הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
קול קורא- מחאה גדולה בענין הכשרויות- להצלת עם ישראל

קול קורא- מחאה גדולה בענין הכשרויות- להצלת עם ישראל

 קול קורא – פסק בית דין

מחאה גדולה בעניין הכשרויות – להצלת עם ישראל משואה

 

קול קורא כשרויות -3 לג בעומר 1010

 

 

החפץ חיים זצ"ל אמר, שכאשר האדם אוהב באמת את הקב"ה, אי אפשר שלא יזעק ולא יצעק מרה כאשר הוא רואה שמורדים בהקב"ה. אנחנו כעת בדור האחרון. ממש לפני הגאולה. הדור שנתון בנסיון הכי קשה שהיה אי פעם, לפני ביאת המשיח, דור שבו ירדו ריכוז גדול של נשמות מדור המבול, דור הפלגה, סדום ועמורה, ערב רב ועמלק. וכעת זה הבירור האחרון! הערב רב הם רודפי בצע ועזי פנים ועושים הכל לטובתם בלבד. לפני ביאת המשיח יהיו ניסיונות קשים ביותר, ויהיה קשה מאוד לעמוד בהם. כעת זה הזמן להחליט מי לה' אלי. [עיין בספרים על הערב רב – 43 חלקים, וכן אפשר לשמוע דרשות בנושא בטל' 072-33-72-978]

כתוב בח"ח בספר צפית לישועה, הדור האחרון יישפט כדור שכולו חייב, או שכולו זכאי. הפירוש הוא לגבי כל אדם, או שהוא יהיה כולו זכאי, או שיהיה כולו חייב. זאת אומרת, שאי אפשר יהיה לעבוד את הקב"ה באופן חלקי, רק לפי ראות עינינו והבנתינו, אלא לעבוד את השי"ת בשלמות, ללא שום פשרות. אנחנו, עם ישראל, בארץ ובעולם נכנסנו לדינים קשים רח"ל, מגיפות, מחלות, אסונות. הכל בכדי שנתעורר ונעשה תשובה לפני הסוף. בזמן כזה קריטי, זמן של חיים ומוות, לא רק גשמי אלא נצחי, שכל החרדים עובדי ה', חייבים לחזור להשי"ת בתחנונים וסליחה!

מתן הכשרות לפאות, מטעה ומבלבל את הציבור לחשוב שאין בעיה בעצם חבישת הפאה, וזה גורם לנשות ישראל לחבוש פאה, שהיא פריצות גמורה ואסורה ולא נחשבת לכיסוי ראש בשמים, וזה בניגוד לכוונת התורה והזוהר הקדוש (פרשת נשא), שגורם למכשול והחטאת הרבים בהרהורי עבירה, ולהורדת הקדושה בעם ישראל. ובנוסף לכך, מכיוון שהשיער מגיע מעבודה זרה בהודו, ונפוץ בעולם תחת הסוואות שונות, המטעות את הציבור אודות מקור השיער – זה גורם לנשות ישראל לחבוש פאות שמקורן מתקרובת עבודה זרה, וכל זה מביא להרס וחורבן לעם ישראל. משום כך הרבנים והאדמורי"ם צריכים להביא את האמת הזאת לעם, ולהצילם מעוון. לא נוכל להתעלם מפסקיהם של למעלה מ-260 גדולי עולם בעלי רוח הקודש שאסרו ללבוש פאה. אנחנו כבר לא מדברים שהפאה היא מוקצה בשבת, [כך שמי שלובשת פאה בשבת מחללת שבת בפרהסיה] (שו"ת משנת יוסף, שו"ת הררים התלויים בשערה, שו"ת נתיבות משה, שו"ת אמרי ש"י, ועוד).

הרה"ק "בעל ההפלאה" זי"ע (לחמי תודה) יצא בכרוז עם שני בתי דינים וספר תורה בחרם על לבישת נשים בפאה נכרית. החרם הזה לא הותר עד היום!!! והעצה לצאת מהחרם, זה לחדול מחבישת הפאה, ולבער את הפאה – בפרט שיש את כל ההוכחות שהפאה באה ממקור של עבודה זרה!!! האם יש יותר גרוע מזה? אף אחד לא ניסה לשאול את עצמו מדוע לא קיימים גופי כשרות נוספים בארץ ישראל. כמה כשרויות ניסו וירדו מזה מהר, רק כשרות אחד קם לתת הכשר. הכל זה כסף. כסף. כסף. כסף גדול. מיליונים. זה שווה להם. [וכבר אמרתי לצדיקים גדולים מתי שעשו אסיפה (תמוז תשע"ח) לאסור את הפאות מהודו, שחלק מהם לא באו לאסור, אלה באו להתיר הפאה] האם הם חושבים שהם יחיו לנצח, ולא יצטרכו לתת דין וחשבון לבורא עולם? כף הקלע וגהינום זה כמו חלום רחוק בשבילם. היה כבר בעבר רב אחד שהכשיר פאות במשך 16 שנה, ושכנע את כולם שהשערות באות משיער של כלות, והוא גם הפנה למוכרי פאות, שלמעשה מכרו פאות מהודו תחת מסווה של שיער כלות, ולאחר זמן רב התגלה שרימו אותו כמה מוכרי פאות, והכל בא מהודו. איפה כתוב שמותר לאישה יהודיה ללבוש פאה של כלה, או כל פאה אחרת, או סינטטית? – אין היתר לזה! כעת, בא עוד רב עם אותו רעיון, ומי יודע מה יתגלה בסוף. לכן, הגיע הזמן להתעורר ולהתפקח.

לפני השואה הנוראה, הרה"ק רבי שמחה בונים מאוטוואצק זי"ע, צעק על זה שנשים בזמנו החלו לשים על המצח חתיכת עור כבש עם שערות, ואמר שאם זה ימשיך, יבוא יום ויתחילו ללבוש פאות הדומות לשיער, ואז יקום גוי אחד וישמיד את כל יהודי אירופה! כך דיבר לפני השואה הנוראה וידוע שהחלה התדרדרות בענין יהדות אירופה, גם בנושא כיסוי הראש, והסוף המר ידוע לכולם רח"ל. החפץ חיים זי"ע אמר שהשואה שהייתה, תראה כמו משחק ילדים, לעומת השואה שתבוא רח"ל. ואנחנו רואים שנכנסנו לתוך שואה שקטה, שעוד מעט כבר לא תהיה שקטה. והיא מגיעה במהירות, כמו שכתב הח"ח שאם קורא אסונות בעולם זה סימן לישראל שאם לא נעשה תשובה זה יבוא ח"ו עלינו. וכן כשארע אסון במירון בשנת תרע"א, כל הצדיקים והמקובלים אמרו שכל זה בא מפני הפריצות, ועשו חרם שלא יבואו נשים למירון 7 שנים. וכל גדולי ישראל מצפת החליטו בשנה ההיא לאסור לנשים לבקר בציון בל"ג בעומר, שכן המקום הפך מוקד משיכה לרקים ופוחזים בחורים ובתולות. וכן הבאבא סאלי זי"ע, כשקרה עוד אסון במירון אמר: שהיה קיטרוג בשמים על הפריצות וחוסר הצניעות, חסרה קדושה בעם ישראל. והיום לא שומעים את האמת. לכן כל אדמו"ר ורב בית הכנסת ישימו מודעות שנשים יכנסו לבית הכנסת רק במטפחת, כמו שהיה בדורות הקודמים, וכבר מובא בספר שמע ישראל וז"ל: שלא היה נמצא בכל הקהילה אישה בגלוי שיער, ובראש השנה ויום הכיפורים לא היו רשאין להיכנס לעזרת נשים אפילו בפאה נכרית, שייטל, עכ"ל. והיום ששיער הפאה היא מתקרובת ע"ז ברור כשמש בצהרים שאי אפשר להיכנס עם הפאה לבית הכנסת. [וכבר כתבו הפוסקים בדורות הקודמים שאסור להגיד ברכה נגד פאה עוד לפני שידעו על ע"ז]. וז"ל החפץ חיים בספרו (אהבת חסד ח"ג פ"ו): בזמן שבחתונות יש פריצות ותערובת – הרי בודאי אין השכינה שורה שם. ובודאי, שזווג ביניהם לא יעלה יפה, ויהיו קטטות ומריבות ביניהם, וכן זרעם לא יהיה נכון לפני ה'".

רבני מכשירי הפאות, הם שמביאים את השואה לעם ישראל. הם משמידים כעת את עם ישראל. שורפים נשמות בלי להניד עפעף. הם אשמים בכל הצרות שבאות על עם ישראל, לא הממשלה, ולא אף אחד אחר. והגזירות של הממשלות באות בעבור עוון הפריצות והעבודה זרה של הפאה הנכרית. מי שיש לו יראת שמים איך לא יפחד מהחרם של "בעל ההפלאה"? מנסים לטהר את השרץ בק"ן טעמים, שכל מימות שבעולם לא יוכלו לטהר אותם שזה לא רק טובל ושרץ בידו (תוספתא תענית פ"א ובבלי ט"ז א) אלא – טובל ושרץ בתוכו (ספר עד מתי) קרוב לוודאי הם בחרם גם בשמים, כי זאת התורה לא תהיה מוחלפת.  הרה"ק מצאנז זי"ע איבד 3 מילדיו, ואמר שהם נפטרו בגלל שהוא לא מחה מספיק נגד הפאה הנכרית. מי יכול לשער את עומק הדין, רח"ל.

כעת התקיים מאמר ה"חפץ חיים" שכל המגיפות באות בגלל הפריצות. כל רבני מתירי ומכשירי הפאות, גורמים לאובדן העם. כל ההכשרים שלהם טרף! מי שהולך עם תפילין בהכשר שלהם, נחשב לו כאילו לא הניח תפילין, ואין לו שמירה ה"י. הרבנים האלה הם ראשי הערב רב. כמו שכתוב בזוה"ק מה שיהיה לפני הגאולה – בתיקוני הזוהר (דף מט.) וְעוֹד אַזְלָ"א גְרִי"שׁ, הַשְּׁכִינָה אוֹמֶרֶת לַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, גָּרֵשׁ הָאָמָה הַזֹּאת וְאֶת בְּנָהּ, אֵלּוּ הָעֵרֶב רַב, שֶׁגֵּרְשׁוּנִי מֵהִסְתַּפֵּחַ בְּנַחֲלַת ה', גָּרֵשׁ אוֹתָם מִן הָעוֹלָם הַזֶּה וּמִן הָעוֹלָם הַבָּא, שֶׁלֹּא יִהְיֶה לָהֶם חֵלֶק עִם יִשְׂרָאֵל. (ובדף נג:): וּבַגָּלוּת הָאַחֲרוֹנָה עָתִיד הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַהֲרֹג אוֹתָם.

בנות ישראל הצדיקות והיקרות, תדעו שהקב"ה אוהב אותכם, ואתם הבנות הקדושות והיקרות שלו, לכן עליכם לדעת כל האיסורים שיש בזה.

הגר"מ שטרנבוך כתב (תשובות והנהגות ח"ו סי' כ"ב), מכ"ק האדמו"ר מהרי"ד מבעלזא זצ"ל שאמר שפריצות זו אביזרייהו דגילוי עריות, שצריך ליהרג ולא לעבור (ועי' בתשובות והנהגות סי' ר"ס ועוד), ומביא את דברי האור החיים הקדוש ומסיים, ותמצא שהאיסור איבוד עכו"ם ומשמשיה, ואיסור הנאה מתקרובתה בא"י מדאורייתא, ועוברים בכל רגע יהרג ואל יעבור, (גר"א בדעת הרמ"א יו"ד קנ"ז, וכן בר"ן פסחים פ"ב, ועי' שו"ת מן השמים סי' כ"ח ועוד, ועי"ש דתקרובת ע"ז חמור מעבודה זרה גופא שמטמאה באוהל).

כל אישה שלובשת פאה מחטיאה את הרבים בפריצות הנוראה של אומות העולם, ונחשבת למין ואפיקורס ויינם יין נסך, והרי היא כבר לא נחשבת לבת ישראל, אלא נכרית (ספר פסק בי"ד של 71 גדו"י משנת תרכ"ו), וכן כתב מרן היעב"ץ זיע"א בצוואתו הקדושה וז"ל: "ואתם בני ישמרכם צורנו ויצילכם זרעי וזרע זרעי עד עולם, הנני מצוה בזה עליכם ועל דורותיכם אחריכם חק עולם ולא יעבור בל יעלה על ראשכם כו', וכן פאה נכרית (פארוק) יהא אסור לכם כו', וכל מי מיוצאי חלצי שיעבור על דברי צוואתי ואזהרתי זאת לא יקרא שמי עליו בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם לא תחד כבודי ובשם ישראל לא יכונה!!!" (מכתי"ק בהגהותיו לסידורו עמודי שמים, נדפס בסוף הסידור עמ' ק"ב שנת תשכ"ו).

וז"ל הרה"ק רבי יעקב משה מקמארנא זי"ע בצוואתו: "אסור לילך בגילוי ראש, אפילו שייטל (פאה נכרית) משערות אסור לילך, ובאם שתלך, לא היא ולא בניה ובני בניה חשובה כבתי, ולא אצל אבותי ולא בכלל ישראל, ואין עליהם שום זכות אבות." עכ"ל. אוי שומו שמים, איך הגענו למצב כזה??? שאישה נותנת דוגמה שכולם ילכו עם פאה, ביחוד אם היא רבנית חשובה, או דמות ציבורית. בגללה גם הבנות והנכדות שלה כולן ילכו עם פאה. בגללה מיליוני נשמות הולכים לאיבוד משז"ל והרהורים. היא תכנס לגהינום ביחד עם הרב שהכשיר לה את הפאה. ותשלח לאבדון גם את בעלה וילדיה, וכל מי שלמד ממנה, ולקח ממנה דוגמה, רח"ל.

היינו צריכים ללמוד לקח מהשמדת 6 מיליון יהודים אחינו באירופה שעלו על המוקד. אם לא נשקיט את מידת הדין, ישרדו מעט מאוד יהודים בזמן הגאולה הקרובה כמו שאמר ה"חסד לאברהם" (מעין ג, נהר כב) דע כי מסורת קבלה בידינו כי באותו יום כשיבוא המשיח עם קיבוץ גלויות לארץ ישראל, באותו יום ימצא בארץ ישראל שבעת אלפים מבני ישראל. והרב שך זי"ע אמר שאם לא יתקנו את הפריצות תתמלא הסאה ותבוא שואה על ישראל, ח"ו. ישנה דרך אחת להשקיט את מידת הדין, וזה שהיהודים החרדים מכל העדות והחסידויות, ישרפו את הפאה, שהיא עבודה זרה וגורמת לאסונות ללא סוף. הרב כדורי זקן המקובלים דאז זצ"ל אמר: שהמחלה הארורה ירדה לעולם בגלל הפאה… מאות אלפים שילמו בחייהם ובחיי יקיריהם, בגלל הפאה הארורה.

אז עד מתי? עד מתי? עד מתי תחרישו ולא תצעקו ולא תמחו בקולי קולות נגד אלו שגורמים להסרת הקדושה ולאובדן העם, ולגרום שנשים ימשיכו ללכת בפריצות של הפאות, תועבת ה', וזו היא גם הסיבה הגורמת לעיכוב משיח, טַאטֶע – אַבָּא!!! ה' יצילנו! זה מעכב את המשיח. כל עוד שלא נלחם על זה ולא נעשה תשובה – איך משיח יבוא? העצה היחידה היא רק התשובה! הזמן אוזל כמו בשעון חול, עוד מעט אנחנו נכנסים למלחמת עולם שלישית ויהיו ניסיונות קשים מנשוא. קומו יהודים יקרים, כאיש אחד, בלב אחד, ותבערו את הרע מקרבנו. לשרוף את כל הפאות הנכריות שכולם מתקרובת עבודה זרה. אפילו בפאות 100% סינטטיות – נמצא שיער אדם !!!  [ניתן לקבל דו"ח ממעבדות]. גם הסינטטי כיום מכשיל את הרבים בפריצות.

תעירו ותעוררו בקול צעקה גדולה נגד הכשרי הפאות. הבחירה ביד האדם בפשטות, אם רוצה עושה, ואם אינו רוצה, אינו עושה. יעזור השי"ת שנזכה לבטל את הפריצות ולבער את העבודה זרה מארצנו, ובזכות זה נזכה לגאולה ולישועת עם ישראל ולשמיעת קול שופר של משיח צדקנו בב"א.                                                        

 

_____________________________________________________________________________________

 

טלפון לבירורים: 054-852-0921. קו חיזוק: 072-33-72-978. לקבלת מידע בנושא תקרובת עבודה זרה בשיער הפאות, עדויות מגדולי ישראל ששלחו שליחים להודו, עדויות ממפעלים וסוחרי שיער בקווי מידע: 074-79-62-328 שלוחה 5 ו-1, באנגלית 074-796-4740.

 

הרב שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין

בית שמש, ארץ הקודש

 

 

[p 1010"]

 

 

 

 

 

 

 

 

השאר תגובה