הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
רשימת גימטריות כללית

רשימת גימטריות כללית

קובץ אקסל משותף מתעדכן אונליין לטובת הכלל – המעוניין לצרף את מאגר הגימטריות שלו לכאן ולהצטרף כעורך נא שלח לנו הודעה להורדת תוכנת הגימטריות הטובה בעולם לחץ כאן מדברי הרמ”ק בספרו פרדס רימונים ל: ידיעת סודות תורתנו הק’ הוא ע”י הצרופים והגימטריאות והתמורות וראשי תיבות וסופי תיבות ותוכי תיבות וראשי פסוקים וסופי פסוקים ודלוג אותיות וצרוף אותיות. ועניינים אלו נשגבים ונעלמים וסודם נשגבה ואין בנו כח להשיגם לרוב העלמם כי יתחלפו על פי דרכים אלו לאין סוף ולאין תכלית. ועל זה נאמר ארוכה מארץ מדה וגו’. וענינים אלו אנו מקוים שיתגלו אחר התחיה אחר העכול החומר העכור ואחר שיצרף הגוף הנגוף וישאר הצורה בחפץ יוצרה

רשימה חלקית ובסיסית

358 גאולה קרובה
358 יבא שילה
358 משיח
358 נחש
396 דויד בן ישי
396 הישועה
424 האחדות
424 יה-וה יקומ בעמלק
424 משיח בן דוד
424 מעבר יבק
433 יוד בטבת
433 יום שבן דוד בא בו
434 אהבת יהוה
434 משיח בן דויד
444 מקדש
477 מ מק מקו מקוה
541 הגואל יבוא בעתה
541 ישראל
586 ירושלם
586 שופר
586 שנה הבאה עלינו לטובה
589 מגדלי התאומים
589 משכב זכר
644 מלכות נצח
644 פייסבוק יקרוס
718 ודוד עבדי נשיא להם לעולם
718 מלך המשיח הנבחר
718 עני ורוכב על חמור
718 ובעת ההיא ימלט עמך
718 התשובה
718 אֲדֹנָי עַל יְמִינְךָ מָחַץ בְּיוֹם אַפּוֹ מְלָכִים
775 עת קץ הימין
776 אחרית הימים אליהו
776 אלהי אברהם אלהי יצחק אלהי יעקב
776 בטחו בהויה עדי עד כי ביה יהוה צור עולמים
776 ביאת המשיח
776 ביום ההוא י טבת
776 גאל אחרון בעתה
776 הגואל יבוא עני ורכב על חמור
776 ההסכם הרע עם אירן
776 המלכות האחרונה
776 המשיח בטבת
776 וּמַמְלַכְתְּךָ עַד עוֹלָם
776 למעני למעני אעשה
776 מלכות דויד לעולם ועד
776 צריך משיח דחוף
776 רות נעמי
776 אובאמה פצצת האטום
776 שובו אלי ואשובה אליכם
776 תרום ימינך
776 תשכון
776 תשמח בי-ה-ו-ה
776 סוד הגאולה (מילוי ללא מילה)
776 שלמות
776 זרע העמלק ימחה מהעולם
776 קץ ישטטו רבים
776 מקווה (משולש) בריבוע = 477 = בעתה
776 לא זכו עני רוכב על חמור
776 המק בשרו והוא עומד על רגליו
776 העם לא יכרת (זכריה י)
776 הַיְשׁוּעָה הַשְּׁלֵמָה
776 ישראל לא חטא מעולם (כיון שבזמן הגאולה יזכו כל עם ישראל לתשובה מאהבה ויהפכו את כל העונות לזכויות, ויתברר שלא חטאו מעולם)
776 תמשלו
776 למוד זהר יביא ויטה לנו גאולה ברחמים
776 נחש קדמוני רזא
776 בני עמלק ערב רב (לומר שמחייתם תתקים בשנת תשעו)
781 הושיע יה-וה משיחו
781 התשע”ו
781 ישראל עמלק
781 משיח בי’ טבת
781 תורה מסיני
781 י-ה-ו-ה יחזיר מלכות דויד
781 עמלק ישראל
781 עמיר מחכה למשיח
781 האסיר יגאל מחכה למשיח
781 וידעו העם הזה כי אתה יהוה האלהים
781 תאריך גאלה פלא
800 עמלק אויב ישראל
800 שנת הגאולה
849 ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה
849 בן דוד בהתשעו
861 יבוא בן דוד תשעו
929 וישכם אברהם בבקר
929 כי בא מועד תשע”ו
929 מצמיח קרן ישועה
939 י-ה-ו-ה יושיע את עמו
939 עד כי יבא שילה בעתה
941 גאולה תשע”ו אליהו הנביא
941 במוצאי שביעית
981 גאולת ישראל
981 ויחבש את חמרו
981 יבוא לציון תשע”ו
1111 חכמת יהוה אינסופית
1118 מלכות יה-וה תהיה לעולם
1118 שמע ישראל יה-וה אלהינו יה-וה אחד
1118 קץ צמח דוד תשעו
1118 יהוה נורא (משולש)
1134 כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה
1134 משיח תשע”ו
1139 יהללו ** שם יה-וה כי נשגב שמו לבדו ** הודו על ארץ ושמים
1139 כי קרובה ישועתי
1139 משיח התשע”ו
1142 אובאמה גלגול של פרעה סנחריב
1142 משיח בהתשעו
1152 ואתה לך לקץ ותנוח
1152 יבוא משיח תשעה
1181 גאולה תשע”ו השנה
1181 משיח יהוה יבוא בתשעו
1186 עד כי יבא שילה אחרית הימים
1186 שרש דוד בן ישי
1202  תקע בשופר גדול
1202 אובמה עמלקי שונא ישראל
1202 בתשעו משיח בן דוד
1202 גאולה אחישנה
1202 המשיח ישלים המקדש
1202 התגלות משיח
1202 התגלות משיח
1202 י-ה-ו-ה יקום בעמלק בתשע”ו
1202 י טבת התשע”ו
1202 יהוה יקום בעמלק בתשע”ו
1202 משיחי ואליהו תשע”ו
1202 שורש דוד בן ישי
1202 שנת הגאולה (במילוי)
1202 שנת הגאולה במילוי
1212 משה רבנו’ ו׳בני ישראל (משה רבנו’ ו׳בני ישראל׳ – אותה גימטריה)
1290 הנחש נשיא ארה”ב בראק אובאמה
1290 כסא הויה יהיה שלם בהתשע”ו
1290 עולם כמנהגו נוהג ∆
1290 התגלות אלהית
1290 יבא עמלק צורר ישראל
1328 ∆ יבא שילה
1328 אליהו ובן דוד בי טבת התשע”ו
1328 ונבנתה עיר על תלה
1328 קץ התשע”ו משיח
1331 המקדש ירד מן השמים במחזה פלאי
1331 משיח ∆
1331 מלחמות יהוה התשע”ו
1331 צמח דויד דוד בן ישי בהתשעו
1331 משיח בעתה לוויתן
1331 עת אמיתית
1331 השכינה בציון בהתשעו
1334 ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאם י-ה-ו-ה
1335 המלכת המשיח בעתה
1335 י-ה-ו-ה יגאלינו בי’ טבת תשע”ו
1335 משיח בא ∆
1335 משיח בן דויד אליהו הנביא ה-תשע”ו
1335 משיח אחרון עני ורכב על חמור
1335 מסגד אל אקצה יחרב התשע”ו
1335 משיח יבא לציון בתשעו
1358 אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם־יהוה אלהינו נזכיר
1358 אלף מאתים ושתים (1202)
1358 גאל ישראל ב-התשע”ו
1358 מלחמת גוג ומגוג בשנה הזאת
1358 מלחמת המשיח בעתה
1454 קץ אליהו משיח בן דויד בתשעו
1456 בראשית ישראל
1608 ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין  1608
1608 עת משיח התשע”ה
1634 סתם הדברים וחתם הספר עד
1634 התשעה משיח יבוא בעתה
1776 ב-התשע”ו אטום ישלח – משכב זכר
1776 מלחמת עולם השלישית באובאמה
1776 מלחמת עמלק ישראל בעתה
1776 משיח יבוא לירושלם בהתשע”ו
1820 ציון במשפט תפדה משיח דוד בן ישי
1820 משכב הזכר תל אביב התשע”ו
1820 אין סוף, אין קץ, אין תכלית, אין מספר
1820 ב-התשע”ו במוצאי שביעית הזה בן דויד בא
1820 ביאת המשיח האמתי בשנה הבאה עלינו לטובה
1820 בן דויד אליהו חמש שבע שבע שש
1820 בן דויד בא במוצאי שביעית הזה בהתשע”ו
1820 דוד המלך יבנה בית המקדש בהתשע”ו
1820 דויד בן ישי ימלך בישראל ה-תשעו
1820 דויד המלך יבנה בית מקדש בתשע”ו
1820 המלחמה תחל בעתה ב-תשע”ה
1820 המשיח בדרך צריך להתעורר
1820 המשיח דויד בן ישי יגאלינו ניסן התשע”ו
1820 המשיח יבא התשעו ירד המקדש 1820 – ∆ 7076
1820 הקדוש ברוך הוא + תורה + ישראל + אחד
1820 י-ה-ו-ה יחריב המסגדים בהר הבית בתשע”ו
1820 י-ה-ו-ה ילחם את מלחמות ישראל עמלק
1820 יה-וה ישכון במקדשו שנה הבאה בירושלם
1820 ישועת ישראל בעתה היא
1820 מלכות בישראל התשע”ו
1820 מלכות המשיח לנצח בהתשע”ו
1820 מקדש משמים ניסן תשע”ו
1820 משיח אחרון י טבת תשע”ו
1820 משיח בן דוד יתגלה לעלם בתשע”ו
1820 נכנס יין יצא סוד.. המילה יין נמצאת בתורה 26 פעם 70*26 1820
1820 נשגב יהוה לבדו ביום ההוא ∆
1820 עם ישראל יושע ב-התשע”ו
1820 שבעים עמים יעלו לציון למלחמה בהתשע”ו
1820 שנה הבאה גאלת ישראל בעתה
1820 כתל שריד בית מקדש
1820 גאלת ישראל בעתה שנה הבאה
1820 המלחמה האטומית תחל בה תשעו
1820 ממשלת הליכוד בנימין בהתשע”ו
1820 שכינה = רגיל 385 + משולש 1438 = 1820 !!
1820 תפל כיפת הזהב התשעו
1820 הגיע זמן הגאולה אלפ שמונה מאות ועשרים
1820 הגיע זמן הגאולה אלף שמונה מאות ועשרים
2015 המשיח יתגלה בי טבת התשעו (2015 – שנת הגילוי)
2015 מלחמה ליה-וה בעמלק הנחש מדר דר ב-התשע”ו
2015 י-ה-ו-ה יעניש את קהילת משכב זכר הגאה
2015 רשת האינטרנט התשעו
2015 סעודת המשיח
2015 המלחמה בתשעה (מילוי)
2015 בהתשעו אליה הנביא יטול את האות ויו מיעקוב
2015 המלחמה על ירושלם תהיה ה-תשעו
2015 נאם נתניהו בקונגרס על ההסכם המסוכן לישראל
2015 1820+”הקץ”(195)=2015
2066 הגואל יבוא בעתה (משולש)
2066 ודוד עבדי נשיא להם (משולש)
2212 בן דויד יבוא  ביטבת חמש שבע שבע שש
2212 המשיח בשבע מאות שבעים ושש
2212 משיח בן דוד עבדך חמש שבע שבע שש
2212 תמו כל הקצים ואין הדבר תלוי אלא בתשובה
2216 גאולה בעתה בחמש שבע שבע שש
2216 מלחמת גוג ומגוג תתחיל התשע”ה 1820+ 396
2216 משכב זכר ∆
2499 מלחמת העולם השלישית תשע”ה
2504 והיה ביום ההוא ביום בוא גוג על אדמת ישראל נאם אדני יהוה תעלה חמתי באפי
2504 חמשת אלפים שבע מאות שבעים וחמש
2504 מלחמת העולם השלישית התשע”ה
2504 אזהרה סכנה מרחפת על ישראל בהתשעה
2504 בנימין יבחר ראש ממשלת ישראל האחרון
2504 ברק אובמה הוא מלך אחשורוש תשע”ה
2504 מלך איראן איתולה עלי חמינאי גלגול של המן בן המדתא האגגי
2504 רבני ישראל ילבשו שק מהסכם הגרעין
2626 אליהו הנביא בחמשת אלפימ שבע מאות שבעימ וחמש
2626 גאולה שלימה אחרונה  ∆
2626 דוד בנ ישי עבדך יבוא התשעו שבע שבע שש
2626 דוד בנ ישי שנת הגאולה חמש  שבע  שבע חמש
2626 כי בא מועד התשעו   חמש  שבע  שבע  שש
2626 כי בא מועד התשעו שבע שבע שש
2626 עני ורכב על חמור דויד בנ ישי בבית המקדש השלישי
2626 תתחדש מלכות ישראל בעתה
2701 בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ
2701 מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד שם (תשובה קדמה לבריאה)
2756 הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה
2756 חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש
2936 בית המקדש השלישי  ירד משמים תשע”ו
2936 בתשע”ו ∆
2951 הקץ חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש
2951 התשע”ו (במשולש)
3096 משיח דויד בן ישי יתגלה בחמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש
3245 בן דויד בשנת הגאולה ∆   רגיל 878
3245 בן דויד התשעו
3245 עד עת קץ ∆
3370 יהו-ה מלך יה-וה מלך יה-וה ימלך לעולם ועד חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש
3558 בן דויד גאלנו תשע”ו
3558 הגאולה בשנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש
3580 בית יהוה האחרון בירושלם (מילוי)
3580 האדמה תרעד בציון (משולש)
3580 ישראל העם הנבחר
3626 סעודת שור הבר והלויתן ) מילוי
4450 דויד בן ישי בשנת הגאולה ∆
4456 ארבע שלוש ארבע ∆ (434 = משיח בן דויד)
4456 והיה הויה למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה הויה אחד ושמו אחד ∆
4456 משיח בן דויד ב-תשע”ו ∆
4456 משיח הויה יבוא בתשעו  ∆
4564 בראשית ברא אלהים (משולש) – רגיל 1202
4564 משיח בן דוד בתשע”ו ( משולש) – רגיל 1202
4771 בנ ישי עבדך בא ה-תשע”ו ∆
4771 משיח הויה גאלינו ה-תשע”ו
4771 עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים ∆
4771 עת התשעו ∆
5775 נשמת המשיח דויד בנ ישי
5776 אובמה גוג יעלה לציון בראש שבעים עמים 5776 ∆
5776 בן דוד ואליהו בי טבת התשעו חמש שבע שבע שש חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש
5776 הרב ציון ברכה גילה את סוד המשיח ∆
5776 משיח הויה בן ישי תשעו  5776 ∆
5776 מלכות בית דויד משיחך לעלמים (משולש)
5776 מלכות בית דויד משיחך לעלמים
5776 הקץ בהתשע”ו דויד בן ישי ואליהו
5776 איום אטום אירני אמיתי על ישראל (משולש)
6449 ביאת המשיח האמתי בעתה ∆
6449 מלחמת גוג ומגוג המשיח התשע”ה ∆
6449 המשיח ילחם בבראק אובאמה הנחש בעתה ∆
6606 בן דויד חמש שבע שבע שש ∆
6606 דוד בן ישי עבדך משיחך גואלינו בתשע”ו ∆
6606 משיח בן דוד שבע שבע שש ∆
6634 בן דוד יבוא בחמש שבע שבע שש משולש
6634 בן דויד עבדך יבוא עני ורכב על חמור התשעו משולש
6635 יבנה בית המקדש בהתשעו משולש
11110 ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה (משולש – אור ישר וחוזר)
11111 בן דויד עבדך בחמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש