הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
ענין מוות קליני- החיים לאחר המוות  מדברי חז”ל

ענין מוות קליני- החיים לאחר המוות מדברי חז”ל

החיים לאחר המוות  מדברי חז”ל:

* ריחוף הנשמה מעל הגוף:

כל שלושת הימים שאחרי הפטירה הנשמה

מרחפת מעל הגוף וסוברת שתחזור אליו

(ירושלמי, מועד קטן פ”ג, ה”ה).

 

כל שלושה ימים אחרי הפטירה, הנפש טסה על הגוף (שם יבמות, פט”ז, ה”ג).

 

כל שבעת הימים הנשמה הולכת בין הבית והקבר (זהר ויחי, רי”ח, ב’, רכ”ו, א’).

.

 

* מנהרה אפילה:

כאשר הנשמה יוצאת מן העולם הזה, היא עולה במערת המכפלה, פתח גן עדן (זהר ויחי, רי”ט- ר”נ).

 

.

 

* האור העצום:

רבי דוסא אומר: הרי הוא אומר (שמות לג):

“כי לא יראני האדם וחי”, בחייהם אינם רואים,

אבל רואים הם בשעת מיתתן (במדבר רבה, סוף פרשת נשא).

 

ריבונו של עולם, אתה הוא אורו של עולם

(מדרש רבה בהעלותך ט”ו, ה’).

 

בשעה שבן אדם מת ניתן לו רשות לראות ורואה אצלו קרוביו וחבריו מן העולם ההוא והוא מכיר אותם, והם בדמותם שהיו בעולם הזה. ואם הוא זוכה, כולם שמחים לפניו… והם הולכים עמו (זהר ויחי, רי”ח, ב’).

.

 

* כל מעשיו נפרטים לפניו:

כשאדם נפטר מן העולם באים כל מעשיו ונפרטים לפניו, ואומרים לו: ‘כתוב מעשיך שעשית, שאתה מת על מעשיך’, והוא כותב והוא חותם (ילקוט שמעוני, איוב, רמז תתקכ”ב).

 

דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים (מסכת אבות פ”כ, א’).

 

אין לנפש קושי גדול יותר מפרידתה מן הגוף, ואין אדם מת עד שרואה אור השכינה, ומתוך תשוקתו הגדולה למראה זה יוצאת הנפש לקבלת פני שכינה (קדושים פ”ח).

 

באותה שעה שמגיע זמנו להפטר מן העולם יוצאת נפש מן הגוף עד שנגלית עליה שכינה, והנפש, מתוך שמחה וחביבות שכינה, יוצאת לקראתה מן הגוף. אם זכאי הוא נקשר ונדבק בה, ואם לאו – שכינה מסתלקת ממנו, ונפשו נשארת ומתאבלת על פרידתה מן הגוף… (זהר מצורע נ”ג).

 

בשעת המיתה ניתן לאדם לראות מה שלא ראה בחייו (זהר ויחי).

 

העולם הבא הוא רחב, בלא קצוות, בלי אוהל, רק אורה גדולה, אשר לא תדמה לאור העולם הזה (ספר הישר שער יד).

.

 

* פגישה עם קרובים וידידים:

בשעה שצדיק נפטר… אומר להם (הקב”ה): בואו צדיקים לקראתו, ואומרים לו: יבוא שלום (כתובות קר).

.

 

 

ארגון “בחגוי הסלע”

ת.ד 628 עיה”ק טבריא

‘קול התור’ – המוקד הטלפוני:

073-2338833,

קווי מידע:052-7151890 050-4113653

דוא”ל “בחגוי הסלע”:

info@b-h.org.il

דברי חז”ל על ענין המוות קליני!!!