הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
*פתיחת סכר דגניה- והמשמעות הרוחנית  הגאולית של הזרמת המים לירדן ולים המלח והחיבור לבחירות , למשפט, לקורונה ולמכת הארבה שבדרך* *

*פתיחת סכר דגניה- והמשמעות הרוחנית  הגאולית של הזרמת המים לירדן ולים המלח והחיבור לבחירות , למשפט, לקורונה ולמכת הארבה שבדרך* *

מאת: צ.סיבוני
ברצוני לשתף את הציבור הרחב במידע הרב אשר נמצא בידינו  ואינו נחלת כלל הציבור.
*חז”ל מדמים וממשילים את גאולת ישראל ללידה , וזהו המקור והסיבה לשימוש במילים “חבלי משיח” (“צירי לידה”)*.
*אנו טוענים שפתיחת סכר דגניה מסמלת את “ירידת המים”  בלידה ,  ומאידך , מרמזת על הגאולה השלמה הקרובה מאוד מאוד וסילוק (טהור) הסטרא אחרא המונעת את הלידה.*
טהור=220=וירד(שנת תש”פ מסוף האלף השישי).
*ואת כל זאת נסביר בחיבור זה יחד עם הקשר לבחירות למשפטים לקורונה ול”מכת הארבה” שבדרך .*
*בחיבורנו זו התחזקו  והתגלו עוד רמזים על  הקשר בין:-*
*המשפט-הבחירות-הירדן-הכנרת-ראש הממשלה-סכר דגניה-“הדחת” ראש הממשלה-שנת הכתר-קורונה-והגאולה השלמה.*
*הגימטריאות-הן לעזר וסיוע לדברי חז”ל , אשר עומדים בזכות עצמם*.
*מי שלא “מתחבר” או שמתקשה בהן, שיקרא רק את הדברים והרעיונות המדהימים של חז”ל.*
הזוהר הקדוש וחז”ל מדברים על 72 שנים(70+2) של חבלי משיח ואף אומרים שבטרם  סיום 72 השנים תתחיל  הלידה ממש. קרי, תחילת הגאולה (הופעת אליהו הנביא ומשיח בן דוד ).
*למען הסר כל ספק-אין לנו שום ידיעה ודאית מתי זה יהיה , מלבד הסימנים הנראים לעין כל , ולרמזים יפים שאנו מוצאים והכל בהתאם למה שאמרו לנו חז”ל.*
*ואולם, זו שנה מסוגלת ותקופה מסוגלת ביותר ושעת רצון גדולה מאוד לגאולה*
ולאור כל המצב בארץ ובעולם בשנים האחרונות, ובמיוחד בשנה האחרונה ועוד יותר בחודשים האחרונים ובחודש האחרון – נראה לעיני כל, כי מצטברים ומתקיימים סימנים רבים המעידים כי אנו נמצאים ממש לפני התגלות משיח בן דוד (והכל על פי הסימנים שכתבו חז”ל בגמרא סנהדרין צו , צז, צח) ובמקומות נוספים.
*הקב”ה מדבר איתנו/אלינו דרך הטבע/הבריאה*.
*עלינו להתבונן ולחבר בין הנגלה למקורות ולנסתר*.
השתדלנו מאוד לעשות זאת עבורכם כאן.
*עצם הידיעה היא חשובה ביותר, אך חשוב עוד יותר הוא להאמין , להודות, לרצות את הגאולה, להתפלל , לבקש לדרוש ואף לזעוק לקב”ה שאנו רוצים בו ובמלכותו, במלכות בית דוד ובבניין בית המקדש…*
השתדלתי לרכז ולהציג בפניכם חלק חשוב מהידוע לנו ובהקשר לכוונה  ל”פתיחת סכר דגניה”  עם המשמעויות הגאוליות הנובעות מכך , ולכן גם ביצענו סיור לכל האתרים בכנרת (וב”ה מתוכן סיור באיזור ים המלח).
*עפ”י חז”ל התגלות משיח תהיה בגליל בטבריה וככתוב ב:-*.
*במדרש כתוב (ילקוט ישעיהו תכט)-“אמר רבי יוחנן עשר גלויות גלתה סנהדרין… ומציפורי לטבריה… ומשם עתידין להיגאל”.*
במסכת מגילה כתוב:-
*”ולמה נקרא שמה טבריא , שיושבת בטבורה של ארץ ישראל”.*
טבריה מלשון “טבור” שממנו ניזון העובר ברחם אמו.
הכנרת היא הימה השביעית בארץ ישראל וככתוב בפרקי אליעזר(יט):-“שבעה ימים ברא הקב”ה וים כנרת הוא השביעי”.
ו”בשער מאמרי רשב”י ” להאריז”ל (ע’ רכה) מובא ש:-“ים כנרת כולל את כל שבעת הימים”.
*ובסנהדרין מובא*:-
*”…בשישית קולות, בשביעית מלחמות ובמוצאי שביעית בן דוד בא”*.
ונראה לי לומר, שסכר דגניה הנו ממש “מוצאי הכנרת/הרחם”, *ועל כן , ניתן לומר ש”מוצאי שביעית” היא סכר דגניה (או ים המלח)* !!!
 הכנרת היא הרחם עם המים העוטפים את העובר וכמובא ב”ספר הליקוטים” להאריז”ל (דברים ע’ רסד):-
*”ירדן סוד יסוד דנוקבא וכו’…”-ארץ ישראל היא הנוקבא והירדן הוא היסוד שבמלכות”.*
*ובזהר מצינו(שלח לך קעה)-“זו התכלת היא סוד של דוד המלך והגוון שלה יוצא מדג שהולך בים כנרת , ועל כן כנור של דוד מנגן מאליו”.*
*ובסנהדרין בברטנורא מובא  שטבריה קשורה לסנהדרין, ומקום הסנהדרין הוא בבחינת “טבור” … וככתוב “שררך אגן הסהר”, “שררך אגן” זו סנהדרין , שיושבת בטבורו של עולם…והיא דומה לסהר שיושבים בחצי בעגול כחצי ירח*.
*”בטנך ערמת חטים”(שה”ש) וכן רש”י ממשיל את רחם האשה ל”אוצר של חטים”(בראשית ב כב) והשתלשל שהישוב דגניה היא הקבוצה הראשונה שהוקמה ושוכנת לחוף הכנרת ועל שמה סכר דגניה (מלשון דגן/חיטה).*
*כפר חיטים.
*והכנרת היא בנחלת נפתלי עליו נאמר “נפתלי איילה שלוחה”*
*ומצינו ב’תרגום יונתן’ (יחזקאל לט יא)-“ויהי בעדנא ההוא אתן לגוג אתר כשר לבית קבורא בישראל בחילתא מגיזתא מדנח ים גינוסר”*-ורואים שיש קשר בין מפלת גוג לבין ים כנרת(ים גינוסר).
*ובמדרש (מכילתא פרשת עמלק ב) כתוב-ומנין שהראהו גוג וכל המונו שנאמר ‘בקעת ירחו’.* .
ולמדנו שעתידין גוג וכל המונו ליפול בבקעת יריחו (“בקעת יריחו מתחילה מהכנרת ועד איזור ים המלח).
ויריחו היא מלשון ירח המסמל את המלכות. ובספר “יוסיפון” מובא שיריחו היא *”עיר הירח”* שם ראו לראשונה את מולד הירח.
*תיקו”ז 58-“ויריחו סגורה ומסגרת -מה זה ויריחו ?*
*זהו הירח שהוא הגוף שלה.*
ואולי בא לרמז על בית ירח(שבסמוך לסכר).
ועל מלך המשיח נאמר “והריחו ביראת  ה’ ” , מריח ודן/שופט .
*ובסנהדרין צח מובא המעשה עם רבי יוסי בן קיסמא ותלמידיו:- “שאלו תלמידיו של רבי יוסי בן קיסמא אימתי בן דוד בא… אמר להם עד שיפול השער הזה ויבנה ויפול ויבנה ויפול ואין מספיקין לבנותו עד שבן דוד בא….”*
האם יש כאן רמז ל-3 מערכות הבחירות  ולאחר הבחירות אין מספיקין לבנותו, כלומר להרכיב ממשלה ,  ובן דוד בא ?
*אמר להם אם כך יהפו מערת מי פמייס לדם ונהפכו לדם”*
*ובגמרא (ב”ב עד) כתוב:-“ירדן יוצא ממערת פמייס ומהלך בימא של סיבכי ובימה של טבריא ומתגלגל ויורד לים הגדול ומתגלגל ויורד עד שמגיע לפי של לויתן שנאמר “יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו”*
לויתן=496=מלכות והוא אחד מכינוייו של משה רבינו ע”ה  אך גם כינוי לרחל שהיא  ים המלח !!!
לויתן מרמז על “לוי-תן”. תן=1100=מסתתר. כלומר, לוי (משרע”ה) מסתתר.
ותצפנהו=ותסתירהו….
מאוד מתאים למשרע”ה שמסתתר מאיתנו…
*ובמדרש (ילקוט דברים תתכ) מובא:- “אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה”- אמר לפניו רבונו של עולם הואיל ונגזרה עליי שלא אכנס לה (לישראל) כמלך ולא כהדיוט , אכנס לה במחילה של קיסריון שהיא מתחת לפמייס לפניי ולפנים , אמר לו “ושמה לא תבוא”- וכוונת משרע”ה , בבקשתו מהקב”ה, לאחר שהבין שלא יוכל להיכנס בסוף הירדן קרי באיזור יריחו, שהוא סוף תעלת הלידה, אולי יזכה ויכנס דרך תחילתו של הירדן במערת פמייס , ששם תחילת הירדן ותחילת תעלת הלידה.*
*מה מסמלים המקומות האלו* ?
*מערת פמיס – את יסוד הזכר .
הכנרת – את הרחם.
איזור סכר דגניה-הוא “מוצאי שביעית”…
הירדן – את היסוד של האשה/תעלת הלידה.
ים המלח – מסמל את סיום יסוד הנקבה והיציאה לאויר העולם.
והוא ממול לבית פעור שם קברו של משרע”ה הגואל.
ומצפון לכנרת יש את :-
מחנים=708/תש”ח(1948 למניינם).
מחנים+דגניה=780/תש”פ !!!
מחניים=718=התשובה.
1044=אלף ארבעים וארבע=713=תשובה=מאה עשרים ושבע.
איילת השחר -המרמזת על האיילה שהנחש מכיש אותה.
והנחש בא מדן מהצפון והוא המכיש את האיילה וככתוב:-
“יהי דן שפיפון עלי ארח”=918=שמשון (במילוי)=”תעלת לידה”=ירדן.
“יהי כנחש שפיפון= 923=שמשון (מילוי ואותיות)=ראש הממשלה(מילים)=תוצאותיו=תוצאותיו(“תוצאותיו ים המלח”).
בניאס=123=ענג=חנינה(משמותיו של המשיח).
מטולה=90*=מים=מלך=צ'(האות “ץ” של הגאולה).
*90-הוא כביש 90 (“ץ”) היורד ממטולה דרך ים כנרת לים המלח ולאילת/ים סוף ומרמז על מלך המשיח ועל האות “ץ” של הגאולה לאורך על ישראל.
אורך=227=זכר.
כביש 90= 422= שבעים(70).
ועם הכוללים=72, המרמזים על חסד ועל 72 שנות חבלי משיח.
כביש 90(כוללים)= 424=משיח בן דוד.
*כביש=332=יוכבד מרים=ליברמן*.
ליברמן=226=טבריה=צפון=קליפה(+1)=חזיר(+1).
קליפות=626=בחירות=הכתר(+1).
*יוכבד ומרים שתי המיילדות הראשיות של עם ישראל*.
פוריה – ישוב ובית חולים/מרפא/יולדות  בטבריה.
המרמז על פריה ורביה, הולדה  ומרפא…
*ומצינו בזהר (ויחי רמא)- שים כנרת  למעלה עם המים המתוקים מסמל את לאה וים המלח למטה מסמל את רחל*.
*וכן מובא בספר “מגלה עמוקות”(אופן סט) שירדן הוא אותיות ירד נ’ , שהירדן נמשך מנ’ שערי בינה ולאה היא בבחינת בינה ורחל בבחינת מלכות.*
*ומובא מהגרי”א חבר (פתחי שערים…)- אילה זו רחמה צר וכשכורעת לילד אז הקב”ה מזמן לה נחש ומכישה ברחמה, ואז נפתח רחמה ויולדת והוא סוד חבלי משיח*.
*שהרחם היה סתום תחילה מפני הסטרא אחרא שעדין היה לו שליטה ולא יכול היה הטוב להיגלות  כי הנחש עומד לנגדה, והוא במספר משיח בסוד “שדי דם” שאחיזתו בדמים טמאים שבציר הדלת התחתון, שלכן היה צריך להיות סתום. ובעת שמגיע זמן הלידה אז צירי יולדה יאחזון שיגיע זמן הצירים להיפתח ואז חבלי משיח ביותר דוחקא בתר דוחקא”*
גשר בנות יעקב= 1143=שמע ישראל ה’ אלקינו ה’אחד(אותיות).
גשר אריק הוא ממש בכניסת נהר הירדן לכנרת מצפון.
גשר אריק(אותיות)= 821=אחשורוש.
ואהבת לרעך כמוך=השתיקה=ברוך הוא וברוך שמו=על צוארי, על צואריו…
*כידוע , בכל הגלויות נגאלנו באותיות הסופיות “מנצפך” המסמלות גבורות/דינים ועל פי חז”ל נותרה האות “ץ” לגאולה השלמה.*
*ע”מ שהגאולה תהיה בחסד יש צורך בהמתקת הדינים/הגבורות.*
ועתה נשוב אל “פתיחת סכר דגניה”(ר”ת-פס”ד).
*פתיחת הסכר והזרמת המים לירדן ומשם לים המלח מסמלת את “ירידת המים” בלידה וכידוע, יציאת הולד מהרחם/כנרת לתעלת הלידה/הירדן…*
*זהו שלב מתקדם ביותר ממש לפי יציאת הולד…*
*ואין צריך להמתין  אלא רק זמן קצר עד ללידה/הגאולה השלמה.*
*” וכפי שהובא לעיל ש”בארה של מרים נמצא בים כנרת”*
וכידוע מרים היתה אחת המיילדות(“פועה”) של עם ישראל במצרים ומשם תתחיל “לידת” משיח ו”לידת” הגאולה השלמה.
מקום יציאת הולד הנו מקום צר מאוד ולכן קושי הלידה והדבר נרמז בשמה  “מרים” המיילדת:-
*מרים=290=צר=כנור דוד.*
מקום יציאת הירדן מהכנרת באיזור דגניה (וצמח) הוא מאוד צר כמו הרחם ושם הוקם סכר דגניה החוסם את זרימת המים מהכנרת לירדן ומשם במורד לים המלח…
צואר הרחם=550= אליהו הנביא ומשיח בן דוד=נשר=סכום/גימטריית כל הקורבנות=סכום המנחה (בעלי החיים) שהביא יעקב אבינו לעשו.
צואר הרחם (מילים) =552=משיח(במסתתר)=משביר.
צואר הרחם= 1110= התהלך לפני=מאה שלושים ושבע=גשר אדם=קרית שמונה.
*מוצאי שביעית היא מוצאי הכנרת/ים גינוסר שהיא הימה השביעית וכפי שגם כתבנו בגימטריה*
*ממש בסמוך הקימו הנוצרים את אתר הטבילה לנוצרים , “ירדנית” , ממש במקום שפך/יציאת הירדן מהכנרת מהרחם.*
 *אנו רואים את אחיזת הסטרא אחרא ממש בפתח הרחם וככתוב בבראשית  על יצר הרע – “לפתח חטאת רובץ”- ממש ביציאה מהרחם !!!*
לפתח חטאת רובץ= 1234=כתר חכמה בינה דעת=נגיף הקורונה….
ר”ת-רחל.
הסטרא אחרא נאחזה ביציאה מסכר דגניה/מהכנרת/מהרחם ולא מאפשרת את הלידה והמתקת רחל.
במזמור עב'(=72=חסד) בתהילים המדבר על מלך המשיח כתוב:-
*”וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ”*
ונראה לבאר זאת שירד  מים כנרת עד ים המלח.
מים עד ים(+1)= 1335* =הדחת ראש ממשלה (מילים)=יום הדין= בנימין(ן) נתניהו (מילים).
*1335-הקץ בדניאל.
פתיחת סכר דגניה-ר”ת-פס”ד, ס”ת-605, סה”כ= 749=כיפת ברזל= נבצרות(+)=חמת אש= גימטריית פרקי התהילים של התיקון הכללי.
*תיקו”ז 22-מדבר על הבוקר של אברהם הבוקר של הגאולה וכפי שהגאולה במצרים היתה בחסד ובשם ע”ב , אומר הזהר על הפסוק “יום נקם בליבי ושנת גאוליי באה”- ללבי גילתי ולאיבריי לא גיליתי…שזה בסוד החסד/72 ו”יום הששי” הוא באלף השישי:-*
*ללבי=72=חסד=ויכלו*
*אברהם אבינו היה בן 72 שנים בשנת 2020 לבריאה(1948+72).*
*והשתלשל ששנת 2020 למניינם היא השנה ה-72 של מדינת ישראל (1948+72) והיא עומדת להסתיים ב-ה’ באייר תש”פ.*
*כלומר , אנו עתה בשנת “חסד” הן עפ”י הספירה לבריאה והן עפ”י הספירה למניינם*  !!!
ואם המועד  מתאים הרי אנו לקראת ביום 72 השנים…
וכבר כתבנו שאנו בשנת “כתר מרובע” 2020 :-
20=עשרים=620=כתר:-
כתר תורה , כתר כהונה , כתר  מלכות/מלך המשיח וכתרו של אלופו של עולם הקב”ה.
הכתר(+1)=626=בחירות=קליפות…
בחירת=620=כתר=מנהלת המים.
*יום בחירות=683= בנימין נתניהו.*
*ומשום שמנהלת המים בכנרת קבעה מספר תאריכים למעקב והחלטה באשר לפתיחת הסכר והזרמה מבוקרת לירדן ומשם לים המלח(מועד ראשון- 29/2 ו-6/3.*
*מועד שני-21/3 ו-26/3)*
המועדים הראשונים הם לפני ואחרי הבחירות, והמועדים האחרונים:-
21/3-הוא יום כה’ אדר היום ה-40 לתפילה  לזרוז ביאת המשיח !!!
ו-26/3 הוא א’ ניסן היום ה-45(=גאולה) ויום חנוכת המשכן במדבר.
מנהלת הכנרת (כוללים)=1202= בראשית ברא אלקים= תורה נביאים כתובים=בפתחא דקרתא(מילים).
מנהלת המים(+)= 1290=הקץ בדניאל).
מנהלת הכנרת (אותיות)=1210=ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אבד”.
מנהלת המים-ר”ת:-
מלך המשיח.
מערת המכפלה.
מנהלת=525=”אנא ה’ הושיעה נא”.
אנא ה’ הושיעה נא (×2) =1050=תרמית=מנהלת(×2).
אנא ה’ הצליחה נא= 277=זרע=יצחק אבינו=ערבה.
*יוצא  שאנו קרובים מאוד מאוד ל”ירידת המים” בלידה וללידה עצמה ממש . כלומר בגאולה* !!!
*מספר רמזים נוספים לחיזוק ותמיכה בנ”ל:-*
בונה סכר דגניה הוא “פנחס רוטנברג” שגם בנה את הסכר בנהריים והקים את חברת החשמל.
פנחס רוטנברג(מילים) =670=כנרת.
פנחס רוטנברג – ר”ת-פר=280=סכר  !!!
*ראש פינה=646= אלקים(במילוי)=חנוכה(במילוי).
*ר”ת-ר”פ=280=פר=סכר=מנצפך.
פנחס הוא אליהו מלאך הברית  והשלום ומבשר הגאולה.
פנחס רוטנברג= 668= והאיש משה(+1)=יום העצמאות=התיקון הכללי(מילים)=קלפת נגה.
כפר חיטים-מרמז על כפרה.
ר”ת-כח=28.
 28 שנים מאז שנפתח הסכר לאחרונה ב-1992.
28=כח.
רש”י בבראשית:-
“כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים”.
ותחנת הכח שהקים פינחס רוטנברג.
וירד=220=טהור .
ירידת המים/פתיחת הסכר-מרמזים גם על מים טהורים/מקוה שמטהר שוטף  ומבטל את הטומאה שנאחזה ליד הסכר ממש.
220 היא שנת ה-תשפ מסוף האלף השישי
כך:-
6000-220=5780 .
סכר=כרס(מרמז על הרחם).
סכר=280=מנצפך=פר(דינים שהם הגבורות)=פר(ר”ת פינחס רוטנברג).
סכר-שסוכר/חוסם פיות המקטרגים/הסטרא אחרא.
*דגניה=72=חסד.
גינוסר=329=סניגור=חנם אין כסף.
בעל צפון=328= קטיגור=חידוש.
גינוסר(אותיות)=335=פרה אדמה=רבי חיים ויטאל*.
*ידוע הסיפור של האריז”ל שלקח את תלמידו רבי חיים ויטאל לשתות מבארה של מרים בכנרת …
ים גינוסר=939=אני ה’ בעתה אחישנה=מוצאי שביעית=יג’×חסד=הדחת נתניהו=רפח ניצוצות.
ים גינוסר(+)= 380= מצרים=הים האחרון.
מרמז על גאולת מצרים…
ים גינוסר-ר”ת-יג'(מידות הרחמים).
פירות גינוסר(+1)= 1026=השר נתניהו= למנצח בנגינות מזמור=כתונת יוסף=כי חלק ה’ עמו יעקב חבל נחלתו=תורתך.
פירות=696=שמשון.
פירות(מילה)=697=ברית  מילה.
“המים”=655=הקדוש ברוך הוא=וירוס הקורונה(+).
וירוס קורונה(מילים)= 651=תרומה=עם ישראל חי=משיח כבר כאן=אלה פקודי המשכן=ה’ ילחם לכם ואתם=עלינו לשבח לאדון הכל.
*דגניה מזכיר את החיטים ואת הבטן והרחם.
“דגניה” באתב”ש-
קרטמצ=439=גלות.
רמז לסיום הגלות קץ גלות אדום שכיום סתום וחסום ע”י הקליפות/הטומאה שנאחזו ממש בסמוך למקום הלידה בסכר דגניה.
*קליפות=626=בחירות*.
*האם זה רמז ל-3 מערכות הבחירות…*
*”תעלת לידה”= 919=ירדן  !!!*
תעלת לידה= 919= הירדן=כנרת רחם קורונה ישראלי= שם חי=םשיח.
שם חי=358=משיח.
“תעלת לידה”(מילים)= 921=ראש הממשלה (מרמז גם על ממשלתו של מלך המשיח).
“נהר ירדן”(מילים)= 521=פתאם=שרביט=נתניהו=אלה המשפטים =כשר.
“ירידת מים”:-
ירידת=624=”והיה ה’ למלך על כל הארץ”(מילים)
*אנו רואים שסכר דגניה מרמז על המתקת הדינים/גבורות*.
סכר דגניה=352=קרבן.
קרבן=קרב – ן .
קרב את שער הנון(50)
קרבן=קורבן=358=משיח=נחש.
*סכר דגניה= 352= אנטי וירוס*.
“פתיחת סכר דגניה”= 1250=ביאת אליהו ה’תש”פ=שרה רבקה רחל לאה בלהה זלפה=”ויהיו בני יעקב שנים עשר”=”אשר תשים”(מדובר על שופטים)=לא יבשו קוי ה’תש”פ=הפעם השלישית=נתניהו מתפטר=זמן למנהיגות אחרת.
*מרמז על שלמות מטתו של יעקב ושלמות עם ישראל !!!
פתיחת סכר דגניה- ר”ת-פס”ד.
פסד=144=קדם=פעמיים חסד.
ר”ת-פסק דין.
פסק דין=314= שדי (גם גימטריית ר”ת של חמשת חומשי תורה).
גם במובן שהפסיק/נגמר הדין לישראל והתחיל הדין לעמלק.
פסק=240=עמלק.
דין=ס”ת-דוד בן ישי (שנלחם בעמלק).
סכר דגניה-ר”ת- סד=64=דין.
במסכת ברכות הפותחת את הש”ס יש 64(דין) דפים.
צורת הרחם דומה ל”אגס”.
אגס=64=אדם חוה=דין.
דין-ס”ת-דוד בן ישי.
מסכת ברכות=1149= שמע ישראל ה’אלקינו ה’ אחד.
מסכת=521=נתניהו=שרביט=פתאם.
ברכות=628=אוריתא=חיים.
ר”ת-פס”ד. ס”ת-תרה.
פסד+תרה=144+605=749=חמת אש=כיפת ברזל=גימטריית ערך מס’המזמורים בתיקון הכללי=מתפטר=נבצרות(+1).
“פתיחת סכר דגניה”-
ר”ת-פסד.
פסד-הן 3 אותיות מהמילה “פרדס” והאות ר’ מסמלת ומציינת “רחם”(כנרת) או רמז(תורת הרמז)-כפי פירוש הגר”א על הזוהר שיש נחש תקיף שיושב על “תורת הרמז” בסוד “ויקבר אתו בגי” כל גיא ינשא שתורת הרמז/ הגימטריאות ינשאו ויתעלו לדרגת הסוד…
מפלס הכנרת-נותרו כ-1.111 מ’ למפלס העליון של הכנרת(לפני מס’ ימים).
מפלס הכנרת(מילים) =878=יסוד שבמלכות= משיח(במילוי).
מפלס הכנרת=876= יוסף=אין עוד מלבדו (מילים).
מפלס  הכנרת(מילים)= 682=חסדים*.
*דגניה א’ דגניה ב’ הן פעמיים חסד=חסדים.
קרית שמונה= 1111= ויביאם אל גבול קדשו= ירושלים תפלה= צואר הרחם*= התהלך לפני *=מאה שלושים ושבע*=גשר אדם*.
*הערך של כל אחד הוא 1110.
קרית שמונה(אותיות)= 1121=קריאת שמע.
קרית שמונה-ר”ת- ק”ש-קריאת שמע
ים(ם) כינרת=1290 הקץ המוזכר בדניאל.
ים-ר”ת-ירידת מים, יציאת מצרים, מכירת יוסף, ימות משיח, מי ירדן, מקוה ישראל, מדינת ישראל , משטרת ישראל, מצפה יריחו…
“בירידת המים”(אותיות) =1290(הקץ בדניאל).
ירידת מים=1274.
1274:-
1000=משיח בן יוסף משיח בן דויד (או אלופו של עולם , הקב”ה).
274=מרדכי=רחל לאה=נווה אור=ערד (מלך ערד הוא מלך עמלק) !!!
בארה של מרים= 828= צפנת פענח=דויד מלך ישראל חי וקים= רחל בתך הקטנה= תשובה עילאה=כי הנני מביא את עבדי צמח (כוללים).
רמזים נוספים וישובים בסמוך לכנרת/לסכר/לירדן :-
“עמק ירדן”(מילים+1)= 477=בעתה.
עמק ירדן=474=מפלס ירדן=ערב רב=דעת.
עמק ירדן=1124=שמע ישראל ה’ אלקינו ה’ אחד(מילים).
“ממשלת מעבר”= 1122=קריאת שמע(+1).
*מעבר הוא גם מלשון עיבור וגם המעבר הצר ברחם.
מעבר צר=602=משה אהרן=בני ישראל.
**קריאת שמע היא המפתח לתשובה ולגאולה*.
“עמק הירדן(+1)= 480=תלמוד=ל-י-ל-י-ת.
בית ירח(מילים)= 630=באורייתא=זריזות.
בית ירח מרמז על יריחו וגם על מלך המשיח (והריח ביראת ה’).
“צמח”-הוא ממש בקרבת הסכר ומרמז על צמח דוד מלך המשיח.
“בית זרע”-קצת דרומית ובסמוך לירדן ממש- מרמז על התחלת הלידה ולכן ממוקם דרומית לכנרת/רחם.
*זרע=277=יצחק אבינו.
יצחק=208=ארבה=הבאר=צלפחד.
“אור חוזר” של 208 הוא 802=בנימן(ן).
מסדה=109=דוד המלך.
שער הגולן(מילים)= 666=התיקון הכללי= מאה שערים=מרמז על היסוד/יוסף.
אשדות יעקב=893= מואב מול בית פעור= יציאת מצרים= נעשה ונשמע=ודור רביעי ישובו הנה=ישנתי אז ינוח לי=מערת המכפלה=(ו)תתצב.
אפיקים=251=מאיר.
אפיקים=801=לשון הקודש=שנת הגאולה= בנימן.
“מנחמיה”-מרמז על נחמה.
מנחם הוא אחד משמותיו של מלך המשיח.
כוכב הירדן=317= אברהם אבינו=יאוש.
יאו”ש-ר”ת-ינון ואליה אני שולח.
נווה אור=274=לאה רחל=מרדכי.
גשר-מרמז על הגישור הגדול שיעשו אליהו הנביא והמשיח….
חמדיה=67=בינה(לאה)
נווה איתן=528=אז ישיר=מפתח.
מעוז חיים=190=קץ.
עין הנציב=288= רפח(ניצוצות).
עין הנציב=937=אני ה’ בעתה אחישנה=הדחת נתניהו=יג’×חסד.
טירת צבי=722=4 שמות משיח מנחם, שילה, ינון, חנינה= ראשית גוים עמלק.
טירת צבי(אותיות)= 729=קרע שטן=יעקוב ישראל= ארבעים ושנים=ויהי בשלח פרעה(מילים).
שדה אליהו=361=הר ציון=נשיא.
רחוב-רויה-שדה תרומות (מילים)=1601=ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה=תלמוד ירושלמי תלמוד בבלי= נשלמה פרים שפתינו.
פנחס רוטנברג= 670= ים כנרת=יהודה תמר (מהם הגיע דוד והמשיח).
פינחס רוטנברג (כוללים)=681= שער הנון=יום השישי=אני מאמין באמונה שלמה.
שער הנון(מילים)= 683=בנימין נתניהו.
בירידת המים:-
בירידת=626=בחירות.
עמק בית שאן=1623= תלמוד ירושלמי תלמוד בבלי(אותיות)=ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה(אותיות)=מלחמת ששת הימים=ונשלמה פרים שפתינו (אותיות)  !!!
“מלחמת ששת הימים”-
ר”ת-משה-(הוא הגואל) וכולנו מצפים ללידתו… ע”י אחותו מרים הניצבת בכנרת וככתוב “ותתצב”).
הבאר של מרים- ר”ת-משה.
ועל משרע”ה נאמר שישב על הבאר:-
*”וישב על הבאר”= 626= בחירות= קליפות=הכתר*
*”וישב על הבאר”*- *נאמר על משרע”ה*.
 וכפי שראינו לעיל שהמשמעות  שמשרע”ה יושב על הבחירות (ועל הכתר).
*ובמציאות השתלשל שהבחירות הן ביום ו’ אדר ומסתיימות בערב שהנו כבר ז’ באדר – וכמובן שהתוצאות האמת הראשונות יהו רק ב-ז’ באדר שהוא יום לידתו ופטירתו של משרע”ה* !!!
וכך יוצא שמשרע”ה יושב על הבאר(= הבחירות).
*** “מכת ארבה”-ועתה התבשרנו שנחילי ארבה מאפריקה תוקפים במצרים, בסיני ובערב הסעודית ובדרכם צפונה לירדן ולישראל (כניראה)-בנביא יואל א-ג  מדובר על הארבה שהקב”ה מטביע אותו בים הקדמוני, ים המלח והים האחרון, הים התיכון(הארבה הוא גם יצר הרע/הצפוני).
מכת ארבה= 670= כנרת=פנחס רוטנברג (כוללים).
**ארבה=208=הבאר=יצחק=ארה”ב=צלפחד.
נהר הירדן=524=תלמוד בבלי=ושביה בצדקה.
נהר הירדן(מילים)= 526 =קן צפור(היכלו של משיח)=ואלה המשפטים.
וכבר כתבנו:-
ואלה(אותיות לפני)= 429=משפט/פרקליט.
המשפטים(אותיות אחרי)=626=בחירות.
אלה המשפטים= 521= נתניהו=שרביט=פתאם.
ולכן, יוצא ש:-
ואלה המשפטים= משפט בחירות.
ואלה המשפטים= משפט המשפטים.
עמק הירדן=479= משפטים.
המשפטים=1044=אלף ארבעים וארבע= 713=100 עשרים ושבע.
המילה  “חוה” היא המילה ה-1044.
127=גוג יעלה.
*יום בחירות(+1)= 683=בנימין נתניהו*.
*יוצא שיש קשר ישיר בין:-*
*נהר הירדן- המשפטים- עמק הירדן- הבחירות- קורוניה-ראש הממשלה-נתניהו – והיכל משיח קן צפור.*
מחולה=89=חנוכה.
מרמז על מחילה וסליחה ומרמז על סיום בניית המשכן במדבר וחנוכת* בית המקדש בקרוב.
 *חנו×כה=(64×25)= 1600=ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה= תלמוד ירושלמי תלמוד בבלי=נשלמה פרים שפתינו.
ארגמן=294=בן דוד (משולש)=בעצם היום הזה.
מצפה יריחו=451=ברוך ה’ מציון= תהילה=יולדת ישמעאל.
ר”ת-מי-מדינת ישראל= יציאת מצרים=מכירת יוסף=ימות משיח…
כביש 90(ץ) מתחבר לכביש 1 באיזור בית הערבה ומעלה אדומים , דרומית ליריחו.
תשעים=820=”ואהבת לרעך כמוך”=השתיקה.
כביש תשעים=1152= והארץ היתה תהו ובהו=כתנות עור.
מעלה אדומים= 806= ישועתך= ציון= לעשות= בנימן(אותיות).
מעלה אדומים(כולל ואותיות)=257=אהרן.
אדומים=661=האיש משה=תיקון הכללי= אסתר.
כביש אחד=345=משה.
גשר אדם=548= מחצית.
גשר אלנבי=596= ירושלים=אכילת מצה= שומרים=שמורים.
כביש 1 מתאחד עם כביש 90 ויחד=91=הויה אד-ני=פא”י(ר”ת- פותח את ידיך…).
“לכל חי רצון”-ר”ת-רחל.
ואנו מכוונים להמתיק את רחל ואת ב’ הכוחות המונעים את הפרנסה:-
מנצפך(280/פר) ואת שך(320) שהם 5
פעמים דין(64) .
סה”כ=600=שקר=ציצית.
*האם משהו יודע את מועד הגאולה והאם נדע את מועד הגאולה ממש בסמוך לביאת המשיח ?*
*סנהדרין צט:-
*”כי יום נקם  בלבי ושנת גאוליי באה . אמר רבי יוחנן לליבי  גיליתי  ולאיבריי לא גיליתי.*
*הקב”ה הצפין את  סוד הגאולה בתורה שבכתב (לב)  אך לא גילה ולא פרט בתושב”ע (איברים).
*רבי שמעון בן לקיש אמר-לליבי גיליתי ולמלאכי השרת לא גיליתי”.*
אנו רואים שהקב”ה שמר סוד זה רק לעצמו.
נקם=190=קץ(=פמייס מעוז חיים).
*הקץ קשור למערת/ברכת/ים פמייס(בניאס) כמובא לעיל .
 *ולמרות הנ”ל , או עפ”י  האמור לעיל מובא ב”זוהר  וירא”-*
*”וכד יהא קריב ליומי משיחא , אפילו רביי דעלמא , זמינין לאשכחא טמירין דחכמתא ולמינדע ביה קיצין וחושבנין ובההוא זימנא איתגליא לכולא”.*
*תרגום הסולם:-*
*”וכשיהיה קרוב לימות המשיח אפילו תינוקות שבעולם עתידים למצוא סודות החכמה ולדעת בהם קיצים וחשבונות של הגאולה ובאותו הזמן תיגלה לכל”.*
וכל אחד יתבונן ויראה היכן אנו נמצאים ממש בימים אלו בציר הזמן של הגאולה , יחליט ויקבל קבלות לעצמו בהתאם.
*תפילת להחיש ביאת המשיח והגאולה השלמה”:-*
*מזמור לתודה (ק).*
*בקשת מלכות שמים.*
*בקשת מלכות דוד*.
*בקשת בניית בית המקדש*.
המאמר מבוסס על מקורות מחז”ל ומהזהר ומתוך מאמר של הרב יקותיאל פיש מ”סוד החשמל” , ורמזים יפים ורבים של חבורת כולל קבר דוד; ליאור שטרית, אגשי אברהם, יעקב מטר, צוריאל, יעקב נענה, דוד ועקנין וד”ר אריק מסיקה ובתוספת חידושים ורמזים שה’ זיכנו לחדש כולל מסיורי שטח בכנרת ובים המלח.
*** בגימטריאות יש לשים לב לאותיות סופיות “מנצפך” שערכן שונה.  ואין משגיחין כאשר יש פער 1+ -.
*סנהדרין צח ע”ב- שאלוהו תלמידיו של רבי אלעזר-מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח ? -יעסוק בתורה ובגמילות חסדים”*
*וחז”ל לימדונו גם שצריך לתקן את המידות*
*אמר הקב”ה לישראל*:-
*”*כל מה שעשיתי , לא עשיתי אלא למענכם*”.
*מוטלת עלינו החובה להתבונן, לזהות , להתחבר לקב”ה ולהשפיע על אחרים*.
*חברים יקרים-נא קראו וישמח לבכם*.
 *שתפו, הפיצו ושמחו את עם ישראל וב”ה שכולנו נזכה בקרוב מאוד לשמוע את דברי מלך המשיח האומר:*-
*”ענוים הגיע זמן גאולתכם”*.
*ואת קולו של השופר הגדול*
???????
א’ אדר תש”פ.
בשו”ט ושבוע טוב.
ציון דוד סיבוני