הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
דף עדכונים ומסרים מרבי עמרם ועקנין | מתעדכן

דף עדכונים ומסרים מרבי עמרם ועקנין | מתעדכן

מסר של הרב מיום 28.6.2017

מסר וחזיון שהיה לרב לאחרונה, השידור עלה בקו קול הגאולה - 03-8088788  

עדכון ישן – 11.10.2015

 

חלק קצר מהגלוי שהיה לרבי עמרם היום "מוצאי שבת 10/10/2015

‎Posted by ‎רבי עמרם וקנין הדף הרשמי‎ on‎ שבת 10 אוקטובר 2015

 
 28 Tishrei 5776

Motzaei Shabbat Kodesh

Rabbi Amram Vaknin reportedly experienced an aliyah of his neshamah this evening. Part of what he said during this experience was recorded by a student and posted on his facebook page.

This is a translation of the subtitles provided by the person who recorded it:

The Soul Ascent of Rabbi Amram Vaknin 10/10/2015

"Rabbi Moshe, Rabbi Masoud, why are all of you shouting? Why are you worried? Why are you crying? What's going to be in Israel? About the blood of the Jews?"

"Woe. woe!... Woe, woe!... Woe, woe!... Woe for the Jews! Woe for your enemy! That he has the matter of the Jews in his hand... going to do evil."

"Woe, Jews! That he has the matter of the Jews in his hands standing over him to do evil to the Jews."

"Rabbi Masoud, tell them to ask for mercy. Ima and Abba, ask them..."

"It's coming! It's coming, Eliyahu! The decree is coming!"

"Woe for the blood of the Jews that's going to be spilled. Woe for this people, the young men who will die. Woe for the Jews outside who will be slaughtered. Woe for the sleeping Jews who don't know what is waiting for them. Woe for the Jews who don't know what is coming from the north. Woe for the Jews who don't know what is coming from the south. Woe for the Jews who don't know what is coming upon us. Woe for the Jews who don't know what is prepared for them, those who believe them."

"Behold the mamzer - the king of the great country (Obama). At this hour he is speaking with the enemies of Israel."

 

 

עדכון 7.7.2015

 

מסר חשוב מרבי עמרם (יש לנו דאע"ש בכנסת)

‎Posted by Adam Alioa on‎ יום שלישי 7 יולי 2015

עדכון 2.7.2015

 

מהו סופם של דאעש?

‎Posted by Adam Alioa on‎ יום רביעי 1 יולי 2015

עדכון 9.6.2015 – כב’ סיון

רבי עמרם ועקנין קיבל גילוי ממש עכשיו במערת אליהו הנביא...הדברים שנאמרו הם קשים מאוד..
> המצב מאד מאד מסוכן     > הסכנה ממהרת לבוא

שמעו את העדות מאת: הרב אלדד שמואלי – דרך קו: כנישתא חדא

עדות נוספת מאת: תלמידי הרב

מסר חשוב ודחוף רבי עמרם ועקנין קיבל בעלית נשמה במערת אליהו הנביא לכל מי ששאל מה היה לרבי עמרם היום בתחילת התפילה שלנו ב-מערת אליהו הנביא...אז ככה: "רבי עמרם ואנחנו הקהל התפללנו ביצענו 2 הקפות ובהקפה השנייה רבי עמרם לפתע צנח לרצפה...קיבל חתך ביד ושעון ידו נשבר! כתוצאה מהנפילה.
ידוע לכל מי שמכיר את רבי עמרם על העליות נשמה שבאות לו מידי פעם (גילויים מעולם האמת..)
רבי עמרם צנח לרצפה מלאה בבוץ ומים ושם קיבל גילוי מדהים ביופיו...אליהו הנביא בכבודו ובעצמו דיבר עם רבי עמרם (בעולם האמת כשבעולם הזה רבי עמרם מעולף על הרצפה)...המסר היה מאוד קשה לשמיעה אליהו הנביא אמר לר, עמרם "קיימת ועומדת סכנה שהיא כסכנת "המן" כולנו יודעים מה רצה המן הרשע..לאחר מכן רבי עמרם שאל אותו מאיפה תצא הגזירה העתידה לבוא (מדרום , מצפון , ומהמרכז) מדובר בארגונים (דאעש , מחמאס וחיזבאללה) שעתידים לתקוף אותנו בקרוב...הרב שאל את אליהו הנביא "כמה ימותו" ולאחר כמה שניות אמר "אלפים" מדובר באלפי בני אדם.
הרב שאל מה צריך לעשות העם היהודי...אמרו לו תפילות , צדקה , ותענית (על כל בנות ישראל להשתתף בתפילה המונית בצעקה עם שופרות וחצוצרות.......וכנראה גם צום.
הרב אמר "מה אפשר לעשות אני כבר חתמתי"
הוא שאל את אליהו הנביא "מתי לספר את זה מחר?
ונאמר לו (היום עכשיו)...עם 'שראל אנחנו בסכנה שאם דרשו עלינו צום להרבות בתפילות וצדקה מדובר בגזירה מאוד מאוד גדולה ונאמר לרב שהיא עתידה לפרוץ ממש בקרוב...(כל יום הוא סכנה שעובר ללא תפילה

לצפייה בוידיאו מהאירוע לחץ כאן

 הודעה

חברים! לא נשאר עוד הרבה זמן (והמשכילים כבר יודעים) - אנו מבקשים את עזרת הציבור למען זיכוי הרבים והאדרת שם השם ברבים והגדלת התשובה והזכויות בעם! כל מי שיש לו כישורים בעריכת סרטים/תרגום/עיצוב גרפי או מכיר מישהו שיש לו כישורים כאלו שיפנה אלינו בדחיפות! יש לנו אלפי ממצאים, הן מדעיים, הן הקשורים למה שקורה כרגע במציאות ואחרים ומבקשים את עזרתכם! שתפו והפיצו כדי שיגיעו אלינו האנשים הנכונים בסיעתא דשמיא! לתרומות לחץ - מי שעושה היום זוכה! 

סרט אחרון שעלה: תשע"ה עת צרה 2 

לוגו

הסרט הבא בסדרה - סוף גלות ישראל בימינו 1

טופס הרשמה לכנסי ביאת משיח עם הרב ועקנין

מאת: תלמידי הרב

מסרים קודמים – אדר – התשע”ה

הרב עמרם ועקנין מאשדוד אישר לאחרונה לפרסם את הקטע החמור על "גדולי הדור" בתיקשור שקיבל במערת המכפלה לפני חודש – י"ט אדר, 10.3.15, הקטע שחשש לפרסם: הגדולים ("גדולי הדור"): שיחזרו בתשובה!... הם משתמשים בענינים של קדושה... כדי לשקר את האנשים ואת עם ישראל!!... לומר שהם אשמים וכ' - לא יציל אותנו!!! מה שיציל אותנו על בטוח - להתבודד עם ה' בתשובה ומעשים טובים. כן מקובל גם מהבעל שם טוב הקדוש שקודם ביאת המשיח יהיו רוב מנהיגים וראשי העדה מהערב רב – כל אחד צריך ליפחד שלא יהיה בכלל הערב רב – עכשיו הוא גמר הבירור של כל הגלגולים ועכשיו קודם ביאת המשיח צדקינו אשר העידו רבותינו זכרונם לברכה (סוף סוטה) כי האמת תהא נעדרת, ושקרא ישלוט בעלמא, ומקובל מפי הבעל שם טוב הק' ותלמידיו, כי קודם ביאת המשיח יהיו רוב מנהיגים וראשי העדה מהערב רב. וז"ל הספר הקדוש זוהר חי פרשת בראשית (דף קי"ג), ועתה רוב הדור עם הראשים שלהם הם מערב רב, לכן צריך כל בר ישראל לירא וליפחד שלא יהיה בכלל הערב רב, ואין לנו עצה רק להרבות בתורה ותפלה לה', ולהתבודד עמו בתשובה ותחנונים, שיצילנו ממים הזדונים ומרשעים הללו, כי אין לנו עדו פנאי להמתין על תיקון נפשותינו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות א' י"ד) אם לא עכשיו אימתי, כי עכשיו הגמר והבירור של כל הגלגולים, כי יגיעו ימים אשר אין בהם חפץ אלו ימות המשיח, אשר אי אפשר עוד לתקן את נפשו, והבירור יהא סמוך לביאת המשיח כמובא ברע"מ פרשת נשא שיתנסו ישראל מהערב רב קודם ביאת המשיח, וגם אחר התגלות משיח צדקינו בתשעה חדשים קודם ביאתו, וגם אחר כך עד עולם התחיה, והנשאר בציון קדוש יאמר לו, ויזכו להאור הגדול והנורא, ועיקר תלןוי במעשינו של עכשיו, ולא כמו הכסילים שחשבו כי בביאת המשיח יפטרו מכל וכל, כי מי שלא טרח בערב שבת קודש מה יאכל בשבת, לכן צריך כל בר ישראל עכשיו להרבות בתשובה ותחנונים, שיתקן הקדוש ברוך הוא את נפשותינו ברוב רחמיו וחסדיו, כי אין לנו להשען רק על אבינו שבשמים. שולחן הטהור מאמר אמונה ופרנסה דף ע"ד המשיח רוצה לבוא, אבל השקר (שלהם) עוצר אותו!... שמע ישראל! כמה מישראל ימותו בעוונם! שמע ישראל! מה מחכה לכם!... תבכו לריבונו של עולם!... מאת: אדם

כינוס אחרון של זעקות למשיח

תיעוד מצמרר – עליית נשמה

מסרים קודמים מאת: הרב עמרם ועקנין

תיעוד מצמרר: מסרים שנמסרו משמיים בעליית נשמה – על הסכנה מצפון, על ערביי ישראל שחיים בתוכינו ורוצים לשחוט אותנו, על אובמה שרוצה לקבור אותנו חיים.. נא להפיץ ולפרסם - נתנו לרב 120 יום להזהיר. הימים נגמרים יומיים לפני פורים

המסר המלא ו' תשרי תשע"ה לחץ על התמונה להגדלה

מסר הרב ועקנין

מסר חדש מדניאל: בתוך שלטון הגויים PDF לחץ כאן