האם ידוע מקום קבורת משה רבינו ומתי יתגלה ויגאל אותנו ?? | מאמר |

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-גימטריות, משיח בתשע"ו
עדכון אחרון ב-2016-12-09.

קובץ עדכון מספר 10 להורדה לחץ כאן

קובץ עדכון מספר 7 להורדה לחץ כאן


האם משה רבינו ע”ה קבור במעלת המכפלה? (עדכון 10) מומלץ להוריד את הקובץ הצבעוני כאן (רמזים ומקורות מעניינים) בס”ד, 1 .הקדמה– א. מצינו במדרש (קה”ר יב’ ט’)-“בקש קהלת לעמד על הקץ מתי, ר’ יהודה ברב’ סימון בשם רבי יהושע בן לוי שלושה סימנים סימנתי לך וסיימתי לך בקבורתו של משה “בגי בארץ מואב מול בית פעור” ואף על פי כן “ולא ידע איש את קברתו” _”לבא לפומא לא גלי”. ורואים שקץ הגאולה נרמז בקבורת משה וכמו שעל קבורת משה כתוב “ולא ידע איש את קברתו”, כך זמן קץ הגאולה נסתר ולא נודע. ב. וכן מצינו בזוהר (תצא רפ.) על הכתוב “ויקבור אתו בגי”, שמשה נקבר בסוד הכתוב “כל גי ינשא” ועל זה נאמר הפסוק של הגאולה העתידה על הנקמה באדום, “ויך את אדום בגיא מלח” (קיבלתי מהרב יקותיאל פיש שליט”א- “סוד החשמל”).על הגאולה כתוב ב”זהר חדש”- “וירא”- כי רשב”י אמר לרבי יהודה ורבי יוסי כי לעת קץ אפילו תינוקות של העולם ידעו חישובי קיצין ,גימטריות ומועד הגאולה…וגם בדניאל יב’,ט’ כתוב במצודת דוד-“כי דברי הגאולה יהיו סתומים וחתומים ברמז לבל ידעוה עד עת קץ , אבל בבוא הקץ יתחכמו הכל להבין הרמז”.     רש”י ,פסוק י’- “והמשכילים יבינו”-אותה בבוא עת קץ. אבן עזרא- פס ט’-“…כי סתומים וחתומים הדברים, וזה לאות כי בגעת הקץ יבינו המשכילים רמיזות המלאך, על כן…”. אנו רואים,איפוא, כי לעת קץ, לפני הגאולה ממש, מועד הגאולה(שנת הגאולה) יוודע למשכילים ולכולם. וכפי שמועד הגאולה היה סתום וחתום עד ממש לפני בוא הקץ, הרי שגם מקום קבורתו של משה רבינו יתגלה לעת קץ,בקרוב ממש, אכי”ר. ג. כידוע , משה רבינו עלה ומת “בהר נבו” , אולם השם יתברך  קבר את משה “בגי מול בית פעור בארץ מואב”. (לא בהר נבו)… על פי המדרש השכינה יחד עם מלאכי השרת נשאו את משה מהלך של 4 מילין מהר נבו שבחלקת ראובן , לחלקת שבט גד (“חלקת מחוקק ספון”)…ושם נקבר.  אשתדל להראות ברמזים ומכח סברה שמרע”ה קבור במערת המכפלה בחברון…בתוך ארץ ישראל ולא בעבר הירדן… וכמו כן את השנה בה יקום משה ויגאל אותנו שנית…ולאחר מכן להציג מקורות מאוד מפתיעים…
 1. מקורות
א. דברים,פרק לד’ פסוק ה’  –  “ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור   ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה“. לד פסוק ד’-“ויאמר ה’ אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר” . לב’ פסוק מט’-“עלה אל הר העברים …אשר בארץ מואב אשר על פני ירחו וראה את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל  לאחזה”.(3 פעמים “אשר”) . דברים לב’ פסוק נ’  – “ומת בהר אשר אתה עלה שמה….כאשר מת אהרן…”.(2 פעמים “אשר“-סה”כ 5 אשר). פסוק נב-  “…ושמה לא תבא אל הארץ אשר אני נתן לבני ישראל”.בראשית כה ח -“ויגוע וימת אברהם… פסוק ט –  “ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה אל שדה עפרן…אשר על פני ממרא”.(הרי ידוע שמערת המכפלה בשדה עפרן בממרא היא חברון…ושיצחק וישמעאל בניו…). פסוק י’- “השדה אשר קנה…שמה קבר אברהם ושרה אשתו“.                                                                               פסוק יא’ -“ויהי אחרי מות אברהם…”. הרי ברור שזה היה לאחר מות אברהם, אז מדוע נכתב, אלא כדי לרמוז לנו על משה רבינו שגם אצלו כתוב-“וידבר ה’ אל משה אחרי מות“.(ויקרא טז’ א’).                                                                                           בראשית כג יג – “…ואקברה את מתי שמה“. פסוק יז -” ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבלו סביב”.(5 פעמים המילה “אשר  בפסוק אחד) !!!. פסוק יט -” ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא היא חברון בארץ כנען“.  פסוק כ -“…לאחזת קבר מאת בני חת”. כתוב- 5 פעמים “אשר” גם אצל משה וגם במערת המכפלה… ב. המילה “אשר” קשורה למשה וליציאת מצרים – אשר=501=תק”א מלאך שפגע במצרים. 501=דצך עדש באחב…     בנוסף,ישנה חזרה נוספת על פרטים רבים גם בקבורתו של יעקב אבינו ע”ה וגם שם ישנם רמזים דומים. ג. כתוב שמה (משה) גם במערת המכפלה אצל אברהם/שרה וגם אצל משה כאשר היה ניתן לרשום שם במקום שמה  אלא לרמז על משה. כתוב אחזה(אחוזה) בשני המקומות. כתוב ארץ כנען בשני המקומות.    ובשני המקומות כתוב אל   (“אל שדה עפרן” “אל מערת…”  “אל הר העברים”)-לכאורה, לשון קצת משובשת, שהיה ראוי לכתוב עלה להר העברים או במערת המכפלה או בשדה עפרון… הטקסט במיתת אברהם אבינו מאוד “משונה” וחוזר על עצמו הן על קבורתו שלו והן על קבורת שרה( אשתו…) וגם הציון ששרה היא אשתו ,כביכול, מיותר…  גם הציון שוב כי שרה קבורה שם ,כביכול, מיותר…. והחזרה כי אברהם קנה את המערה מבני חת, והרי התורה מפרטת ב”חיי שרה” את כל מהלך קניית המערה והשדה מעפרן החיתי… והרי אין מילים או אותיות מיותרות…אלא לרמוז לנו על אדם(משה) או זוג נוסף הקבור/ים שם. ד. בבראשית לא’-פסוקים ל,לא,לא, פרק נ’- פס’-ה’,יג’, כאשר “השיא” מרומז  בפסוק לא’:-“שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו ,שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את לאה”. כאשר ביתר הפסוקים חוזר סיפור המיקום של מערת המכפלה והקניה מעפרון החיתי..
 1. רמזים א. כתוב “ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה”- ולא “ידע”- בלשון עבר, אך בעתיד ולקראת הגאולה כן ידעו…והרי לא כתוב אצל משה “עד עצם היום הזה”,משמע, לעולם לא יתגלה, כמו במקומות אחרים. לשון הכתוב מרמזת לנו שבעתיד, ממש לקראת הגאולה, כן יוודע ויתגלה לכל.
ב. רמז -“אל מערת שדה המכפלה”- ר”ת משה…. רמז נוסף- “ושמה לא תבא” , אך משה כן יבוא… רמז נוסף-“הר נבו”(עם הכוללים)=266=חברון !!! חברון=צמצום !!!                                                                                             רמז נוסף,וכאמור לעיל, משה רבינו מת בהר נבו שבנחלת ראובן ונקבר בגי מול בית פעור בנחלת גד.  גד+ראובן=266=חברון !!! ג. “מערת המכפלה”-ר”ת-מ”ה-מלך המשיח=”מה”(“ונחנו מה”-משה…)=45=אדם=גאולה=שם הויה במילוי.                            “קרית ארבע”-ר”ת-א”ק- זהו הרובד שמעל עולם האצילות המתחבר לקו אור אין סוף, ולכן:                            “שער החמישים”=983=קרית ארבע (“הר נבו” –”נבו”=נון בו, חברון=חבור נון).”חמישים”=408=זאת=בן עמרם(עם  האותיות). ד. רמז נוסף – “מואב מול בית פעור”=892=מערת המכפלה(עם הכוללים)=יציאת מצרים(עם הכולל)=נעשה ונשמע(+1)=אתה תקום תרחם ציון ר”ת(+1)-א ת ת צ=ישנתי אז ינוח לי=גילו של נח בשנת 1948=”ודור רביעי ישובו – הנה” (ברית בין הביתרים)-זהו קשר נוסף בין משה לאברהם ומערת המכפלה. ואם נפחית את המילה “הנה“=60  נקבל סה”כ=832=ארץ ישראל…כלומר, הכתוב כבר רמז את מקום קבורתו של משה רבינו (במערת המכפלה) בארץ ישראל !!! ה. רמז נוסף “אל שדה”=345(עם האותיות)=משה… ו- “אל שדה עפרן”(עם הכולל והאותיות)=750=משה בן עמרם(עם הכוללים).       ו- “אל מערת”(עם האותיות)=747=משה בן עמרם ו.רמז חדש(מהרב מתתיהו גלזרסון)-קרית ארבע=983=אברהם יצחק יעקב משה !!!                                                                        ***מעניין מאוד:- מואב מול בית פעור=893=ספרות 983=קרית ארבע… ז. רמז חדש (“וזאת הברכה”)-“חלקת מחקק ספון” (+1) =983= קרית ארבע !!! ח. רמז חזק וחדש “ותצפנהו” (+1)= 638= אברהם, יצחק יעקב, שם הוצפן עם האבות ט. רמזים נוספים מ”פתח אליהו” כמפורט: “עלאין שמעו , אנון דמיכין דחברון ורעיא מהימנא אתערו משנתכון הקיצו ורננו שוכני עפר…”- אנו רואים קשר ברור בין האבות,משה רבינו ומקום קבורתם במערת המכפלה/בחברון . וכתוב עוד- “…מיד קם רעיא מהימנא ואבהן קדישין עמה.עד כאן רזא דיחודא”- שוב אנו רואים על הקשר ועל המיקום של האבות ומשה רבינו…בחברון. י. “בשגם הוא בשר”. כאן הקב”ה קצב את חייו של האדם ל 120. (120= שנותיו של משרע”ה).                            כידוע ,המלה “בשגם” מרמזת על משה:- “בשגם”=345= משה.                                                                           בשר= 502= הגילאים של 3 האבות:175+180+147 =502. אנו רואים קשר ישיר והדוק בין משה לאבות הקבורים במערת המכפלה   יא.באשר לשנת גילוי  הקבר או התגלותו של מרע”ה  הרי ש:- “…ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה”-ס”ת-תשע”ו  (הרב פיש) כלומר, בתוך הפסוק רמוז המועד/השנה בה יסתיים כיסויו ואז יוכל לקום ולצאת מהמערה בה הוא נימצא כיום “בית פעור”= 776 (עם הכולל והאותיות).  כלומר, כוחו של פעור יסתיים, ב”ה, בשנת תשע”ו.                                                   ואולי, “ולא ידע איש את קברתו“=ס”ת-תשעו+א(776+1)=תשע”ז ? רק “אז” פעור לא יוכל עוד לקטרג על עם ישראל, ולכן משה “יכול לעזוב”, הן את “מול בית פעור” והן את מערת המכפלה. ו-“אז” מרע”ה יכול להתגלות  ולגאול אותנו !!! יב. אולם יש רמז חזק ביותר : כתוב- “ולא ידע איש את קברתו עד  היום הזה”=1693.כאשר,”חמש שבע שבע שש”(5776=תשע”ו)=1692 !!! כלומר, בתשע”ו+1 יכול משה להתגלות (קברו) ולהופיע כגואל אחרון… יג. רמז נוסף-“לא תבא שם” (+כוללים)=777/ תשע”ז 4.ברור לי, כי פרוש זה, עפ”י רמזים בלבד אינו מספיק טוב ,ובודאי לא מול פסוק מפורש בתורה ומסורת של אלפי שנים מרבותינו… 5.אולם עתה לאחר כשנתיים מאז התגלו לי רמזים אלו קיבלתי (ב-תשע”ד מירון סיבוני הי”ו) מאמרים: א. “ילקוט ראובני”- (“וזאת הברכה”)- בו כתוב כי: “ה’ זוגות נקברו במערה ,ג’  נגלות ו-ב’ נסתרות. הגלויים הם אברהם ושרה יצחק ורבקה יעקב ולאה. והנסתרים הם אדם וחוה משה וצפורה. ואעפ”י שעל משה נאמר ויקבור אותו בגיא זהו למשל כי זה הפסוק מכחיש לזה שאומר ולא ידע איש את קבורתו. אלו ואלו דברי אלקים חיים.                                                                                                                                                           אמת שלא ידע איש את קבורתו אלא המלאכים והראייה כי מנגד תראה הארץ ושמה לא תבא בעצמך ,אלא יביאך בטהרך וזה למה ששם נקבר משה ע”י המלאכים. ועל אדם וחוה יש לכן ענין לזה בקבלה מדרבנן” (ספר ה”תמונה”). ב. מקורות נוספים -“ארצות החיים” הגר”ח פלאג’י שער ב’ אות טוב בשם הספה”ק “מגלה עמוקות” (פר’ ברכה) “שמשרע”ה נקבר במערת המכפלה”…  ועוד בשם החיד”א “לחם מן השמים”- “מערת שדה המכפלה- ר”ת משה  וגימ’ צפורה (עם הכולל)”.   ועוד- “וע”ע ס’ “ילקוט הפלאות” אות הא “הר העברים” שהביא בשם מקד”מ על הזה”ק:- “שיש מערה המקשרת בין המערה שבה נקבר משה רבינו ע”ה לבין מערת המכפלה”. ג.ובספר “שערי ארוכה” אות טית,(בכתבי רבי יעקב אביחצירא זצוק”ל שקיבלתי מידיד נעורים מאיר בן ישי הי”ו) כתוב כי “אדם ראשון, כוון שעשה תשובה, נשלם תיקונו ע”י אבות העולם ומשה רבינו, ע”ה.  והנה, מאחר שנקברו אבות העולם עם אדם הראשון במערת המכפלה, זה סימן מובהק וניראה לעיני כל דנתקבל לפני המקום ונתקן כראוי. וזה שכתוב:-“ותרם כראם קרני”-אותיות “תרם” עם הכולל גימ’ “אברהם יצחק יעקב” עם הכולל. כלומר,אלה אבות העולם הרימו קרני במה שהשלימו תקוני. ובמה נתפרסם הדבר הזה ונתגלה ? הוא במה שקברת אותם עמי במערת המכפלה”.   “ותרם כראם”  גימ’ “היא מערת המכפלה” עם הכולל.  “ק-רני ב-לתי ב-שמן ר-ענן”-ר”ת  “בקבר” . כלומר,מאחר שנקברו עמי במקום שנקברו, אני, בזה הכל מודים, דנתקבלתי ונתקנתי כראוי. ועוד, “בלתי בשמן ענן”- דהינו, השלמת לי השלמה גדולה ע”י רעיא מהימנא.   “שמן רענן” עם האותיות גימ’ “משה רועה נאמן”. ופרוש “בלתי” לשון בלילה בשמן , כמו שפרש רש”י ז”ל,ודהיינו , “עשית לי בלילה בשמן טובה ורעננה”. שהשלמת לי תקוני ע”י רועה נאמן, ובזה “ישנתי אז ינוח לי“.                                                                        * ובדברי רבי יעקב אבוחצירא זצוק”ל מצאתי רמז חדש וחזק מאוד:”ישנתי אז ינוח לי”=892=מערת המכפלה !!! ** תוספת חשובה ראייה מפסוק מפורש בפרשת וילך דברים לא’, טז’:-“ויאמר ה’ אל משה הנך שכב עם אבתיך וקם…”.אנו רואים פסוק מפורש שמשה שוכב עם האבות הקדושים במערת המכפלה בחברון/קרית ארבע !!!   שהרי בגי מול פעור לא שכבו אבותיו של משה ובכלל… :-וכמו שראינו אצל אברהם אבינו בפרשת “לך לך” פרק טו’, פסוק טו-“ואתה תבא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה”.וכידוע, אברהם ניקבר עם “אבותיו” במערת המכפלה עם אדם וחוה ואשתו שרה….. מי ייתן ומשה רבינו יתגלה כבר היום ויגאל אותנו “גאולת זכר”, גאולה שלמה בחן בחסד וברחמים רבים, אכי”ר.                                       ממני הקטון המצפה כל היום לישועה.                                                                                                                           כתב: ציון דוד סיבוני (עדכון מס’ 1-  אדר תשע”ג, עדכון מספר 5 ג’ אייר תשע”ה, עדכון מס’ 6- כב’ מנחם אב תשע”ו, עדכון 7- 10 תשרי תשע”ז). סלולרי:-052-8534502 ראו את המאמר הקודם

תגיות, ,

תגובות (5)

 • יוסי אהרון

  |

  יהי רצון שיבוא משיח צדקנו ויקים לנו את בית מקדשנו עד היום

  להגיב

 • ל.א

  |

  בס”ד אתמול בלילה ראיתי את ההרצאה החדשה “המלחמה האחרונה התשע”ה” מכל הבחינות הרצאה חזקה עם גילוים והבנות מדהימות הן לגבי מועד המלחמה והן לגבי הפרוש החדש ,שבני ישראל יכולים הפעם בגאולה הזאת לצאת כמו אז ממצרים לא כ”חמושים”שזה כ20 אחוז מכל עם ישראל אלא לצאת משער החמישים שאליו אנחנו אמורים לרדת עד לגאולה,כמו כל 9 ההרצאות הקודמות שבתוכם סודות וגילויים עצומים גם בהרצאה הזאת הכל אמת ויציב, אבל וזה אבל בזהירות יתרה יש משהו שלפי הבנתי ואני מקווה שבאמת הבנתי את מה שבהרצאה נאמר” שלא מחויב שבמציאות תהיה מלחמה ולא יפלו טילים ופיתאום יבוא האדון לו ציפינו” וכל זאת בתנאי שעם ישראל יעשה תשובה,ואת הכל ראינו בקודים בתורה,מה שהמרצה אמר לפי הממצאים הבאמת אמינים שמי שקובע אם תהיה מלחמה או לא זה בעצם עם ישראל שעל ידיי שיחזרו בתשובה יהיה ניתן לבטל את המלחמה ותבוא הגאולה בלי מלחמה,הדבר מאוד מוזר בעיניי ולמה אני מיתכוונת? אין ויכוח על זה שעם ישראל צריך לחזור בתשובה ב ד ח י פ ו ת עוד אתמול,ו”אין ישראל ניגאלים אלא בתשובה” ,אבל שזה יבטל את מלחמת גוג ומגוג? כימעט כל ספר יחזקאל מתארים את אחרית הימים והמלחמה,וביזכריה על 2 שליש מהעולם יכחדו והשלישית תיוותר,ירמיהו,יואל מדבר על שהירח יהפך לדם יום לפני בוא יום ה’ הגדול שהכוונה ליום שגוג ידרך על אדמת ישראל, ובעוד נביאים מוזכרת המלחמה,מלאכי ג’,יח’,יט’,ישעיה ג’ יג’,יד’,צפניה ג’,עובדיה הנביא מדבר על הרס מוחלט ואבדון של “אדום” ארצות הברית והמערב של היום,עם השנים שלמדתי ועל פי מה שקראתי הבנתי שיש נבואות שכתובות ב”טיט” שזה דומה לסיד שאפשר לימחוק ולבטל אותם,ויש נבואות שניכתבו בדם שדומה ליין ששניהם משאירים כתם ואי אפשר למוחקם והכוונה לבטלם,ןהנבואה לגבי מילחמת גוג ומגוג ניכתבה בדם ולא ניתנת לביטול וחייבת להיתקיים,למעשה למי שלא יודע או לא מבין מילחמת גוג ומגוג היא מלחמה שה’ יוצא למסע שילומים כנגד אומות העולם שהצרו לעם ישראל מהיותו לעם אחרי מתן תורה ועד הגאולה,ה’ כבר שילם לאומה שהחריבה את בית המקדש הראשון שזה “בבל” עיראק של היום בכך שארה”ב ניכנסה לעיראק ותפסה את הרודן סדאם חוסיין וניתלה,ועדיין האמריקאיים נימצאים שם ליכאורה ללא סיבה,והמסע של ה’ נימשך,הגיעה תורה של האומה שהרסה לנו את בית המקדש השני “רומי” שזה אדום וארה”ב של היום לקבל את עונשה ועוד עמים שהצרו לישראל במשך כל ההיסטוריה,וכאן באה המלחמה האחרונה העולמית שמטרתה לשלם לאותם האומות ביחד במכה אחת פה על אדמת ישראל,כי אין זמן לשלם בטיפין טיפין הגאולה בפתח אותתו שעון החול שהחל עם בריאת העולם והאדם עומד להיסתיים,צריך להבין שהמלחמה האחרונה היא לא נגד עם ישראל להפך היא לטובתנו, אומרים שאם אדם מספר משהו ואומר ממי הוא שמע מביא גאולה לעולם,שמעתי דבר מעניין לפני שנים מהרב זמיר כהן הי”ו לגבי מלחמת גוג ומגוג, לפני הרבה שנים היה בצכיה מלך שמאוד אהב וכיבד את היהודים שחיו בארצו,הוא היה מעיין בתורה וראה את החוכמה שבה,באותה עת הרב של הקהילה היהודית היה גדול הדור הרב יהונתן אייבישיץ שמצא חן בעיניי המלך ומידיי פעם היה מזמין אותו לארמון ומדבר איתו דיברי חוכמה והיה נהנה מחברתו,פעם אחת כשהרב הוזמן למלך שאל המלך את הרב”קראתי בתורה שלכם וכתוב שיום יבוא ואדם מכם ישלוט על כל העולם כולו,[הדבר היה תמוה למלך מכיון שאז עוד לא הייתה לעם ישראל מדינה ומנהיג היינו מפוזרים בעולם]המלך היתכוון למשיח כמובן,המלך אמר לרב שהוא מאוד מעריך את היהודים אבל איך זה אפשרי? פנה הרב אייבישיץ למלך וביקש ממנו כמה דברים כדי להמחיש לו כיצד יקרה הדבר,הרב ביקש שלמחר יביא איתו 70 תרנגוליי קרב רעבים שלא נתנו להם אוכל,אפרוח אחד קטן וצלחת דגנים,המלך תמה על הבקשה המוזרה אך הסכים,למחרת ניפגשו המלך והרב,הרב לקח את 70 תרנגולי הקרב ואת האפרוח וצלחת הדגנים הכניס אותם לחדר שבפינתו היה כיסא קטן ולא יותר, הרב סגר את הדלת שבה היה חלון ודרכו היסתכלו המלך והרב מה יקרה,לתדהמת המלך ראה והנה התרנגולים שהיו רעבים כל אחד רצה להגיע לצלחת הדגנים ותוך כדי היתחילו לריב ולהלחם בינהם מי יגיע לצלחת הדגנים וגם ליפצוע ולהרוג ממש,האפרוח באותו זמן היה מפוחד כולו ורעד נחבא מיתחת לכיסא,אחרי כמה דקות ארוכות של קרב התרנגולים,הישתררה דממה וכל תרנגולי הקרב היו מוטלים על הריצפה חלקם פצועים וחלקם הרוגים,ואז ראה המלך שהאפרוח יוצא לאט לאט בודק מה קרה וניגש לצלחת הדגנים כדי לאכול,המלך פנה לרב אייבישיץ וביקש הסבר וכך ענה לו הרב 70 התרנגולים משולים ל70 אומות עולם לוחמים אכזרים וצמאי דם שיעלו לארץ ישראל על ירושלים וירצו להילחם כנגד היהודים המשול לאפרוח צלחת הדגנים כנגד ארץ הקודש אמר הרב למלך שכשיגיעו האומות לישראל שהם המוסלמים והנוצרים,בורא עולם יסכסך בינהם והם ילחמו אחד בשני כמו התרנגולים וכאן האומות ייפלו ויהרגו וכמו שהאפרוח בזמן המלחמה היתחבא מיתחת לכיסא ולא ניסה להיות גיבור וזכה באוכל כך עם ישראל בזמן מלחמת גוג ומגוג לא צריך להראות שהוא גיבור ויודע להילחם כי מה נוכל לעשות כנגד 70 אומות? כשבסתם מילחמה כמו צוק איתן לא היצלחנו המלחמה ניפסקה בחסדי שמים בערב הראשון של הסליחות בא’ אלול,מה שעם ישראל צריך לעשות בזמן המלחמה האחרונה זה מה שאברהם בירך את יעקוב וגם אמר”הקול קול יעקב והידיים ידיי עשו” מה קולו של יעקב/ישראל נישמע בבתי כנסת ובבתי מידרש אין ידיי עשו שולטות והפרוש שעם ישראל הכישרון שלהם זה בקול בתפילה לבורא עולם ולימוד התורה ורק כך הגויים לא שולטים עלינו,עם ישראל היקרים אם כולנו העם וגם המנהיגים נהיה חכמים לאור הדברים האלה ובזמן הקשה של המלחמה שבפתח כולנו ניתאחד ובמקום להראות את “כוחי ועוצם ידי” ניתפלל ונדבר עם ה’ בלי הרף נראה לו “שאין עוד מלבדו” ואנחנו הבנים שלו מאמינים רק בו וכולנו מאוחדים באהבת חינם ועל ידי זה נגיע בעז”ה שייתגשם הפסוק בתהילים צ”א “יפול מיצדך אלף ורבבה מימינך אלך לא יגש רק בשילומת רשעים תיראה” וזה ההסבר לדעתי שקשור להרצאה שם נאמר שעל ידי תשובה אמיתית של כולנו ניתן יהיה לבטל את המלחמה,אני חושבת שעל ידי תשובה אמיתית עם ישראל יהיה מוגן ולא יפגע גם אם יפול אטום חלילה,כמו שדוד המלך ברוח קודשו מבטיח”יפול מיצדך אלף ורבבה מימינך “אליך לא ייגש”,כל זה לפי הבנתי ומקווה שהבנתי נכון,ואם לא עימכם הסליחה,בכל מיקרה אני מאמינה בכל מה שניתגלה לנו בכל 10 ההרצאות אלה סודות עליונים שהיתגלו לרב הצדיק הרב ציון ברכה זצ”ל שמוכר לי מתלמידו שהיה משמש את הרב בבית המדרש בנחלאות,בכל מה שכתבתי לא הייתה כוונה לבוא כנגד מה שנאמר בהרצאה כהוא זה,וישנה אפשרות שמה שהמרצה אמר לגבי ביטול המלחמה נכון ובעז”ה שניזכה ליראות עין בעין ובגוף בריא את הגאולה ומשיח צידקנו א.כ.י.ר

  להגיב

 • מיכאל

  |

  ב”ה
  רבי ציון דוד היקר!

  מסתבר שנשמת משה רבינו ע”ה מעוברת בשני המשיחים.

  ראה זוהר בראשית (כה ע”ב)

  דָּבָר אַחֵר וְכֹל שִׂיחַ הַשָּׂדֶה, דָּא מָשִׁיחַ רִאשׁוֹן טֶרֶם יִהְיֶה בְּאַרְעָא. וְכָל עֵשֶׂב הַשָּׂדֶה טֶרֶם יִצְמָח דָּא מָשִׁיחַ שֵׁנִי. וְלָמָּה בְּגִין דְּלֵית תַּמָּן משֶׁה לְמִפְלַח לִשְׁכִינְתָּא דְּעֲלֵיהּ אִתְּמָר וְאָדָם אַיִן לַעֲבוֹד אֶת הָאֲדָמָה. וְרָזָא דְמִלָּה (בראשית מט) לא יָסוּר שֵׁבֶט מִיהוּדָה דָּא מָשִׁיחַ בֶּן דָּוִד. וּמְחוֹקֵק מִבֵּין רַגְלָיו דָּא מָשִׁיחַ בֶּן יוֹסֵף. עַד כִּי יָבוֹא שִׁיל”ה דָּא משֶׁה חֻשְׁבַּן דָּא כְּדָא. וְל”וֹ יִקְהַ”ת עַמִּים, אַתְוָון וְלֵוִ”י קְהָ”ת.

  דָּבָר אַחֵר, וְכֹל שִׂיחַ הַשָּׂדֶה – זֶה מָשִׁיחַ רִאשׁוֹן – טֶרֶם יִהְיֶה בָאָרֶץ. וְכָל עֵשֶׂב הַשָּׂדֶה טֶרֶם יִצְמָח – זֶה מָשִׁיחַ שֵׁנִי. וְלָמָּה? מִשּׁוּם שֶׁאֵין שָׁם מֹשֶׁה לַעֲבֹד אֶת הַשְּׁכִינָה, שֶׁעָלָיו נֶאֱמַר וְאָדָם אַיִן לַעֲבֹד אֶת הָאֲדָמָה. וְסוֹד הַדָּבָר – (בראשית מט) לֹא יָסוּר שֵׁבֶט מִיהוּדָה – זֶה מָשִׁיחַ בֶּן דָּוִד. וּמְחֹקֵק מִבֵּין רַגְלָיו, זֶה מָשִׁיחַ בֶּן יוֹסֵף. עַד כִּי יָבֹא שִׁילֹ”ה – זֶה מֹשֶׁה. חֶשְׁבּוֹן זֶה כָּזֶה. וְלוֹ יִקְּהַת עַמִּים – אוֹתִיּוֹת וְלֵוִ”י קְהָ”ת.

  ובפירוש מתוק מדבש על זה.

  וראה אור החיים (בראשית מט יא) על הפסוק בפרשת ויחי המדבר על המשיח

  שמשה הוא משיח בן דוד
  ויתגלה שורש המלכות שבמשה

  וזה לשונו הקדוש:
  ולא יקשה בעיניך שאנו מחלקים דברי הכתוב, חלק בימי משה וחלק בימי המשיח, כי הלא ידעת דברי הזוהר הקדוש (ח”ב קכ.) כי משה הוא הגואל אשר גאל את אבותינו הוא יגאל אותנו וישיב בנים לגבולם, דכתיב (קהלת א’) מה שהיה הוא שיהיה ר”ת משה

  ולא יקשה בעיניך דבר זה באומרך הלא מלך המשיח משבט יהודה מזרעו של דוד המלך ע”ה, ויש אומרים (סנהדרין צח:) דוד עצמו מלך המשיח, דכתיב (יחזקאל ל”ז) ועבדי דוד מלך עליהם, כמשמעו, ואם כן היאך אנו אומרים שהוא משה הבא משבט לוי?!

  יש לך לדעת כי בחינת נשמת משה, ע”ה היא כלולה מי”ב שבטי ישראל כי כל הס’ ריבוא היו ענפיה ע”ה, וענף שבטו של דוד במשה הוא, ולזה תמצאנו בארץ מדבר שהיה מלך וכהן ולוי ונביא וחכם וגבור, שהיה כולל כל הענפים שבקדושה, ולעתיד לבא תתגלה בעולם שורש המלכות שבמשה, שהוא עצמו מלך המשיח והוא דוד, והוא ינון ושילה.

  ובכל זאת יכול להיות שמשה בגוף ממש יבוא בגאולה. (כנזכר במדרשים)

  זכו אחישנה. ויש לעשות אתעורתתא דלתתא (על פי הגר”א ועוד)

  ואין נגאלין אלא בתשובה. וסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן – ומיד נגאלין! (רמב”ם הלכות תשובה)

  באיזה אופן שיהיה – מלך שגזרותיו כהמן (סנהדרין) או פרעה (זוהר נשא) או צירופים בעניות, במדברות ברעב ובצמא ובחוסר כל. (חסד לאברהם ועוד הרבה מדרשים יותר מ-10 מקורות ומהגאונים)

  ואם ישראל עושין תשובה – מיד נגאלין. (רמב”ם הלכות תשובה הלשון הוא על פי ירושלמי(תענית פ”א ה”א)

  מהו הלשון מיד? אלא הקב”ה שולח להם את מ’שה רבינו (עד כי יבא שילה – משה) ומשיח בן י’וסף ומשיח בן ד’וד. שהם ראשי תיבות מי”ד.

  ומשה בא עם התרין משיחין. (כידוע מהזוהר והרמח”ל)

  אז בעז”ה מובן – שמרמז על ביאת משיח בן י’וסף ובן ד’וד ומ’שה רבינו. בב”א

  ו’ מרמז על אליהו. כידוע שיעקב לקח את האות ו’ מאליהו כמשכון בגלות.

  ו’אליהו, מ’שה, בן י’וסף, ובן ד’וד. במהרה יבואו אלינו, והקב”ה בעצמו יגאלנו!!!

  ואז תתגלה ותתפרסם האמת.

  להגיב

 • ציון דוד סיבוני

  |

  בס”ד, מיכאל היקר. תודה על תגובתך. אכן,משה רבינו, יבוא עם 2 המשיחים, בן יוסף ובן דוד, משה רבינו מעליהם. ועוד כתוב, שמשה יגן על ירושלים… משה רבינו, יבוא, ממש בגוף, במסגרת תחיית המתים הראשונה, בה יקומו 7 הרועים תחילה…גאולה האחרונה/השלמה, בזכות משה רבינו, הקנה המרכזי, כנגד התורה. משה רבינו ואהרן הכהן הם תנאי לגאולה, שכן, פרה אדומה עשירית היא של משה רבינו, ואהרן הכהן יזכה לטהר בה את הכהנים ואת כל עם ישראל…בזכות התורה נצא מהגלות הזו, ובזכות לימוד הזהר הקדוש, אומר לנו רשב”י, כי ניגאל ברחמים, בקרוב, ממש, אכי”ר.

  להגיב

השאירו תגובה

הרשם לרשימת התפוצה

מעבר לסרגל הכלים