הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
מאמר – שעון הגאולה

מאמר – שעון הגאולה

 מאמר- שעון הגאולה
 
בשעה טובה ומוצלחת נכנסנו לתקופת ׳שעון חורף׳- תשע״ט. מחוגי השעון הוזזו שעה אחת אחורנית ועברנו  משעון קיץ לשעון חורף.
 
אם ׳שעון קיץ׳ מסתיים אז למעשה הסתיים ׳שעון הקץ׳.
 
אורכו של שעון הקיץ הינו 210 ימים.
מספר ימים המרמז על שנות השיעבוד במצרים- רד״ו שנים.
על שנים אלו נאמר ״שַׂמְּחֵנוּ כִּימוֹת עִנִּיתָנוּ שְׁנוֹת רָאִינוּ רָעָה״
                                    ( תהלים צ,טו)
 
רעה= 279 עם האותיות והכולל- שנת תשע״ט מבוקר האלף- שנת ׳תר׳.
 
גם אם נראה שלא מעט דברים מסביבנו בבחינת רעה חלילה, דווקא מתוך כך הקב״ה מצמיח את הישועה.
 
חיבור השעות 1 ו- 2 יוצר את המספר ׳21׳
 שהוא המספר המשמש כ׳בסיס חזותי׳ לשנה שלנו- 221 לסוף האלף.
 
 
 
א״כ מהו אותו שעון?
מה מקומו בתהליך הגאולה?
 
לשם הבנת הדברים נחזור לאחור אל שני החטאים שבגינם עדיין לא נגאלנו גאולה שלימה.
 
                  חטא אדה״ר וחטא העגל 
 
 
אדה״ר שימש עם חוה אישתו לעיני כל והנחש שראה זאת נתאווה לחוה.
בכדי למלא את תאוותו זומם הנחש להחטיא את אדם וחוה, ובכך להביא מיתה לעולם ולהשיג את חוה.
בעקבות חטא זה הנחש מטיל זוהמתו בחוה
ומשם הסיפור מתגלגל מדחי אל דחי.
הדבר נעשה טרם כניסת השבת, ואם היה אדה״ר ממתין לכניסת השבת לא היה מתגלגל החטא כלל.
 
יוצא מן האמור שזוהמת הנחש החלה בעקבות ׳טעות שעות׳.
 
 
לפני מתן תורה משה אומר לעם ׳לסוף 40 יום אני חוזר עם התורה׳ ומוסר להם זמן מדוייק לחזרתו.
 
העם טועה בחישוב השעות וכתוצאה מכך( בנוסף להטעיית מלאך המוות ש׳הראה להם מיטתו של משה פורחת באוויר׳) הם משוכנעים שמשה לא חוזר אליהם.
הם מחפשים דבר מוחשי לאחוז בו בכדי שלא לאבד את הקירבה לקב״ה ומשם הדרך לעשיית העגל קצרה.
 
במתן תורה פסקה זוהמת הנחש מישראל, אך לאחר חטא העגל היא חזרה.
 
 
        חטא העגל נבע מכך שטעו בחישוב  
                            השעות.  
       ׳אם היה להם שעון׳ הם לא היו טועים. 
 
רואים שהבעיות מתחילות בעקבות טעות ב׳שעות׳, לפיכך הגאולה תהיה ׳ בול בזמן׳ – בעז״ה בחודש בול/ חשון כאשר השעון הוא זה שמורה על דיוק הזמן.
 
            וכן אותיות ׳שעון׳ מרמזות על                 
                             עֲו‍ֹן
                          עֲו‍ֹן- ש׳עות  
         עוון שיתוקן בעז״ה בשנת תשע״ט
 
       עֲו‍ֹן= 779, גדולה עם האותיות= תשע״ט
 
 
השעון יוזז מן השעה שתיים לפנות בוקר לשעה אחת אחר חצות.
שתיים- הספירה השנייה -ספירת הגבורה-
המכוונת כנגד יצחק המתחברת לספירה הראשונה- ספירת החסד – המכוונת כנגד אברהם.
לידת יצחק בן אברהם מסופרת בפרשת ׳וירא׳ הפרשה הסמוכה להזזת השעון.
 
רמז לעניין השעון אנחנו מוצאים בסיפור בשורת המלאכים לאברהם ושרה על הולדת בנם.
 
רש״י בד״ה למועד אשר דבר אתו 
׳ דמליל יתיה את המועד אשר דבר וקבע כשאמר לו למועד אשוב אליך שרט לו שריטה בכותל ואמר לו כשתגיע חמה לשריטה זו בשנה אחרת תלד׳, ע״כ.
 
 
׳שרט לו שריטה בכותל׳ -מזכיר שעון שמש המחושב לפי הטלת צל של עצם מסויים על הקרקע או ע״ג קיר/ כותל.
 
      כותל= 779במסתתר עם הכולל= תשע״ט
 
לרמז שבשנת תשע״ט נזכה לגאולה בזכות יצחק אבינו ע״ה שהוא קץ- חי ובו טמון סוד הגאולה.
 
 
ושמעתי מהרב שליט״א שאנחנו נמצאים בשמיטה השנייה -ליובל הגדול -המכוונת כנגד יצחק והיא בבחינת גבורות ודינים, ולכן הגאולה של השמיטה שלנו קשורה ביצחק.
 
מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי אוסר לגברים לענוד שעון.
 
על דרך האפשר יתכן וישנו קשר לחטא העגל ששם טעו בחישוב השעות.
 
לפני חטא העגל הגברים משכו בכח את תכשיטי הזהב מנשותיהן שסירבו לשתף עימהם פעולה,ובכדי לזכור שזו סיבת הצרות כולן עד ביאת הגואל,  נאסרה ענידת השעון לגברים שהם אלו שחטאו בעגל ונשותיהן לא.
 
 
      שעון החורף מרמז על  תיקון, שני משיחים     
        והשנה הלועזית הנכנסת בשעון החורף
 
•שעון חורף= 2,091 גדולה עם הכולל- ספרות 2,019
 
•שעון חורף
ר״ת שור חמור- שני משיחים.
 
•שעון חורף
ר״ת וס״ת נחש״ף
משיח נחשף- מתגלה
 
׳חֹרֶף׳ אותיות רפ״ח- השלמת העלאת הניצוצות שנפלו לעמקי הקליפות.
 
 
 
       שעון הקיץ מרמז על קץ הגלות ומקומו    
                              בתפילה  
 
 
•שעון קיץ – ר״ת ק׳ריאת ש׳מע.
 
ס״ת נ״ץ- קריאת שמע בסמוך לתפילת הנץ ( ותיקין)
 
על המשיח נאמר ״יְהִי שְׁמוֹ לְעוֹלָם לִפְנֵי שֶׁמֶשׁ יִנּוֹן שְׁמוֹ וְיִתְבָּרְכוּ בוֹ כָּל גּוֹיִם יְאַשְּׁרוּהוּ״
                                          ( תהלים ע״ב,י״ז)
 
 
ינון- משיח
משיח קדם לבריאת העולם- הבריאה ובכללה השמש.
השמש והלבנה -שני בית המקדש שעמדו באלף הרביעי כנגד המאורות שנבראו ביום הרביעי.
רביעי- שורש ר.ב.ע – אותיות ע.ר.ב
ערוב עבדך/ בעור/ עורב/ עיבור- השנה שלנו.
 
קריאת שמע קודמת לתפילת העמידה שזמנה עם עליית השמש.
משיח -עניין ק״ש. כמו ק״ש שקרא יעקב כאשר פגש את יוסף.
זו הייתה הגאולה הפרטית של יעקב- פגישת בנו לאחר 22 שנים בהן לא התראו ,והיא מרמזת על הגאולה הלאומית לכלל ישראל.
בפגישה עם יוסף התחילו חייו האמיתיים של יעקב- 17 שנה -עד פטירתו.
 
יוסף – משיח בן יוסף.
 
שעון קיץ מרמז גם על השמש הקופחת בקיץ וכן על השמש העולה בנץ החמה.
אם שעון קיץ מסתיים משמע שהגענו לתפילת העמידה שהיא השיא של התפילה.
הגאולה היא השיא. אין יותר מזה.
 
               ״וְיִתְבָּרְכוּ בוֹ כָּל גּוֹיִם יְאַשְּׁרוּהו״
 
ויתברכו- שנת ב.ר.כ= 222- לסוף האלף (חז״ל).
22- השנים בהם לא התראו יעקב ויוסף.
 
 
וכן אנו מוצאים ׳שעון׳ בר״ת בפסוק העוסק במשיח:
 
״וְהוּא מְחֹלָל מִפְּשָׁעֵנוּ מְדֻכָּא מֵעֲו‍ֹנֹתֵינוּ מוּסַר שְׁלוֹמֵנוּ עָלָיו וּבַחֲבֻרָתוֹ נִרְפָּא לָנוּ״
                                              (ישעיה נג,ה)
 
״שְׁלוֹמֵנוּ עָלָיו וּבַחֲבֻרָתוֹ נִרְפָּא״.
הרפואה של ישראל תלויה ב׳שעונו של משיח׳.
 
 
״מוּסַר שְׁלוֹמֵנוּ עָלָיו״
 
ר״ת שמע- משיח ושמע ישראל לפני תפילת הותיקין.
 
 
שעון= 427 עם הכולל= ׳משיח בן דוד׳ עם
המילים.
 
 
      בסוגי השעונים השונים נרמזים עינייני    
                         הגאולה. 
 
שעון =1,082 מסתתר גדול- ספרות 2,018. 
 
שעון קיר– קיר אותיות קרי.
הניסיון הקשה של דור הגאולה הוא ניסיון שמירת הברית.
 
שעון יד= 443 עם האותיות, המילים והכולל- ספרות 434= משיח
 
שעון יד = 1,092 גדולה עם המילה והכולל- ספרות 2,019.
שעון שבת= 1,779 עם הכולל.
1,000= אלופו של עולם.
779= תשע״ט.
 
שעון קוקיה
קוקיה=221- לסוף האלף.
 
 
שעון עצר= 787 עם הכולל- ספרות 778 = תשע״ח -השנה שלנו ( חז״ל).
 
או…
 
שעון עצר= 797 עם האותיות, המילים והכוללים – ספרות 779 = תשע״ט – השנה שלנו.
 
 
׳שעון עצר׳ מכונה ׳סטופר׳
 
סטופר= 362 עם האותיות, המילה והכולל- אחד פחות מ׳המשיח׳.
 משיח הוא זה השולט בסטופר. הוא העוצר את הזמן, לכן הוא אחד מעליו.
 
עצירת הזמן היא עצירת השמש.
 
״וְהָיָה יוֹם אֶחָד הוּא יִוָּדַע לַיהוָה לֹא יוֹם וְלֹא לָיְלָה וְהָיָה לְעֵת עֶרֶב יִהְיֶה אוֹר״
                                                 ( זכריה יד,ז)
 
 
שעון ביולוגי– ר״ת וס״ת עם הכולל גימטריה 363 כמניין בן דויד.
 
וכן ישנם…
 
שעון חול,שעון מים …
 
 
 
אחת מיצירות האומנות היותר מפורסמות שייכת לאומן סלבדור דאלי שצייר ׳שעונים נוזלים׳ כהמחשה ל׳התמדתו של הזיכרון׳
 
סלבדור דאלי= 358 עם האותיות והכולל= משיח. 
 
 
 
               שעון קץ- אותיות – קץ עונש
                 הגיע הסוף לעונש הגלות
 
 
בעניין החיבור שבין שעון וגאולה אנחנו מוצאים:
 
א. שעון הגאולה של הגר״א.
ב. השעונים שהבבא סאלי זצוק״ל זיע״א נתן לרב מרדכי אליהו זצוק״ל זיע״א ובהם רמז לו על ביאת המשיח.
 
השעונים נמסרו לחכם אליהו זצוק״ל  ע״י בנו של הבבא סאלי זיע״א אשר התגלה בחלום לבנו רבי ברוך שליט״א וציווהו לשליחות זו.
השעונים נמסרו בהפרש של מס׳ חודשים לרב אליהו זצוק״ל.
נאמר לו שכאשר המחוגים בשעון האחד יתיישרו על השעה 12 יגיע זמן הגאולה.
 
12 היא שעת הגאולה!!!
 
שתיים עשרה= 1,335- הקץ בדניאל
 
האם הקץ בדניאל נרמז בשעון?! 
בסיומו של שעון הקיץ?!
 
 
 
׳שעון בבא סאלי׳ ר״ת עם הכולל גימטריה 363 כמניין המשיח. 
 
שעון הגאולה- בבא סאלי=583 עם הכולל -ספרות 358= משיח. 
 
רבי ישראל אביחצירא- שעון גאולה= 2,222- רמז לשנה שלנו לסוף האלף ( חז״ל). 
 
        
 
                     חיבור שעון ורכבת 
             
חיבור מעניין נוסף אנחנו מוצאים ברכבת.
הרבינו לעסוק בנושא הרכבת והקשר שלה לגאולה.
 
בתחנות הרכבת ישנם שעונים גדולים הממוקמים מעל לרציפים והם המשמשים את הנוסעים לצורך עמידה בלוח הזמנים של הרכבות.
 
 
רכבת שורש ר.כ.ב= 222- השנה שלנו -תשע״ח- לסוף האלף לשיטת חז״ל.
 
 
לאור האמור לעיל מובן מדוע אחת הברכות שנברך על המשיח היא: 
 
״בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם,
שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה״
 
לזמן= 778 גדולה עם והכולל = תשע״ח ( סוד ה-70)
 
או …
בתוספת המילה – 779= תשע״ט
 
 
                    זמן- נמדד ע״י שעון
 
שעון- משיח= 787 עם המילים והכולל- ספרות 778= תשע״ח (חז״ל). 
 
 
 
בחג שחל להיות במוצאי השבת סדר ההבדלה הוא –יקנה״ז– יין,קידוש, נר, הבדלה, זמן. 
 
יין ,קידוש,נר, הבדלה זמן= 888 עם    המילים
 
8- הסיפרה שמעל הזמן- מייצגת את הגאולה. 
הקדוש ברוך הוא -האין סוף ברוך הוא. 
 
וכן השתלשלה צורת ה-8 כצורת ה׳אין סוף׳ במתמטיקה. 
 
יין קידוש נר הבדלה זמן= 2,202 גדולה עם האותיות- ספרות 222- לסוף האלף. 
 
 
״בְּעַמּוּד עָנָן יְדַבֵּר אֲלֵיהֶם שָׁמְרוּ עֵדֹתָיו וְחֹק נָתַן לָמוֹ״ 
                                                ( תהלים צט,ז)
 
 
״…שָׁמְרוּ עֵדֹתָיו וְחֹק נָתַן…״
                  ר״ת שעון.
 
כאשר נשמע בקול הקב״ה אזי יסתיים תיקון חטא אדה״ר וחטא העגל ואז ניגאל גאולת עולמים.
 
כאשר יושלמו תיקוני החטאים האלו נזכה ׳לחזור בזמן׳ למצב הבריאה שלפני חטא אדה״ר.  
 
חזרה בזמן= 977, גדולה עם האותיות- ספרות 779= תשע״ט. 
 
מי אמר שחזרה בזמן איננה אפשרית?!
 
 
        ׳שעון חורף׳ אותיות ׳נחש- פעור/ עורף׳
 
משיח(נשמת משה). מבטל את הפעור ( משה הקבור בגיא מול בית פעור) ואת קשיות העורף שתחילתה בפרעה ( אותיות הערף).  
 
 
וכן לפני פטירתו אומר משרע״ה לעם ישראל
״אַשְׁרֶיךָ יִשְׂרָאֵל מִי כָמוֹךָ עַם נוֹשַׁע בַּיהוָה מָגֵן עֶזְרֶךָ וַאֲשֶׁר חֶרֶב גַּאֲוָתֶךָ וְיִכָּחֲשׁוּ אֹיְבֶיךָ לָךְ וְאַתָּה עַל בָּמוֹתֵימוֹ תִדְרֹךְ״ 
                                           (דברים לג,כט)
 
 
                      נוֹשַׁע אותיות שעון.
הישועה – ׳נושע׳ תלויה בהשלמת תיקון ה׳עונש׳ וזה נעשה ע״י ה׳שעון׳- שעונו של משיח.
 
 
 
                        יבוא ויגאלנו בב״א

השאר תגובה