הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
רוסיה כובשת את “חצי האי קרים” עוד רמזים מעניינים

רוסיה כובשת את “חצי האי קרים” עוד רמזים מעניינים

מובא בגליון מסילות של חסידי סאדיגורא (גיליון י”ב משנת תשמ”ו ניתן לראות באוצר
החכמה) מאמר מאת הרה”ג ר’ חיים דובער גלובסקי דברים ששמע מסבו האב”ד בבית דינו
של חיים מבריסק רבי שמחה זליג ריגר זצ”ל שהוא היחיד שהגר”ח מבריסק מביאו בספריו. ומביא ממנו כמה ענינים בקשר למלכות רוסיה שהם חיו שם. ומביא שסבו אמר לו

  • שמקובל בידיו מתלמידי הגר”א בשם הגר”א שמלכות רוסיה תתחזק לפני ביאת משיח. וכל האומות יפחדו ממנה.

  • וכן מביא שהרוסים ירשו את קליפת פרס. [מה שרואים בימינו שהרוסים הם בני ברית של הפרסים]. ומביא שם מבעל הבנין עולם הלא הוא הגאון המקובל רבי יצחק איזיק חבר זצ”ל תלמיד הגר”ח מוולאוזי’ן ושל רבי מנחם מנדל משקלוב, והעביר את מסורת הגר”א כידוע. מה שאמר לפני מותו להמקובל רבי דוד לוריא מביחוב שביום שהרוסים ינצחו את מדינת קרים, ובמיוחד את המבצר הגדול קראטש צפה לרגלו של משיח.
  • מה שקורה בימים אלה שהרוסים קבעו משאל עם ליום הפורים י”ד אדר תשע”ד כדי לכבוש את חצי האי קרים. ופלא שקרים בגימטריא פורים י”ד. וחצי האי קרים בגימטריא ערב רב כדלעיל, היינו שיתכן שיש למקום שם קשר לשורש הערב רב שמתפורר לעינינו,

  • וכפי שבארנו לעיל שכל אומות העולם תלוים היום בקליפת הערב רב שמעבירה את היניקה מהקדושה, ונפילת קליפת הערב רב תפיל איתה את כל אומות העולם ויבא משיח.
  • וראה זה פלא שהשתלשל שם המבצר בקערטש יניקלה, ומרמז על מקור יניקת הקליפות. וכן פורסם שהמלך הכוזרי הידוע התגייר בחצי האי כרים, וזה עוד ראיה שהמקום מחחבר קדושה וקליפה. וכן היתה שם קהילה יהודית ותיקה, והשדי חמד היה רב שם.
  • וכן יש לציין כי גם הגר”ח קנייבסקי שליט”א צוטט כאומר ליהודי אוקראינה: ‘כי יש לעזוב את אוקראינה, והמשיח בדרך’. ועוד יתכן שהמסורת מהגר”א שהבאנו על מיצרי בוספרוס הוא על קרים וקרטש, כי קרטש היא עיר בקרים שפעם היה שמה בוספרוס כמובא בספר ספר ‘אוצר ישראל’, וגם שם יש מיצר ים שמחבר את רוסיה ואוקראינה.
  • וראה את דברי הגאון מוילנה בהקשר לחצי האי קרים

מגליון “אוצר החשמל”
C3BDD2F34F2CB52F5BF5EC13979D3