הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
"תיפח רוחם של מחשבי קיצין"-האמנם ? האם מותר לחשב את מועד הקץ ? ומה משקלן של הגימטריות בכלל, ובגילוי וחישוב הקץ בפרט ? כל התשובות המוסמכות בנושא ש-"במחלוקת"

"תיפח רוחם של מחשבי קיצין"-האמנם ? האם מותר לחשב את מועד הקץ ? ומה משקלן של הגימטריות בכלל, ובגילוי וחישוב הקץ בפרט ? כל התשובות המוסמכות בנושא ש-"במחלוקת"

מאת: ציון סיבוני
תמצית המאמר: האיסור על חישוב הקץ היה רק על תקופת "אחישנה" (אנו כבר "בעתה" משנת תש"ה). כמו כן, האיסור היה לחשב על דרך של גילוי הקץ בניגלה, אולם על דרך הרמז, הדרש והסוד- אין הדבר אסור. ואדרבא, יש חובה על כ"א לחפש ולמצוא את רמזי הקץ בתורה ובנביאים.

בס"ד, חז"ל אמרו:-"אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, תיפח עצמן של מחשבי קיצין, שהיו אומרים כיון שהגיע אותו הקץ ולא בא, שוב אינו בא, אלא חכה לו שנאמר אם יתמהמה חכה לו". ומאידך, אנו מוצאים את דברי חז"ל במקומות אחרים, אשר יש בהם סימנים מובהקים, שבאמצעותם ניתן לזהות את הקץ, "אימתי בן דוד בא":-ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל…".

אחד מעיקרי האמונה שלנו הוא:-כי משיח בן דוד, יבוא באחרית הימים ויגאל אותנו, גאולה שלמה. וכי למרות שהתמהמה, בכל יום אחכה לו שיבוא" , מכאן ניתן להבין, כי הגאולה יכולה להתרחש בכל יום ובכל שנה ! אך מאידך, אנו רואים סתירה, כביכול, לדברים אלו בדברי חז"ל  כי:-"בניסן ניגאלו ובניסן עתידים להיגאל". " ובסנהדרין צז':-"תנו רבנן, בשבוע שבן  דוד בא….בששית קולות , ובשביעית מלחמות , במוצאי שביעית בן דוד בא". הכיצד, לכאורה, יש סתירה ? ומתרצים זאת (עפ"י הפשט) כי אכן האמונה והציפייה אמורים/צריכים להיות מידי יום ביומו, אולם יש מועדים, כגון אלו המוזכרים לעיל, אשר מסוגלים יותר לגאולה השלמה, יותר מכל מועד אחר…

מאוד מעניין, שגם חלק מגדולי ישראל, אשר התנגדו לחישובי קיצין…הם בעצמם הביאו חישובי קץ, אשר עברו, ובן דוד טרם בא… יש  כאן, עקב הנ"ל, לכאורה, קצת בלבול ואי הבנה , האם מותר, או אסור לחשב את הקץ…,

בתורה, ראינו כי יעקב אבינו אסף את השבטים הקדושים, ורצה לגלות להם את הקץ, אך רוח הקודש ניסתלקה ממנו והוא לא יכול היה לגלות להם את הקץ. והנביא  דניאל, אשר חי בתחילת בית שני,  התנבא על אחרית הימים/קץ הימין, ונימסרו לו 2 מועדים סתומים (1290 ,1335),אך גם לו לא נודע, אלא ברמז סתום (וגם לדעת מי שאומר שדניאל  כן ידע, הרי המלאך אומר לו בפרוש ,שיסתום את הדברים , ולא יגלה אותם…ואתה תנוח לך לקץ הימין)…                      מאוד מעניין, מה אומר לנו הזהר "וירא"(הסולם) :-"…כשבאו (רבי יהודה ורבי יוסי), לפני רבי שמעון וספרו לו המעשה, אמר להם, אולי בקץ המשיח שבאלו האותיות היתם עוסקים. אמרו לו, אין אנו יודעים, כי הכל נשכח ממנו". "אמר להם רבי שמעון, אין רצונו של הקב"ה בזה, שיתגלה יותר מדי (מדאי) לעולם, וכשיהיה קרוב לימות המשיח, אפילו תינוקות שבעולם עתידים למצוא סודות החכמה, ולדעת בהם קצים וחשבונות של הגאולה, ובאותו הזמן תיגלה לכל…".

ובדניאל יב',ד':-"ואתה דניאל סתם הדברים וחתם הספר עד עת קץ ישוטטו רבים ותרבה הדעת… ובפסוק ט',"מצודת דוד":-"כי דברי הגאולה יהיו סתומים וחתומים ברמז לבל ידעוה עד קץ, אבל בבוא הקץ יתחכמו הכל להבין הרמז".   רש"י:-" והמשכילים יבינו-"אותה בבוא עת הקץ".    אבן עזרא (פסוק ט):-"…כי סתומים וחתומים הדברים, וזה לאות  כי בגעת הקץ יבינו המשכילים רמיזות המלאך , על כן..". אנו רואים, איפוא, כי עפ"י הדברים הבהירים/ברורים הנ"ל, הרי שלקראת הגאולה ממש, מועד הקץ יתגלה. בתרגום יונתן על הכתוב (קהלת צז', כד'):-"רחוק מה שהיה ועמוק עמוק מי ימצאנו"- "הא כבר איתרחק מבני נשא למידע כל מה דהוה מן יומי עלמא, ורז יום מותא, ורז יום דייתי מלכא משיחא"-ודייק הרה"ג ר' יוסף שיינברגר שליט"א שהתרגום יונתן אומר כי אי אפשר לדעת את היום שבו יבוא מלך המשיח, אבל את השנה, בערך אפשר לדעת. !!!       ואומר לנו רש"י דבר מדהים (בדניאל ח', יד'):-"ואנחנו נוחיל להבטחת מלכנו קץ אחר קץ , ובעבור קץ הדורש ונודע כי טעה במדרשיו, והבא אחריו יתור וידרוש דרך אחרת". ועוד כותב רש"י (תהלים קל, ו):-"נפשי לב' משומרים לבקר", הריני מן המצפים לגאולה."שומרים לבוקר"-מצפין וחוזרין ומצפין קץ אחר קץ". "מצודת דוד"-"בבוא העת אז יפקחו עיני הכל ,להבין רמזי הגאולה". ובסליחות בעשרת ימי תשובה, אנו אומרים:-"חשבון אחר חשבון עמך יפתור, חוכה וסוכה ודוה וחוזר לפתור. זח אור משכיל יכולת לחתור. זמן קול התור מתי לפתור".

וכתוב (שה"ש ז, יב, יג):-"לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים ,נשכימה לכרמים ניראה אם פרחה הגפן, פתח הסמדר הנצו הרמונים, שם אתן את דדי לך". ומתרגם התרגום:-"אמרין בני ישראל אלין לאלין ,נקדים בצפרא ונהך בית כנישתא ולבית מדרשא, ונבקר בספרא דאוריתא ונחמי אי מטא זמן פורקנא דעמא בית ישראל דמתילין לגופנא לאתפרקא מגלותהון ונשאל לחכימיא איתגלי קדם ה' זכותא דצדיקיא דמלין פקודיא כרמנא, אי מטא קצא למסק לירושלם למתן תמן שבח לאלהא דשמיא ולמקרב עלון ונכסת קודשין". רואים מהתרגום שחיפוש זמן הקץ הוא מהתורה:-" ובכל הדורות קמים בני ישראל בכל יום ויום  בבוקר , והולכים לבית הכנסת ולבית המדרש ללמוד תורה, ולחפש בתורה לדעת, אם הגיע זמן הקץ והגאולה של ישראל, כדי לדעת אם הגיע הזמן לעלות לירושלים עיר הקודש, להיות מוכנים להקרבת הקורבנות".

ובמדרש (תהלים ז)-חבקוק הנביא שואל את ה':-"עד מתי"- וה' עונה לו שיקח לוח ויכתוב עליו את האלף בית במילויין וידע את הקץ" (סה"כ=5775+תשע"ה).אנו רואים, איפוא, שידיעת הקץ היא דרך אותיות התורה.

ובגלות מצרים מצינו (שמו"ר ה,יח):-"מלמד שהיו בידם מגילות שהיו משתעשעין בהם משבת לשבת לומר שהקב"ה גואלן".  וכן מצינו  במדרש (תנחומא ויגש ה, י):-שכל מה שאירע ליוסף ואחיו הוא רמז למה שיקרה בגאולה העתידה. וכמו שאצל יוסף   האחים לא הכירו את יוסף, עד שאמר להם:-"אני יוסף אחיכם" , כך גם לעתיד לבוא בגאולה השלמה, בקרוב, יאמר לנו ה' יתברך :-"אני ה' אלהיכם", ואז יבינו בני ישראל את כל המאורעות והצרות שפקדו אותם.                         ועיין במאמר הגאולה לרמב"ן (שער ד' בהוצאת מוסד הרב קוק), שבאחרית הימים מותר לחשב קיצין, ומתייחס כבר לדורו כזמן אחרית הימים, ומחשב שם את הקץ. וכן מובא שם שקודם הזמן של הקץ האמיתי ,הוא יפורסם בעולם, וכולם ידעו ויבינו את הקץ.  וכן מובא "באוצרות רמח"ל" (עמוד רנ"ד):-"למה שאומרים בזהר "וירא", שבסוף הגלות אפילו התינוקות יאמרו קצין, סוד העניין הוא…ומתבאר מדבריו שלא די שאין איסור בגילוי הקץ, אלא אדרבא, מצוה גדולה ורבה היא שעל ידי זה מסתלקת הסטרא אחרא, ונמצא שהוא המקרב וממהר את סוף הגלות".                       וכן מובא בספר "קול התור" (סוף פרק ד')ע"י תלמידו של הגר"א, בשם הגר"א, בנוגע לדעה שכלו כל הקיצים…"ולמאן דאמר תפח עצמותיהם של מחשבי קצין", הכונה, למחשבי קיצין גרידא, כלומר בלי ה"אתערותא דלתתא" שאינם מתחשבים עם האתחלתא הבאה ע"י משיח ראשון, משיח בן יוסף…ובמידה שאנו מקדמים את פני הגאולה לרצות את אבניה ולחונן את עפרה, הגאולה מתקרבת אלינו בסוד "כי בא מועד", וכמו שכתוב "שובו אלי ואשובה אליכם", ובמידה זו מתגלים לפנינו רמזים קדישין על מועדי הפקידות וקץ המגולה בדור האחרון".

אנו רואים, איפוא, כי אם יש "איתערותא דלתתא" (השתדלות שבאה מלמטה) בקרוב הגאולה ברחמים, ואדרבא, מהשמים מסייעים לו ומגלים לו תאריכי הפקידה כדי לעורר את העם.

ובספר "ליקוטי הצבי" (ויחי)-המלבי"ם ז"ל בפרושו על דניאל מביא קץ לגאולתן של ישראל, וגדולי הדור כתבו לו, הרי אמרו חז"ל "תפח רוחן של מחשבי קצין, והשיב להם:- חכמנו ז"ל, ראו ברוח קודשם שהגלות יומשך לכמה וכמה מאות שנים, לכן תכף אחר החורבן אמרו על מחשבי קצין תפח רוחן, אבל אני דיברתי בעקבתא דמשיחא אחרי חבלי משיח הגדול והנורא, ואחרי שכבר סבלנו הרבה צרות ישראל' ,ל"ע ,והגיע זמנן של ישראל להיגאל, לכן יפה דברתי עת וסוף וקץ לכל צרותינו".

וכן מצינו שהאיסור לגלות את הקץ , הינו רק דרך לימוד נגלות התורה, אבל כשמגלים דרך למוד פנימיות התורה, אין איסור. כמובא ב-רמח"ל ("אדיר במרום", מאמר בריך ברי לעתיק יומין) על הגמרא שמשיח בא בהיסח הדעת ,שהיסח הדעת היינו שהכיסוי הוא בזו"ן שהם בבחינת הדעת, (בחינת נגלות התורה), אבל בבינה שהיא בבחינת נשמה ופנימיות התורה, הוא שורש משיח, ושם יש לזה גלוי.  והאריך בזה הגרי"א חבר (ביאורי אגדות אפיקי ים סנהדרין צו) ונביא את לשונו בקצרה:-"סוד הקץ אינו כשאר רמיזין לאשכחא בסלע, דנפקו טיפין מסלע דיצירה, אלא בעי לנוקב להאי סלע מעבר לעבר, עד שמגיע לתהום בריאה ושם יתגלה. והוא מה שאמרו שקץ משיח "לבא לפומא לא גלי", שלב הוא בבינה ,ופה ולשון הם זו"ן ,ובינה היא בבריאה, וזו"ן ביצירה ועשיה ,כידוע, ולכן קץ משיח נישאר במחשבה בלב, הלב מבין. ולא בא בדיבור לנביאין שהשגתם ביצירה. והוא גם כן מה שאמרו "ללבי גיליתי ,לאיברי לא גיליתי", שהם איברים דגופא דזו"ן שהם בב' עלמין יצירה ועשיה.והוא שרצה חבקוק לעמוד על קץ משיח, והשיבו לו הקץ אינו בא בדיבור רק בסוד כתיבה בלב, כמו שכתוב "כתבם על לוח לבך". ורואים שאלו המתעסקים להבין את הקץ על דרך הנסתר, נשמת התורה, שהוא בחינת בינה עולם הבריאה, שכן הקץ גלוי ואינו מכוסה. וזה הטעם גופא מלא מעניין חישובי קיצין, כיוון שבבחינת בינה אין היסח הדעת. וכן המספר המסתתר בין אותיות משיח הוא 552, כמניין תעלומה, לרמז שביאת המשיח היא תעלומה של סוד שצריך לגלות כמו שמגלים תעלומות התורה. ועוד טעם נראה לבאר מדוע גילוי הקץ דרך תורת הניסתר הוא מותר, דכל עניין הגאולה הור דבר שהסטרא אחרא מתנגד אליו בתוקף רב ביותר, ועל כן מביא אותה הקב"ה בדרך נסתרת של ערמה, כמו הולדת שורש משיח ע"י לוט ובנותיו, ויהודה ותמר, שבאו בדרך זנות… ולכן, גילוי הקץ דרך נסתרות התורה , הוא האופן היחיד בו אפשר ללמוד ולהבין את עניין הקץ שנעשה דוקא בדרך זו".

ומובא בליקוטי מוהר"ן (קפו)"…וכמו שמצינו בדניאל שמרמז על סוף קץ הגאולה , ועתה הדברים סתומים, כמו שכתוב שם "סתום הדברים וחתם", כי אין אדם יודע עתה איך מרומז שם זמן הגאולה, אבל לעתיד אם ירצה השם כשיקויים הדברים, ויגיע קץ האמת, ויבוא משיחנו, אזי ידעו למפרע איך שמרומז בדבריו זמן הקץ".

ועוד מצינו חלק ממכתב שכתב הרה"ג ר' אלחנן וסרמן הי"ד, (קובץ מאמרים ואגרות ח"א עמוד שכ"ט) "צריך לפרסם גלוי לכל כי הננו עכשיו בתקופת "עקבתא דמשיחא", דבר זה ברור כשמש. ואודיעו אשר עלה בדעתי זה ימים רבים, כי ראוי מאוד לאסוף מכתתבי הקודש ומדברי חז"ל, כל הכתובים והמאמרים מענייני תקופתינו ולבאר את פשטי הדברים…להראות איך שהדברים נתקיימו ומתקיימים לעינינו ממש". וכן מצינו ברש"י (שבת לא) צפית לישועה, לדברי הנביאים, כלומר האם ציפית לישועה, להתגשמות דברי הנביאים… ועוד מצינו חלק ממכתבו של הרה"ג ר' שמעון הורוביץ זצ"ל, שהיה מראשי ישיבת "שער השמים", ומגדולי המקובלים,בשנת תרצ"ג, בסכמתו לספר "קץ הימין":-"אני מבקש מכבוד תורתו שיסדר היטב את כל הרמזים והחידושים בעניין גאולתינו ופדות נפשנו, וידפיס בהצלחה , וה' יעזרהו על זה, , כי בחשכת הגלות הגדול והנורא הזה ראוי והגון לכל מי שיש לו איזה דברים נסתרים ורמזים טובים לעניין הגאולה, שיוציאם לאור הגורם שמחה בלב לאיש, וגורם חיזוק התקוה וכמים קרים על נפש עיפה".                                                                                              וכן, מובא בספר "דברי תורה" מהאדמו"ר ממונקאטש זצ"ל (אות ק) בשם "הקנה" שמותר לעורר שהגאולה קרובה, ולא צריך לחשוש מה יהיה אם חו"ח בן דוד לא יבוא".   ומתוך הסכמות לספר "ואשר תבואנה יגידו", שמבאר את נבואות אחרית הימים, ואת קץ זמן הערב של שנת הערב של שנת תשע"ב. דברים מתוך הסכמת הגר"ש אוירבך שליט"א:-"אין ערוך להדבר הגדול הזה לפתוח פתח על פי פתחן של ראשונים בדברי הנביאים הנאמרין באמת, ואשר נבואה שהוצרכה לדורות ניכתבה, ומי ישיג גודל העניין בדברי הנביאים בגאולת ישראל ופדות נפשנו, ומי יתן וכל עם ה' יתבוננו בינה בדברי הנביאים".                                                                                                                ומתוך הסכמת נהרה"ג ר' צבי קושלבסקי שליט"א:-"אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע". הנביר מדבר על תקופת "עקבתא דמשיחא" ומציין שיש חובה מיוחדת באותה עת להדברות בנושא חיזוק האמונה, כי בימים טרופים אלו צריך להתגבר ולהתחזק באמונה טהורה ותמימה, שכל מה שקורה אינו אלא הכנה לגאולה השלמה. ועת צרה היא ליעקב וממנה ומתוכה יושע . על כן, אברך. מחבר ספר זה שבא למלאות צו השעה לגלות מתוך דברי הנביאים וחז"ל, מה פשר כל המאורעות אותנו, ומתוך זה שרואים אנו כמה תואמים להפליא דברי חז"ל, הגאונים והראשונים, עם כל הקורה  לנו, נדע שכמו שנתקיימו הראשונות ,כך יתקיימו האחרונות".   ובמדרש שמעוני (חבקוק תקס"ב) מאי "ויפח לקץ ולא יכזב", אמר ר' שמואל בר נחמני "תיפח רוחן של מחשבי קצין", פשוט יחד עם המילוי והכולל ת"ו יו"ד קו"ף צד"י יו"ד נו"ן בגימטריא 5775. היינו שצריך להפיח רוח ולמלאות את האותיות הללו לדעת את הקץ. ויש אומרים תיפח רוחם דוקא של מחשבי הקצים…תיפח מלשון "ויפח באפיו נשמת חיים", על כל החישובים והרמזים היפים שהם מתאמצים למצוא ולפרסם. והוסיף ר' מ.צ. שאם נכתוב תפח בלי יוד "תפח רוחם של מחשבי קיצים"=1692=חמש שבע שבש שש (5776). וכן נוסח הרמבם בהלכות מלכים פרק יב "וכל הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו"=5776=תשע"ו.

לסיכום:- האיסור על חישוב הקץ היה רק על תקופת "אחישנה" (אנו כבר "בעתה" ). כמו כן, האיסור היה לחשב על דרך של גילוי הקץ בניגלה, אולם על דרך הרמז, הדרש והסוד- אין הדבר אסור. ואדרבא, יש חובה על כ"א לחפש ולמצוא את רמזי הקץ בתורה ובנביאים. תודה מיוחדת לרב יקותיאל פיש (סוד החשמל) שהעביר לי את כל המקורות הנ"ל ולאתר "כי לה' המלוכה"  סוד .1820

—-

תוספת:

תורה נביאים כתובים (משולש+רגיל) = 5776

זה מרמז על שלמות הכל
שלמות = 776
ביאת המשיח = 776 (ראה רשימת גימטריות 776 כאן)

5 Comments

 1. דוד

  כל אשר עתיד ה' לעשות הגיד לנביאיו לא הסתיר ה' מעמו דבר מכל אשר עתיד הוא לעשות. ואמרו רבותינו: "כל הנביאים כולם לא התנבאו אלא לימות המשיח". והקורא המצוי אשר יקרא בתנ"ך יתקשה למצוא בין רבים משמות מעצמות וארצות העבר, את כוונת הבורא באשר לעתידנו. ואני קורא יקר, איני מחשיב את עצמי למאומה ובטח לא לארזים מפרשי העבר, שאם הייתי בתקופתם לא הייתי נחשב לכלום, ובטח לא הייתי מבין מה שהבינו. אלא איתרע מזלי, ונולדתי לתוך תקופה שבה מתגשמות נבואות אלו בפועל ממש. ומאז מלחמת ששת הימים, שבה ראיתי השגחה ניסית, לקחתי על עצמי ללמוד את נושא אחרית הימים. וביגיעה, ובתפילה לבורא עולם, שיפתח את לבי ויאיר את עיני, ללמוד ולהבין את כוונת הנבואות אשר מדברות על ימינו. הרגשתי בחוש שנענה ה' לתפילתי, ופתח את לבי ואת עיני לראות נכון את הדברים, ולהבין כוונתו. והיות וחי אני בתוך תקופת אחרית הימים שהתחילה ב1917- למניינם, שבה רבים מנבואות התנ"ך מתבצעות בפועל, קל היה לי יחסית, לפענח ולהבין את הקשר בין הנבואות ובין מאורעות ימינו. עד כמה מוצפנים נבואות אלה, ניתן ללמוד מדניאל הנביא, שלאחר שקיבל מגבריאל המלאך דברי נבואה לאחרית הימים, שאל לפשר נבואות קץ אלה.
  אומר דניאל: "ואני שמעתי ולא אבין ואמרה אדני מה אחרית אלה?
  ויאמר: לך דניאל כי סתמים וחתמים הדברים עד עת קץ". (פרק י"ב פסוק ח')
  מכאן למדנו שרק בעת קץ, שהיא אחרית הימים, נלמד לזהות ולהבחין בקשר שבין נבואות התנ"ך, לבין המציאות המתהווה בשטח.
  ונשאלת השאלה: מדוע סתם הבורא נבואות עתידיות אלו?
  על זה אמרו רבותינו, שאילו ידע עם ישראל את גודל מרחק הזמן עד לימי הגאולה, היה מגיע לידי ייאוש ואובדן תקווה. דומים נבואות אלא לפזל ענק, ויש לשים כל קטע במקומו הנכון. שאם לא כן, נקבל נבואות הסותרות נבואות אחרות, ולא נוכל לקבל תמונה נכונה ומושלמת. רבים מהביטויים והתיאורים של ימינו מתוארים בתנ"ך כאילו נלקחו מהעבר הרחוק. נדמה לרגע ששר ההיסטוריה עצר את הזמן מלכת. ועדיין אמצעי התחבורה של ימינו הם סוסים ופרשים. הקורא היקר ימצא ששמות של מעצמות העבר, כגון: מצרים, אשור, בבל, וכו'. אינם אלא כינויים ושמות של מעצמות ימינו. באותו אופן שבו מכנה הכתוב את הצבאות המודרניים של ימינו כסוסים ופרשים. והמבין יבין…
  דבר נוסף: דברי הנביאים כתובים במשלים. הצופנים בתוכם מאורעות, עמים וזמנים בעיקר לתקופתנו – תקופת אחרית הימים. והבנה נכונה של הקודים והצפנים, פותחת בפני הקורא תמונה ברורה של כל המאורעות שעברו בתקופתנו, שעוברים כעת עלינו, ושעתידים להתגשם מול עיננו בקרוב ממש.

  (זינדני יחזקאל)

 2. יצחק

  בזכות האתר הזה התחזקתי יותר ויותר. על ידי הגילויים המדהימים של עורכי האתר אני מבין שגם אני רוצה לעלות על הרכבת לפני שהיא עוזבת את הרציף ואז כבר יהיה מאוחר מדי. יהודים, אחים ואחיות, התעוררו !!!
  ההוכחות כאן הן מעל לשכל הישר וההגיון, רק הקדוש ברוש הוא יכול להצפין צפונות וסודות מדהימים כאלה.

 3. אהוד ראובן

  בס"ד
  יצחק סיבוני היקר ראשית שוב אשרייך על העובדה שאתה שקד ולמד בנושא הגאולה השלימה מאחר וכבר גלוי וידוע שכל לימוד תורני בכל נושא שהוא גם פועל פעולה סגולית בעולם באותו הנושא ומשמע שלימוד עניני הגאלה השלימה בהחלט מחיש את התהליכים השזורים עם קץ הפלאות לו כולנו מייחילים (קץ הפלאות 712 כמניין תיקון עולם וכן רבי נתן ) כמו כן רציתי להגיב על הפרסום שפרסמת ולהסביר שלמיטב הבנתי אחישנה איננו מועד קבוע מראש ודווקא בעתה הוא המועד שנקבע מראש מאחר וכידוע אחישנה תלוי במעשים של כלל הצבור כפי שמתבאר מהמושג היום אם בקולו תשמעו ומכאן יתבאר שאחרית הימים שזה התחלת קץ הימין שזה מלכות דקדושה שזה הוא הקץ אותו ביקש יעקב לגלות לבניו הוא דווקא בעתה והכוונה בעת ה תקום מעפרה כפי שמבואר בזוהר במאמר חשבון קץ משיחא בפרשת וירא עם פירוש בעל הסולם כמו כן צריך להבין שודאי הקץ היה גלוי ליעקב אבינו עליו השלום ורק כאשר הוא ביקש לגלות אותו ולהוציא אותו מהלב אל הפה אז נסתלקה ממנו שכינה ואת אותו הדבר ניתן ללמוד גם מרבי יהודה ורבי יוסי מאחר וכפי שמפורש בביאור בעל הסולם הסודות אכן נגלו לרבי יהודה ורבי יוסי אך כאשר הם העלו את האותיות הללו על שפתיהם וחפצו לדבר בהם אז נשכח מהם הרזים ומכאן ודאי ניתן להסיק שהשם יתברך לא הסתיר מגדולי הדור את הקץ האחרון רק שהאיסור היה לדבר באותיות הללו ולגלות אותם לעולם כאשר היה עוד רחוק הזמן לתקופה זו וכמובן שמאותה הסיבה שנמנע לגלות את הקץ כאשר היה רחוק דווקא יש חשיבות לגלותו כאשר הגאלה קרובה כי אם היה חשש לייאוש כשזה רחוק דווקא כשקרוב הזמן ניתן לעודד ולקרב עוד נשמות טהורות להתעורר לעבודת השם יתברך כמו כן ודאי שהנושא עמוק מין ים ויש עוד המון מה להאיר בנושא אבל מפאת חוסר זמן כעת נשלים בעזרת השם בהמשך שבוע טוב ממני אהוד ראובן . ורק לסיום עוד הארה אחרונה הקץ של הבעתה רמוז גם במסכת ברכות דף ט' במילים דיה לצרה בשעתה כי כבר ביארנו שהמילים דיה לצרה בשעתה זה גם די לצרה ה בשעתה כאשר בתוך המילה בשעתה מופיע המילה בעתה עם אות ש' שמרמזת גם לשם אלהי'ם במילוי משמע מידת הדין שאינה מעכבת בזמן זה ואף עוזרת בסוד יעזרה אלקים לפנות בקר וכידוע ש' זה גם רמז לשלושת האבות אברהם יצחק יעקב ולפיכך בשעתה בגימטריא 777 בסוד שביעי שביעי שביעי אלין תלת אבהן ( תיקוני זוהר תיקון מח' בראשית תמן ) שוב שבוע טוב וכאמור בשעתה גם התשע"ב וגם בתשע"ה וכנ"ל גם האש שלי תוקד עד ביאת המשיח ר"ת בהתשע"ה גם רמז להתשע"ה וגם להתשע"ב וכאמור תשע"ב 772 גם יקרא אתכם 772 כפי שיעקב אמר לבניו את אשר יקרא אתכם וכאמור הכול נמצא בתורה רק צריך להעמיק בכדי להבין את הרזים שבאותיות ( כמו שכאשר יעקב ביקש מהמלאך עימו נאבק במעבר יבוק שיגלה לו את שמו וכאמור המלאך לא גילה את שמו במפורש אבל כאשר מחשבים את ההפרש בין יעקב 182 לישראל 541 מקבלים את ההפרש 359 כמניין שטן שהוא כאמור שרו של עשו ולכן בתורה הכל קיים ורק צריך שיהיה גם הזמן הנכון שמשמיים קבע הבורא יתברך שמותר לגלות רזים אלו ואחרים

 4. בס"ד אהוד אודי ראובן

  בס"ד
  צריך להתבונן ולהבחין שביאת משיח וגילוי משיח הם שני מושגים שאין הכרח שמתרחשים בד בבד וכמובן שביאת משיח וגילוי יכולים להיות באותו הזמן אך מנגד יכול גם להיות שמשיח בא כשדעתנו מוסחת ואין אנו מבחינים בביאתו ובשלב מאוחר יותר לאחר שהוא מתעלה בעבודתו הרוחנית וזוכה להשלים את יעודו בסוד נחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה' אז מגיע שלב הגילוי ואז הגילוי הוא לכלל ולפניו אליהו הנביא מבשר על שלב הגילוי וכך בעצם ניתן להבין כיצד יתכן שמשיח בא בהיסח דעת ואליהו מבשר על הגילוי יום או 3 ימים טרם לגילוי , כמו כן אחישנה הוא אינו זמן קבוע ובעתה כן , כמו כן אחישנה יכול להתקיים היה טרם בעתה ולא רק טרם מאחר ובעתה מסמל דור חייב ואחישנה דור זכאי וכל יום טרם הבעתה יכולנו להחיש את הגאולה השלימה אם היינו שומעים כולם בקולו של יהו'ה יתברך אך אם לא כולם שמעו והגיעה העת שנקבע מראש שהיא תקופת הבעתה אז גם בשלב הזה יש אחישנה מלשון לזרז ולמהר כמו שביאר הרד"ק את המילים בעתה אחישנה בסוד יגיע זמנה לגומרה מהר וכאמור להחיש זה לקרב אך גם לזרז ולמהר וכמובן לקרב זה לפני ולזרז ולמהר גם תוך כידי ולפיכך כתוב בנביא ישעיהו ס' הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני יהו'ה בעתה אחישנה וכידוע אין מקרא יוצא מפשוטו ופשט המילים מופיע בעתה טרם אחישנה ומכאן יוצא שגם כשתגיע הבעתה יהיה תהליך שהקטן יהפך לאלף והצעיר לגוי עצום ואז כשיושלם תהליך זה אז תתחיל האחישנה שבתוך הבעתה ואז לא יתעכב זמן רב עד שלמות הגאולה וכאמור אין מקרא יוצא מפשוטו ופשט המילה אחישנה גם אחיש-שנה ולסיכום על האחישנה לא קיים מועד כי אחישנה טרם הבעתה יכול היה להיות כול יום ולפיכך לא ניתן לחשב מראש את יום זה או אחר ולומר שזה היום וגם את האחישנה שבתוך הבעתה לא ניתן לחשב כי האחישנה הזו כרוכה בתהליך של איחוד המשיחים משיח בן יוסף ומשיח בן דויד 566 + 434 = 1000 וכאמור דוד הוא הקטן ומנגד הצעיר הוא יעקב בסוד ורב יעבד צעיר וגוי עצום הוא נהיה בסיום המאבק עם שרו של עשו כי אז מסכים גם שרו של עשו שהברכות שקבל יעקב מאביו ביושר ולא בעקבה וזה סוד לא אשלחך אלא אם ברכתני ולא תברכני כי ברכתני זה תודה על הברכות שכבר קיבלתי מאבי יצחק וכאמור ישראל זה ישר אל וגם ר"ת יצחק יעקב שרה רבקה רחל אברהם לאה שמיניין האותיות שלהן כמניין יהו'ה בסוד מרכבה לשכינה וכאמור יש 13 אותיות באבות וכן באמהות וכאמור כאשר שלבים אלו מתקיימים תוך הבעתה אז מגיע השלב של כריתת הסמ-אל בסוד ואת הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל ארץ ציה ושממה את פניו אל הים הקדמוני ואת סופו אל הים האחרון ….. ( יואל ב' כ' ) שכאמור הצפוני זה היצר הרע שצפון בלב וכאמור נבואה זו מקבילה לנבואת זכריה יד' שם כתוב על המשיח שעמדו רגליו על הר הזיתים היינו שיגיע לאצילות מבחינת יעודו ויקבל שם את מדרגת היחידה וכאמור אז כתוב שם יצאו מים חיים מירושלים חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון בקיץ ובחורף יהיה והיה יהו'ה למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה יהו'ה אחד ושמו אחד ( וכאמור זה השלב שיהו'ה שלם והכסא שלם ששזור עם הנבואה של ישעיה על הקטן והצעיר כי אין הכסא שלם ואין יהו'ה שלם עד שנמחה זכר עמלק וכאמור זה רמוז בברכת תשכון בתוך ירושלים עירך כי שם מכוונים שלא יהרג משיח בן יוסף וכאשר מתאחדים שני העצים כמו שכתוב בנביא יחזקאל לז' שכידוע שני העצים הם שני המשיחים אז א' שהוא אלופו של עולם שב לירושלים של מעלה והכסא שלם ויהו'ה שלם כי ידוע שדוד הוא רגל רביעי בכסא וידוע שהפסוק שמלמד על חסרון א' בכסא מקורו במשפט כי יד על כס יה' וכאמור משפט זה כמניין 239 ומשכך 240 שהוא עמלק וגם ספק וגם אל אחר נמחה ואז א' שב לכס ונשלם הכסא וכן יהו'ה שלם כי תם ( מת ) ספק שהוא עמלק ואז כאמור גם למשה שבים האלף אורות שנלקחו ממנו לאחר חטא העגל כידוע למביני ח"ן ( חכמת נסתר ) וכידוע המשיח אותיות משה חי והוא גואל ראשון והוא גואל אחרון בסוד אחרון אחרון חביב גימטריא רז משה וכן אור משה ולסיכום כאשר אותם מיים חיים יצאו לאחרונה מירושלים היה זה בקיץ ובחרף וזה בא ללמד שהנס לא בגדרי הטבע כי לחוקי הטבע יש קודם ונמשך כפי שמבואר בזוהר בעל הסולם בסוף ספר שמות בברכת שלום שם מובא שחוקי הטבע הם שכפי שטבעו מצרים בים סוף כך גם ישראל היו אמורים לטבוע אבל מאחר והנס מעל הטבע בסוד בעתה אחישנה שני זמנים שני תהליכים הפוכים בד בבד אזיי אין זה מגדרי הטבע שכאמור הטבע גימטריא 86 כמניין אלהי'ם ולפיכך חציים אל הים הקדמוני מרמז על חזרת האותיות אל שבס.מ אל שורשם העליון והטהור ומנגד וחציים אל הים האחרון זה ים סוף מלשון סוףףףף הרוע וכאמור מציין הנביא יואל כי היצר הגדיל לעשות וכאמור הרמח"ל מבאר בצורה מדהימה בספרו מאמר הגאולה את הפסוקים מי זה בא מאדום וכ"ו מישעיה סג' שם מתואר מפלת הס.מ כפי שמבואר במסכת מכות והרמח"ל מסביר היטב את הנושא של שיבת האותיות הקדושות לשורשן הקדוש ומנגד כריתת הס.מ עד כאן להיום כי אני ממש ממהר לבית הספר של ילדתי הקטנה והאהובה שבת שלום ורק לסיום צריך להתבונן ולהבחין שבנביא זכריה מלשון יה זכר וכן זכירה שכתוב שם בפרק יד' שיום זה יוודע רק ליהו'ה כך שכמו שציינתי גם את האחישנה שבתוך הבעתה לא יכולנו לחשב ומשמע שהחישוב היה יכול להיות רק על הבעתה שרמוז במסכת ברכות ט' במילים דיה לצרה בשעתה !

  שבת שלום ממני אהוד ראובן ( אודי ) .

 5. אודי אהוד ראובן

  בס"ד
  " יהו'ה מלך יהו'ה מלך יהו'ה ימלך לעלם ועד "
  כמניין
  " משיח צדקנו "

  וכן "

  יהו'ה מלך יהו'ה מלך יהו'ה ימלך "
  כמניין משיח

  ולפיכך די לחכם ברמיזה להבין כי גם

  "הקדוש ברוך הוא "655
  כמניין
  "דויד מלך ישראל "655

  וגם כי ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה כך
  " יאהדונהי " גם אותיות אני יהודה מאחר וכידוע אותיות אין זה הכתר בסוד יש מאין וכאמור אותיות אין זה גם אני בסוד אני + מלכות בסוד אני ראשון ואני אחרון

השאר תגובה