הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
דף עדכונים ומסרים מרבי עמרם ועקנין | מתעדכן

דף עדכונים ומסרים מרבי עמרם ועקנין | מתעדכן

עדכון 11.10.2015

 

חלק קצר מהגלוי שהיה לרבי עמרם היום "מוצאי שבת 10/10/2015

‎Posted by ‎רבי עמרם וקנין הדף הרשמי‎ on‎ שבת 10 אוקטובר 2015

28 Tishrei 5776

Motzaei Shabbat Kodesh

Rabbi Amram Vaknin reportedly experienced an aliyah of his neshamah this evening. Part of what he said during this experience was recorded by a student and posted on his facebook page.

This is a translation of the subtitles provided by the person who recorded it:

The Soul Ascent of Rabbi Amram Vaknin 10/10/2015

"Rabbi Moshe, Rabbi Masoud, why are all of you shouting? Why are you worried? Why are you crying? What's going to be in Israel? About the blood of the Jews?"

"Woe. woe!… Woe, woe!… Woe, woe!… Woe for the Jews! Woe for your enemy! That he has the matter of the Jews in his hand… going to do evil."

"Woe, Jews! That he has the matter of the Jews in his hands standing over him to do evil to the Jews."

"Rabbi Masoud, tell them to ask for mercy. Ima and Abba, ask them…"

"It's coming! It's coming, Eliyahu! The decree is coming!"

"Woe for the blood of the Jews that's going to be spilled. Woe for this people, the young men who will die. Woe for the Jews outside who will be slaughtered. Woe for the sleeping Jews who don't know what is waiting for them. Woe for the Jews who don't know what is coming from the north. Woe for the Jews who don't know what is coming from the south. Woe for the Jews who don't know what is coming upon us. Woe for the Jews who don't know what is prepared for them, those who believe them."

"Behold the mamzer – the king of the great country (Obama). At this hour he is speaking with the enemies of Israel."

 

עדכון 7.7.2015

 

מסר חשוב מרבי עמרם (יש לנו דאע"ש בכנסת)

‎Posted by Adam Alioa on‎ יום שלישי 7 יולי 2015

עדכון 2.7.2015

 

מהו סופם של דאעש?

‎Posted by Adam Alioa on‎ יום רביעי 1 יולי 2015

עדכון 9.6.2015 – כב' סיון

רבי עמרם ועקנין קיבל גילוי ממש עכשיו במערת אליהו הנביא…הדברים שנאמרו הם קשים מאוד..
> המצב מאד מאד מסוכן     > הסכנה ממהרת לבוא

שמעו את העדות מאת: הרב אלדד שמואלי – דרך קו: כנישתא חדא

 לבעלי אינטרנט כשר קובץ שמע 9.6.2015 להורדה הרב ועקנין

עדות נוספת מאת: תלמידי הרב

מסר חשוב ודחוף רבי עמרם ועקנין קיבל בעלית נשמה במערת אליהו הנביא לכל מי ששאל מה היה לרבי עמרם היום בתחילת התפילה שלנו ב-מערת אליהו הנביא…אז ככה: "רבי עמרם ואנחנו הקהל התפללנו ביצענו 2 הקפות ובהקפה השנייה רבי עמרם לפתע צנח לרצפה…קיבל חתך ביד ושעון ידו נשבר! כתוצאה מהנפילה.
ידוע לכל מי שמכיר את רבי עמרם על העליות נשמה שבאות לו מידי פעם (גילויים מעולם האמת..)
רבי עמרם צנח לרצפה מלאה בבוץ ומים ושם קיבל גילוי מדהים ביופיו…אליהו הנביא בכבודו ובעצמו דיבר עם רבי עמרם (בעולם האמת כשבעולם הזה רבי עמרם מעולף על הרצפה)…המסר היה מאוד קשה לשמיעה אליהו הנביא אמר לר, עמרם "קיימת ועומדת סכנה שהיא כסכנת "המן" כולנו יודעים מה רצה המן הרשע..לאחר מכן רבי עמרם שאל אותו מאיפה תצא הגזירה העתידה לבוא (מדרום , מצפון , ומהמרכז) מדובר בארגונים (דאעש , מחמאס וחיזבאללה) שעתידים לתקוף אותנו בקרוב…הרב שאל את אליהו הנביא "כמה ימותו" ולאחר כמה שניות אמר "אלפים" מדובר באלפי בני אדם.
הרב שאל מה צריך לעשות העם היהודי…אמרו לו תפילות , צדקה , ותענית (על כל בנות ישראל להשתתף בתפילה המונית בצעקה עם שופרות וחצוצרות…….וכנראה גם צום.
הרב אמר "מה אפשר לעשות אני כבר חתמתי"
הוא שאל את אליהו הנביא "מתי לספר את זה מחר?
ונאמר לו (היום עכשיו)…עם 'שראל אנחנו בסכנה שאם דרשו עלינו צום להרבות בתפילות וצדקה מדובר בגזירה מאוד מאוד גדולה ונאמר לרב שהיא עתידה לפרוץ ממש בקרוב…(כל יום הוא סכנה שעובר ללא תפילה

לצפייה בוידיאו מהאירוע לחץ כאן

 הודעה

חברים! לא נשאר עוד הרבה זמן (והמשכילים כבר יודעים) – אנו מבקשים את עזרת הציבור למען זיכוי הרבים והאדרת שם השם ברבים והגדלת התשובה והזכויות בעם! כל מי שיש לו כישורים בעריכת סרטים/תרגום/עיצוב גרפי או מכיר מישהו שיש לו כישורים כאלו שיפנה אלינו בדחיפות! יש לנו אלפי ממצאים, הן מדעיים, הן הקשורים למה שקורה כרגע במציאות ואחרים ומבקשים את עזרתכם! שתפו והפיצו כדי שיגיעו אלינו האנשים הנכונים בסיעתא דשמיא! לתרומות לחץ – מי שעושה היום זוכה!

סרט אחרון שעלה: תשע"ה עת צרה 2 

לוגו

הסרט הבא בסדרה – סוף גלות ישראל בימינו 1

טופס הרשמה לכנסי ביאת משיח עם הרב ועקנין

מאת: תלמידי הרב

מסרים קודמים – אדר – התשע"ה

הרב עמרם ועקנין מאשדוד אישר לאחרונה לפרסם את הקטע החמור על "גדולי הדור" בתיקשור שקיבל במערת המכפלה לפני חודש – י"ט אדר, 10.3.15, הקטע שחשש לפרסם: הגדולים ("גדולי הדור"): שיחזרו בתשובה!… הם משתמשים בענינים של קדושה… כדי לשקר את האנשים ואת עם ישראל!!… לומר שהם אשמים וכ' – לא יציל אותנו!!! מה שיציל אותנו על בטוח – להתבודד עם ה' בתשובה ומעשים טובים. כן מקובל גם מהבעל שם טוב הקדוש שקודם ביאת המשיח יהיו רוב מנהיגים וראשי העדה מהערב רב – כל אחד צריך ליפחד שלא יהיה בכלל הערב רב – עכשיו הוא גמר הבירור של כל הגלגולים ועכשיו קודם ביאת המשיח צדקינו אשר העידו רבותינו זכרונם לברכה (סוף סוטה) כי האמת תהא נעדרת, ושקרא ישלוט בעלמא, ומקובל מפי הבעל שם טוב הק' ותלמידיו, כי קודם ביאת המשיח יהיו רוב מנהיגים וראשי העדה מהערב רב. וז"ל הספר הקדוש זוהר חי פרשת בראשית (דף קי"ג), ועתה רוב הדור עם הראשים שלהם הם מערב רב, לכן צריך כל בר ישראל לירא וליפחד שלא יהיה בכלל הערב רב, ואין לנו עצה רק להרבות בתורה ותפלה לה', ולהתבודד עמו בתשובה ותחנונים, שיצילנו ממים הזדונים ומרשעים הללו, כי אין לנו עדו פנאי להמתין על תיקון נפשותינו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות א' י"ד) אם לא עכשיו אימתי, כי עכשיו הגמר והבירור של כל הגלגולים, כי יגיעו ימים אשר אין בהם חפץ אלו ימות המשיח, אשר אי אפשר עוד לתקן את נפשו, והבירור יהא סמוך לביאת המשיח כמובא ברע"מ פרשת נשא שיתנסו ישראל מהערב רב קודם ביאת המשיח, וגם אחר התגלות משיח צדקינו בתשעה חדשים קודם ביאתו, וגם אחר כך עד עולם התחיה, והנשאר בציון קדוש יאמר לו, ויזכו להאור הגדול והנורא, ועיקר תלןוי במעשינו של עכשיו, ולא כמו הכסילים שחשבו כי בביאת המשיח יפטרו מכל וכל, כי מי שלא טרח בערב שבת קודש מה יאכל בשבת, לכן צריך כל בר ישראל עכשיו להרבות בתשובה ותחנונים, שיתקן הקדוש ברוך הוא את נפשותינו ברוב רחמיו וחסדיו, כי אין לנו להשען רק על אבינו שבשמים. שולחן הטהור מאמר אמונה ופרנסה דף ע"ד המשיח רוצה לבוא, אבל השקר (שלהם) עוצר אותו!… שמע ישראל! כמה מישראל ימותו בעוונם! שמע ישראל! מה מחכה לכם!… תבכו לריבונו של עולם!… מאת: אדם

כינוס אחרון של זעקות למשיח

תיעוד מצמרר – עליית נשמה

מסרים קודמים מאת: הרב עמרם ועקנין

תיעוד מצמרר: מסרים שנמסרו משמיים בעליית נשמה – על הסכנה מצפון, על ערביי ישראל שחיים בתוכינו ורוצים לשחוט אותנו, על אובמה שרוצה לקבור אותנו חיים.. נא להפיץ ולפרסם – נתנו לרב 120 יום להזהיר. הימים נגמרים יומיים לפני פורים

המסר המלא ו' תשרי תשע"ה לחץ על התמונה להגדלה

מסר הרב ועקנין

מסר חדש מדניאל: בתוך שלטון הגויים PDF לחץ כאן

8 Comments

 1. ל.א

  בס"ד בספר בראשית ל'ב פסוק י"א פרשת וישלח מבקש יעקב מה' "הצילני נא מיד אחי מיד עשו",תמוה הדבר אם אחי אז למה לומר עשו ?[והרי ידוע שעשו אחיו]אם עשו אז למה אחי?[הרי ידוע שאח אחד היה לו],והרי ידוע שאין אות או פסיק אחד מיותר בתורה אלא מה? כשיעקב אמר "מיד אחי היתכוון לאחיו באותו רגע ממש,וכשיעקב אמר"מיד עשו"ראה ברוח קודשו שלעתיד לבוא עשו יהפוך לאומה שתציק ותרע לבניו עם ישראל לאורך כל הגלויות עד לגאולה,במילה 'נא' נירמזו כל השליטים שירעו וישלטו על עם ישראל עד לגאולה בימנו ממש, באות "נ" נבוכדנצר בית ראשון,'נרון קיסר' רומי בית שני,יון 'ניקנור' באות "א" אחשורוש,אנטיוכוס,אספסיאנוס,ובימנו ממש,נסראללה,אחמדינג'אד,איתולה חומיני,אסד,אחמד טיבי ח"כ,אבו מאזן,נתניהו,אובאמה,לכן ביקש יעקב מה' מיד עשו שה' יציל אותנו לכל אורך הגלות ובמיוחד עכשיו מהמנהיגים הרעים והאכזרים האלה,וידוע שה' מקשיב ומקיים את רצונם של צדיקים ובמיוחד צדיק כמו יעקב שנחשב לבכיר שבאבות וזאת למה? מכיוון שמאברהם יצא ישמעאל ומיצחק יצא עשו ורק מיעקב יצאו 12 בנים/שבטים קדושים,היום אנחנו בחג החנוכה וכמו שאז בחנוכה בימי המכבים ראו ניסים וניפלאות מובטח לנו אחרי כל מה שהוזכר כאן שבקרוב ממש גם אנחנו 'עם ישראל ההולכים עם ה' [ולא המיתייונים] ניראה ניסים וניפלאות שעין לא ראתה מעולם, את השמות הרמוזים במילה 'נא' שמעתי מהרב אמנון יצחק הי'ו.

 2. פינגבק:מסר משמים בהתראה של 120 יום! (המלחמה בצפון!! ואובמה רוצה לקבור אותנו) - אמת או שקר

 3. פינגבק:יותר טוב מגן עדן - אמת או שקר

 4. מתנה

  איך הבת של המלך צריכה ללכת,ועד לאן,צריך להגיע,הלבוש של האישה?
  בתורה נאמר,,וְלֹא-יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר" (חומש דברים כג,טו)
  בנביא ישעיה נאמר,,גַּלִּי צַמָּתֵךְ חֶשְׂפִּי-שֹׁבֶל גַּלִּי-שׁוֹק, עִבְרִי נְהָרוֹת. תִּגָּל, עֶרְוָתֵךְ"(ספר ישעיה,פרק מז,ב-ג)אמר הפסוק:,, גַּלִּי-שׁוֹק, עִבְרִי נְהָרוֹת" משמע,השוק מכוסה,שבכדי לעבור בנהר,היא צריכה לחשוף אותו.למה הסמיך הפסוק,,גַּלִּי צַמָּתֵךְ חֶשְׂפִּי-שֹׁבֶל גַּלִּי-שׁוֹק, עִבְרִי נְהָרוֹת" ל:,,עֶרְוָתֵךְ" ללמדנו,שכל המגלה ,אחד מאלו,כמגלה ערותה.ואמרו רבותינו,וכל העובר אחורי אישה בנהר אין לו חלק לעולם הבא(מסכת ברכות סא,א)שכאשר היא תעבור בנהר,היא אולי תרים מעט את לבושה,ויראה מעט מבשרה,ומי שיראה את בשרה,אין לו חלק לעולם הבא,וגם עם לא הרימה את לבושה ולא ראה את בשרה,אין לו חלק לעולם הבא,שהכניס את עצמו לניסיון,מכאן שאסור להכניס אדם לניסיון,,ולפני עיוור לא תיתן מכשול"וגדול עוון המחטיא יותר מהחוטא.ומכל עוון ופשע אפשר לשוב בתשובה,כמו שנאמר ב-יחזקאל,, וְהָרָשָׁע, כִּי יָשׁוּב מִכָּל-חַטֹּאתָו אֲשֶׁר עָשָׂה, וְשָׁמַר אֶת-כָּל-חֻקוֹתַי, וְעָשָׂה מִשְׁפָּט וּצְדָקָה-חָיֹה יִחְיֶה, לֹא יָמוּת,כָּל-פְּשָׁעָיו אֲשֶׁר עָשָׂה, לֹא יִזָּכְרוּ לוֹ,בְּצִדְקָתוֹ אֲשֶׁר-עָשָׂה, יִחְיֶה,הֶחָפֹץ אֶחְפֹּץ מוֹת רָשָׁע, נְאֻם ה' אלוקים,הֲלוֹא בְּשׁוּבוֹ מִדְּרָכָיו, וְחָיָה" (יחזקאל יח,כא-כג)
  וכל האומר,החטא והשוב ,החטא והשוב,אין התשובה הזו מועלת לו,ובמה שחוטאים בו מתרצים,שאם הלכה בלבוש לא צנוע,תלבש מעתה לבושים צנועים בלבד,ועל תשובה מאהבה,הזדונות הופכות לזכויות.הגמרא במסכת שבת דף צח,ב,,תנא דבי רבי ישמעאל,למה משכן דומה, לאישה שמהלכת ב-שוק,ושפוליה מהלכין אחריה" משמע לבוש האישה ,צריך להיות ארוך,ונגרר בארץ,שלא יראה בשרה וצורת הרגל,ואפילו ב-שוק,במקום שעל ידי שתלך בלבוש ארוך,יתלכלך והתקלקל ויתבלה הלבוש בארץ,צריכה ללכת במלבוש המגיע לארץ ונגרר בו.והגמרא בעירובין ק,ב,,אמר רבי יוחנן אילמלא לא ניתנה תורה,היינו למידין צניעות מחתול,וגזל מנמלה ,ועריות מיונה, דרך ארץ מתרנגול,שמפייס ואחר כך בועל ,ומאי מפייס לה,אמר רב יהודה אמר רב הכי קאמר לה:זביננא ליך זיגא דמטו ליך עד כרעיך" וכתב רש"י בדיבור המתחיל,,שמפייס":הולך ופושט כנפיו ,והוא פיוס,כדאמר לקמן,שאומר לה ,לקנות מלבוש שמגיע לארץ.עד כאן,משמע,שהלבוש צריך להגיע ל-ארץ,ומה כך בתרנגול,כל שכן,ועל אחת כמה וכמה באדם.ועוד אמרו רבותינו,,כל המסתכל באצבע קטנה של אשה,כאילו מסתכל במקום התורפה"(שבת סד,ב)ומה באצבע כך,כל שכן ועל אחת כמה וכמה ב-שוק האישה,שיש בו הנאה בראייתו.ועוד הגמרא אומרת,,וכל המסתכל בעקיבה של אשה הויין לו בנים שאינם מהוגנים"(מסכת נדרים כ,א)ומה המסתקל בעקב אישה כך,כל שכן ועל אחת כמה וכמה,המסתקל במקומות מעל לעקב,וגדול עוון המחטיא יותר מהחוטא.מיום שגלו אבותינו,בבית ראשון,לבבבל ולפרס וכדומה,הלכו בלבוש ארוך,וכך חובה להמשיך ללכת.וכתב הבן איש חי:בחוקי הנשים,פרק יז,וזה לשונו:אסור לה לעשות,שום דוגמא וצורת לבוש אשר יגלה משהוא מבשרה,כי האישה,אסור לה שיתגלה דבר מגופה,רק פניה,צוארה וכפות ידיה,ושאר אבריה כולם עטופים.עכ"ל.ולפי הסברה,הכי פשוטה,וודאי שאסור ללבוש חצאית עד הברך,שהרי כשיושבת,רואים אל כל רגליה,אסור שיראה בשר האישה,פרט ל:פניה,צווארה,וכפות ידיה,הבגד שלובשת חייב להיות רפוי,לא צמוד,כך שלא יהיה ניתן להבחין בצורת גופה.בד הבגד צריך שיהיה עבה,ולא שקוף,שאסור שיראה הבשר שלה דרך הבגד.

 5. מיכאל

  מתקיים המסר של הרב ועקנין שליט"א

  וא אמר בשם אליהו הנביא – שאנשים ישחטו ברחובות כמו תרנגלות…וזה מתקיים!!!

  מחכים למה שאמר :"אוי מה שמגיע מהצפון, אוי מה שמגיע מהדרום"!

  חייבים לעשות תשובה דחוף, כל עם ישראל, ובפרט בעינייני הקדושה והצניעות!!!

השאר תגובה