הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
פולמוס בענין הקיצין בקו סוד החשמל

פולמוס בענין הקיצין בקו סוד החשמל

9 קבצי שמע קצרים  יש לשמוע את המספר הגבוה ולרדת לנמוך הבא אחריו

סוד העין ואיך נזכה לגאולה

ע  = 70 = סוד 

א = 111 = פלא 

(הערה חשובה: להבנת המאמר חשוב להתבונן בהדגשות וההסברים שמובאות בהקשר לאותיות "א"  "ע"  וכן  לקרא ע"פ הסדר  בברכת ישמח לב מבקשי ה') 

 

כל הענין שלנו מראשית הבריאה מחטא עץ הדעת היה שבמקום להמשיך עלינו את בחינת הפלא "א" ירדנו לבחינת העין "ותרד פלאים" זהו מצב הפירוד והצמצום וזה הכל ברצון ה' ועומק נפלאות תמים דעים   

לאחרי חטא עץ הדעת ירדנו מבחינת ה לבחינת ה מכותנות אור ירדנו לכותנות עור – האלף זה מצב הגילוי האין סופי, זה רחבות המוחין זה ההרגשה שמלא כל הארץ כבודו, זה הרגשה שלית מחשבה תפיסה בהו זה לראות את הפלא האין סופי של האלוקות, זה לראות ולהרגיש את אלופו של עולם, ולכן גם זהו מספרו של ה"א": 111 ז"א שהכל אחדות אחת אין שום צמצום זהו המצב השלם המצב שיהיה בגאולה בע"ה… משא"כ שירדנו לבחינת הצמצום קיבלנו את ע = סוד = 70 השבעים פנים לתורה, שבעים אומות העולם, שבעים לשון, שבעים צעקות של היולדת ועוד…  

בענין חטא העגל 

אחרי קבלת התורה בני ישראל היו שוב במדרגה של לפני החטא שראו שוב את הפלא את האחדות שהוי-ה הוא האלוקים אין שום פירוד הכל אחדות אחת ושלמות נפלאה. כל זה היה עד חטא העגל, לאחר מכן חטאנו שוב, וירדנו שוב למדרגת הצמצום, לחטא הע-גל חטא העגל מלשון גל (ראיה) + עין = ע+גל במקום  שיהיה א-גל = לראות את ה"א" את הפלא בעין בחרנו שוב לראות הכל דרך משקפי ה "ע"  שזה הפירוד והצמצום.. ועיין  עוד בהערה 2 

היום המטרה שלנו היא: "גל עיני והביטה נפלאות מתורתך" התורה היא כולה פלא בשביל לראות את הפלא, צריך להחליף את העין לאין ונסביר..  הנקודה היא שכל המציאות שאנו רואים היום זה אין אבל אנחנו רואים בעין רואים את הצמצום שמראה לנו יש שזה בעצם אין כי הכל עובר דרך ה(ע)ין (צמצום) ברגע שנבין בדעתינו שהכל אחדות אחד והכל אין גמור אז ה' ירחם עלינו וירמוז לנו ויאיר את מוחינו באחדותו המלאה ונרגיש ונראה איך שלית אתר פנוי מינה וזהו סוד גדול והבן.. כשנבין ונרגיש שהכל אחדות אחת ואין מקום שה' לא נמצא אז תבוא הגאולה ונגיע למצב של עין בעין יראו כי פי הויה דיבר…   

נרחיב יותר עין או אין 

זה הבחירה שלנו: עין = סוד הצמצום והפירוד – העין הגשמית שלנו עין הבשר שלנו מאז חטא אדם הראשון רואה את הכל כמציאות נפרדת מאלוקות כשהמציאות האמיתית היא אין = פלא גמור3 המציאות היא פלא עצום הכל אחדות אלוקית אחת אין מקריות אין "טעויות", כל מה שמתרחש איתך לפרטי פרטים, זה מעצמותו יתברך ממש… הוא יתברך מלובש בכל פרטי המציאות סביבך, עליך לראות את הנפלאות, הבחירה שלנו האם אנו נראה הכל בעין הצמצום או שנראה את הכל בעין הפלא והתוצאה: הכל אין גמור  

נמשיך עוד על זה הדרך אני זה עני  

אדם שהוא בחינת -אני- מרגיש את עצמיותו ורם לבבו במקום שהאדם יהיה "אין" הוא נהיה אני וחוטא בחטא הגאווה החטא החמור שעליו נאמר אין אני והוא יכולים לדור אז מאני = "א" שייך לבחינת פלא- יורד לבחינת פירוד ="ע" הוא נהפך לעני ועני חשוב כמת – וכידוע ש"אין עניות אלא מדעת" ומהי הדעת? תשובה: דעת האמת שאין מושג של "אני"4 אלא הכל זה אלוקות.. מי שעני בדעת הוא בבחינה של חטא עץ הדעת, לחשוב שאני ממשות ונפרד ממנו… כי בדעת האמת אין מושג של "אני"  אלא הכל זה הוא, הכל זה אין גמור, כל מה שקורה איתך ביום יום זה מעומק נפלאות השי"ת שיורד עד לעומק העשיה הגשמית ומנסה לרמוז לך לפי מקומך, דרך דומם צומח חי מדבר שסביבך, שהכל זה הוא, הכל אלוקות גמורה…  וזו הבחינה שאדם לא מרגיש עצמו שפועל, אלא מרגיש "אין" הכל זה אלוקות, זוהי הרגשת חיי עולם הבא, ממש כאן בחיי חיותו, כאשר שכלו ודעתו של האדם נפתחים ורואים פלאי אלוקותו יתברך וה' רומז לו ברמזים רבים דרך הבריאה5 איך הוא יתברך לבדו מנהיג את העולם בהשגחה נוראה ונפלאה ואיך לית אתר פנוי מיניה …  

 

בענין פלא הפרנסה והגאולה מהשפת אמת הק'  

מובא בשפת אמת6 הקיש גאולה לפרנסה ופרנסה לגאולה מה גאולה פלאים כו' ע"ש כל המדרש 7 הענין הוא כי צריכין לידע ולהבין כמו שנראה נפלאות הש"י כשמשנה הטבע ע"פ נס שהוא פלאים לעיני ב"ו בעלמא דשיקרא. אבל באמת הנהגת הטבע הוא פלא יותר מה שצימצם הקב"ה כח השפע שלו שהוא רוחניי ומתלבש ומתצמצם בגשמיות הוא פלא והפלא ביותר. וז"ש כך פרנסה פלאים. ובאמת קודם החטא הי' מקבלין השפע וכל ההנהגה ברוחניות. אך אחר החטא שנתערב טוב ורע צריך להיות הקבלה ע"י צימצום וגשמיות. והוא עיקר העצבון מאחר שבא ע"י הסתר בתוך הטבע ע"כ ובפרשת ויקרא כותב וז"ל: פי' שעיקר האמונה לידע שגם הטבע הוא הנהגתו ית' בלבד שנותן בה חיות וקיום תמיד וזה ההיקש צריך עובד ה' לבררו. וכפי מה שמבררין זה ממילא נדבק הטבע בהנפלאות. וממילא כמו פרנסה בכל יום אף גאולה. ולכן צריכין לזכור בכל יום יציאת מצרים לברר ולחדש הארת הנסים בכל יום. ולכן אמר הקב"ה הביאו לי עומר בפסח והוא זמן התבואה להקיש גאולה לפרנסה כמ"ש במדרש הנ"ל. וזה ממחרת השבת כמו שהשבת נותן פרנסה לימי המעשה כמ"ש מיני' מתברכין. כמו כן בכל עת שיש גאולה וימי נסים צריכין לראות שישאר מזה הארה גם לתוך הטבע. וזה הענין נק' ממחרת השבת הארה הנשארת גם בתוך הטבע.  

חידוש נאה בענין העשירות ושברי הלוחות   

ולאחר שראינו ע"פ השפת אמת, את ענין הפרנסה שזה בא רק ממנו יתברך בדרך של פלאי פלאים.. ננסה להסביר בע"ה עניין העשירות, ע"פ המהלך שהסברנו לעיל שלאחר הפירוד והצמצום הכל נתפזר ונחלק שזה סוד בחינת ה" א"כ נסביר ענין העשירות וכן זה יסביר את ענין הזהב8 שאספו בני ישראל מהמצרים וכו', והדברים ממש מתוקים מדבש.. והנה כמו שפרנסה זה פלאי פלאים, עשירות שהיא למעלה מפרנסה, היא הרחבת הפרנסה לאין מספר.. היא פלאי פלאים כפולין ומכופלין ויש בהם בחינת גילוי אלוקות והתבוננות אלוקית בצורה גדולה לאין שיעור, וע"י עשירות דקדושה ניתן להגיע להתבוננות רחבה באלוקות! וזה ענין ה "ע" = הסוד של העשירות, זה הסוד שנפתח!! ע"י העשירות, נפתח הסוד הגדול של: "אין עוד מלבדו" מקבלים עוד ועוד התבוננות בגדולת ה' האין סופית, ולאט לאט מגלים את הפלא האין סופי… בזהב וברכוש טמון הפתרון לסוד הכי מרגש שיש בעולם!! סוד האלוקות, לכן היהודים אספו את כל הזהב להוציא את כל  הניצוצות של הקדושה וגילוי האלוקות העצומים! ואחרי שמגלים את סוד אחדותו הפשוט, מגיעים לשמחה עצומה, לשירה והודיה לה' יתברך ולכן עשירות זה מלשון ע + שירות מלשון שיר! וזה גם העניין שמשה רבינו התעשר משברי הלוחות, כי הלוחות הראשונות היו בחינת הא' בחינת הראיה באלוקות הרגשת הלב של "אין עוד מלבדו"  מצב שכל העם הרגיש אלוקות ראה אלוקות "וכולם ידעו והרגישו שאין עוד מלבדו" כולם הרגישו בגילוי נפלא את השגחת ה' מצב זה התנפץ לרסיסים וירד לבחינת הסוד ע"י שבירת הלוחות, וכשלוקחים מפסולת הלוחות שלוקחים רסיסים מגילוי אלוקות אין סופי, שלוקחים רסיסים מהאבנים הטובות והזהב מגיעים להתבוננות ולדעת בגדולתו יתברך ובהשגחתו הפרטית על כל אחד  וראו זה פלא הגימטריה המדויקת של  "השגחה פרטית"  = 1020 = "פסלת לוחות" בדיוק! 1020 (וראה הערה9 וכפי לשון התפילה הקדושה בליקוטי תפילות10   

"ויהיה מוחנו ושכלנו הולך וגדול בקדושה גדולה באמתותזכנו לעשירות גדול דקדושה הנמשך מפסלת של הלוחות אשר משם נתעשר משהעד שנזכה על ידי זה להתבוננות העליוןהגדול והקדוש והנורא מאדהנמשך על ידי עשירות גדול דקדושה 

ושה' יעזרנו על דבר כבוד שמו שנזכה כבר לראות אלוקות בעיני בשר וכולנו נצביע ונאמר הנה אלוקינו זה קיווינו לו ויושיענו… אנס"ו 

המאמר נשלח מאת: צוריאל פולייס

השאר תגובה