שם נמצא אורו הפשוט של אין סוף, ומה שנראה לכם כי לאדם יש בחירה חופשית, ובכח בחירתו לבחור בטוב או ברע אין זה אלא תוצאה מהצמצום שהבורא צמצם את עצמו, כדי לאפשר קיום וחיות, אבל באמת ביסוד הפשוט אין בחירה כלל וכלל כי הכול ממנו והכול הוא,
והנה נתן לכם בורא עולם במעמד הר סיני תורה ראשונה “לוחות ראשונים” שהוריד משה רבינו רעיא מהימנא.. תורה עמוקה ונוראה שתתגלה לעתיד על ידי משיח שפועל פעולתו כבר, אך ערב רב חטאו בחטא עבודה זרה, חטא הגאווה חטא האנוכיות שבו נותן האדם מקום לבחירה שלו, לאלוהים אחרים, לעגל הזהב, להשקעות במניות בכספים בנדל”ן, לרדיפה אחר הממון, לביטחון בהון רכושו וכספו, לרדיפה אחר הכבוד, לרדיפה אחר תאוות נשים, לרדיפה אחר הילול שמו בלימוד תורה ומעשים טובים, אוי לכם אהה עליכם בעלי גאווה שימצאו במחיצתו של משיח, ותורת משיח, כי כל תורה תורת הבל לעומת תורתו של משיח, ולאחר ששבר רעיא מהמנא את הלוחות הראשנים ניתנו לעם ישראל לוחות שניים לפי דרגתם, תורה של מצוות וחוקים שמיועדת לבחירה המדומה שיש לאדם בעולם הזה,
תורת משיח מגלה כי יסוד התשובה היא לעולם שאין בו צמצום, עולם של אור אין סוף מעתיקא קדישא, עולם שבו ידעו אותי כולם מקטנם ועד גדלם, כי יראו כולם בחוש שהכול ממנו, הכול אור פשוט וזך, ולא תיהיה בחירה כי יתבטל מושג הבחירה,
מהי תשובה? פירוש התשובה להשיב את כל המעשים שעשה האדם בין המעשים הטובים ובין המעשים הרעים לעתיקא קדישא לאור אין סוף, לדעת כי באמת הכול בידי שמים גם יראת שמיים, כי גם הפחד וגם אהבה לה’ ולעולם הזה, טבועים במוח האדם מזמן עיבורו, ואין שום מעשה או מחשבה או הרהור שאינו מהבורא עולם, כי הכול ממנו,
ועל כן יש לפרט בוידוי דברים ללא בושה כל חטא וכל מעשה ולהשיבו אל עתיקא קדישא, ובזה מתקן אדם את כל מעשיו, ומשיח מתקן את כל החטאים מחטא אדם הראשון, עד החטא האחרון, וגם מעשה לימוד תורה ומצוות ומעשים טובים יש להשיב לבורא עולם באותה דרך שביארנו כי באמת כל מעשי האדם הרעים והטובים ממנו יתברך, וכל זמן שמתעורר במחשבת האדם מעשיו הישנים הטובים והרעים עליו לעצור ממעשיו ועיסוקיו ובאותו רגע לפרט בפה את מעשיו ולהשיבם לעתיקא קדישא ולאין סוף ברוך הוא לאמור: כל הרהור מחשבה רצון ומעשה הכול ממך עתיקא קדישא אין סוף ברוך הוא, ושב ורפא לו.. אך לחוטאים בחטא הגאווה ברדיפה אחר כסף ממון גאווה תאווה וכבוד לא תימצא תשובה בעולם משיח,  וברוך היודע תעלומות כל חי 

הרשם לרשימת התפוצה

מעבר לסרגל הכלים