הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
להסיר מכשול עבודה זרה ממחננו!    חשש תקרובת עבודה זרה בפאות

להסיר מכשול עבודה זרה ממחננו! חשש תקרובת עבודה זרה בפאות

 להורדה : קובץ לרבנים – פולמוס חשש תקרובת עבודה זרה בפאות 

מכתב פסק דין לכל הרבנים על איסור הפאות של עבודה זרה יום ה וישב).pdf 2

….מכתב ר' משה שטרנבוך

מכתב רב שטרנבוך תשסד

עלון פאות להדפסה

מי רוצה עולם הבא?

בזמן האחרון יש בין החרדים ויכוח גדול – האם הפאות הנוכריות מותרות או לא בגלל הע"ז שבהודו, אבל זאת לא הבעיה. כל פאה אסורה – ולא משנה אם היא מהודו או מסין, אם היא סינטטית או טבעית, ארוכה או קצרה, ע"ז או לא. היא אסורה בגלל שהתורה אומרת "שער באשה ערוה" (ברכות כ"ד א) ולכן האשה צריכה לכסות אותו, ואם היא מכסה את הראש בשער , היא פשוט מראה שהיא רוצה להיראות "טבעי" כמו אשה בלי כיסוי וזה מכשיל את הרבים .הפאה היא "טרפה" מבחינת הקדושה. האשה הנשואה מכסה את הראש כי היא צריכה לכסות את השער, אבל אם היא מכסה את השער עם שער, אז מה זה אומר? טכנית היא כסתה את הראש, אבל באמת היא עושה את עצמה יותר יפה ויותר מושכת, במיוחד עם הפאות של היום – עם השער האמיתי, שרק מומחים יכולים לדעת אם זו פאה. ברוב המקרים זה מוסיף יופי חיצוני לאשה שלובשת את זה. הפאה של היום עברה כל גבול בהשתדלות היצרנים למכור פאה שנראית ממש כמו שער האשה שלובשת את זה, ומגיעים למחירים של שבעת אלפים שקל, חמש-עשרה אלף שקל ואף יותר. ויש בחורות שמרגישות שצריכות להתחתן  2עם פאות לפחות – וזה פשוט לחץ כספי על האוכלוסיה וקלקול טוטאלי של האשה החרדית אשר צריכה להיות בדמותה של רחל אימנו.אבל לא רוצים להיראות כמו רחל אימנו, רוצים להיראות כמו שחקנית קולנוע או דוגמנית וזה קלקול עצום בעם-ישראל. הצדיקות מהדורות הקודמים הלכו עם פאות פשוטות שנראו כמו קש, והנשים של היום הנותנות לעצמן היתר ללכת עם הפאות של היום בגלל הצדיקות האלה – גורמות לצדיקות האלה סבל מעל ומעבר. העולם החרדי שלנו נהפך לתצוגת אופנה. התבלבלנו עד כדי כך שהרבה יהודים בטוחים היום שזו היא צניעות, אבל שיהיה ברור מי – שרוצה להגיע לעולם הבא, מי שרוצה באמת לקבל משיח – צריכה לשאוף להיות בדמות של רחל אימנו ולא בדמות של אשת רחוב. כל יהודיה חרדית יודעת מי זו רחל אימנו והיא צריכה לשנות את החיים שלה, +את הלבוש שלה, ואת הערכים שלה כאישה יהודיה ולחזור לאמת. והבעלים גם צריכים לדרוש את זה, וחייבים לחנך את הילדות לזה – לצניעות אמיתית כמו שהיתה פעם. ואם המילים שלי לא נוגעות ללב של יהודיה אמיתית אז כנראה שמשהו לא בסדר.נשים צדקניות, אני מבקש מכן עם כל הלב, עם כל המהות שלי – לחזור לדמות של אישה יהודיה אמיתית. היו הרבה גדולי הדור מאז שנשים התחילו ללכת עם פאה נוכרית שהתנגדו לזה כמו הדברי חיים והחפץ- חיים, התנגדו לזה מאד חזק, וגם בדור שלנו מתנגדים לזה הרבה גדולי הדור. אי אפשר לא להילחם נגד הפאה הנוכרית בתור יהודים מאמינים שרוצים להיות עובדי ה'. אי אפשר להיות עובדי ה' וללכת עם הלבוש המגונדר של היום, וזה לא רק הפאה – אבל הפאה משלימה את חוסר הצניעות. איך אפשר להגיד שזו דמות של אידישע-מאמע, זו דמות של עגל הזהב. ובעל שמסכים לזה ואישה שלא מבינה מה זה קדושה – הנשמה היהודית שלהם בסימן שאלה. הדור שלנו מלא זימה בין החרדים. הדור שלנו מלא ערב-רב ועמלקים ואדומים שהצליחו להדביק את עצמם לעם-ישראל, אבל כל נשמה יהודית תילחם נגד הלכלוך הזה ותנסה להגיע לקדושה אמיתית. עם ישראל, גברים ונשים – תצילו את הילדים שלכם, גם הבנים וגם הבנות, תחזרו לצניעות והקדושה של האבות והאמהות שלנו – כי בלי זה לא תהיה כניסה לעולם הבא של משיח, ומעבר לזה – לעולם הנצח.

?Whoever wants to come to the Olam Haba

Recently, there is a great debate among the ultra-Orthodox – whether the foreign wigs are permitted or not because of the idolatry in India, but that is not the problem: every wig is forbidden – no matter whether it is from India or China, whether it is synthetic or natural, long or short, or not.
It is forbidden because the Torah says

And if she covers her head with her hair,

She just shows that she wants to look "natural" like a woman without a cover and that fools the many.
The wig is a "foreclosure" in terms of holiness.

The married woman covers her head because she needs to cover her hair, but if she covers her hair with hair, then what does that mean? Technically she has covered her head, but she really makes herself more attractive and attractive, especially with the wigs of the day – with the real hair, which only experts can know if it is a wig. In most cases it adds an external beauty to the woman who wears it. Today's wig has gone so far as the manufacturers are trying to sell a wig that looks just like the hair of a woman who wears it, and costs NIS 7,000, NIS 15,000 and more. And some girls feel that they need to marry at least two wigs – and this is simply monetary pressure on the population and total destruction of the ultra-Orthodox woman who should be in the image of our mother Rachel. But do not want to look like our mother Rachel, want to look like a movie actress or a model and it is a huge upset in the people of Israel. The righteousness of the previous editions went with plain sideburns that looked like straw, and the women of the day who give themselves permission to go with the wigs of the day because of these righteousness – cause these tribulations to suffer beyond. Our Haredi world has become a fashion show. We are so confused that many Jews are confident today that this is modesty, but that it is clear who – who wants to come to the next world, who really wants to accept Mashiach – should aspire to be in the image of our mother Rachel. Every ultra-Orthodox Jew knows who our mother Rachel is and she has to change her life, her clothes, her values as a Jewish woman and return to the truth. And the owners also have to demand it, and the children must be educated to this – to real modesty as it used to be. And if my words do not touch the heart of a real Jew then something must be wrong. I ask you with all my heart, with all my essence, to return to the image of a real Jewish woman. There were many great men of the generation since women started walking with a wig that opposed it like the things of life and the object of life, they opposed it very strongly, and in our generation too many of the great generation oppose it. It is impossible not to fight against the wig as believing Jews who want to be servants of God. It is impossib

le to be God's servants and to go with the fancy dress of today, and this is not only the wig – but the wig completes the lack of modesty. How can you say that this is a figure of Yiddishe-mama, a figure of the Golden Calf. And a husband who agrees to this and a woman who does not understand what holiness is – their Jewish soul in question. Our generation is full of lewdness among the ultra-Orthodox. Our generation is full of Arabs and Amalekites and Reds who have managed to catch up with the Jewish people, but every Jewish soul will fight against this dirt and try to reach true holiness. The people of Israel, men and women – save your children, both boys and girls, return to the modesty and holiness of our fathers and mothers – for without this there will be no entrance to the next world of Moshiach, and

beyond that to the eternal world.

 

 

השאר תגובה