הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
פגישת הרב קנייבסקי והרב שטרנבוך והתבטאותם בנושא משיח

פגישת הרב קנייבסקי והרב שטרנבוך והתבטאותם בנושא משיח

בס"ד

הגר"ח קנייבסקי: "עקבתא דמשיחא".

הגר"מ שטרנבוך: "הגר"ח מלוואלז'ין זצ"ל פירש מה שנאמר בסוף המשנה בסוטה "אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, שזהו קללה בפני עצמה, שבדור עקבתא דמשיחא יראי ה' יתייאשו וירפו ידיהם מללחום מלחמת ה' בחוטאים, עד שלא יהיה על מי להשען אלא על אבינו שבשמים".

הגר"מ שטרנבוך: "צריך להביא את משיח".

הגר"ח קנייבסקי: "מוצאי שביעית עדיין לא נגמר, "במוצאי שביעית בין דוד בא". (מגילה י"ז ע"ב).

הגר"מ שטרנבוך: "עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו". (ירמיהו ח, כ').

הגר"ח קנייבסקי: "לפי הסימנים של הגמרא בכתובות, המשיח צריך כבר לבוא".

הגר"ח הוציא מארון הספרים גמרא כתובות, והחל להקריא את דברי הגמרא בדף קי"ב ע"ב "אמר רבי זירא אמר רבי ירמיה בר אבא, דור שבן דוד בא קטיגוריא בתלמידי חכמים".

הגר"מ שטרנבוך: "ברמב"ם מכתבי יד עתיקים מוסמכים מובא, שלפני ביאת משיח עתידים לבוא נוצרים וישמעאלים לארץ ישראל".

הגר"ח קנייבסקי: "'עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות', (גמ' כתובות שם). כשיבוא משיח כולם יחזרו בתשובה, והאנשים שהיו 'אילני סרק', יטענו פירות ויהיו תלמידי חכמים".

השאר תגובה