הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
האם ידוע מקום קבורת משה רבינו ומתי יתגלה ויגאל אותנו ?? | מאמר |

האם ידוע מקום קבורת משה רבינו ומתי יתגלה ויגאל אותנו ?? | מאמר |

קובץ עדכון מספר 10 להורדה לחץ כאן

קובץ עדכון מספר 7 להורדה לחץ כאן


האם משה רבינו ע”ה קבור במעלת המכפלה? (עדכון 10) מומלץ להוריד את הקובץ הצבעוני כאן

(רמזים ומקורות מעניינים)

בס”ד,

1 .הקדמה

א. מצינו במדרש (קה”ר יב’ ט’)-“בקש קהלת לעמד על הקץ מתי, ר’ יהודה ברב’ סימון בשם רבי יהושע בן לוי שלושה סימנים סימנתי לך וסיימתי לך בקבורתו של משה “בגי בארץ מואב מול בית פעור” ואף על פי כן “ולא ידע איש את קברתו” _”לבא לפומא לא גלי”. ורואים שקץ הגאולה נרמז בקבורת משה וכמו שעל קבורת משה כתוב “ולא ידע איש את קברתו”, כך זמן קץ הגאולה נסתר ולא נודע.

ב. וכן מצינו בזוהר (תצא רפ.) על הכתוב “ויקבור אתו בגי”, שמשה נקבר בסוד הכתוב “כל גי ינשא” ועל זה נאמר הפסוק של הגאולה העתידה על הנקמה באדום, “ויך את אדום בגיא מלח” (קיבלתי מהרב יקותיאל פיש שליט”א- “סוד החשמל”).על הגאולה כתוב ב”זהר חדש”- “וירא”- כי רשב”י אמר לרבי יהודה ורבי יוסי כי לעת קץ אפילו תינוקות של העולם ידעו חישובי קיצין ,גימטריות ומועד הגאולה…וגם בדניאל יב’,ט’ כתוב במצודת דוד-“כי דברי הגאולה יהיו סתומים וחתומים ברמז לבל ידעוה עד עת קץ , אבל בבוא הקץ יתחכמו הכל להבין הרמז”.     רש”י ,פסוק י’- “והמשכילים יבינו”-אותה בבוא עת קץ. אבן עזרא- פס ט’-“…כי סתומים וחתומים הדברים, וזה לאות כי בגעת הקץ יבינו המשכילים רמיזות המלאך, על כן…”. אנו רואים,איפוא, כי לעת קץ, לפני הגאולה ממש, מועד הגאולה(שנת הגאולה) יוודע למשכילים ולכולם. וכפי שמועד הגאולה היה סתום וחתום עד ממש לפני בוא הקץ, הרי שגם מקום קבורתו של משה רבינו יתגלה לעת קץ,בקרוב ממש, אכי”ר.

ג. כידוע , משה רבינו עלה ומת “בהר נבו” , אולם השם יתברך  קבר את משה “בגי מול בית פעור בארץ מואב”. (לא בהר נבו)… על פי המדרש השכינה יחד עם מלאכי השרת נשאו את משה מהלך של 4 מילין מהר נבו שבחלקת ראובן , לחלקת שבט גד (“חלקת מחוקק ספון”)…ושם נקבר.  אשתדל להראות ברמזים ומכח סברה שמרע”ה קבור במערת המכפלה בחברון…בתוך ארץ ישראל ולא בעבר הירדן…

וכמו כן את השנה בה יקום משה ויגאל אותנו שנית…ולאחר מכן להציג מקורות מאוד מפתיעים…

  1. מקורות

א. דברים,פרק לד’ פסוק ה’  –  “ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור   ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה“.

לד פסוק ד’-“ויאמר ה’ אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר” .

לב’ פסוק מט’-“עלה אל הר העברים …אשר בארץ מואב אשר על פני ירחו וראה את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל  לאחזה”.(3 פעמים “אשר”) .

דברים לב’ פסוק נ’  – “ומת בהר אשר אתה עלה שמה….כאשר מת אהרן…”.(2 פעמים “אשר“-סה”כ 5 אשר).

פסוק נב-  “…ושמה לא תבא אל הארץ אשר אני נתן לבני ישראל”.בראשית כה ח -“ויגוע וימת אברהם…

פסוק ט –  “ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה אל שדה עפרן…אשר על פני ממרא”.(הרי ידוע שמערת המכפלה בשדה עפרן בממרא היא חברון…ושיצחק וישמעאל בניו…).

פסוק י’- “השדה אשר קנה…שמה קבר אברהם ושרה אשתו“.                                                                               פסוק יא’ -“ויהי אחרי מות אברהם…”. הרי ברור שזה היה לאחר מות אברהם, אז מדוע נכתב, אלא כדי לרמוז לנו על משה רבינו שגם אצלו כתוב-“וידבר ה’ אל משה אחרי מות“.(ויקרא טז’ א’).                                                                                           בראשית כג יג – “…ואקברה את מתי שמה“.

פסוק יז -” ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבלו סביב”.(5 פעמים המילה “אשר  בפסוק אחד) !!!.

פסוק יט -” ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא היא חברון בארץ כנען“.  פסוק כ -“…לאחזת קבר מאת בני חת”. כתוב- 5 פעמים “אשר” גם אצל משה וגם במערת המכפלה…

ב. המילה “אשר” קשורה למשה וליציאת מצרים – אשר=501=תק”א מלאך שפגע במצרים. 501=דצך עדש באחב…     בנוסף,ישנה חזרה נוספת על פרטים רבים גם בקבורתו של יעקב אבינו ע”ה וגם שם ישנם רמזים דומים.

ג. כתוב שמה (משה) גם במערת המכפלה אצל אברהם/שרה וגם אצל משה כאשר היה ניתן לרשום שם במקום שמה  אלא לרמז על משה. כתוב אחזה(אחוזה) בשני המקומות. כתוב ארץ כנען בשני המקומות.    ובשני המקומות כתוב אל   (“אל שדה עפרן” “אל מערת…”  “אל הר העברים”)-לכאורה, לשון קצת משובשת, שהיה ראוי לכתוב עלה להר העברים או במערת המכפלה או בשדה עפרון… הטקסט במיתת אברהם אבינו מאוד “משונה” וחוזר על עצמו הן על קבורתו שלו והן על קבורת שרה( אשתו…) וגם הציון ששרה היא אשתו ,כביכול, מיותר…  גם הציון שוב כי שרה קבורה שם ,כביכול, מיותר…. והחזרה כי אברהם קנה את המערה מבני חת, והרי התורה מפרטת ב”חיי שרה” את כל מהלך קניית המערה והשדה מעפרן החיתי… והרי אין מילים או אותיות מיותרות…אלא לרמוז לנו על אדם(משה) או זוג נוסף הקבור/ים שם.

ד. בבראשית לא’-פסוקים ל,לא,לא, פרק נ’- פס’-ה’,יג’, כאשר “השיא” מרומז  בפסוק לא’:-“שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו ,שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את לאה”. כאשר ביתר הפסוקים חוזר סיפור המיקום של מערת המכפלה והקניה מעפרון החיתי..

  1. רמזים א. כתוב “ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה”- ולא “ידע”- בלשון עבר, אך בעתיד ולקראת הגאולה כן ידעו…והרי לא כתוב אצל משה “עד עצם היום הזה”,משמע, לעולם לא יתגלה, כמו במקומות אחרים. לשון הכתוב מרמזת לנו שבעתיד, ממש לקראת הגאולה, כן יוודע ויתגלה לכל.

ב. רמז -“אל מערת שדה המכפלה”- ר”ת משה…. רמז נוסף- “ושמה לא תבא” , אך משה כן יבוא… רמז נוסף-“הר נבו”(עם הכוללים)=266=חברון !!! חברון=צמצום !!!                                                                                             רמז נוסף,וכאמור לעיל, משה רבינו מת בהר נבו שבנחלת ראובן ונקבר בגי מול בית פעור בנחלת גד.  גד+ראובן=266=חברון !!!

ג. “מערת המכפלה”-ר”ת-מ”ה-מלך המשיח=”מה”(“ונחנו מה”-משה…)=45=אדם=גאולה=שם הויה במילוי.                            “קרית ארבע”-ר”ת-א”ק- זהו הרובד שמעל עולם האצילות המתחבר לקו אור אין סוף, ולכן:                            “שער החמישים”=983=קרית ארבע (“הר נבו” –”נבו”=נון בו, חברון=חבור נון).”חמישים”=408=זאת=בן עמרם(עם  האותיות).

ד. רמז נוסף – “מואב מול בית פעור”=892=מערת המכפלה(עם הכוללים)=יציאת מצרים(עם הכולל)=נעשה ונשמע(+1)=אתה תקום תרחם ציון ר”ת(+1)-א ת ת צ=ישנתי אז ינוח לי=גילו של נח בשנת 1948=”ודור רביעי ישובו – הנה” (ברית בין הביתרים)-זהו קשר נוסף בין משה לאברהם ומערת המכפלה. ואם נפחית את המילה “הנה“=60  נקבל סה”כ=832=ארץ ישראל…כלומר, הכתוב כבר רמז את מקום קבורתו של משה רבינו (במערת המכפלה) בארץ ישראל !!!

ה. רמז נוסף “אל שדה”=345(עם האותיות)=משה… ו- “אל שדה עפרן”(עם הכולל והאותיות)=750=משה בן עמרם(עם הכוללים).       ו- “אל מערת”(עם האותיות)=747=משה בן עמרם

ו.רמז חדש(מהרב מתתיהו גלזרסון)-קרית ארבע=983=אברהם יצחק יעקב משה !!!                                                                        ***מעניין מאוד:- מואב מול בית פעור=893=ספרות 983=קרית ארבע…

ז. רמז חדש (“וזאת הברכה”)-“חלקת מחקק ספון” (+1) =983= קרית ארבע !!!

ח. רמז חזק וחדש “ותצפנהו” (+1)= 638= אברהם, יצחק יעקב, שם הוצפן עם האבות

ט. רמזים נוספים מ”פתח אליהו” כמפורט: “עלאין שמעו , אנון דמיכין דחברון ורעיא מהימנא אתערו משנתכון הקיצו ורננו שוכני עפר…”- אנו רואים קשר ברור בין האבות,משה רבינו ומקום קבורתם במערת המכפלה/בחברון . וכתוב עוד- “…מיד קם רעיא מהימנא ואבהן קדישין עמה.עד כאן רזא דיחודא”- שוב אנו רואים על הקשר ועל המיקום של האבות ומשה רבינו…בחברון.

י. “בשגם הוא בשר”. כאן הקב”ה קצב את חייו של האדם ל 120. (120= שנותיו של משרע”ה).                            כידוע ,המלה “בשגם” מרמזת על משה:- “בשגם”=345= משה.                                                                           בשר= 502= הגילאים של 3 האבות:175+180+147 =502. אנו רואים קשר ישיר והדוק בין משה לאבות הקבורים במערת המכפלה

 

יא.באשר לשנת גילוי  הקבר או התגלותו של מרע”ה  הרי ש:- “…ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה”-ס”ת-תשע”ו  (הרב פיש) כלומר, בתוך הפסוק רמוז המועד/השנה בה יסתיים כיסויו ואז יוכל לקום ולצאת מהמערה בה הוא נימצא כיום “בית פעור”= 776 (עם הכולל והאותיות).  כלומר, כוחו של פעור יסתיים, ב”ה, בשנת תשע”ו.                                                   ואולי, “ולא ידע איש את קברתו“=ס”ת-תשעו+א(776+1)=תשע”ז ? רק “אז” פעור לא יוכל עוד לקטרג על עם ישראל, ולכן משה “יכול לעזוב”, הן את “מול בית פעור” והן את מערת המכפלה. ו-“אז” מרע”ה יכול להתגלות  ולגאול אותנו !!!

יב. אולם יש רמז חזק ביותר : כתוב- “ולא ידע איש את קברתו עד  היום הזה”=1693.כאשר,”חמש שבע שבע שש”(5776=תשע”ו)=1692 !!! כלומר, בתשע”ו+1 יכול משה להתגלות (קברו) ולהופיע כגואל אחרון…

יג. רמז נוסף-“לא תבא שם” (+כוללים)=777/ תשע”ז

4.ברור לי, כי פרוש זה, עפ”י רמזים בלבד אינו מספיק טוב ,ובודאי לא מול פסוק מפורש בתורה ומסורת של אלפי שנים מרבותינו…

5.אולם עתה לאחר כשנתיים מאז התגלו לי רמזים אלו קיבלתי (ב-תשע”ד מירון סיבוני הי”ו) מאמרים:

א. “ילקוט ראובני”- (“וזאת הברכה”)- בו כתוב כי: “ה’ זוגות נקברו במערה ,ג’  נגלות ו-ב’ נסתרות. הגלויים הם אברהם ושרה יצחק ורבקה יעקב ולאה. והנסתרים הם אדם וחוה משה וצפורה. ואעפ”י שעל משה נאמר ויקבור אותו בגיא זהו למשל כי זה הפסוק מכחיש לזה שאומר ולא ידע איש את קבורתו. אלו ואלו דברי אלקים חיים.                                                                                                                                                           אמת שלא ידע איש את קבורתו אלא המלאכים והראייה כי מנגד תראה הארץ ושמה לא תבא בעצמך ,אלא יביאך בטהרך וזה למה ששם נקבר משה ע”י המלאכים. ועל אדם וחוה יש לכן ענין לזה בקבלה מדרבנן” (ספר ה”תמונה”).

ב. מקורות נוספים -“ארצות החיים” הגר”ח פלאג’י שער ב’ אות טוב בשם הספה”ק “מגלה עמוקות” (פר’ ברכה) “שמשרע”ה נקבר במערת המכפלה”…  ועוד בשם החיד”א “לחם מן השמים”- “מערת שדה המכפלה- ר”ת משה  וגימ’ צפורה (עם הכולל)”.   ועוד- “וע”ע ס’ “ילקוט הפלאות” אות הא “הר העברים” שהביא בשם מקד”מ על הזה”ק:- “שיש מערה המקשרת בין המערה שבה נקבר משה רבינו ע”ה לבין מערת המכפלה”.

ג.ובספר “שערי ארוכה” אות טית,(בכתבי רבי יעקב אביחצירא זצוק”ל שקיבלתי מידיד נעורים מאיר בן ישי הי”ו) כתוב כי “אדם ראשון, כוון שעשה תשובה, נשלם תיקונו ע”י אבות העולם ומשה רבינו, ע”ה.  והנה, מאחר שנקברו אבות העולם עם אדם הראשון במערת המכפלה, זה סימן מובהק וניראה לעיני כל דנתקבל לפני המקום ונתקן כראוי. וזה שכתוב:-“ותרם כראם קרני”-אותיות “תרם” עם הכולל גימ’ “אברהם יצחק יעקב” עם הכולל. כלומר,אלה אבות העולם הרימו קרני במה שהשלימו תקוני. ובמה נתפרסם הדבר הזה ונתגלה ? הוא במה שקברת אותם עמי במערת המכפלה”.   “ותרם כראם”  גימ’ “היא מערת המכפלה” עם הכולל.  “ק-רני ב-לתי ב-שמן ר-ענן”-ר”ת  “בקבר” . כלומר,מאחר שנקברו עמי במקום שנקברו, אני, בזה הכל מודים, דנתקבלתי ונתקנתי כראוי. ועוד, “בלתי בשמן ענן”- דהינו, השלמת לי השלמה גדולה ע”י רעיא מהימנא.   “שמן רענן” עם האותיות גימ’ “משה רועה נאמן”. ופרוש “בלתי” לשון בלילה בשמן , כמו שפרש רש”י ז”ל,ודהיינו , “עשית לי בלילה בשמן טובה ורעננה”. שהשלמת לי תקוני ע”י רועה נאמן, ובזה “ישנתי אז ינוח לי“.                                                                        * ובדברי רבי יעקב אבוחצירא זצוק”ל מצאתי רמז חדש וחזק מאוד:”ישנתי אז ינוח לי”=892=מערת המכפלה !!!

** תוספת חשובה ראייה מפסוק מפורש בפרשת וילך דברים לא’, טז’:-“ויאמר ה’ אל משה הנך שכב עם אבתיך וקם…”.אנו רואים פסוק מפורש שמשה שוכב עם האבות הקדושים במערת המכפלה בחברון/קרית ארבע !!!   שהרי בגי מול פעור לא שכבו אבותיו של משה ובכלל… :-וכמו שראינו אצל אברהם אבינו בפרשת “לך לך” פרק טו’, פסוק טו-“ואתה תבא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה”.וכידוע, אברהם ניקבר עם “אבותיו” במערת המכפלה עם אדם וחוה ואשתו שרה…..

מי ייתן ומשה רבינו יתגלה כבר היום ויגאל אותנו “גאולת זכר”, גאולה שלמה בחן בחסד וברחמים רבים, אכי”ר.                                       ממני הקטון המצפה כל היום לישועה.                                                                                                                           כתב: ציון דוד סיבוני (עדכון מס’ 1-  אדר תשע”ג, עדכון מספר 5 ג’ אייר תשע”ה, עדכון מס’ 6- כב’ מנחם אב תשע”ו, עדכון 7- 10 תשרי תשע”ז). סלולרי:-052-8534502

ראו את המאמר הקודם