הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
ירח אדום בפסח ובסוכות – מרמז על קיום הנבואה ביואל "השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום ה' הגדול" Dateline Israel : Signs in the Heavens of a Four Blood Moon Tetrad in 2014 and 2015 (Oct 16, 2013)

ירח אדום בפסח ובסוכות – מרמז על קיום הנבואה ביואל "השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום ה' הגדול" Dateline Israel : Signs in the Heavens of a Four Blood Moon Tetrad in 2014 and 2015 (Oct 16, 2013)

הנביא יואל: "השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום ה' הגדול והנורא" ● ליקוי ירח אדום בערב סוכות י"ד בתשרי / 8.10.14 זהו הליקוי השני בסדרת ארבעת ליקויי ירח אדומים בתוך שנה וחצי! הליקוי הקודם היה ביום ראשון של פסח ט"ו ניסן, 15.4.14 (בליקוי הירח) צבע הירח היה: אדום! ● בשנה וחצי הקרובות יהיו ארבעה פעמים בהם הירח יהיה אדום: ראו מה קרה לעם ישראל בפעמים הקודמות בהן הירח נצבע באדום!…


הנביא יואל מתאר את יום ה' הגדול והנורא שבו:

א) הרבה אנשים יראו בחלומות ארועים הקשורים לגאולה.

ב) לפני גילוי המשיח: הירח יהפך לדם, בצבע אדום!…

א} והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו: {ב} וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי: {ג} ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן: {ד} השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום ה' הגדול והנורא: {ה} והיה כל אשר יקרא בשם ה' ימלט כי בהר ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר ה' ובשרידים אשר ה' קרא: (יואל, ג')

ה' מודיע כבר בראשית הבריאה: מאורות הרקיע (כוכבים, שמש וירח) ישמשו לכם כאותות (סימנים) ולקביעת המועדים!

ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים

(בראשית, א')


החל מיום ראשון של פסח השנה
 ולאורך השנה וחצי הקרובות, יהיו ארבעה ליקויי ירח בהן צבעו: אדום! רש"י מסביר: והיו לאתתכשהמאורות לוקין סימן רע הוא לעולם, שנאמר (ירמיה יב) מאותות השמים אל תחתו, בעשותכם רצון הקדוש ברוך הוא אין אתם צריכין לדאג מן הפרענות

שימו לב שימים אלו נופלים בלוח העברי בימים מיוחדים ובעלי משמעות:

blood-moons

א) ליקוי לבנה אדומה ביום ראשון של פסח ט"ו ניסן ה'תשע"ד, 15.4.2014

יום ראשון של פסח: חג הגאולה!

בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל!

ב) ליקוי לבנה אדומה שני בערב חג סוכות – י"ד תשרי ה'תשע"ה, 8.10.14

בין מלחמת גוג ומגוג לבין חג הסוכות יש קשר גדול: (גם ההפטרה בחג היא על נבואות גוג ומגוג)

ג) ליקוי לבנה אדומה שלישי ביום ראשון של פסח ט"ו ניסן ה'תשע"ה, 4.4.2015

יום ראשון של פסח, חג הגאולה!

בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל!

ד) ליקוי לבנה אדומה רביעי בחג סוכות – ט"ו תשרי ה'תשע"ו, 28.9.2015

ביום הראשון של חג הסוכות, הקשור לגוג ומגוג!

זה יהיה ליקוי כאשר הירח במצב " Super Moon ": הירח שנע במסלול אליפטי סביב כדור הארץ, יהיה במרחק הקרוב ביותר לכדור הארץ ויראה לכן גדול מהרגיל! נדיר!

ביום ט"ו בניסן בשנת ב'יח לבריאת העולם (1743 לפנה"ס) כרת ה' ברית עם אברהם ואמר לו את עתיד העם היהודי והבטיח לזרעו אחריו את ארץ הקודש לאחוזת עולם.

ה' גילה לאברהם על גלות מצרים, ממנה יצאו ברכוש גדול.

{א} אחר הדברים האלה היה דבר ה' אל אברם במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד: {ב} ויאמר אברם אד-ני ה' מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר: {ג} ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורש אתי: {ד} והנה דבר ה' אליו לאמר לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך: {ה} ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך: {ו} והאמן ב-ה' ויחשבה לו צדקה: {ז} ויאמר אליו אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה: {ח} ויאמר אד-ני ה' במה אדע כי אירשנה: {ט} ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל: {י} ויקח לו את כל אלה ויבתר אתם בתוך ויתן איש בתרו לקראת רעהו ואת הצפר לא בתר: {יא} וירד העיט על הפגרים וישב אתם אברם: {יב} ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו: {יג} ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה: {יד} וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש גדול: {טו} ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה: {טז} ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמרי עד הנה: {יז} ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה: {יח} ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת…

(בראשית, ט"ו)

סרטונים באנגלית

א) בשנים 1494 – 1493: גירוש יהודי ספרד (1492), וגם גילוי אמריקה.* לאורך 500 השנים האחרונות היו רק 3 מצבים דומים של ארבעה ליקויי לבנה אדומים והם נפלו בתאריכים משמעותיים בלוח השנה העברי:

ב) בשנים 1950 – 1949: סמוך לקום המדינה ומלחמת השחרור…

ג) בשנים 1968 – 1967: במלחמת ששת הימים כאשר ישראל שחררה אתירושלים וזכתה כמו גם בקום המדינה – בשטחים וניצחון, למרות האיום שהופיע בתחילה!

* מובא בזוהר הקדוש "שהלבנה נלקה בימי מילואה, סימן רע לישראל"

זוהר פר' כי תצא, דף רפ"א

מסקנה מתבקשת:

מדינת ישראל עומדת עתה בתקופה הרת גורל מבחינה ביטחונית, תקופה של שינוי משמעותי!

שינוי בסדר גודל של ארועים כמו – קום המדינה, מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים!

בפועל, אנו לפני ארוע דרמטי פי כמה: גילוי המשיח וגאולה לעולם!

 שימו לב שבשנים האחרונות יש הגדלה משמעותית ביותר בכמות רעידות האדמה החזקות – המגה רעידות!

שימו לב שבשנים האחרונות "משוגרים" לעבר כדור הארץ אסטרואידים, כמו זה שהתפוצץ מעל רוסיה בעוצמה של כמה פצצות אטום!…

 

הירח האדום מרמז על המשיח שיגיע בלבוש אדום "מאדום"!…

{א} מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה זה הדור בלבושו צעה ברב כחו אני מדבר בצדקה רב להושיע: {ב} מדוע אדם ללבושך ובגדיך כדרך בגת: {ג} פורה דרכתי לבדי ומעמים אין איש אתי ואדרכם באפי וארמסם בחמתי ויז נצחם על בגדי וכל מלבושי אגאלתי: {ד} כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה: {ה} ואביט ואין עזר ואשתומם ואין סומך ותושע לי זרעי וחמתי היא סמכתני: {ו} ואבוס עמים באפי ואשכרם בחמתי ואוריד לארץ נצחם…

(ישעיהו, ס"ג)


92 מיליון קילומטרים!…
מעניין שערב פסח השנה, כוכב מאדים שמייצג את מידת הדין, שפיכות דמים ומלחמות, יגיע למרחק הקרוב ביותר (במסלולו האליפטי) לכדור הארץ:

אל תשכחו מה אמר הרבי מלובביץ לגאולה כהן לפני עשרות שנים:

במלחמת ששת הימים ישראל לא שיחררה את ירושלים מרצון, מתחושת גאולה ומכל הלב…

שחרור ירושלים נעשה בכפיה, אחרי שהירדנים ירו לשטח ישראל מהצד הירושלמי שהיה ברשותם… וישראל נאלצה להגיב…

לכן, אמר הרבי מלובביץ באופן מדהים: נצטרך שוב! פעם נוספת: להלחם על ירושלים ולשחרר אותה ולזכות בה – בפעולה מכל הלב!…

* עם ישראל מיוצג על ידי: הירח!…

הגויים מיוצגים: על ידי השמש…

[widgetkit id=2493]

3 Comments

  1. אור

    כשתראה קואליציה של מדינות, של כל אומות העולם, יוצאים למלחמה, דע שהסוף קרוב. דע שאנו קרובים למלחמת גוג ומגוג. ומה אנחנו רואים היום?? קואליציה של כל מדינות העולם נגד ארגון הטרור דעאש. מדובר בבשורה גדולה לעם ישראל. כל מה שנשאר עכשיו זה לחכות שהם יתהפכו נגדנו. מלחמת גוג ומגוג כבר התחילה.

השאר תגובה