הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
ימות המשיח: "לכל אחד מישראל יהיו אלפיים ושמונה מאות עבדים"

ימות המשיח: "לכל אחד מישראל יהיו אלפיים ושמונה מאות עבדים"

בימות המשיח ישרור בעולם שפע של טובה. הבריאה כולה תזדכך כדי שיוכלו ישראל לשקוד על התורה ללא טרדות

על פי המובא במסכת ברכות (דף ל"ד) בימות המשיח תישאר הנהגת העולם על פי דרך הטבע, לא יתחוללו ניסים ונפלאות, ולא יתחדשו דברים אשר לא היו מאז ומעולם, אלא עולם כמנהגו נוהג ואין כל חדש תחת השמש.

עם זאת, המהר"ל מבאר כי תהיה חריגה נפלאה מטבעה, ממצבה, מצורתה, מאופייה וממהלכה העכשווי של הבריאה ומכל אשר שוכן בתוכה, דומם, צומח, חי, מדבר וישראל.

הבריאה כולה תזדכך כדי שישראל יוכלו לשקוד על התורה: באותו הזמן לא תהיינה מלחמות אלא השלום ישכון לבטח.[1] לא יהיה רעב ולא מחסור: שפע של טובה יציף את העולם, וכל המעדנים יהיו מצויים כעפר.[2] ועל אותם הימים נאמר: "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ".[3]

כמו כן מובטח כי: "עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות",[4] "עתידה ארץ ישראל שתוציא פת אפויה וכתונת פסים",[5] "עתידה חיטה שתתמר כדקל ועולה בראש ההרים, והקב"ה מביא רוח מבית גנזיו, ומנשבה עליה, ומשרה את סלתה, ואדם יוצא לשדה ומביא פיסת ידו וממנה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו",[6] "עתידה חיטה שתהיה כשתי כליות של שור הגדול".[7]

מדרש נוסף מתאר אף הוא את שפע הטובה שתהיה בעולם: "בימות המשיח עתיד הקב"ה לשית נהרות נהרות של יין, נהרות נהרות של שמן, נהרות נהרות של דבש, נהרות נהרות של מעדנים, נהרות נהרות של ממתקים, נהרות נהרות של אפרסמון טהור, וכל ההרים מנטפים עסיס, וכל הגבעות דבש וחלב".[8]

מדרש אחר מתאר את האבנים הטובות והמרגליות שתתמלא ירושלים: "בעולם הזה אדם חייב לחברו – הולכים אצל דיין, פעמים שהוא עושה שלום ביניהם ופעמים שאינו עושה שלום ביניהם, אבל בימות המשיח – אדם חייב לחברו והוא אומר לו בוא ונלך ונדון לפני מלך המשיח, כיון שמגיעים לגבול ירושלים, מוצאין אותו שהוא מלא אבנים טובות ומרגליות, ונוטל אבן טובה אחת ונותנה לו – ואומר לו: כלום אני חייב לך יותר מדמים של זו".[9] עוד מובא כי "באותם הימים לא יהא נצרך אדם לא לאור החמה ביום ולא לאור הלבנה בלילה, אלא העבים מאירים – יהיו יודעים ששקעה החמה, הלבינו – יהיו יודעים שזרחה החמה, מסתכל בחבית ויודע מה שבתוכה, בקדירה ויודע מה שבתוכה, מפני ענן שכינה שיהיה ביניהם".[10]

בילקוט שמעוני מתואר כבודם של עם ישראל באותם ימים, כיוון שכל אומות העולם יגיעו ויתחננו להיות עבדים לישראל, עד כדי כך שלכל אחד מישראל יהיו אלפיים ושמונה מאות עבדים.[11]

יהי רצון שנזכה בקרוב לימות המשיח, להתענג על ה' ולעשות את רצונו.


[1] רבי משה בן מימון (הרמב"ם), (תש"ס), משנה תורה, ירושלים-בני ברק: שבתי פרנקל, הלכות תשובה יא, ד

[2] שם ט, ב

[3] ישעיה יא, ו

[4] כתובות קיא, ע"ב

[5] ספורנו בראשית ג, כא

[6] שם

[7] שם

[8] מדרש אלפא ביתא ו

[9] פסיקתא רבה א, ג”

[10] מדרש שוחר טוב מזמור עג

[11] ילקוט שמעוני רמז תצט

השאר תגובה