הודעות שתייגו‘ציון סיבוני’

פליטים סורים ביוון – הורסים מכל הבא ליד … כי יום נקם ושילם.. מתקרב

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, תיעוד אירועים

ב״ה זכינו וקיבלנו מתלמידי הגר״א סימנים שקיבלו מהגר״א אשר מסמנים את בוא המשיח.
ואמר הגר״א, מתי שרוסיה תכבוש את חצי האי קרים - הרי שיש להכין את בגדי השבת לקראת בוא המשיח. כידוע כיבוש קרים כבר היה לפני קצת יותר משנה.
ואמר הגר״א, שמתי שספינות המלחמה של רוסיה תעבורנה את מיצרי הים השחור ותתקדמנה לכיוון הים התיכון וארץ ישראל - הרי שיש כבר ללבוש את בגדי השבת, כיוון שהמשיח יגיע בכל רגע.

 

לפני ימים עברו מספר ספינות מלחמה רוסיות את מיצרי הים השחור (מיצרי בוספורוס) בדרכם לסוריה.
ממשיכים הדיווחים על הלחץ הכבד על מדינות אירופה, במיחד בגוש המזרחי – זה מבחינתם מלחמת קיום, כי ההגירה מאיימת:
1. לשנות את היחס של מיעוט/רוב במדינות
2. למוטט כלכלית סופית את המדינות שגם ככה בקריסה כלכלית
3. להוסיף פשיעה מרובה
4. להבריח אזרחים בעלי ממון והשפעה
5. להבריח השקעות במדינה שלהם מחשש שהם יקרסו

פליטים סורים ביוון - הורסים מכל הבא ליד

כמו שראינו בצפנים "שונאי קמו/האירופי" (צופן 3)

שימו לב לחדשות - כל מידותיו של הקב"ה מידה כנגד מידה... רציתם מדינה פלסטינית קיבלתם אותה אצלכם... במקביל לכניסת הפליטים - ה' שם בפי האירופים דיבורים נגד עם ישראל - כמו במצרים "ויכבד ה' את ליבו" דבר שרק יגביר את שקיעתם הבלתי נמנעת...

 ''צרפת תומכת בסימון מוצרים אך מתנגדת לחרם''
 אירופה מתחילה להתרגל לסגנון עזה: תמונות רכבות באירופה אחרי ביקור פליטים בהם

דר גיא בכור - אירופה רצתה להטביע את ישראל בפליטים, ומטביעה את עצמה...

   מאמר חדש - פתוח לכל 

מידע למתקדמים - מדהים מה שקורה פה.

הגירה לאירופה התשעה = 1335 (דניאל)
ההגירה ההמונית בשנת התשעה = 1335 א"ת-ב"ש
ההגירה ההמונית בשנת 5775 = 2936
ההגירה ההמונית בשנת הקץ = 1692 עם הכולל,
הגירת פליטים לאירופה = 1692 עם המילים, 780 לפני

ההגירה ההמונית = 588 מילוי ללא מילה (מלחמת גוג ומגוג = 588) - מאת א"ע

 

מפחיד: ברד ענק ירד באיטליה

 
https://www.youtube.com/watch?v=ch3PkS7ZTKs

“תיפח רוחם של מחשבי קיצין”-האמנם ? האם מותר לחשב את מועד הקץ ? ומה משקלן של הגימטריות בכלל, ובגילוי וחישוב הקץ בפרט ? כל התשובות המוסמכות בנושא ש-“במחלוקת”

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-משיח בתשע"ו

מאת: ציון סיבוני
תמצית המאמר: האיסור על חישוב הקץ היה רק על תקופת “אחישנה” (אנו כבר “בעתה” משנת תש”ה). כמו כן, האיסור היה לחשב על דרך של גילוי הקץ בניגלה, אולם על דרך הרמז, הדרש והסוד- אין הדבר אסור. ואדרבא, יש חובה על כ”א לחפש ולמצוא את רמזי הקץ בתורה ובנביאים.

בס”ד, חז”ל אמרו:-“אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, תיפח עצמן של מחשבי קיצין, שהיו אומרים כיון שהגיע אותו הקץ ולא בא, שוב אינו בא, אלא חכה לו שנאמר אם יתמהמה חכה לו”. ומאידך, אנו מוצאים את דברי חז”ל במקומות אחרים, אשר יש בהם סימנים מובהקים, שבאמצעותם ניתן לזהות את הקץ, “אימתי בן דוד בא”:-ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל…”.

אחד מעיקרי האמונה שלנו הוא:-כי משיח בן דוד, יבוא באחרית הימים ויגאל אותנו, גאולה שלמה. וכי למרות שהתמהמה, בכל יום אחכה לו שיבוא” , מכאן ניתן להבין, כי הגאולה יכולה להתרחש בכל יום ובכל שנה ! אך מאידך, אנו רואים סתירה, כביכול, לדברים אלו בדברי חז”ל  כי:-“בניסן ניגאלו ובניסן עתידים להיגאל”. ” ובסנהדרין צז’:-“תנו רבנן, בשבוע שבן  דוד בא….בששית קולות , ובשביעית מלחמות , במוצאי שביעית בן דוד בא”. הכיצד, לכאורה, יש סתירה ? ומתרצים זאת (עפ”י הפשט) כי אכן האמונה והציפייה אמורים/צריכים להיות מידי יום ביומו, אולם יש מועדים, כגון אלו המוזכרים לעיל, אשר מסוגלים יותר לגאולה השלמה, יותר מכל מועד אחר…

מאוד מעניין, שגם חלק מגדולי ישראל, אשר התנגדו לחישובי קיצין…הם בעצמם הביאו חישובי קץ, אשר עברו, ובן דוד טרם בא… יש  כאן, עקב הנ”ל, לכאורה, קצת בלבול ואי הבנה , האם מותר, או אסור לחשב את הקץ…,

בתורה, ראינו כי יעקב אבינו אסף את השבטים הקדושים, ורצה לגלות להם את הקץ, אך רוח הקודש ניסתלקה ממנו והוא לא יכול היה לגלות להם את הקץ. והנביא  דניאל, אשר חי בתחילת בית שני,  התנבא על אחרית הימים/קץ הימין, ונימסרו לו 2 מועדים סתומים (1290 ,1335),אך גם לו לא נודע, אלא ברמז סתום (וגם לדעת מי שאומר שדניאל  כן ידע, הרי המלאך אומר לו בפרוש ,שיסתום את הדברים , ולא יגלה אותם…ואתה תנוח לך לקץ הימין)…                      מאוד מעניין, מה אומר לנו הזהר “וירא”(הסולם) :-“…כשבאו (רבי יהודה ורבי יוסי), לפני רבי שמעון וספרו לו המעשה, אמר להם, אולי בקץ המשיח שבאלו האותיות היתם עוסקים. אמרו לו, אין אנו יודעים, כי הכל נשכח ממנו”. “אמר להם רבי שמעון, אין רצונו של הקב”ה בזה, שיתגלה יותר מדי (מדאי) לעולם, וכשיהיה קרוב לימות המשיח, אפילו תינוקות שבעולם עתידים למצוא סודות החכמה, ולדעת בהם קצים וחשבונות של הגאולה, ובאותו הזמן תיגלה לכל…”.

ובדניאל יב’,ד’:-“ואתה דניאל סתם הדברים וחתם הספר עד עת קץ ישוטטו רבים ותרבה הדעת… ובפסוק ט’,”מצודת דוד”:-“כי דברי הגאולה יהיו סתומים וחתומים ברמז לבל ידעוה עד קץ, אבל בבוא הקץ יתחכמו הכל להבין הרמז”.   רש”י:-” והמשכילים יבינו-“אותה בבוא עת הקץ”.    אבן עזרא (פסוק ט):-“…כי סתומים וחתומים הדברים, וזה לאות  כי בגעת הקץ יבינו המשכילים רמיזות המלאך , על כן..”. אנו רואים, איפוא, כי עפ”י הדברים הבהירים/ברורים הנ”ל, הרי שלקראת הגאולה ממש, מועד הקץ יתגלה. בתרגום יונתן על הכתוב (קהלת צז’, כד’):-“רחוק מה שהיה ועמוק עמוק מי ימצאנו”- “הא כבר איתרחק מבני נשא למידע כל מה דהוה מן יומי עלמא, ורז יום מותא, ורז יום דייתי מלכא משיחא”-ודייק הרה”ג ר’ יוסף שיינברגר שליט”א שהתרגום יונתן אומר כי אי אפשר לדעת את היום שבו יבוא מלך המשיח, אבל את השנה, בערך אפשר לדעת. !!!       ואומר לנו רש”י דבר מדהים (בדניאל ח’, יד’):-“ואנחנו נוחיל להבטחת מלכנו קץ אחר קץ , ובעבור קץ הדורש ונודע כי טעה במדרשיו, והבא אחריו יתור וידרוש דרך אחרת”. ועוד כותב רש”י (תהלים קל, ו):-“נפשי לב’ משומרים לבקר”, הריני מן המצפים לגאולה.”שומרים לבוקר”-מצפין וחוזרין ומצפין קץ אחר קץ”. “מצודת דוד”-“בבוא העת אז יפקחו עיני הכל ,להבין רמזי הגאולה”. ובסליחות בעשרת ימי תשובה, אנו אומרים:-“חשבון אחר חשבון עמך יפתור, חוכה וסוכה ודוה וחוזר לפתור. זח אור משכיל יכולת לחתור. זמן קול התור מתי לפתור”.

וכתוב (שה”ש ז, יב, יג):-“לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים ,נשכימה לכרמים ניראה אם פרחה הגפן, פתח הסמדר הנצו הרמונים, שם אתן את דדי לך”. ומתרגם התרגום:-“אמרין בני ישראל אלין לאלין ,נקדים בצפרא ונהך בית כנישתא ולבית מדרשא, ונבקר בספרא דאוריתא ונחמי אי מטא זמן פורקנא דעמא בית ישראל דמתילין לגופנא לאתפרקא מגלותהון ונשאל לחכימיא איתגלי קדם ה’ זכותא דצדיקיא דמלין פקודיא כרמנא, אי מטא קצא למסק לירושלם למתן תמן שבח לאלהא דשמיא ולמקרב עלון ונכסת קודשין”. רואים מהתרגום שחיפוש זמן הקץ הוא מהתורה:-” ובכל הדורות קמים בני ישראל בכל יום ויום  בבוקר , והולכים לבית הכנסת ולבית המדרש ללמוד תורה, ולחפש בתורה לדעת, אם הגיע זמן הקץ והגאולה של ישראל, כדי לדעת אם הגיע הזמן לעלות לירושלים עיר הקודש, להיות מוכנים להקרבת הקורבנות”.

ובמדרש (תהלים ז)-חבקוק הנביא שואל את ה’:-“עד מתי”- וה’ עונה לו שיקח לוח ויכתוב עליו את האלף בית במילויין וידע את הקץ” (סה”כ=5775+תשע”ה).אנו רואים, איפוא, שידיעת הקץ היא דרך אותיות התורה.

ובגלות מצרים מצינו (שמו”ר ה,יח):-“מלמד שהיו בידם מגילות שהיו משתעשעין בהם משבת לשבת לומר שהקב”ה גואלן”.  וכן מצינו  במדרש (תנחומא ויגש ה, י):-שכל מה שאירע ליוסף ואחיו הוא רמז למה שיקרה בגאולה העתידה. וכמו שאצל יוסף   האחים לא הכירו את יוסף, עד שאמר להם:-“אני יוסף אחיכם” , כך גם לעתיד לבוא בגאולה השלמה, בקרוב, יאמר לנו ה’ יתברך :-“אני ה’ אלהיכם”, ואז יבינו בני ישראל את כל המאורעות והצרות שפקדו אותם.                         ועיין במאמר הגאולה לרמב”ן (שער ד’ בהוצאת מוסד הרב קוק), שבאחרית הימים מותר לחשב קיצין, ומתייחס כבר לדורו כזמן אחרית הימים, ומחשב שם את הקץ. וכן מובא שם שקודם הזמן של הקץ האמיתי ,הוא יפורסם בעולם, וכולם ידעו ויבינו את הקץ.  וכן מובא “באוצרות רמח”ל” (עמוד רנ”ד):-“למה שאומרים בזהר “וירא”, שבסוף הגלות אפילו התינוקות יאמרו קצין, סוד העניין הוא…ומתבאר מדבריו שלא די שאין איסור בגילוי הקץ, אלא אדרבא, מצוה גדולה ורבה היא שעל ידי זה מסתלקת הסטרא אחרא, ונמצא שהוא המקרב וממהר את סוף הגלות”.                       וכן מובא בספר “קול התור” (סוף פרק ד’)ע”י תלמידו של הגר”א, בשם הגר”א, בנוגע לדעה שכלו כל הקיצים…”ולמאן דאמר תפח עצמותיהם של מחשבי קצין”, הכונה, למחשבי קיצין גרידא, כלומר בלי ה”אתערותא דלתתא” שאינם מתחשבים עם האתחלתא הבאה ע”י משיח ראשון, משיח בן יוסף…ובמידה שאנו מקדמים את פני הגאולה לרצות את אבניה ולחונן את עפרה, הגאולה מתקרבת אלינו בסוד “כי בא מועד”, וכמו שכתוב “שובו אלי ואשובה אליכם”, ובמידה זו מתגלים לפנינו רמזים קדישין על מועדי הפקידות וקץ המגולה בדור האחרון”.

אנו רואים, איפוא, כי אם יש “איתערותא דלתתא” (השתדלות שבאה מלמטה) בקרוב הגאולה ברחמים, ואדרבא, מהשמים מסייעים לו ומגלים לו תאריכי הפקידה כדי לעורר את העם.

ובספר “ליקוטי הצבי” (ויחי)-המלבי”ם ז”ל בפרושו על דניאל מביא קץ לגאולתן של ישראל, וגדולי הדור כתבו לו, הרי אמרו חז”ל “תפח רוחן של מחשבי קצין, והשיב להם:- חכמנו ז”ל, ראו ברוח קודשם שהגלות יומשך לכמה וכמה מאות שנים, לכן תכף אחר החורבן אמרו על מחשבי קצין תפח רוחן, אבל אני דיברתי בעקבתא דמשיחא אחרי חבלי משיח הגדול והנורא, ואחרי שכבר סבלנו הרבה צרות ישראל’ ,ל”ע ,והגיע זמנן של ישראל להיגאל, לכן יפה דברתי עת וסוף וקץ לכל צרותינו”.

וכן מצינו שהאיסור לגלות את הקץ , הינו רק דרך לימוד נגלות התורה, אבל כשמגלים דרך למוד פנימיות התורה, אין איסור. כמובא ב-רמח”ל (“אדיר במרום”, מאמר בריך ברי לעתיק יומין) על הגמרא שמשיח בא בהיסח הדעת ,שהיסח הדעת היינו שהכיסוי הוא בזו”ן שהם בבחינת הדעת, (בחינת נגלות התורה), אבל בבינה שהיא בבחינת נשמה ופנימיות התורה, הוא שורש משיח, ושם יש לזה גלוי.  והאריך בזה הגרי”א חבר (ביאורי אגדות אפיקי ים סנהדרין צו) ונביא את לשונו בקצרה:-“סוד הקץ אינו כשאר רמיזין לאשכחא בסלע, דנפקו טיפין מסלע דיצירה, אלא בעי לנוקב להאי סלע מעבר לעבר, עד שמגיע לתהום בריאה ושם יתגלה. והוא מה שאמרו שקץ משיח “לבא לפומא לא גלי”, שלב הוא בבינה ,ופה ולשון הם זו”ן ,ובינה היא בבריאה, וזו”ן ביצירה ועשיה ,כידוע, ולכן קץ משיח נישאר במחשבה בלב, הלב מבין. ולא בא בדיבור לנביאין שהשגתם ביצירה. והוא גם כן מה שאמרו “ללבי גיליתי ,לאיברי לא גיליתי”, שהם איברים דגופא דזו”ן שהם בב’ עלמין יצירה ועשיה.והוא שרצה חבקוק לעמוד על קץ משיח, והשיבו לו הקץ אינו בא בדיבור רק בסוד כתיבה בלב, כמו שכתוב “כתבם על לוח לבך”. ורואים שאלו המתעסקים להבין את הקץ על דרך הנסתר, נשמת התורה, שהוא בחינת בינה עולם הבריאה, שכן הקץ גלוי ואינו מכוסה. וזה הטעם גופא מלא מעניין חישובי קיצין, כיוון שבבחינת בינה אין היסח הדעת. וכן המספר המסתתר בין אותיות משיח הוא 552, כמניין תעלומה, לרמז שביאת המשיח היא תעלומה של סוד שצריך לגלות כמו שמגלים תעלומות התורה. ועוד טעם נראה לבאר מדוע גילוי הקץ דרך תורת הניסתר הוא מותר, דכל עניין הגאולה הור דבר שהסטרא אחרא מתנגד אליו בתוקף רב ביותר, ועל כן מביא אותה הקב”ה בדרך נסתרת של ערמה, כמו הולדת שורש משיח ע”י לוט ובנותיו, ויהודה ותמר, שבאו בדרך זנות… ולכן, גילוי הקץ דרך נסתרות התורה , הוא האופן היחיד בו אפשר ללמוד ולהבין את עניין הקץ שנעשה דוקא בדרך זו”.

ומובא בליקוטי מוהר”ן (קפו)”…וכמו שמצינו בדניאל שמרמז על סוף קץ הגאולה , ועתה הדברים סתומים, כמו שכתוב שם “סתום הדברים וחתם”, כי אין אדם יודע עתה איך מרומז שם זמן הגאולה, אבל לעתיד אם ירצה השם כשיקויים הדברים, ויגיע קץ האמת, ויבוא משיחנו, אזי ידעו למפרע איך שמרומז בדבריו זמן הקץ”.

ועוד מצינו חלק ממכתב שכתב הרה”ג ר’ אלחנן וסרמן הי”ד, (קובץ מאמרים ואגרות ח”א עמוד שכ”ט) “צריך לפרסם גלוי לכל כי הננו עכשיו בתקופת “עקבתא דמשיחא”, דבר זה ברור כשמש. ואודיעו אשר עלה בדעתי זה ימים רבים, כי ראוי מאוד לאסוף מכתתבי הקודש ומדברי חז”ל, כל הכתובים והמאמרים מענייני תקופתינו ולבאר את פשטי הדברים…להראות איך שהדברים נתקיימו ומתקיימים לעינינו ממש”. וכן מצינו ברש”י (שבת לא) צפית לישועה, לדברי הנביאים, כלומר האם ציפית לישועה, להתגשמות דברי הנביאים… ועוד מצינו חלק ממכתבו של הרה”ג ר’ שמעון הורוביץ זצ”ל, שהיה מראשי ישיבת “שער השמים”, ומגדולי המקובלים,בשנת תרצ”ג, בסכמתו לספר “קץ הימין”:-“אני מבקש מכבוד תורתו שיסדר היטב את כל הרמזים והחידושים בעניין גאולתינו ופדות נפשנו, וידפיס בהצלחה , וה’ יעזרהו על זה, , כי בחשכת הגלות הגדול והנורא הזה ראוי והגון לכל מי שיש לו איזה דברים נסתרים ורמזים טובים לעניין הגאולה, שיוציאם לאור הגורם שמחה בלב לאיש, וגורם חיזוק התקוה וכמים קרים על נפש עיפה”.                                                                                              וכן, מובא בספר “דברי תורה” מהאדמו”ר ממונקאטש זצ”ל (אות ק) בשם “הקנה” שמותר לעורר שהגאולה קרובה, ולא צריך לחשוש מה יהיה אם חו”ח בן דוד לא יבוא”.   ומתוך הסכמות לספר “ואשר תבואנה יגידו”, שמבאר את נבואות אחרית הימים, ואת קץ זמן הערב של שנת הערב של שנת תשע”ב. דברים מתוך הסכמת הגר”ש אוירבך שליט”א:-“אין ערוך להדבר הגדול הזה לפתוח פתח על פי פתחן של ראשונים בדברי הנביאים הנאמרין באמת, ואשר נבואה שהוצרכה לדורות ניכתבה, ומי ישיג גודל העניין בדברי הנביאים בגאולת ישראל ופדות נפשנו, ומי יתן וכל עם ה’ יתבוננו בינה בדברי הנביאים”.                                                                                                                ומתוך הסכמת נהרה”ג ר’ צבי קושלבסקי שליט”א:-“אז נדברו יראי ה’ איש אל רעהו ויקשב ה’ וישמע”. הנביר מדבר על תקופת “עקבתא דמשיחא” ומציין שיש חובה מיוחדת באותה עת להדברות בנושא חיזוק האמונה, כי בימים טרופים אלו צריך להתגבר ולהתחזק באמונה טהורה ותמימה, שכל מה שקורה אינו אלא הכנה לגאולה השלמה. ועת צרה היא ליעקב וממנה ומתוכה יושע . על כן, אברך. מחבר ספר זה שבא למלאות צו השעה לגלות מתוך דברי הנביאים וחז”ל, מה פשר כל המאורעות אותנו, ומתוך זה שרואים אנו כמה תואמים להפליא דברי חז”ל, הגאונים והראשונים, עם כל הקורה  לנו, נדע שכמו שנתקיימו הראשונות ,כך יתקיימו האחרונות”.   ובמדרש שמעוני (חבקוק תקס”ב) מאי “ויפח לקץ ולא יכזב”, אמר ר’ שמואל בר נחמני “תיפח רוחן של מחשבי קצין”, פשוט יחד עם המילוי והכולל ת”ו יו”ד קו”ף צד”י יו”ד נו”ן בגימטריא 5775. היינו שצריך להפיח רוח ולמלאות את האותיות הללו לדעת את הקץ. ויש אומרים תיפח רוחם דוקא של מחשבי הקצים…תיפח מלשון “ויפח באפיו נשמת חיים”, על כל החישובים והרמזים היפים שהם מתאמצים למצוא ולפרסם. והוסיף ר’ מ.צ. שאם נכתוב תפח בלי יוד “תפח רוחם של מחשבי קיצים”=1692=חמש שבע שבש שש (5776). וכן נוסח הרמבם בהלכות מלכים פרק יב “וכל הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו”=5776=תשע”ו.

לסיכום:- האיסור על חישוב הקץ היה רק על תקופת “אחישנה” (אנו כבר “בעתה” ). כמו כן, האיסור היה לחשב על דרך של גילוי הקץ בניגלה, אולם על דרך הרמז, הדרש והסוד- אין הדבר אסור. ואדרבא, יש חובה על כ”א לחפש ולמצוא את רמזי הקץ בתורה ובנביאים. תודה מיוחדת לרב יקותיאל פיש (סוד החשמל) שהעביר לי את כל המקורות הנ”ל ולאתר “כי לה’ המלוכה”  סוד .1820

—-

תוספת:

תורה נביאים כתובים (משולש+רגיל) = 5776

זה מרמז על שלמות הכל שלמות = 776 ביאת המשיח = 776 (ראה רשימת גימטריות 776 כאן)

סירטונים ביוטוב המנבאים את הכאוס של העולם במיוחד של ארה”ב ועוד חלקים אחרים והם במפורש קוראים לזה יום הדין הגדול. בדגש על 23.9

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-ארה"ב, משיח בתשע"ו

עדכון חדש 14.05.2015

מאת צ.ס: כי יד על כס יה’ = 239 = ברזל (מסך הברזל שמפריד אותנו מהקב”ה) 239 שנות עצמאות ארה”ב ועם אלופו של עולם = 240 עמלק שיגיע קיצו בקרוב תשע”ה תשע”ו

תוספת של אורן עברון האם ה240 יקרה תשע”ה  או תשע”ו?

נכתוב: שתים ארבע אפס = 5775 ( גימטריה רגילה ישר והפוך) !!

(תוספת שלנו: למי שלא מבין למה ארה”ב היא תועבת – הויה (כמו שכתוב בצפנים) ההסבר: היא מחיצת הברזל.. זו מחיצת העגל הזהב וה . דולר = 240 כמשל… האדם תלוי בכסף במקום להיות תלוי 100% אחוז בקב”ה… יבוא השואל וישאל אז איך אני ילך למכולת בלי כסף? התשובה היא – שהיינו במדבר לא היה מכולת ה’ הביא לנו אוכל ישיר… וכך הולך להיות בקרוב.. מי שלא יבטל את האחיזה והבטחון שלו באלהי הכסף והזהב.. לא יוכל לעבור בקלות לעולם החדש)


עדכון: 12.5.2015 מעניין המטוס המלזי שכעת מתחדשים החיפושים אחריו היו בו בדיוק 239 נוסעים וזה כמנין השנים של ארצות הברית..

המלזי אותיות מזל.. שמראה שמזלם של האומות נגמר — 239 = ברזל = 239 = שנות העצמאות האמריקאית…מסך הברזל המפריד בין ישראל לקב”ה, הולך ונופל, ומאידך מתקרבים לשנת ה-240 של ארה”ב, שתתחיל ב-4/7/15, ביום העצמאות ה-239 שלהם…ניכנסים (ב-יז’ תמוז בדיוק) לשנת 240=עמלק…אך משום שזה נופל בשבת זה נידחה (וכך גם 9 באב), ולכן הכח הזה מוקהה בעוצמתו עקב השבת והדחייה… ואולי זה רמז על גורלו של עמלק בשנה הקרובה..


עדכונים קודמים בנושאי המספר 239

מאת: אנונימי – נתקלתי הערב בכמה סירטונים ביוטוב המדברים , מנבאים את הכאוס של העולם במיוחד של ארה”ב  ועוד חלקים אחרים והם במפורש קוראים לזה יום הדין הגדול.  התאריכים שהם  נתנו הם  בין  22-28  לספטמבר שנה זו 2015  !  אצלנו זה יום כיפור עד חג סוכות . ליום ה 23.9.15 יום הכיפורים, נקבע שראש הכמורה מהוותיקן יגיע להפגש עם אובמה  ולהחליט מה יהיה על העולם….

יש בסרטונים הללו נבואות קשות על יום הדין שלהם  והם מדברים על כך חופשי. הסימוכין שהם מוצאים , להבדיל, שלנו יש את סוד הפסוקים וגימטריאות , הם מוצאים אותם בכל מיני שירים ומודעות אקרעיות , אפילו בסרטים .  ואכן  תמיד חוזר התאריך  23.9 כבר מלפני כמה שנים גם בנאום של נשיא ארה”ב הקודם רונלד רייגן שממש ניבא  מפורשות את הכאוס , האפוקליפסה , חורבן העולם , יום הדין שלהם.

מענין  שהמספר 239 שמופיע אצלם בווריאציות שונות , זהה לגימט.  ברז”ל , מחיצת הברז”ל דקדושה (ויש גם להיפך) מילה זו  הופיעה בעלון הפנינים ששלחתם להשבת.

239 התיבות של שמ”ע , שיהיו למגן וסומך  לכל האומר אותם  בישראל.

הם גם תולים  או מאשימים עצמם במנהרה להאצת החלקיקים שכרו בצרן  שבשוויץ   לפני כמה שנים (בחיפושם את הניצוץ האלוהי).

אחמדיניג’אד נאם  גם הוא בזמנו  באומות המאוחדות ואמר שצפוי להגיע האדם  שיישר את העולם , איזה אחמד אחד משלהם גם כן בתקופה הזו אחרי  איזה שהוא חורבן .

הפרטים ממש מצטלבים . כבר הרבה זמן שעוקב אחר הדופק  של אנשי “הדת” האמריקאים המדברים  מאותו ענין ומביאים תאריכים ופסוקים מספר דניאל,  והתנ”ך . אנשי הדת הללו דוקא בעד ישראל.

כאן יש קישור באנגלית  שכדאי  לראות. .אזהרת צניעות  לינק נוסף  

אובמה עשה לפני כמה ימים  איזו מסיבה גדולה שם הוא הופיע כסטנדפיסט  ואמר כמה דברים מדהימים, שסנטורית אחת אמרה לו שהוא הולך לממש עכשיו את המורשת התנכ”ית ולעלות על ישראל , הוא אמר זאת בבדיחותא , והוסיף נתניהו יבוא להלוויה שלי ….  הוא מנבא עכשיו דברים, או שהי”ת מכניס לו מילים לפה וכידוע מילים יוצרות מציאות ומגשימות כל מה שאדם אומר !!!!!

 בשו”ט לכל עם ישראל , כוט”ס, חיים 

תוספת מאת. ציון סיבוני
  • ומה עם יום העצמאות ה-239 (23/9)שלהם בקרוב … (נכנסים לשנת 240 = עמלק)

  • בהמשך וכתוספת למה שהבאתם בסוד 1820:-מלחמת גוג ומגוג=588. היכן ? בירושלם=588. ומה ישמעו/במה יתקעו ? בשופר=588. ומה תהיה התוצאה ישראל , ולמה יעשה וידאג הקב”ה ? ל-“שלומה הרב” של ישראל. “שלומה הרב”=588. ואת מי ישלח הקב”ה להגן ולהציל את עם ישראל ? את “לוי”, הרי הוא משה, גואל ראשון הוא גואל אחרון, “ישראל+לוי”=588 ועל זה הדרך…שבת שלום.
תוספת מאת עמירם טובי
  • ועוד משהו מדהים בגימטריה על התאריך 23.9: העשרים ושלוש לתשיעי חורבן העולם = 2504 (כאמור זו צפויה להיות התקופה עם האטומים כמדומני – המספר 2504 הוא מס’ מספר שנדבר עליו עוד רבות – כזכור יום רעידת האדמה בנפאל הוא 25.04 ראה פוסט
תוספות גימטריה

502 בראק חוסיין אובאמה
בראק חוסין יביא את ארה”ב לסוף – ראו את הגימטריה
 
502 סוף אמריקה
בין השאר עקב
502 ההסכם עם איראן
וכזכור
502 ארור המן
502 ברוך מרדכי
502 עשיו (במילוי)
ראו את הקשר בין אובמה לפורים ולנאום נתניהו בסרט “אובמה נחש 4”

צפנת פענח משמעות המספרים 70 – 376 – 1948 – 2018 – 3760 לשנת הגאולה | מצגת/סרטון

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, סרט, שבעים שנה

סודות ברית בין הבתרים - עודכן סרטון חדש מאת צ' סיבוני


מצורף מאמר מצויין ומעמיק! ממליץ לכולם לבדוק לעומק!  מסגרת יציבה שיכולה להסביר גאולה השנה! האם "יום הששי" הוא יום ה' באייר תש"ח ? מאת צ"ס

תגובה של : Rami Zaltsman ק(י)ץ ה׳תשע״ח המיוחל - עליו דובר רבות!

ק(י)ץ (ה׳ אלפים) ת״ח תש״ח תשע״ח

הגאולה נבנית בשלבים - פרעות ת״ח-ת״ט, הקמת מדינת ישראל ב-ה׳ באייר תש״ח וק(י)ץ תשע״ח במלאות 70 שנה למדינת ישראל...
הכל זה נדבכים של הכנה לגאולה - כשם שהגימטריה והאותיות של השנים המסוגלות הללו הן מורכבות אחת מהשניה - בנדבכים - בתוספת עוד אות (והערך הגימטרי שלה) כל פעם.
ואותיות שהתווספו מאז שנת (ה׳ אלפים) ת״ח הן האותיות ש׳+ע׳ - שהן אותיות ״שעשוע״ - שע+שע באלף השישי - שזה גם כן מרמז ומתקשר לפוסט הרמזים של מכירת מובילאיי שבראשות אמנון שעשוע.
אמנון - אם נון.
נון - זה כנגד ן׳ שערי בינה.
אם - כנגד ספירת הבינה.
יוצא פעמיים בינה - שזה מסתדר עם המיזוג בין הבינה המלאכותית של המוצר של מובילאיי - הבינה המלאכותית שמורכבת במכונית ויוצרת מכונית אוטונומית - לבין הבינה החומרתית של חברת אינטל שהיא החברה העיקרית ביצור שבבי מעבדים למחשב.


עדכון קודם "צפנת פענח-סודות המספרים 376 , 1948, 2018, 3760, בברית בין הבתרים" בס"ד-מצ"ב מאמר חדש/מעודכן ובו חידושים ותוספות רבים. לחץ כאן לצפיה במצגת

המאמר הקודם של ציון סיבוני: האם ידוע מקום קבורת משה רבינו ומתי יתגלה ויגאל אותנו
ארון הברית

האם ידוע מקום קבורת משה רבינו ומתי יתגלה ויגאל אותנו ?? | מאמר |

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-גימטריות, משיח בתשע"ו

קובץ עדכון מספר 10 להורדה לחץ כאן

קובץ עדכון מספר 7 להורדה לחץ כאן


האם משה רבינו ע”ה קבור במעלת המכפלה? (עדכון 10) מומלץ להוריד את הקובץ הצבעוני כאן (רמזים ומקורות מעניינים) בס”ד, 1 .הקדמה– א. מצינו במדרש (קה”ר יב’ ט’)-“בקש קהלת לעמד על הקץ מתי, ר’ יהודה ברב’ סימון בשם רבי יהושע בן לוי שלושה סימנים סימנתי לך וסיימתי לך בקבורתו של משה “בגי בארץ מואב מול בית פעור” ואף על פי כן “ולא ידע איש את קברתו” _”לבא לפומא לא גלי”. ורואים שקץ הגאולה נרמז בקבורת משה וכמו שעל קבורת משה כתוב “ולא ידע איש את קברתו”, כך זמן קץ הגאולה נסתר ולא נודע. ב. וכן מצינו בזוהר (תצא רפ.) על הכתוב “ויקבור אתו בגי”, שמשה נקבר בסוד הכתוב “כל גי ינשא” ועל זה נאמר הפסוק של הגאולה העתידה על הנקמה באדום, “ויך את אדום בגיא מלח” (קיבלתי מהרב יקותיאל פיש שליט”א- “סוד החשמל”).על הגאולה כתוב ב”זהר חדש”- “וירא”- כי רשב”י אמר לרבי יהודה ורבי יוסי כי לעת קץ אפילו תינוקות של העולם ידעו חישובי קיצין ,גימטריות ומועד הגאולה…וגם בדניאל יב’,ט’ כתוב במצודת דוד-“כי דברי הגאולה יהיו סתומים וחתומים ברמז לבל ידעוה עד עת קץ , אבל בבוא הקץ יתחכמו הכל להבין הרמז”.     רש”י ,פסוק י’- “והמשכילים יבינו”-אותה בבוא עת קץ. אבן עזרא- פס ט’-“…כי סתומים וחתומים הדברים, וזה לאות כי בגעת הקץ יבינו המשכילים רמיזות המלאך, על כן…”. אנו רואים,איפוא, כי לעת קץ, לפני הגאולה ממש, מועד הגאולה(שנת הגאולה) יוודע למשכילים ולכולם. וכפי שמועד הגאולה היה סתום וחתום עד ממש לפני בוא הקץ, הרי שגם מקום קבורתו של משה רבינו יתגלה לעת קץ,בקרוב ממש, אכי”ר. ג. כידוע , משה רבינו עלה ומת “בהר נבו” , אולם השם יתברך  קבר את משה “בגי מול בית פעור בארץ מואב”. (לא בהר נבו)… על פי המדרש השכינה יחד עם מלאכי השרת נשאו את משה מהלך של 4 מילין מהר נבו שבחלקת ראובן , לחלקת שבט גד (“חלקת מחוקק ספון”)…ושם נקבר.  אשתדל להראות ברמזים ומכח סברה שמרע”ה קבור במערת המכפלה בחברון…בתוך ארץ ישראל ולא בעבר הירדן… וכמו כן את השנה בה יקום משה ויגאל אותנו שנית…ולאחר מכן להציג מקורות מאוד מפתיעים…
  1. מקורות
א. דברים,פרק לד’ פסוק ה’  –  “ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור   ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה“. לד פסוק ד’-“ויאמר ה’ אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר” . לב’ פסוק מט’-“עלה אל הר העברים …אשר בארץ מואב אשר על פני ירחו וראה את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל  לאחזה”.(3 פעמים “אשר”) . דברים לב’ פסוק נ’  – “ומת בהר אשר אתה עלה שמה….כאשר מת אהרן…”.(2 פעמים “אשר“-סה”כ 5 אשר). פסוק נב-  “…ושמה לא תבא אל הארץ אשר אני נתן לבני ישראל”.בראשית כה ח -“ויגוע וימת אברהם… פסוק ט –  “ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה אל שדה עפרן…אשר על פני ממרא”.(הרי ידוע שמערת המכפלה בשדה עפרן בממרא היא חברון…ושיצחק וישמעאל בניו…). פסוק י’- “השדה אשר קנה…שמה קבר אברהם ושרה אשתו“.                                                                               פסוק יא’ -“ויהי אחרי מות אברהם…”. הרי ברור שזה היה לאחר מות אברהם, אז מדוע נכתב, אלא כדי לרמוז לנו על משה רבינו שגם אצלו כתוב-“וידבר ה’ אל משה אחרי מות“.(ויקרא טז’ א’).                                                                                           בראשית כג יג – “…ואקברה את מתי שמה“. פסוק יז -” ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבלו סביב”.(5 פעמים המילה “אשר  בפסוק אחד) !!!. פסוק יט -” ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא היא חברון בארץ כנען“.  פסוק כ -“…לאחזת קבר מאת בני חת”. כתוב- 5 פעמים “אשר” גם אצל משה וגם במערת המכפלה… ב. המילה “אשר” קשורה למשה וליציאת מצרים – אשר=501=תק”א מלאך שפגע במצרים. 501=דצך עדש באחב…     בנוסף,ישנה חזרה נוספת על פרטים רבים גם בקבורתו של יעקב אבינו ע”ה וגם שם ישנם רמזים דומים. ג. כתוב שמה (משה) גם במערת המכפלה אצל אברהם/שרה וגם אצל משה כאשר היה ניתן לרשום שם במקום שמה  אלא לרמז על משה. כתוב אחזה(אחוזה) בשני המקומות. כתוב ארץ כנען בשני המקומות.    ובשני המקומות כתוב אל   (“אל שדה עפרן” “אל מערת…”  “אל הר העברים”)-לכאורה, לשון קצת משובשת, שהיה ראוי לכתוב עלה להר העברים או במערת המכפלה או בשדה עפרון… הטקסט במיתת אברהם אבינו מאוד “משונה” וחוזר על עצמו הן על קבורתו שלו והן על קבורת שרה( אשתו…) וגם הציון ששרה היא אשתו ,כביכול, מיותר…  גם הציון שוב כי שרה קבורה שם ,כביכול, מיותר…. והחזרה כי אברהם קנה את המערה מבני חת, והרי התורה מפרטת ב”חיי שרה” את כל מהלך קניית המערה והשדה מעפרן החיתי… והרי אין מילים או אותיות מיותרות…אלא לרמוז לנו על אדם(משה) או זוג נוסף הקבור/ים שם. ד. בבראשית לא’-פסוקים ל,לא,לא, פרק נ’- פס’-ה’,יג’, כאשר “השיא” מרומז  בפסוק לא’:-“שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו ,שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את לאה”. כאשר ביתר הפסוקים חוזר סיפור המיקום של מערת המכפלה והקניה מעפרון החיתי..
  1. רמזים א. כתוב “ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה”- ולא “ידע”- בלשון עבר, אך בעתיד ולקראת הגאולה כן ידעו…והרי לא כתוב אצל משה “עד עצם היום הזה”,משמע, לעולם לא יתגלה, כמו במקומות אחרים. לשון הכתוב מרמזת לנו שבעתיד, ממש לקראת הגאולה, כן יוודע ויתגלה לכל.
ב. רמז -“אל מערת שדה המכפלה”- ר”ת משה…. רמז נוסף- “ושמה לא תבא” , אך משה כן יבוא… רמז נוסף-“הר נבו”(עם הכוללים)=266=חברון !!! חברון=צמצום !!!                                                                                             רמז נוסף,וכאמור לעיל, משה רבינו מת בהר נבו שבנחלת ראובן ונקבר בגי מול בית פעור בנחלת גד.  גד+ראובן=266=חברון !!! ג. “מערת המכפלה”-ר”ת-מ”ה-מלך המשיח=”מה”(“ונחנו מה”-משה…)=45=אדם=גאולה=שם הויה במילוי.                            “קרית ארבע”-ר”ת-א”ק- זהו הרובד שמעל עולם האצילות המתחבר לקו אור אין סוף, ולכן:                            “שער החמישים”=983=קרית ארבע (“הר נבו” –”נבו”=נון בו, חברון=חבור נון).”חמישים”=408=זאת=בן עמרם(עם  האותיות). ד. רמז נוסף – “מואב מול בית פעור”=892=מערת המכפלה(עם הכוללים)=יציאת מצרים(עם הכולל)=נעשה ונשמע(+1)=אתה תקום תרחם ציון ר”ת(+1)-א ת ת צ=ישנתי אז ינוח לי=גילו של נח בשנת 1948=”ודור רביעי ישובו – הנה” (ברית בין הביתרים)-זהו קשר נוסף בין משה לאברהם ומערת המכפלה. ואם נפחית את המילה “הנה“=60  נקבל סה”כ=832=ארץ ישראל…כלומר, הכתוב כבר רמז את מקום קבורתו של משה רבינו (במערת המכפלה) בארץ ישראל !!! ה. רמז נוסף “אל שדה”=345(עם האותיות)=משה… ו- “אל שדה עפרן”(עם הכולל והאותיות)=750=משה בן עמרם(עם הכוללים).       ו- “אל מערת”(עם האותיות)=747=משה בן עמרם ו.רמז חדש(מהרב מתתיהו גלזרסון)-קרית ארבע=983=אברהם יצחק יעקב משה !!!                                                                        ***מעניין מאוד:- מואב מול בית פעור=893=ספרות 983=קרית ארבע… ז. רמז חדש (“וזאת הברכה”)-“חלקת מחקק ספון” (+1) =983= קרית ארבע !!! ח. רמז חזק וחדש “ותצפנהו” (+1)= 638= אברהם, יצחק יעקב, שם הוצפן עם האבות ט. רמזים נוספים מ”פתח אליהו” כמפורט: “עלאין שמעו , אנון דמיכין דחברון ורעיא מהימנא אתערו משנתכון הקיצו ורננו שוכני עפר…”- אנו רואים קשר ברור בין האבות,משה רבינו ומקום קבורתם במערת המכפלה/בחברון . וכתוב עוד- “…מיד קם רעיא מהימנא ואבהן קדישין עמה.עד כאן רזא דיחודא”- שוב אנו רואים על הקשר ועל המיקום של האבות ומשה רבינו…בחברון. י. “בשגם הוא בשר”. כאן הקב”ה קצב את חייו של האדם ל 120. (120= שנותיו של משרע”ה).                            כידוע ,המלה “בשגם” מרמזת על משה:- “בשגם”=345= משה.                                                                           בשר= 502= הגילאים של 3 האבות:175+180+147 =502. אנו רואים קשר ישיר והדוק בין משה לאבות הקבורים במערת המכפלה   יא.באשר לשנת גילוי  הקבר או התגלותו של מרע”ה  הרי ש:- “…ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה”-ס”ת-תשע”ו  (הרב פיש) כלומר, בתוך הפסוק רמוז המועד/השנה בה יסתיים כיסויו ואז יוכל לקום ולצאת מהמערה בה הוא נימצא כיום “בית פעור”= 776 (עם הכולל והאותיות).  כלומר, כוחו של פעור יסתיים, ב”ה, בשנת תשע”ו.                                                   ואולי, “ולא ידע איש את קברתו“=ס”ת-תשעו+א(776+1)=תשע”ז ? רק “אז” פעור לא יוכל עוד לקטרג על עם ישראל, ולכן משה “יכול לעזוב”, הן את “מול בית פעור” והן את מערת המכפלה. ו-“אז” מרע”ה יכול להתגלות  ולגאול אותנו !!! יב. אולם יש רמז חזק ביותר : כתוב- “ולא ידע איש את קברתו עד  היום הזה”=1693.כאשר,”חמש שבע שבע שש”(5776=תשע”ו)=1692 !!! כלומר, בתשע”ו+1 יכול משה להתגלות (קברו) ולהופיע כגואל אחרון… יג. רמז נוסף-“לא תבא שם” (+כוללים)=777/ תשע”ז 4.ברור לי, כי פרוש זה, עפ”י רמזים בלבד אינו מספיק טוב ,ובודאי לא מול פסוק מפורש בתורה ומסורת של אלפי שנים מרבותינו… 5.אולם עתה לאחר כשנתיים מאז התגלו לי רמזים אלו קיבלתי (ב-תשע”ד מירון סיבוני הי”ו) מאמרים: א. “ילקוט ראובני”- (“וזאת הברכה”)- בו כתוב כי: “ה’ זוגות נקברו במערה ,ג’  נגלות ו-ב’ נסתרות. הגלויים הם אברהם ושרה יצחק ורבקה יעקב ולאה. והנסתרים הם אדם וחוה משה וצפורה. ואעפ”י שעל משה נאמר ויקבור אותו בגיא זהו למשל כי זה הפסוק מכחיש לזה שאומר ולא ידע איש את קבורתו. אלו ואלו דברי אלקים חיים.                                                                                                                                                           אמת שלא ידע איש את קבורתו אלא המלאכים והראייה כי מנגד תראה הארץ ושמה לא תבא בעצמך ,אלא יביאך בטהרך וזה למה ששם נקבר משה ע”י המלאכים. ועל אדם וחוה יש לכן ענין לזה בקבלה מדרבנן” (ספר ה”תמונה”). ב. מקורות נוספים -“ארצות החיים” הגר”ח פלאג’י שער ב’ אות טוב בשם הספה”ק “מגלה עמוקות” (פר’ ברכה) “שמשרע”ה נקבר במערת המכפלה”…  ועוד בשם החיד”א “לחם מן השמים”- “מערת שדה המכפלה- ר”ת משה  וגימ’ צפורה (עם הכולל)”.   ועוד- “וע”ע ס’ “ילקוט הפלאות” אות הא “הר העברים” שהביא בשם מקד”מ על הזה”ק:- “שיש מערה המקשרת בין המערה שבה נקבר משה רבינו ע”ה לבין מערת המכפלה”. ג.ובספר “שערי ארוכה” אות טית,(בכתבי רבי יעקב אביחצירא זצוק”ל שקיבלתי מידיד נעורים מאיר בן ישי הי”ו) כתוב כי “אדם ראשון, כוון שעשה תשובה, נשלם תיקונו ע”י אבות העולם ומשה רבינו, ע”ה.  והנה, מאחר שנקברו אבות העולם עם אדם הראשון במערת המכפלה, זה סימן מובהק וניראה לעיני כל דנתקבל לפני המקום ונתקן כראוי. וזה שכתוב:-“ותרם כראם קרני”-אותיות “תרם” עם הכולל גימ’ “אברהם יצחק יעקב” עם הכולל. כלומר,אלה אבות העולם הרימו קרני במה שהשלימו תקוני. ובמה נתפרסם הדבר הזה ונתגלה ? הוא במה שקברת אותם עמי במערת המכפלה”.   “ותרם כראם”  גימ’ “היא מערת המכפלה” עם הכולל.  “ק-רני ב-לתי ב-שמן ר-ענן”-ר”ת  “בקבר” . כלומר,מאחר שנקברו עמי במקום שנקברו, אני, בזה הכל מודים, דנתקבלתי ונתקנתי כראוי. ועוד, “בלתי בשמן ענן”- דהינו, השלמת לי השלמה גדולה ע”י רעיא מהימנא.   “שמן רענן” עם האותיות גימ’ “משה רועה נאמן”. ופרוש “בלתי” לשון בלילה בשמן , כמו שפרש רש”י ז”ל,ודהיינו , “עשית לי בלילה בשמן טובה ורעננה”. שהשלמת לי תקוני ע”י רועה נאמן, ובזה “ישנתי אז ינוח לי“.                                                                        * ובדברי רבי יעקב אבוחצירא זצוק”ל מצאתי רמז חדש וחזק מאוד:”ישנתי אז ינוח לי”=892=מערת המכפלה !!! ** תוספת חשובה ראייה מפסוק מפורש בפרשת וילך דברים לא’, טז’:-“ויאמר ה’ אל משה הנך שכב עם אבתיך וקם…”.אנו רואים פסוק מפורש שמשה שוכב עם האבות הקדושים במערת המכפלה בחברון/קרית ארבע !!!   שהרי בגי מול פעור לא שכבו אבותיו של משה ובכלל… :-וכמו שראינו אצל אברהם אבינו בפרשת “לך לך” פרק טו’, פסוק טו-“ואתה תבא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה”.וכידוע, אברהם ניקבר עם “אבותיו” במערת המכפלה עם אדם וחוה ואשתו שרה….. מי ייתן ומשה רבינו יתגלה כבר היום ויגאל אותנו “גאולת זכר”, גאולה שלמה בחן בחסד וברחמים רבים, אכי”ר.                                       ממני הקטון המצפה כל היום לישועה.                                                                                                                           כתב: ציון דוד סיבוני (עדכון מס’ 1-  אדר תשע”ג, עדכון מספר 5 ג’ אייר תשע”ה, עדכון מס’ 6- כב’ מנחם אב תשע”ו, עדכון 7- 10 תשרי תשע”ז). סלולרי:-052-8534502 ראו את המאמר הקודם

נהנה מהאתר? נא השתתף בהחזקתו

  • לתרומה תרומה חד פעמית או הוראת קבע בכרטיס אשראי, לחץ כאן

הרשם לרשימת התפוצה

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE