קול קורא- מחאה גדולה בענין הכשרויות- להצלת עם ישראל

 קול קורא – פסק בית דין

מחאה גדולה בעניין הכשרויות – להצלת עם ישראל משואה

 

קול קורא כשרויות -3 לג בעומר 1010

 

 

החפץ חיים זצ”ל אמר, שכאשר האדם אוהב באמת את הקב”ה, אי אפשר שלא יזעק ולא יצעק מרה כאשר הוא רואה שמורדים בהקב”ה. אנחנו כעת בדור האחרון. ממש לפני הגאולה. הדור שנתון בנסיון הכי קשה שהיה אי פעם, לפני ביאת המשיח, דור שבו ירדו ריכוז גדול של נשמות מדור המבול, דור הפלגה, סדום ועמורה, ערב רב ועמלק. וכעת זה הבירור האחרון! הערב רב הם רודפי בצע ועזי פנים ועושים הכל לטובתם בלבד. לפני ביאת המשיח יהיו ניסיונות קשים ביותר, ויהיה קשה מאוד לעמוד בהם. כעת זה הזמן להחליט מי לה’ אלי. [עיין בספרים על הערב רב – 43 חלקים, וכן אפשר לשמוע דרשות בנושא בטל’ 072-33-72-978]

כתוב בח”ח בספר צפית לישועה, הדור האחרון יישפט כדור שכולו חייב, או שכולו זכאי. הפירוש הוא לגבי כל אדם, או שהוא יהיה כולו זכאי, או שיהיה כולו חייב. זאת אומרת, שאי אפשר יהיה לעבוד את הקב”ה באופן חלקי, רק לפי ראות עינינו והבנתינו, אלא לעבוד את השי”ת בשלמות, ללא שום פשרות. אנחנו, עם ישראל, בארץ ובעולם נכנסנו לדינים קשים רח”ל, מגיפות, מחלות, אסונות. הכל בכדי שנתעורר ונעשה תשובה לפני הסוף. בזמן כזה קריטי, זמן של חיים ומוות, לא רק גשמי אלא נצחי, שכל החרדים עובדי ה’, חייבים לחזור להשי”ת בתחנונים וסליחה!

מתן הכשרות לפאות, מטעה ומבלבל את הציבור לחשוב שאין בעיה בעצם חבישת הפאה, וזה גורם לנשות ישראל לחבוש פאה, שהיא פריצות גמורה ואסורה ולא נחשבת לכיסוי ראש בשמים, וזה בניגוד לכוונת התורה והזוהר הקדוש (פרשת נשא), שגורם למכשול והחטאת הרבים בהרהורי עבירה, ולהורדת הקדושה בעם ישראל. ובנוסף לכך, מכיוון שהשיער מגיע מעבודה זרה בהודו, ונפוץ בעולם תחת הסוואות שונות, המטעות את הציבור אודות מקור השיער – זה גורם לנשות ישראל לחבוש פאות שמקורן מתקרובת עבודה זרה, וכל זה מביא להרס וחורבן לעם ישראל. משום כך הרבנים והאדמורי”ם צריכים להביא את האמת הזאת לעם, ולהצילם מעוון. לא נוכל להתעלם מפסקיהם של למעלה מ-260 גדולי עולם בעלי רוח הקודש שאסרו ללבוש פאה. אנחנו כבר לא מדברים שהפאה היא מוקצה בשבת, [כך שמי שלובשת פאה בשבת מחללת שבת בפרהסיה] (שו”ת משנת יוסף, שו”ת הררים התלויים בשערה, שו”ת נתיבות משה, שו”ת אמרי ש”י, ועוד).

הרה”ק “בעל ההפלאה” זי”ע (לחמי תודה) יצא בכרוז עם שני בתי דינים וספר תורה בחרם על לבישת נשים בפאה נכרית. החרם הזה לא הותר עד היום!!! והעצה לצאת מהחרם, זה לחדול מחבישת הפאה, ולבער את הפאה – בפרט שיש את כל ההוכחות שהפאה באה ממקור של עבודה זרה!!! האם יש יותר גרוע מזה? אף אחד לא ניסה לשאול את עצמו מדוע לא קיימים גופי כשרות נוספים בארץ ישראל. כמה כשרויות ניסו וירדו מזה מהר, רק כשרות אחד קם לתת הכשר. הכל זה כסף. כסף. כסף. כסף גדול. מיליונים. זה שווה להם. [וכבר אמרתי לצדיקים גדולים מתי שעשו אסיפה (תמוז תשע”ח) לאסור את הפאות מהודו, שחלק מהם לא באו לאסור, אלה באו להתיר הפאה] האם הם חושבים שהם יחיו לנצח, ולא יצטרכו לתת דין וחשבון לבורא עולם? כף הקלע וגהינום זה כמו חלום רחוק בשבילם. היה כבר בעבר רב אחד שהכשיר פאות במשך 16 שנה, ושכנע את כולם שהשערות באות משיער של כלות, והוא גם הפנה למוכרי פאות, שלמעשה מכרו פאות מהודו תחת מסווה של שיער כלות, ולאחר זמן רב התגלה שרימו אותו כמה מוכרי פאות, והכל בא מהודו. איפה כתוב שמותר לאישה יהודיה ללבוש פאה של כלה, או כל פאה אחרת, או סינטטית? – אין היתר לזה! כעת, בא עוד רב עם אותו רעיון, ומי יודע מה יתגלה בסוף. לכן, הגיע הזמן להתעורר ולהתפקח.

לפני השואה הנוראה, הרה”ק רבי שמחה בונים מאוטוואצק זי”ע, צעק על זה שנשים בזמנו החלו לשים על המצח חתיכת עור כבש עם שערות, ואמר שאם זה ימשיך, יבוא יום ויתחילו ללבוש פאות הדומות לשיער, ואז יקום גוי אחד וישמיד את כל יהודי אירופה! כך דיבר לפני השואה הנוראה וידוע שהחלה התדרדרות בענין יהדות אירופה, גם בנושא כיסוי הראש, והסוף המר ידוע לכולם רח”ל. החפץ חיים זי”ע אמר שהשואה שהייתה, תראה כמו משחק ילדים, לעומת השואה שתבוא רח”ל. ואנחנו רואים שנכנסנו לתוך שואה שקטה, שעוד מעט כבר לא תהיה שקטה. והיא מגיעה במהירות, כמו שכתב הח”ח שאם קורא אסונות בעולם זה סימן לישראל שאם לא נעשה תשובה זה יבוא ח”ו עלינו. וכן כשארע אסון במירון בשנת תרע”א, כל הצדיקים והמקובלים אמרו שכל זה בא מפני הפריצות, ועשו חרם שלא יבואו נשים למירון 7 שנים. וכל גדולי ישראל מצפת החליטו בשנה ההיא לאסור לנשים לבקר בציון בל”ג בעומר, שכן המקום הפך מוקד משיכה לרקים ופוחזים בחורים ובתולות. וכן הבאבא סאלי זי”ע, כשקרה עוד אסון במירון אמר: שהיה קיטרוג בשמים על הפריצות וחוסר הצניעות, חסרה קדושה בעם ישראל. והיום לא שומעים את האמת. לכן כל אדמו”ר ורב בית הכנסת ישימו מודעות שנשים יכנסו לבית הכנסת רק במטפחת, כמו שהיה בדורות הקודמים, וכבר מובא בספר שמע ישראל וז”ל: שלא היה נמצא בכל הקהילה אישה בגלוי שיער, ובראש השנה ויום הכיפורים לא היו רשאין להיכנס לעזרת נשים אפילו בפאה נכרית, שייטל, עכ”ל. והיום ששיער הפאה היא מתקרובת ע”ז ברור כשמש בצהרים שאי אפשר להיכנס עם הפאה לבית הכנסת. [וכבר כתבו הפוסקים בדורות הקודמים שאסור להגיד ברכה נגד פאה עוד לפני שידעו על ע”ז]. וז”ל החפץ חיים בספרו (אהבת חסד ח”ג פ”ו): בזמן שבחתונות יש פריצות ותערובת – הרי בודאי אין השכינה שורה שם. ובודאי, שזווג ביניהם לא יעלה יפה, ויהיו קטטות ומריבות ביניהם, וכן זרעם לא יהיה נכון לפני ה'”.

רבני מכשירי הפאות, הם שמביאים את השואה לעם ישראל. הם משמידים כעת את עם ישראל. שורפים נשמות בלי להניד עפעף. הם אשמים בכל הצרות שבאות על עם ישראל, לא הממשלה, ולא אף אחד אחר. והגזירות של הממשלות באות בעבור עוון הפריצות והעבודה זרה של הפאה הנכרית. מי שיש לו יראת שמים איך לא יפחד מהחרם של “בעל ההפלאה”? מנסים לטהר את השרץ בק”ן טעמים, שכל מימות שבעולם לא יוכלו לטהר אותם שזה לא רק טובל ושרץ בידו (תוספתא תענית פ”א ובבלי ט”ז א) אלא – טובל ושרץ בתוכו (ספר עד מתי) קרוב לוודאי הם בחרם גם בשמים, כי זאת התורה לא תהיה מוחלפת.  הרה”ק מצאנז זי”ע איבד 3 מילדיו, ואמר שהם נפטרו בגלל שהוא לא מחה מספיק נגד הפאה הנכרית. מי יכול לשער את עומק הדין, רח”ל.

כעת התקיים מאמר ה”חפץ חיים” שכל המגיפות באות בגלל הפריצות. כל רבני מתירי ומכשירי הפאות, גורמים לאובדן העם. כל ההכשרים שלהם טרף! מי שהולך עם תפילין בהכשר שלהם, נחשב לו כאילו לא הניח תפילין, ואין לו שמירה ה”י. הרבנים האלה הם ראשי הערב רב. כמו שכתוב בזוה”ק מה שיהיה לפני הגאולה – בתיקוני הזוהר (דף מט.) וְעוֹד אַזְלָ”א גְרִי”שׁ, הַשְּׁכִינָה אוֹמֶרֶת לַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, גָּרֵשׁ הָאָמָה הַזֹּאת וְאֶת בְּנָהּ, אֵלּוּ הָעֵרֶב רַב, שֶׁגֵּרְשׁוּנִי מֵהִסְתַּפֵּחַ בְּנַחֲלַת ה’, גָּרֵשׁ אוֹתָם מִן הָעוֹלָם הַזֶּה וּמִן הָעוֹלָם הַבָּא, שֶׁלֹּא יִהְיֶה לָהֶם חֵלֶק עִם יִשְׂרָאֵל. (ובדף נג:): וּבַגָּלוּת הָאַחֲרוֹנָה עָתִיד הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַהֲרֹג אוֹתָם.

בנות ישראל הצדיקות והיקרות, תדעו שהקב”ה אוהב אותכם, ואתם הבנות הקדושות והיקרות שלו, לכן עליכם לדעת כל האיסורים שיש בזה.

הגר”מ שטרנבוך כתב (תשובות והנהגות ח”ו סי’ כ”ב), מכ”ק האדמו”ר מהרי”ד מבעלזא זצ”ל שאמר שפריצות זו אביזרייהו דגילוי עריות, שצריך ליהרג ולא לעבור (ועי’ בתשובות והנהגות סי’ ר”ס ועוד), ומביא את דברי האור החיים הקדוש ומסיים, ותמצא שהאיסור איבוד עכו”ם ומשמשיה, ואיסור הנאה מתקרובתה בא”י מדאורייתא, ועוברים בכל רגע יהרג ואל יעבור, (גר”א בדעת הרמ”א יו”ד קנ”ז, וכן בר”ן פסחים פ”ב, ועי’ שו”ת מן השמים סי’ כ”ח ועוד, ועי”ש דתקרובת ע”ז חמור מעבודה זרה גופא שמטמאה באוהל).

כל אישה שלובשת פאה מחטיאה את הרבים בפריצות הנוראה של אומות העולם, ונחשבת למין ואפיקורס ויינם יין נסך, והרי היא כבר לא נחשבת לבת ישראל, אלא נכרית (ספר פסק בי”ד של 71 גדו”י משנת תרכ”ו), וכן כתב מרן היעב”ץ זיע”א בצוואתו הקדושה וז”ל: “ואתם בני ישמרכם צורנו ויצילכם זרעי וזרע זרעי עד עולם, הנני מצוה בזה עליכם ועל דורותיכם אחריכם חק עולם ולא יעבור בל יעלה על ראשכם כו’, וכן פאה נכרית (פארוק) יהא אסור לכם כו’, וכל מי מיוצאי חלצי שיעבור על דברי צוואתי ואזהרתי זאת לא יקרא שמי עליו בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם לא תחד כבודי ובשם ישראל לא יכונה!!!” (מכתי”ק בהגהותיו לסידורו עמודי שמים, נדפס בסוף הסידור עמ’ ק”ב שנת תשכ”ו).

וז”ל הרה”ק רבי יעקב משה מקמארנא זי”ע בצוואתו: “אסור לילך בגילוי ראש, אפילו שייטל (פאה נכרית) משערות אסור לילך, ובאם שתלך, לא היא ולא בניה ובני בניה חשובה כבתי, ולא אצל אבותי ולא בכלל ישראל, ואין עליהם שום זכות אבות.” עכ”ל. אוי שומו שמים, איך הגענו למצב כזה??? שאישה נותנת דוגמה שכולם ילכו עם פאה, ביחוד אם היא רבנית חשובה, או דמות ציבורית. בגללה גם הבנות והנכדות שלה כולן ילכו עם פאה. בגללה מיליוני נשמות הולכים לאיבוד משז”ל והרהורים. היא תכנס לגהינום ביחד עם הרב שהכשיר לה את הפאה. ותשלח לאבדון גם את בעלה וילדיה, וכל מי שלמד ממנה, ולקח ממנה דוגמה, רח”ל.

היינו צריכים ללמוד לקח מהשמדת 6 מיליון יהודים אחינו באירופה שעלו על המוקד. אם לא נשקיט את מידת הדין, ישרדו מעט מאוד יהודים בזמן הגאולה הקרובה כמו שאמר ה”חסד לאברהם” (מעין ג, נהר כב) דע כי מסורת קבלה בידינו כי באותו יום כשיבוא המשיח עם קיבוץ גלויות לארץ ישראל, באותו יום ימצא בארץ ישראל שבעת אלפים מבני ישראל. והרב שך זי”ע אמר שאם לא יתקנו את הפריצות תתמלא הסאה ותבוא שואה על ישראל, ח”ו. ישנה דרך אחת להשקיט את מידת הדין, וזה שהיהודים החרדים מכל העדות והחסידויות, ישרפו את הפאה, שהיא עבודה זרה וגורמת לאסונות ללא סוף. הרב כדורי זקן המקובלים דאז זצ”ל אמר: שהמחלה הארורה ירדה לעולם בגלל הפאה… מאות אלפים שילמו בחייהם ובחיי יקיריהם, בגלל הפאה הארורה.

אז עד מתי? עד מתי? עד מתי תחרישו ולא תצעקו ולא תמחו בקולי קולות נגד אלו שגורמים להסרת הקדושה ולאובדן העם, ולגרום שנשים ימשיכו ללכת בפריצות של הפאות, תועבת ה’, וזו היא גם הסיבה הגורמת לעיכוב משיח, טַאטֶע – אַבָּא!!! ה’ יצילנו! זה מעכב את המשיח. כל עוד שלא נלחם על זה ולא נעשה תשובה – איך משיח יבוא? העצה היחידה היא רק התשובה! הזמן אוזל כמו בשעון חול, עוד מעט אנחנו נכנסים למלחמת עולם שלישית ויהיו ניסיונות קשים מנשוא. קומו יהודים יקרים, כאיש אחד, בלב אחד, ותבערו את הרע מקרבנו. לשרוף את כל הפאות הנכריות שכולם מתקרובת עבודה זרה. אפילו בפאות 100% סינטטיות – נמצא שיער אדם !!!  [ניתן לקבל דו”ח ממעבדות]. גם הסינטטי כיום מכשיל את הרבים בפריצות.

תעירו ותעוררו בקול צעקה גדולה נגד הכשרי הפאות. הבחירה ביד האדם בפשטות, אם רוצה עושה, ואם אינו רוצה, אינו עושה. יעזור השי”ת שנזכה לבטל את הפריצות ולבער את העבודה זרה מארצנו, ובזכות זה נזכה לגאולה ולישועת עם ישראל ולשמיעת קול שופר של משיח צדקנו בב”א.                                                        

 

_____________________________________________________________________________________

 

טלפון לבירורים: 054-852-0921. קו חיזוק: 072-33-72-978. לקבלת מידע בנושא תקרובת עבודה זרה בשיער הפאות, עדויות מגדולי ישראל ששלחו שליחים להודו, עדויות ממפעלים וסוחרי שיער בקווי מידע: 074-79-62-328 שלוחה 5 ו-1, באנגלית 074-796-4740.

 

הרב שלום יהודה גראס אבדק”ק האלמין

בית שמש, ארץ הקודש

 

 

[p 1010″]

 

 

 

 

 

 

 

 

האדמור מהאלמין :השואה כבר התחילה…

 

האדמור מהאלמין:

401 השואה כבר התחילה

השואה כבר התחילה

כל העולם כעת נמצא בסכנה עצומה, והכל תלוי בעם ישראל, אשר בשבילם נבראו שמים וארץ, העולם הזה וכל העולמות כולם.

יתכן שישנם עדיין יהודים שלא מבינים באיזה מצב אנחנו, העם היהודי, בארץ ובחו”ל, נמצאים.

כעת, אנחנו במצב מאוד דומה לתקופה הקצרה שהייתה לפני השואה הנוראה, כאשר הגרמנים הנאצים עדיין לא חשפו בבת אחת את הציפורניים שלהם, אלא בשלבים. היהודים של אז לא האמינו שתהיה שואה כזאת, בדיוק כמו שכעת היהודים לא מאמינים שאנחנו עומדים לפני שואה פי כמה יותר זוועתית ממה שהייתה. החפץ חיים זי”ע אמר שמלחמת עולם השנייה עם השואה, תהיה כמו משחק ילדים בהשוואה למה שעומד להיות, רח”ל.

נגיף הקרונה, בא כאזהרה לעם ישראל לחזור בתשובה. רשעים בארץ ובעולם תכננו להפיץ את הנגיף הזה זמן רב לפני שזה הופץ. הקדוש ברוך הוא נתן לרשעים האלה להפיץ את הנגיף הזה בכדי שנפנה אליו ונעשה תשובה.

אבל יותר גרוע מהנגיף עצמו, הם ההשלכות שבאו כתוצאה מזה, שזה גם כן אור אדום מהקדוש ברוך הוא. אבל לדאבוננו, לא הרבה השכילו להבין את זה ולשנות את המצב. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו ואנחנו לא מבינים. כמעט שאיבדנו את כל עולם התורה. הישיבות נסגרו לתקופה ארוכה, הרבה בחורים מצויינים איבדו כל חשק ללמוד והלכו לאיבוד, התקלקלו. וכעת שהישיבות נפתחו שוב, זה כבר לא אותו הדבר, הרבה בחורים כבר לא יחזרו, שזה הפסד של דורות שיכלו לצאת מכל בחור.

הכלכלה העולמית, וגם בארץ, נהרסה. אנשים נכנסו לדיכאון קשה, חרדות, עם בעיות קשות ביותר, בעיות בשלום בית, חוסר פרנסה, פחדים והסגרים. כעת אנחנו מאוימים עם חיסונים וכל מיני זוועות שמתחילות להחשף לאט לאט.

נגיף הקרונה היה רק ההתחלה של תהליך מסוכן של חיים ומוות שמתקדם אלינו בצעדי ענק. הכל פורסם כבר בהרבה מאוד מקומות בארץ ובעולם. אבל את התהליך המסוכן הזה יכולים אך ורק עם ישראל לבטל.

השאלה היא, מה השם דורש מאיתנו? הרי ברור שהכל בהשגחה לפרטי פרטים ואין שום מקרה בעולם.

אנחנו אומרים “השם רחום וחנון”, הוא לא יעשה לנו ככה. וממשיכים באורח החיים הרגיל שלנו. ח”ו לוותר על קוצו של יוד מהגשמיות שלנו. הכל יהיה בסדר.

נכון, השם רחום וחנון, אבל מידת הדין תובעת את שלה. ואין שום וויתורים. היה מבול, סדום ועמורה נמחקו מהעולם, הייתה שואה. הייתה אינקוויזיציה, היו פוגרומים, מלחמות. דם יהודי נשפך כמים. השם ינקום דמם. אמן.

האם לא למדנו את הלקח? האם נשארנו אותו הדבר? אנחנו בדור האחרון. דור המשיח. הדור שיקבע את המעמד שלנו לנצח.

אם לא נעשה תשובה חזקה כעת – אימתי? הזמן אוזל במהירות כמו בשעון חול. תשובה “פרווה” רגילה לא תציל אף אחד. מעט מאוד ישרדו. כמו שכתוב, רק הקדושים ינצלו.

מה זה להיות קדוש? באו נעבור על זה. לכל יהודי אמיתי שעמד במעמד הר סיני, יש נשמה קדושה שחוצבה מתחת כסא הכבוד. נשמות של הגויים לעומת זאת באו מהס”א. ובכל זאת כל כך הרבה יהודים הולכים בחוקות הגויים ורוצים להידמות להם. והרי כתוב “הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב”. מזה להיות קדוש? קדוש זה:

1. לא לאכול נבלות וטריפות חלב ודם. בלי שום ספק, כל השחיטות התעשייתיות מאכילים אותנו נבלות וטריפות חלב ודם. תשמעו שיעורים בקו שומרי החומות. 072-33-72-978 כמו כן יש ספרים וחומר רב על כל נושא השחיטות, והוכחות על הכל.

2. לא לאכול תולעים ושרצים. כל דבר צריך בדיקה קפדנית ביותר, בלי לסמוך ולהאמין לאף אחד. גם אם כתוב על השקית “נקי מתולעים”, צריך לבדוק.

3. צניעות בעם ישראל. פירוש הדבר, לא ללבוש פאה נוכרית. ולא ללבוש בגדים צמודים, רועשים, קצרים, תכשיטים, איפור, וגרביים בצבע רגל, ברשות הרבים. הבעל שותף לכל, אם הוא לא מוחה.

אחרי שנקיים את שלושת התנאים האלה, צריך להמשיך ולקיים את כל מצוות השם בדיקדוק גדול.

אבל, אם לא נקיים את שלושת הדברים הנ”ל, כל התפילות, ברכות, מצוות ילכו לס”א, ובכך יתווסף כוח גדול לס”מ להמשיך להילחם בעם ישראל, ח”ו. אדרבא, הוא יתן לכולם לעשות את הכל, אבל לא את שלושת הדברים הנ”ל שבהם תלוי הכל.

הבאנו כבר פירוט על כל דבר ודבר באריכות, בהרבה מאוד דרשות וספרים, אבל לטובת אלה שלא שמעו עדיין ולא קראו, נחזור על הדברים בקיצור נימרץ.

לגבי נבלות וטריפות חלב ודם, כתוב שהיה שווה להקדוש ברוך הוא להוציא את ישראל ממצרים, אפילו רק בכדי שלא יאכלו נבלות וטריפות חלב ודם. האוכל נבלות וטריפות במזיד מתגלגל בשקץ (ג’וק) והאוכל בשוגג מתגלגל בעכבר (אור החיים הקדוש).

לפעמים גם בכלב. תלוי בבית דין של מעלה.

אין שום שחיטה תעשייתית כשרה היום. הכל נבדק לעומק. הכמויות שהם משווקים יום יום הם אדירות ואין שום אפשרות שהשחיטות יהיו כשרות. ולמה זה ככה? התשובה היא כמו תמיד, כסף. כסף. ועוד כסף. כל אחד מחפש למה יש לי כל כך הרבה צרות הלא אשתי הולכת במטפחת ונשמרים בכל המצות? התשובה כמו שכתב החפץ חיים שרוב הצרות באות ממאכלות אסורות, ראו בספר נדחי ישראל פרקים כז-ל.

הקדוש הרדב”ז זי”ע, וגם כ”ק מרן האדמו”ר מקאשוי זי”ע אמרו שעד ביאת המשיח לא תהיה שום בהמה כשרה, באף מקום בעולם.

השואה האיומה הייתה בגלל שחיטה פסולה, עם סכינים פגומים. והסכינים האלו השחיזו את הסכין של היטלר ימח שמו, להרוג את היהודים (כ”ק האדמו”ר רבי אהרון קדוש ד’ מבעלזא זי”ע). ילדים שאוכלים נבלות וטריפות לא יגדלו ביראת שמים, ולרוב הם יוצאים לתרבות רעה.

אם בעל נפש אתה ושמת סכין בלועך (מסילת ישרים פרק י”א).

אפשר לאכול עופות משחיטה קטנה, וגם בחשש גדול ובדיקה של יראת שמים של השוחט. לכן, כל מי שאוכל נבלות וטריפות, אם לא יפסיק, קשה להאמין שישרוד, והוא בטח לא נחשב לקדוש, כמו שכתוב ובקרב קדושים תתהלל.

לגבי תולעים ושרצים שנמצאים לרוב בפירות וירקות, אורז וקטניות וכו’. כדאי לקרוא את הספר של הרב וואיה, שמביא תמונות של תולעים ושרצים בהגדלה. הם ניראים כמו מפלצות ממש. יש תולעים שיש בהם 4-5 לאוים מהתורה, יש מה 6-7 לאוים מהתורה.

על הכל יש עונשים חמורים אחרי 120 שנה. כל לאו כזה, זה 39 מלקויות. אי אפשר להיות קדושים עם אכילת תולעים ושרצים גם בשוגג.

לגבי פריצות של נשים חרדיות. “אלוקיהם של אלו שונא זימה”. וידוע שכל התביעה היא על החרדים, ולא על החילונים שחושבים שהעולם נברא מפיצוץ, ושהם באו מקופים.

כמה עובדות על הפאה בקצרה:

1. הפאה היא אסורה משום פריצות – כמו שפסקו 900 גדולי עולם מכל הדורות.

2. הפאה לא מהוו כיסוי ראש בשמים – כך שאישה נשואה הלובשת פאה, נחשבת בשמים כהולכת בגילוי ראש. (ויש על זה עדיות גם כן ממוות קליני).

3. הפאה היא עבודה זרה. כל הפאות בעולם מיוצרות משערות של נשים הודיות, שהקריבו את שערן כתקרובת עבודה זרה לפסל שלהם בהודו. טונות וטונות של שיער משווקות כל יום לכל מיני נקודות בעולם כמו סין, ברזיל, אירופה וארה”ב. שם עוברים תהליכי ריכוך וצביעה ומופצות בתור פאות אירופאיות וכו’.

תקראו את הספר “הישכם אוהבים את השם” תראו תמונות ותקראו, עובדות שהכל בדוק ונכון. כל תעשיית הפאות מנוהלת ע”י מאפיה עולמית שמכניסה ביליוני דולרים לשנה.

כך שהאישה עם הפאה, ובעלה שמסכים לכך, שניהם כורעים לבעל. הם בטומאה של עבודה זרה, יחד עם ילדיהם המסכנים, וכל הבית שלהם בטומאה. כל הברכות, תפילות מצוות שלהם עוברים ישירות לעבודה זרה, הפסל מהודו, ובכך הם מוסיפים כוחות אדירים לס”א.

4. הפאה היא מוקצה בשבת משום עבודה זרה (שותי”ם) כך שהאישה ובעלה מחללים שבת בפרהסיא ובכך גם מנסכים את היין של קידוש. ודינם כדין גוי גמור.

5. אישה שלובשת פאה היא בחרם ע”י הרה”ק בעל הפלאה זי”ע, שהוא ביחד עם 2 בתי דין, החזיקו ספר תורה ושמו בחרם כל אישה שתלבש פאה. לחרם הזה אין התרה עולמית, לפי 71 גדולי הדורות וביניהם מרן הרב עובדיה יוסף זצוק”ל.

אסור להיות בד’ אמותיה. לעבור על הלכות חרם זאת סכנה גדולה. תלמדו הלכות חרם.

האשה שלובשת קצר, צמוד, גרביים שקופות, איפור ותכשיטים, מחטיאה את הרבים. הרבה מאוד גברים כל יום נכשלים במראות והרהורים ושז”ל בגללה, וכתוצאה מכך נבראים רוחין שידין ולילין בעולם. הרבה דורות הולכים לאיבוד משז”ל, בגללה.

החשבון הזה גדול מאד (תקראו ספרים מכתבים לאדמורים א’-ח’) וקשה להאמין שהאישה הזאת שהלכה בפריצות ופאה תצא אי פעם מגיהנום וכף הקלע, (ובעלה כמובן שותף מלא איתה בכל דבר, אם לא מיחה). אם היא לא תחזור בתשובה, תשרוף את הפאה שלה ותתלבש בצניעות.

אז מה הועילו לכם כל התורה, תפילות ומצוות שלכם? אתם הרבנים, אברכים וראשי קהילות?

במקום למחות ולצעוק לתקן את הפירצות האלה בעם ישראל ישבתם שאננים ודיברתם יפה ברדיו ובשיעורים – שכן, נכון, צריך לעשות תשובה – כן, באו נתחזק בלימוד תורה (להוסיף עוד כוח לס”מ), שמירת הלשון ואהבת לרעך כמוך וכו’.

אם הייתם צודקים שזה רק מה שצריך לתקן בעם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא היה גואל אותנו עם ענני כבוד ובשמחה. אבל אתם רואים שזה לא קורה – אלא להפך – המצב הולך ומחמיר.

תראו לאיזה הרס וחורבן גרמתם. אתם, האדמורי”ם, רבנים ראשי ישיבות וראשי קהילות. לא מחיתם ועדיין אתם לא מוחים (ישנם רבנים שכבר מחו – אבל לא מספיק אפילו במשהוא), ולא צועקים על נבלות וטריפות פריצות ופאה. תדעו לכם, שאתם תתפסו ראשונים בשואה הזאת שעומדת בפתח. יכולתם להציל את כל עם ישראל, בארץ ובעולם, ולא עשיתם את זה.

איזה מן יהודים אתם? בשביל מה נתנו לכם כוח וכבוד מהשמים להיות אדמורים ורבנים וראשי קהילות? בשביל שאתם נחמדים? לא!!!

נתנו לכם מהשמים את הגדולה הזאת בשביל לעזור ולהציל את עם ישראל – “בני בכורי ישראל” – בניו האהובים של הקדוש ברוך הוא.

אפילו למשה רבינו עה”ש, אמר הקדוש ברוך הוא, שכל הגדולה שקיבל היתה בשביל עם ישראל היקרים.

אתם תשלמו את המחיר ובגדול, אם לא תתעוררו ותפסיקו להיות בעלי חשבונות ולנסות למצוא חן בעיני הציבור שלכם. אתם חייבים לצעוק:

“עם ישראל תצילו את עצמכם”

“אנחנו בסכנת שמד”

ותצעקו על כל מה שדיברנו.

עם ישראל היקר, אני פונה אליכם, לפני שיהיה מאוחר מידי. תעשו תשובה מעומקה דליבה על כל מה שאתם צריכים ובראשם שלושת התנאים שכתבנו לעיל. ותצילו את עצמכם ומשפחותיכם.

אם לא תקשיבו כעת, יבוא יום, בקרוב מאוד, שתרצו לעשות תשובה וכבר יהיה מאוחר מידי, כי לא תוכלו מרוב פחד ובלבול שיהיה.

יהיו נסיונות קשים, חזקים ומפחידים לפני הגאולה. מי שינצל זה יהיה רק מי שיהיה בקדושה. וזה יהיה הניסיון האחרון לראות מי ישאר נאמן לקדוש ברוך הוא.

” וְהֵבֵאתִי אֶת הַשְּׁלִשִׁית בָּאֵשׁ וּצְרַפְתִּים כִּצְרֹף אֶת הַכֶּסֶף וּבְחַנְתִּים כִּבְחֹן אֶת הַזָּהָב הוּא יִקְרָא בִשְׁמִי וַאֲנִי אֶעֱנֶה אֹתוֹ אָמַרְתִּי עַמִּי הוּא וְהוּא יֹאמַר יְהוָה אֱלֹהָי. (זכריה י”ג ט’)”.

“הנותר בציון והנשאר בירושלים קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים” “ומי יערב לנפשו להיות מקדושים אלו שישארו בחיים” (ישעיה ד’, ג’).

“קחו עימכם דברים ושובו אל ה'”.

“אין ישראל נגאלים אלא בתשובה”.

השם הטוב יהיה בעזרינו, ויעזור לנו לשוב בתשובה שלמה. צריך על זה הרבה תפילות, בכדי שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לעשות תשובה – כי כבר כוחות הטומאה גברו מאוד, ויהיה קשה מאוד לצאת מרשות הס”א לרשות הקדושה.

השם יברך את עמו ישראל היקרים בשלום ויגאל אותנו ברחמים גדולים.

ברוך השם לעולם אמן ואמן.