עלוני גדולת השלום, אהבת חינם, כל עם ישראל- נפש אחת, תפילה לזכות לתשובה, תפילה לחייל צה”ל

   

שמע ישראל, תפלה להחיש את הגאולה, קריאת קודש ללימוד הזוהר, אהבת ישראל, אהבת חינם, אני מאמין להמתקת דינים

שנאת ישראל, שנאת הבריות, שנאת חינם ותיקונה , לא תשנא את אחיך בלבבך

לא תשנא את אחיך בלבבך