הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
מהי תורת הרמז ומה זה גימטריאות ? | בגאולה האחרונה יהיה תיקון גם לרשעים

מהי תורת הרמז ומה זה גימטריאות ? | בגאולה האחרונה יהיה תיקון גם לרשעים

מאת: ציון סיבוני
ט' מר חשון תשפ"א.
תורת הרמז
מהי תורת הרמז ומה זה גימטריאות ?
עקב אי הידיעה וההבנה במהות ובחשיבות תורת הרמז ובעיקר בגימטריאות, מובאים כאן , דברים על קצה המזלג לסבר את האוזן
כידוע, על תורתנו הקדושה יש אין סוף פירושים.
וזאת משום שהקב"ה הוא אינסופי, כך התורה, שהיא חכמתו, גם היא אינסופית.
ידוע שיש 70 פנים לתורה וגם בהם יש רבדים שונים ורבים
ואולם יש 4 רבדים עיקריים וחשובים המכונים – פרד"ס:-
פ – פשט.
ר – רמז
ד – דרש.
ס – סוד.
כמעט כולם יודעים ומכירים את ה"פשט" , ה"דרש" וה"סוד".
ואולם , "תורת הרמז" פחות מוכרת ולעיתים אף קצת מזולזלת , הן משום אי ידיעה והן משום חוסר הבנה בסיסית בה.
כמו כן, אין לה "תורה מסודרת" ואין לה ספרים שהם ספרי יסוד כפי שיש לנו ב-3 הרבדים האחרים של התורה
הגימטריאות הן פרק בתורת הרמז , פרק חשוב , אך הן לא הכל.
תורת הרמז לא מוגבלת לרובד מסויים של התורה והיא נמצאת בכל רובד וכוללת כל אחד מהרבדים הנ"ל !!!
מה כוללת תורת הרמז ?
צורת האותיות, חשבון האותיות (גימטריאות), תמורת האותיות(א"ת ב"ש, אל בם, אי"ק בכ"ר…), ראשי תיבות, סופי תיבות, נוטריקון, מילוי האותיות, אותיות לפני, אותיות אחרי, המספר מסתתר , נקוד האותיות , אור חוזר(למפרע) , הפיכת מספרים לאותיות, אותיות מנצפך, מיקום האותיות , גימטריה קטנה, גימטריה גדולה וכו'…
תורת הרמז היא כה גבוהה עד ש"הזוהר הקדוש" משוה אותה לסוד ואף מכנה אותה "ראייה"(במקום רמז ) , כמו בזהר שם כתוב :-"תא חזי"(בוא וראה).
תורת הרמז היא התורה המתגלה לציבור הרחב ממש לפני התגלות משיח בבחינת "ויקבר אתו בגי"(בגימטריה) שהוא בסוד ובבחינת "כל גיא ינשא"- שתורת הרמז תתנשא בקרוב מעל שאר הרבדים
מקורות חשובים המאירים על תורת הרמז והגימטריאות:'
"זהר חדש"- "גימטריאות וחשבון וכ'ו…משם נכנס האדם לדעת מעלה".
"הרמב"ם"-(באגרת לחכמי פרובנס):-
"דעו רבותי , שאין ראוי לנו להאמין , אלא באחד משלושה דברים-הראשון שתהיה עליו ראייה ברורה מדעתו של אדם, כגון חכמת החשבון גימטריאות והתקופות…"
"הרמ"ק" – בספרו "פרדס רמונים":- "ידיעת סודות תורתנו הקדושה הוא על ידי הצרופים, גימטריאות, התמורות , ראשי התיבות, סופי התיבות, תוכי התיבות, ראשי הפסוקים, סופי הפסוקים, דילוג אותיות וצרוף אותיות"
"הגר"א"-"רמז הוא פתח שער הסודות".
"רמב"ן"-ב"מאמר הגאולה" מרחיב ומחשיב את מעלת הגימטריאות והרמזים שיוצאים מהפסוקים שבתורה.
"הגר"א"-על הפסוק כל "גיא ינשא"- "שלעתיד לבוא תתנשא ותתרומם עוד יותר תורת הרמז".
וכן מצינו ב"זהר" (תקו"ז קכ):- "כל גיא ינשא", אלו גימטריאות פרפראות לחכמה"
ובספר "פענח רזא" על הכתוב בדברים :-
"כי לא דבר רק הוא מכם" הוא כותב ש:-
"כי לא דבר רק הוא מכם"= 679= גימטריאות !!!
שאין דבר שהוא ריק מהתורה ,ותמיד תוכל למצוא ולחדש בה על דרך הרמז והסוד
בשיחות מוהר"ן(אות רג) אמר:-"התורה שלי גבוהה מאוד , ובכל מקום שאני משתמש עם צירופי אותיות , דהיינו הראשי התיבות, סופי התיבות, וצירופים, היא גדולה ביותר".
"המאירי" (אבות):- "לאחר שישלים עצמו בחכמת התלמוד, יתחיל בחכמת האחדות . והמבוא להם הם תקופות ומזלות גימטריאות ומהן יבוא לטבעיות ולאלהות"
"רבינו בחיי"-"תקופות וגימטריאות מעוררות את הכח השכלי ומביאים אותו להרבות בידיעה האלוהית".
"החתם סופר"(תורת משה דרוש לי טבת) – "אל גנת אגוז ירדתי".
"גנת"-ר"ת-גימטריה, נוטריקון, תמורה .
ועל כן, יש באגוז ד' קליפות:-העליונה רע ומר, ואיננו ראוי אלא לצביעה, והיא קליפת החכמה היונית , רע ומר ואינו אלא צבוע. קליפה שניה- המשמרת את הפרי היא פרוש הפשוט שאין מקרא יוצא מפשוטו, והוא משמר תוכו ועל ידו מטלטלים את הפרי.
והקליפה הדקה הנאכלת עם הפרי היא כל דרשות חז"ל להוציא מהם עקרי המצוות דינים ומשפטים על דרך הפשוט.
ועיקר המאכל הוא מעשה מרכבה וסודות המצוות והיינו "גנת אגוז". האור הגנוז רמוז בו.
גנת=453=מלך המשיח. שבימיו כל "גיא ינשא", ותתנשא ותתעלה תורת הרמז.
ראו דברים מדהימים ואפילו מפחידים מאוד:-
"זהר חדש"(תשט"ז קטז)-"כל מי שלא יודע גימטריאות וחשבונות, עתיד לרדת לשאול, כמו שבארוה במדרש "כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה"
"המתוק מדבש"- "שהגימטריאות מייחדות קוב"ה ושכינתיה, ומי שאינו מייחדם עלול להיכשל בעבירות שמורידות אותו לשאול".
"הזהר הקדוש"- (בראשית מו) -"כל החשבונות בסיהרא". כלומר, כל החשבונות בלבנה, שהיא בבחינת השכינה בגלותה , ולכן כל החישובים הם ע"מ להביא למילואה ותיקונה.
זהר (פנחס רכ ) – חשבון זה הוא עולם התלוי בדיבור". כי עקר ההתבודדות הוא חשבון הנפש- לחשב חשבונו של עולם , לקשר הכל לאחד לתכלית -"נשגב שמו לבדו" וע"י כך לבטל את הרע שפירושו הריחוק מאחד(למו"מ נא).
ובהתבודדות מגיעים את בבחינת והמה בקשו חשבונות רבים", כי תפקידנו להפוך הכל לחשבון אחד בפה בלב ובנשמה- ככתוב "שמע ישראל…ה' אחד"
"תורת הגימטריאות"
*ובברייתא הנדפסת
בסוף "מסכת אבות"- מפורטות שם 32 מידות שהתורה נדרשת בהן , והמידה ה-29 היא "הגימטריא". ובאריכות רבה מפורט במדרש רבה (קורח פרשה יח סימן כא).
ו"בפרקי אבות" בסוף פרק ג' כתוב:-"רבי אליעזר בן חסמא אומר קנין ופתחי נידה , הן גופי הלכות. תקופות וגימטריאות , פרפראות לחכמה
מכאן , כנראה, נובעות התפיסה והטעות הגדולה באשר למעמדן ומקומם של הגימטריאות וזאת עקב , כך נראה לי, המילים "פרפראות לחכמה"….
ואולם , וכפי שכבר אמרו שאם "קנין ופתחי נידה הן הן "גופי" ההלכות , הרי ש"תקופות וגימטריאות" שהן "פרפראות לחכמה" -הרי הן הן "הנשמה" של הגוף והן העיקר
"סוד גימטריאות" – שעל ידן נעשים עיניים לשכינה" ,"שהיא עולמתא שפירתא דלית לה עיינין"(זהר משפטים צה) , היינו שמקבלת הארת החכמה הנקראת עיניים-ואז ממלאות בשפע להשפיע לעולמות ביש"ע שזה סוד הפסוק "עינייך ברכות בחשבון על שער בת רבים", היינו לתקן את "חשבונות רבים", לקשר הכל לאחד שזו עיקר החכמה .
ולכן,
"חכם" =68="הכל אחד"=חיים
ובגימטריה גדולה "חיים"=628=אורייתא
אותיות מנצפך
אלו 5 האותיות הסופיות/הכפולות אשר יכולות לקבל ערך גימטרי שונה מהאותיות הרגילות שלהן:-
לאחר האות האחרונה ת'(=400) מתווספת האותיות הסופיות:-
ך=500.
ם=600.
ן=700.
ף=800.
ץ=900.
אות גדולה/רבתי
האותיות הגדולות בתורה מקבלות ערך של אלפים:-
א' רבתי=1000.
ב' רבתי=2000.
ג' רבתי=3000….
"הוספת הכולל"
ועניין הוספת המילה("הכולל") לחישוב הרגיל הוא סוד גדול, כי הנה הכולל הוא בחינת "שער החמישים" הכולל את כל מ"ט השערים("ערבי נחל נח"ל) , כי משה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו (שבת פז)-היינו בחינת הוספת מספר 1 לכולל, שזהו הכח של הצדיקים הגדולים…."
וזה בבחינת "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון" אלו המושלים ביצרם. כי "חשבון עיר סיחון", היינו שיחה והתבודדות , בבחינת חשבונות וגימטריאות….
הערה:-
הכולל"=91=הויה אד-ני
מדוע , לכאורה , ישנה גישה מזלזלת כלפי תורת הרמז ובדגש על גימטריאות ?
פרוש הגר"א על הזהר(פקודי רנה)- "קליפה ירוקה פישון פשט, ובה אין צריך הכאה. וכד מטו לקליפה תנינא, דאיהי תקיפא רמז -בהו, שם "כל הולך על גחון", "ולא ידע איש את קברתו", ושם האי נחש קשור לון". רואים שעל תורת הרמז יש נחש חזק ותקיף והיא שייכת לנהר הגיחון , שורש הנחש שנקרא גחון.
והאותיות שלפני "נחש" הן "רמז" ואותיות שלאחר "נחש" הן "סטת" :
מ נ ס
ז ח ט
ר ש ת
__ _ _
247 358 469
סה"כ=1074=שיר השירים .
עליו נאמר שהוא קודש קודשים.
והמספר המסתתר בין אותיות המילה "גימטריאות" הוא 858 המניין "קדש קדשים"
נחבר אותיות לפני ואותיות אחרי כך:-
247+469=716.
פעמיים נחש=716
(358×2=716)
כלומר, סה"כ יש לנו 3 פעמים נחש עם המילה נחש !!!
ומשום ש:- נחש=358=משיח , הרי שזהו "נחש תקיפא" היושב על תורת הרמז
וכן המילה "גימטריה" לפי חשבון מיקום האותיות, המניין 70=סוד.
ואותיות "רז"(סוד) נמצאות במילה "רמז" והאות מ' רומזת על "משיח" הכלוא ע"י ה"נחש".
רז=207=אור. הוא אורו של מלך המשיח המופיע כבר בראשית הבריאה.
ולכל מי שרוצה להעמיק שיקרא את ספר "תורת הרמז" של הרב יקותיאל פיש("סוד החשמל") ו/או את ספריו של הרב שמואל יניב תלמידו של הרה"ג הרב יצחק גינזבורג שליטא וכמובן את כתבי הרב גינזבורג.
תורת הרמז היא התורה שמתגלה ונחשפת לפני ביאת המשיח ובזמן התגלותו היא תתנשא ותתרומם לעיני כל ובקרוב מאוד , אכי"ר.
ע"מ לזרז את ביאת המשיח עלינו לבקש ולדרוש את:-
מלכות ה"
מלכות בית דוד- משיח.
בניין בית המקדש השלישי
וחזרה בתשובה ומאהבה של כל אחד מעם ישראל אלהינו שבשמים
רק משיח יפסיק את המגפה ואת הפירוד ושנאת החינם
משיח-ר"ת-משיח יבטל שנאת חינם
משיח-ר"ת-משיח שיבוא יביא חיסון.
?ציון דוד סיבוני?

***

בגאולה האחרונה יהיה תיקון גם לרשעים ולא ידח ממנו.
שמעו את ההודעה המצורפת בתוספת מקורות
מאת: הרב בצלאל גנז

השאר תגובה