הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
המכתב המצמרר שכתב מרן רבנו יעקב אדלשטיין זצוק"ל סמוך לעלייתו בסערה השמימה

המכתב המצמרר שכתב מרן רבנו יעקב אדלשטיין זצוק"ל סמוך לעלייתו בסערה השמימה

 

מאת הרב יפונה עם ישראל באבל כבד עם הסתלקותו של מרן ציס"ע עמוד התורה והתפילה בדורנו רבנו יעקב אדלשטיין זצוקלל"ה אשר עזב אותנו לאנחות ועלה בסערה השמימה וכידוע במשך השנה האחרונה לחייו מרן זצוק"ל איבד את כח הדיבור והיה מעלה על הכתב את דבריו וביום האחרון לחייו כתב מכתב נורא עם רמזים שאנו נמצאים בזמן של סכנה גדולה ולאחר עיון רב במכתב נראה לכאורה מהדברים שכתב שרומז על כך שאנו נמצאים כרגע בזמן של מלחמת גוג ומגוג וקרובים מאד לזמן של הגאולה השלימה וכך סיפר לי אחד ממקורביו שביום הפטירה קיבל טלפון שמרן זצוק"ל קורא לו וכשהגיע נתן לו מרן זצ"ל שני פתקים שעליהם כתב מרן כך "יעמוד מיכאל וזו עת צרה גדולה, נחמתני, שועל יוצא – בוכים ור"ע משחק? לעיין היטב בעמוד האחרון של מסכת מכות ולעשות הדרן השי"ת ישמור שתעבור הסכנה ע"כ. והמשיך וסיפר מקורבו שקרא את המכתב וכרצונו התחילו ללמוד את העמוד האחרון של מסכת מכות ואח"כ אמר את ההדרן (יש לציין שלמדו רק את העמוד האחרון של המסכת ועל העמוד האחרון אמר הדרן?? וכידוע הדרן אומרים רק בסיום מסכת) ואח"כ יצאתי מחדרו ואז באה הרבנית שתחי' מהחדר ומספרת שהרב לא מרגיש טוב ואז כידוע הרב התמוטט באופן פתאומי וכידוע ניסו להצילו אבל נגזרה הגזרה ואז הייתה הפטירה וסיפר לי אותו מקורב שהרב עסק בזמן האחרון לחייו במסכת ב"מ ולא עסק במסכת מכות והמכתב עצמו סתום בעיניו ולא הבין מה הרב רוצה לומר בדברים שכתב יעמוד מיכאל וזו את צרה גדולה ולמה הרב ביקש ללמוד פתאום את העמוד האחרון של מסכת מכות ששם מדובר בנבואת הנביאים על חורבן בית המקדש וכן בנבואת זכריה על הגאולה העתידה. ואני כותב השורות אמרתי לו שיש לי הסבר לכאורה מה עומד מאחורי המכתב הזה ומה רמז הרב בדברים שכתב בתחילת המכתב הרב כתב את המילים "יעמוד מיכאל וזו עת צרה גדולה" ואמרתי לו שמילים אלו כתובים בדניאל פי"ב וכך כתוב שם "בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך והייתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא" וכו' ושם דניאל מדבר על הזמן של מלחמת גוג ומגוג ואז יעמוד מיכאל לבקש רחמים על בני ישראל ותהיה עת צרה שלא הייתה מעולם רח"ל והדברים הנ"ל שכתב הרב בתחילת המכתב מתאימים בדיוק לפסוק הנ"ל ומה שכתב הרב בהמשך אלו חלק מהדברים שכתובים בעמוד האחרון של מסכת מכות ששם מובא המעשה בר"ע וחבריו שראו שועל יוצא מהר הבית והם בכו שראו דבר כזה ור"ע היה משחק ור"ע הסביר את עצמו שאם אנו רואים את הנבואות הרעות שמתקיימות סימן שגם הנבואות הטובות על הגאולה יתקיימו (יעויין שם בכל המעשה) והרב כתב לעיין היטב בגמ' זו לרמוז שלמרות שהוא ראה שאנו בזמן סכנה גדולה של מלחמת גוג ומגוג אבל כמו באותו מעשה שר"ע ראה בדבר נורא ששועל יוצא ממקום המקדש סימן לנחמה ולגאולה העתידה כן עכשיו שאנו בזמן סכנה גדולה ומלחמת גוג ומגוג אבל זה סימן בשבילנו שאנו קרובים מאד לגאולה השלימה ולביאת משיח צדקנו והוספתי לו שהדברים האלה מתאימים להפליא עם מה שידוע לנו שמרן החפץ חיים זיע"א כתב הרבה פעמים בספריו שאנו נמצאים בתקופת עקבתא דמשיחא דהיינו סוף הגלות לפני ביאת המשיח וכן ידוע גם שמרן החפץ חיים שכידוע ראה למרחוק וכל דבריו התקיימו אמר בסיום מלחמת העולם הראשונה ע"פ דברי חז"ל שמלחמת גוג ומגוג תתחלק לשלושה חלקים שממלחמת העולם הראשונה התחיל התהליך של מלחמת גוג ומגוג ועיין בספר לב אליהו מהמשגיח רבי אליהו לופיאן זצוק"ל בסוף פרשת יתרו ששם מובא שהח"ח אמר בסיום מלחמת העולם הראשונה שמלחמה זו הייתה החלק הראשון של גוג ומגוג ובעוד 25 שנה בערך יהיה החלק השני וידוע שבערך 25 שנה אחרי מלחמת העולם הראשונה פרצה השואה הנוראה שהיא הייתה החלק השני של גוג ומגוג ובשנים אלו העולם נמצא במצב של מלחמות גדולות. בהרבה ממדינות של בני ישמעאל כגון עיראק סוריה לוב תימן וידוע שאותו ארגון שנקרא דעא"ש מעורר מלחמות גדולות שם ומידי פעם עושה פיגועים בהרבה מדינות בעולם וארה"ב ורוסיה ועוד מדינות בעולם הקימו קואליציה ומתערבים מאד במלחמות הגדולות שיש במדינות הנ"ל ומנסים להכניע את אותם אירגוני הטרור שמנסים להשתלט על אותם מדינות והמלבי"ם כותב בכמה מקומות שבמלחמת גוג ומגוג תהיה מלחמה בין בני ישמעאל (הערבים וכל אירגוני הטרור) לבין הנוצרים (אמריקה רוסיה וכו') וא"כ לפי כל הנ"ל וע"פ דברי מרן החפץ חיים זיע"א אנו נמצאים כבר בחלק השלישי של גוג ומגוג וקרובים מאד לביאת משיח צדקנו וכידוע בזמן מלחמת גוג ומגוג אומות העולם יהרגו איש את רעהו והדברים האלו כבר קורים בעולם ממלחמת העולם הראשונה שהיא הייתה החלק הראשון של גוג ומגוג ובסוף יתאחדו כל אומות העולם וינסו להילחם נגד עם ישראל ותהיה מלחמה גדולה גם בארץ ישראל ומכיוון שאנו בחלק השלישי של גוג ומגוג אנו קרובים מאד לזמן הזה ואני הקטן לא צריך לכתוב על גדולתו הנוראה של הרב זצ"ל ומה שניתן להבין שהוא ראה ברוח קודשו את הדברים הנ"ל והחליט לכותבם שאנו נדע את הדברים ונתחזק ונשוב בתשובה ויש להוסיף שכתוב בזוהר פרשת ויחי דף רי"ח ע"ב כך בשעה שאדם הולך למות והדין שורה עליו לצאת מן העולם נתווסף עליו רוח העליון בשיעור גדול ומה שלא היה לו מימיו וכו' והוא רואה מה שלא זכה לראות מימיו והוא משום הרוח שנתווסף בו וכשנתווסף בו הרוח והוא רואה אז יוצא מהעולם הזה וכו' וכן כותב הר"ש משאנץ (על התורת כהנים) לפני המיתה כאשר הנשמה יוצאת מתוך הגוף ניתן לה הרשות להביט ולראות במדור העליון וכו' ובאותה שעה שורה רוח הקודש עליה ומגלים לה את העתידות וכתוב בספרים הקדושים ששלושים יום לפני הפטירה הנשמה נפרדת מהגוף פרידה חלקית וברגעים האחרונים לפני הפטירה הנשמה נפרדת מהאברים באופן מלא וסופי וכידוע הרב כתב את המכתב בשעה האחרונה לחייו וא"כ מצבו היה נקרא שהנשמה היתה בתהליך היציאה מהגוף וזה לא תהליך פתאומי שבפטירה הנשמה יוצאת מהגוף אלא זה תהליך שמתחיל מ30 יום לפני הפטירה. וכך נראה לפרש את המכתב שכתב מרן זצ"ל בשעה האחרונה לחייו. וא"כ אנו צריכים בתקופה זו לאחוז בדרכי התשובה שכל אחד יכול לשוב אל ה' ובורא עולם מחכה לנו תמיד שנשוב בתשובה וידוע שלש עיקרי התשובה שהם מעכבים והם חרטה על חטאיו והווידוי וקבלה להבא להטיב את דרכיו ולקחת קבלה קטנה שיעמוד בה כל הזמן וזה סדר התשובה שכל אחד יכול לעשות (וכמובן שיש הרבה להאריך בזה וזה רק עיקרי הדברים בקיצור רב) ולכאורה זה מה שמוטל עלינו לעשות בתקופה זו וידוע מאמר חז"ל שהקב"ה אומר לעם ישראל פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם ואדם שאוחז בדרכי תשובה ורוצה להיטיב את דרכיו ומקבל על עצמו קבלה קטנה לחיזוק מכאן ואילך הוא כבר פתח פתח קטן והבא להיטהר מסייעין אותו ויה"ר שנזכה לראות בקרוב ממש בשוב ה' לציון ברחמים גדולים.
ניתן לשמוע שיעורים המיוסדים על הקבלה הנ"ל ממרן החפץ חיים זיע"א
בקו טלפון

 077-226-34-18
079-579-35-70

השאר תגובה