קול קורא- מחאה גדולה בענין הכשרויות- להצלת עם ישראל

 קול קורא – פסק בית דין

מחאה גדולה בעניין הכשרויות – להצלת עם ישראל משואה

 

קול קורא כשרויות -3 לג בעומר 1010

 

 

החפץ חיים זצ”ל אמר, שכאשר האדם אוהב באמת את הקב”ה, אי אפשר שלא יזעק ולא יצעק מרה כאשר הוא רואה שמורדים בהקב”ה. אנחנו כעת בדור האחרון. ממש לפני הגאולה. הדור שנתון בנסיון הכי קשה שהיה אי פעם, לפני ביאת המשיח, דור שבו ירדו ריכוז גדול של נשמות מדור המבול, דור הפלגה, סדום ועמורה, ערב רב ועמלק. וכעת זה הבירור האחרון! הערב רב הם רודפי בצע ועזי פנים ועושים הכל לטובתם בלבד. לפני ביאת המשיח יהיו ניסיונות קשים ביותר, ויהיה קשה מאוד לעמוד בהם. כעת זה הזמן להחליט מי לה’ אלי. [עיין בספרים על הערב רב – 43 חלקים, וכן אפשר לשמוע דרשות בנושא בטל’ 072-33-72-978]

כתוב בח”ח בספר צפית לישועה, הדור האחרון יישפט כדור שכולו חייב, או שכולו זכאי. הפירוש הוא לגבי כל אדם, או שהוא יהיה כולו זכאי, או שיהיה כולו חייב. זאת אומרת, שאי אפשר יהיה לעבוד את הקב”ה באופן חלקי, רק לפי ראות עינינו והבנתינו, אלא לעבוד את השי”ת בשלמות, ללא שום פשרות. אנחנו, עם ישראל, בארץ ובעולם נכנסנו לדינים קשים רח”ל, מגיפות, מחלות, אסונות. הכל בכדי שנתעורר ונעשה תשובה לפני הסוף. בזמן כזה קריטי, זמן של חיים ומוות, לא רק גשמי אלא נצחי, שכל החרדים עובדי ה’, חייבים לחזור להשי”ת בתחנונים וסליחה!

מתן הכשרות לפאות, מטעה ומבלבל את הציבור לחשוב שאין בעיה בעצם חבישת הפאה, וזה גורם לנשות ישראל לחבוש פאה, שהיא פריצות גמורה ואסורה ולא נחשבת לכיסוי ראש בשמים, וזה בניגוד לכוונת התורה והזוהר הקדוש (פרשת נשא), שגורם למכשול והחטאת הרבים בהרהורי עבירה, ולהורדת הקדושה בעם ישראל. ובנוסף לכך, מכיוון שהשיער מגיע מעבודה זרה בהודו, ונפוץ בעולם תחת הסוואות שונות, המטעות את הציבור אודות מקור השיער – זה גורם לנשות ישראל לחבוש פאות שמקורן מתקרובת עבודה זרה, וכל זה מביא להרס וחורבן לעם ישראל. משום כך הרבנים והאדמורי”ם צריכים להביא את האמת הזאת לעם, ולהצילם מעוון. לא נוכל להתעלם מפסקיהם של למעלה מ-260 גדולי עולם בעלי רוח הקודש שאסרו ללבוש פאה. אנחנו כבר לא מדברים שהפאה היא מוקצה בשבת, [כך שמי שלובשת פאה בשבת מחללת שבת בפרהסיה] (שו”ת משנת יוסף, שו”ת הררים התלויים בשערה, שו”ת נתיבות משה, שו”ת אמרי ש”י, ועוד).

הרה”ק “בעל ההפלאה” זי”ע (לחמי תודה) יצא בכרוז עם שני בתי דינים וספר תורה בחרם על לבישת נשים בפאה נכרית. החרם הזה לא הותר עד היום!!! והעצה לצאת מהחרם, זה לחדול מחבישת הפאה, ולבער את הפאה – בפרט שיש את כל ההוכחות שהפאה באה ממקור של עבודה זרה!!! האם יש יותר גרוע מזה? אף אחד לא ניסה לשאול את עצמו מדוע לא קיימים גופי כשרות נוספים בארץ ישראל. כמה כשרויות ניסו וירדו מזה מהר, רק כשרות אחד קם לתת הכשר. הכל זה כסף. כסף. כסף. כסף גדול. מיליונים. זה שווה להם. [וכבר אמרתי לצדיקים גדולים מתי שעשו אסיפה (תמוז תשע”ח) לאסור את הפאות מהודו, שחלק מהם לא באו לאסור, אלה באו להתיר הפאה] האם הם חושבים שהם יחיו לנצח, ולא יצטרכו לתת דין וחשבון לבורא עולם? כף הקלע וגהינום זה כמו חלום רחוק בשבילם. היה כבר בעבר רב אחד שהכשיר פאות במשך 16 שנה, ושכנע את כולם שהשערות באות משיער של כלות, והוא גם הפנה למוכרי פאות, שלמעשה מכרו פאות מהודו תחת מסווה של שיער כלות, ולאחר זמן רב התגלה שרימו אותו כמה מוכרי פאות, והכל בא מהודו. איפה כתוב שמותר לאישה יהודיה ללבוש פאה של כלה, או כל פאה אחרת, או סינטטית? – אין היתר לזה! כעת, בא עוד רב עם אותו רעיון, ומי יודע מה יתגלה בסוף. לכן, הגיע הזמן להתעורר ולהתפקח.

לפני השואה הנוראה, הרה”ק רבי שמחה בונים מאוטוואצק זי”ע, צעק על זה שנשים בזמנו החלו לשים על המצח חתיכת עור כבש עם שערות, ואמר שאם זה ימשיך, יבוא יום ויתחילו ללבוש פאות הדומות לשיער, ואז יקום גוי אחד וישמיד את כל יהודי אירופה! כך דיבר לפני השואה הנוראה וידוע שהחלה התדרדרות בענין יהדות אירופה, גם בנושא כיסוי הראש, והסוף המר ידוע לכולם רח”ל. החפץ חיים זי”ע אמר שהשואה שהייתה, תראה כמו משחק ילדים, לעומת השואה שתבוא רח”ל. ואנחנו רואים שנכנסנו לתוך שואה שקטה, שעוד מעט כבר לא תהיה שקטה. והיא מגיעה במהירות, כמו שכתב הח”ח שאם קורא אסונות בעולם זה סימן לישראל שאם לא נעשה תשובה זה יבוא ח”ו עלינו. וכן כשארע אסון במירון בשנת תרע”א, כל הצדיקים והמקובלים אמרו שכל זה בא מפני הפריצות, ועשו חרם שלא יבואו נשים למירון 7 שנים. וכל גדולי ישראל מצפת החליטו בשנה ההיא לאסור לנשים לבקר בציון בל”ג בעומר, שכן המקום הפך מוקד משיכה לרקים ופוחזים בחורים ובתולות. וכן הבאבא סאלי זי”ע, כשקרה עוד אסון במירון אמר: שהיה קיטרוג בשמים על הפריצות וחוסר הצניעות, חסרה קדושה בעם ישראל. והיום לא שומעים את האמת. לכן כל אדמו”ר ורב בית הכנסת ישימו מודעות שנשים יכנסו לבית הכנסת רק במטפחת, כמו שהיה בדורות הקודמים, וכבר מובא בספר שמע ישראל וז”ל: שלא היה נמצא בכל הקהילה אישה בגלוי שיער, ובראש השנה ויום הכיפורים לא היו רשאין להיכנס לעזרת נשים אפילו בפאה נכרית, שייטל, עכ”ל. והיום ששיער הפאה היא מתקרובת ע”ז ברור כשמש בצהרים שאי אפשר להיכנס עם הפאה לבית הכנסת. [וכבר כתבו הפוסקים בדורות הקודמים שאסור להגיד ברכה נגד פאה עוד לפני שידעו על ע”ז]. וז”ל החפץ חיים בספרו (אהבת חסד ח”ג פ”ו): בזמן שבחתונות יש פריצות ותערובת – הרי בודאי אין השכינה שורה שם. ובודאי, שזווג ביניהם לא יעלה יפה, ויהיו קטטות ומריבות ביניהם, וכן זרעם לא יהיה נכון לפני ה'”.

רבני מכשירי הפאות, הם שמביאים את השואה לעם ישראל. הם משמידים כעת את עם ישראל. שורפים נשמות בלי להניד עפעף. הם אשמים בכל הצרות שבאות על עם ישראל, לא הממשלה, ולא אף אחד אחר. והגזירות של הממשלות באות בעבור עוון הפריצות והעבודה זרה של הפאה הנכרית. מי שיש לו יראת שמים איך לא יפחד מהחרם של “בעל ההפלאה”? מנסים לטהר את השרץ בק”ן טעמים, שכל מימות שבעולם לא יוכלו לטהר אותם שזה לא רק טובל ושרץ בידו (תוספתא תענית פ”א ובבלי ט”ז א) אלא – טובל ושרץ בתוכו (ספר עד מתי) קרוב לוודאי הם בחרם גם בשמים, כי זאת התורה לא תהיה מוחלפת.  הרה”ק מצאנז זי”ע איבד 3 מילדיו, ואמר שהם נפטרו בגלל שהוא לא מחה מספיק נגד הפאה הנכרית. מי יכול לשער את עומק הדין, רח”ל.

כעת התקיים מאמר ה”חפץ חיים” שכל המגיפות באות בגלל הפריצות. כל רבני מתירי ומכשירי הפאות, גורמים לאובדן העם. כל ההכשרים שלהם טרף! מי שהולך עם תפילין בהכשר שלהם, נחשב לו כאילו לא הניח תפילין, ואין לו שמירה ה”י. הרבנים האלה הם ראשי הערב רב. כמו שכתוב בזוה”ק מה שיהיה לפני הגאולה – בתיקוני הזוהר (דף מט.) וְעוֹד אַזְלָ”א גְרִי”שׁ, הַשְּׁכִינָה אוֹמֶרֶת לַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, גָּרֵשׁ הָאָמָה הַזֹּאת וְאֶת בְּנָהּ, אֵלּוּ הָעֵרֶב רַב, שֶׁגֵּרְשׁוּנִי מֵהִסְתַּפֵּחַ בְּנַחֲלַת ה’, גָּרֵשׁ אוֹתָם מִן הָעוֹלָם הַזֶּה וּמִן הָעוֹלָם הַבָּא, שֶׁלֹּא יִהְיֶה לָהֶם חֵלֶק עִם יִשְׂרָאֵל. (ובדף נג:): וּבַגָּלוּת הָאַחֲרוֹנָה עָתִיד הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַהֲרֹג אוֹתָם.

בנות ישראל הצדיקות והיקרות, תדעו שהקב”ה אוהב אותכם, ואתם הבנות הקדושות והיקרות שלו, לכן עליכם לדעת כל האיסורים שיש בזה.

הגר”מ שטרנבוך כתב (תשובות והנהגות ח”ו סי’ כ”ב), מכ”ק האדמו”ר מהרי”ד מבעלזא זצ”ל שאמר שפריצות זו אביזרייהו דגילוי עריות, שצריך ליהרג ולא לעבור (ועי’ בתשובות והנהגות סי’ ר”ס ועוד), ומביא את דברי האור החיים הקדוש ומסיים, ותמצא שהאיסור איבוד עכו”ם ומשמשיה, ואיסור הנאה מתקרובתה בא”י מדאורייתא, ועוברים בכל רגע יהרג ואל יעבור, (גר”א בדעת הרמ”א יו”ד קנ”ז, וכן בר”ן פסחים פ”ב, ועי’ שו”ת מן השמים סי’ כ”ח ועוד, ועי”ש דתקרובת ע”ז חמור מעבודה זרה גופא שמטמאה באוהל).

כל אישה שלובשת פאה מחטיאה את הרבים בפריצות הנוראה של אומות העולם, ונחשבת למין ואפיקורס ויינם יין נסך, והרי היא כבר לא נחשבת לבת ישראל, אלא נכרית (ספר פסק בי”ד של 71 גדו”י משנת תרכ”ו), וכן כתב מרן היעב”ץ זיע”א בצוואתו הקדושה וז”ל: “ואתם בני ישמרכם צורנו ויצילכם זרעי וזרע זרעי עד עולם, הנני מצוה בזה עליכם ועל דורותיכם אחריכם חק עולם ולא יעבור בל יעלה על ראשכם כו’, וכן פאה נכרית (פארוק) יהא אסור לכם כו’, וכל מי מיוצאי חלצי שיעבור על דברי צוואתי ואזהרתי זאת לא יקרא שמי עליו בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם לא תחד כבודי ובשם ישראל לא יכונה!!!” (מכתי”ק בהגהותיו לסידורו עמודי שמים, נדפס בסוף הסידור עמ’ ק”ב שנת תשכ”ו).

וז”ל הרה”ק רבי יעקב משה מקמארנא זי”ע בצוואתו: “אסור לילך בגילוי ראש, אפילו שייטל (פאה נכרית) משערות אסור לילך, ובאם שתלך, לא היא ולא בניה ובני בניה חשובה כבתי, ולא אצל אבותי ולא בכלל ישראל, ואין עליהם שום זכות אבות.” עכ”ל. אוי שומו שמים, איך הגענו למצב כזה??? שאישה נותנת דוגמה שכולם ילכו עם פאה, ביחוד אם היא רבנית חשובה, או דמות ציבורית. בגללה גם הבנות והנכדות שלה כולן ילכו עם פאה. בגללה מיליוני נשמות הולכים לאיבוד משז”ל והרהורים. היא תכנס לגהינום ביחד עם הרב שהכשיר לה את הפאה. ותשלח לאבדון גם את בעלה וילדיה, וכל מי שלמד ממנה, ולקח ממנה דוגמה, רח”ל.

היינו צריכים ללמוד לקח מהשמדת 6 מיליון יהודים אחינו באירופה שעלו על המוקד. אם לא נשקיט את מידת הדין, ישרדו מעט מאוד יהודים בזמן הגאולה הקרובה כמו שאמר ה”חסד לאברהם” (מעין ג, נהר כב) דע כי מסורת קבלה בידינו כי באותו יום כשיבוא המשיח עם קיבוץ גלויות לארץ ישראל, באותו יום ימצא בארץ ישראל שבעת אלפים מבני ישראל. והרב שך זי”ע אמר שאם לא יתקנו את הפריצות תתמלא הסאה ותבוא שואה על ישראל, ח”ו. ישנה דרך אחת להשקיט את מידת הדין, וזה שהיהודים החרדים מכל העדות והחסידויות, ישרפו את הפאה, שהיא עבודה זרה וגורמת לאסונות ללא סוף. הרב כדורי זקן המקובלים דאז זצ”ל אמר: שהמחלה הארורה ירדה לעולם בגלל הפאה… מאות אלפים שילמו בחייהם ובחיי יקיריהם, בגלל הפאה הארורה.

אז עד מתי? עד מתי? עד מתי תחרישו ולא תצעקו ולא תמחו בקולי קולות נגד אלו שגורמים להסרת הקדושה ולאובדן העם, ולגרום שנשים ימשיכו ללכת בפריצות של הפאות, תועבת ה’, וזו היא גם הסיבה הגורמת לעיכוב משיח, טַאטֶע – אַבָּא!!! ה’ יצילנו! זה מעכב את המשיח. כל עוד שלא נלחם על זה ולא נעשה תשובה – איך משיח יבוא? העצה היחידה היא רק התשובה! הזמן אוזל כמו בשעון חול, עוד מעט אנחנו נכנסים למלחמת עולם שלישית ויהיו ניסיונות קשים מנשוא. קומו יהודים יקרים, כאיש אחד, בלב אחד, ותבערו את הרע מקרבנו. לשרוף את כל הפאות הנכריות שכולם מתקרובת עבודה זרה. אפילו בפאות 100% סינטטיות – נמצא שיער אדם !!!  [ניתן לקבל דו”ח ממעבדות]. גם הסינטטי כיום מכשיל את הרבים בפריצות.

תעירו ותעוררו בקול צעקה גדולה נגד הכשרי הפאות. הבחירה ביד האדם בפשטות, אם רוצה עושה, ואם אינו רוצה, אינו עושה. יעזור השי”ת שנזכה לבטל את הפריצות ולבער את העבודה זרה מארצנו, ובזכות זה נזכה לגאולה ולישועת עם ישראל ולשמיעת קול שופר של משיח צדקנו בב”א.                                                        

 

_____________________________________________________________________________________

 

טלפון לבירורים: 054-852-0921. קו חיזוק: 072-33-72-978. לקבלת מידע בנושא תקרובת עבודה זרה בשיער הפאות, עדויות מגדולי ישראל ששלחו שליחים להודו, עדויות ממפעלים וסוחרי שיער בקווי מידע: 074-79-62-328 שלוחה 5 ו-1, באנגלית 074-796-4740.

 

הרב שלום יהודה גראס אבדק”ק האלמין

בית שמש, ארץ הקודש

 

 

[p 1010″]

 

 

 

 

 

 

 

 

מבצע 1000 סיומי הזוהר הקדוש של ארגון ‘בחגוי הסלע’  למיתוק חבלי משיח הקשים ולהחשת הגאולה ברחמים- כ”ק אדמו”ר מהאלמין הגה”צ רבי שלום יהודה גראס שליט”א

כ”ק אדמו”ר מהאלמין הגה”צ רבי שלום יהודה גראס שליט”א
מבצע 1000 סיומי הזוהר הקדוש של ארגון ‘בחגוי הסלע’
 למיתוק חבלי משיח הקשים ולהחשת הגאולה ברחמים
לערוץ ‘זוהר הגאולה’ כנסו לקישור:

ספר שערי הישועה- הבטחת הבעל שם טוב- לישועות גדולות בקריאת ג’ אגרות הבעש”ט

 

רצ”ב ג’ אגרות של הבעש”ט –  קריאת כל אגרת בקביעות- היא סגולה לישועה גדולה:

אגרת א’  סגולה לחולי מסוכן, למקשה ללדת, לכל הנצרכים לישועה ורחמים- יענו אותם מהשמים כפי צרכיהם– יש לקרוא  פעם בחודש

אגרת  ב’- סגולה בדוקה להנצל משונאי חינם ומידי חומסים, לתיקון עגונות, להנצל מכשפים, מרעש, ממגפה,  רחמנא לצלן וכו’. וששולחה ברשת רגלה ותוכה בתוף גוף בהמה וכו, והיה לימוד זה תיקון ולהחזירו למדרגת אדם בתחילה- יש לקרוא בכל מוצאי שבת קודש
אגרת ג’- סגולה לכל אדם בפרט למר נפש וקשה רוח, לפקוד חשוכי בנים, עקרות, משוגעים,וכל הנצרכים לישועה ורחמים- יענום במהרה מן השמים כפי ההצטרכותיש  לקרוא פעמים בחודש

להורדה: ג’ אגרות של הבשע”ט:  קובץ pdf

לחץ על הקישור הרצ”ב: (בצבע תכלת): [ספר שערי ישועה – ג’ אגרות -הבטחת הבעל שם טוב

 

ספר זוהר של רשב”י – אדרא זוטא השלם להורדה- מרפא לנפש ומאיר לנשמה וכולל : אדרא זוטא, פתח אליהו, תיקון מ”ח, ספרא דמשכנא, ספרא דצניעותא, סגולת המנורה

להורדה  אדרא זוטא השלם-  בקובץ pdf

אדרא_זוטא-מח-משכנא-צני-_115-165

מלחמת עולם השלישית בפתח

פסק בית דין יט תשרי תשפא
פסק בית דין כ תשרי תשפא
פסק בית דין יח תשרי תשפא
פסק בית דין כא תשרי תשפא (1)
פסק בית דין יד תשרי תשפא
פסק בית דין טז תשרי תשפא - עותק

 

 

אבדק”ק האָלמין :הרב שלום יהודה גראס

  

 
 
בעהמח”ס: קובץ ספרי ארץ ישראל כ”ו חלקים, שמירת המצוות כהלכתן ח”ן חל’, קובץ ספרי כשרות ג”ן חל’, קובץ ספרי שחיטה כ”ו חל’ קובץ ספרי פאה ל”ג חל’, קובץ ספרי שמירת שבת ד”ח, קובץ ספרי מקוואות ח”ח, שמירת הברית י”ח, דברי תורה עה”ת ז”ח,
קובץ ספרי סת”ם כ”ב חל’, קובץ ספרי קדושת ביהכ”נ י”ז חל’, שכר ועונש ו”ח, שו”ת זבחו זבחי צדק ג”ח, אור הזוהר ה”ח, ועוד.
קהל עטרת ישעי’ האלמין F רחוב נחל לכיש 24/8 F רמת בית שמש 0737-510-664
ב”ה י”ח תשרי ג’ דחול המועד סוכות תשפ”א לפ”ק – פה עיה”ק בית שמש תובב”א.
דרשה שב. 411 – מי מפחד מהשם?

פסק בית דין לכבוד חול המועד סוכות תשפ”א

על הלכות עבודה זרה!

כבר ידוע לכל שהפאה הנוכרית היא עבודה זרה גמורה. הלובשת פאה נוכרית עוברת על ג’ יהרג ואל יעבור, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים כל רגע ורגע כמו שפסק הגר”ם שטרנבוך שליט”א. הפאה היא מוקצה בשבת משום עבודה זרה (שו”ת ברית הלוי, שו”ת משנת יוסף, שו”ת אמרי ש”י, שו”ת נתיבות משה).

כתוב בזוהר הקדוש (פרשת ויחי) לא תדור בשכונתם, כדי שלא תראה במעשיהם הרעים ולא תצטרך לקנא אותם, כי תוכל לבוא לידי סכנה. שכל מי שרואה מעשיהם הרעים של הרשעים ואינו מקנא לכבוד הקב”ה עובר על ג’ לאוין, א’ – דכתיב “לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני“, שהוא לא תעשה שלא לירא רק מהקב”ה, ולכן אסור לירא מלהוכיח את הרשעים. ב’ – “לא תעשה לך פסל וכל תמונה, לא תשתחווה להם“, פי’ לא תכניע עצמך לפניהם. ג’ – “לא תעבדם” שלא תחניף להם, שחנופה נחשבת לעבודה זרה, כי אנוכי ה’ אלוקיך ק”ל קנא – וצריך אתה שתקנא כמוני, לכן צריך אדם לפרוש מהם, ולהטות דרכו מהם. (עד כאן לשונו). אנחנו רואים לצערינו הרב שהרבה אדמורים עם חסידויות גדולות עובדים על הג’ לאווין האלה, על ידי כך שלא מוחים ומחרימים את הפאה האסורה, וכך האדמו”ר עם כל החסידות שלו קורעים לבעל, האדמו”ר הזה עובר גם על לאו של החנופה שזה מאחד הכיתות שלא מקבלות פני שכינה, (סוטה מב. סנהדרין קג.), “אמר רבי ירמיה בר אבא: ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה: כת ליצים, וכת חניפים, וכת שקרים, וכת מספרי לשון הרע. כת ליצים, דכתיב משך ידו את לוצצים; כת חניפים, דכתיב כי לא לפניו חנף יבא; וכו’, עכ”ל. זוג עם פאה, משתחווה לפסל מהודו ועובד אותו כל יום מחדש. אסור להיות בקרבתם. הם עובדי עבודה זרה ובחרם, ואסור לעמוד בד’ אמותיהם.

כתוב בפרשת עקב – “הִשָּׁמְרוּ לָכֶם פֶּן יִפְתֶּה לְבַבְכֶם וְסַרְתֶּם וַעֲבַדְתֶּם אֱלֹהִים אֲחֵרִים וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶם לָהֶם”. “וְחָרָה אַף ה’ בָּכֶם וְעָצַר אֶת הַשָּׁמַיִם וְלֹא יִהְיֶה מָטָר וְהָאֲדָמָה לֹא תִתֵּן אֶת יְבוּלָהּ וַאֲבַדְתֶּם מְהֵרָה מֵעַל הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר ה’ נֹתֵן לָכֶם”. וכיון שאתם לא יראתם ולא נמנעתם מלהכעיסו, אף הקב”ה יכעס עליכם וחרה אף ה’ בכם. השמים והארץ עדים הם שנתחייבנו לקיים תורה ומצוות, אם אין אנו מקיימים, הם הראשונים שהרעה באה על ידם. ואח”כ יבואו חמשה מיני פורעניות אחרות. הם חרב, וחיה רעה, ומגפה ועצירת גשמים, והחמורה שבהן היא השבי.
כתוב בפרשת עקב, “וְלֹא תָבִיא תוֹעֵבָה אֶל בֵּיתֶךָ וְהָיִיתָ חֵרֶם כָּמֹהוּ שַׁקֵּץ תְּשַׁקְּצֶנּוּ וְתַעֵב תְּתַעֲבֶנּוּ כִּי חֵרֶם הוּא”. ולא תביא תועבה, העבודה זרה המתועבת, לתוך ביתך. אסור להינות משום הנאה הבאה מעבודה זרה. שַׁקֵּץ תְּשַׁקְּצֶנּוּ וְתַעֵב תְּתַעֲבֶנּוּ כִּי חֵרֶם הוּא, היינו שאדם הנוגע בעבודה זרה נטמא, הנכנס לבית עבודה זרה: הנכנס ראשו ורובו לבית עבודה זרה – נטמא (תוספתא עבודה זרה ז, ב; רמב”ם שם ו, ו’, וכמו שכתב הגר”ם שטרנבוך שליט”א, שהפאה מטמאה כמו טומאת מת).

הפאה הנוכרית איבדה אותכם משני העולמות. (תהלים פב, ה’), לֹא יָדְעוּ וְלֹא יָבִינוּ בַּחֲשֵׁכָה יִתְהַלָּכוּ יִמּוֹטוּ כָּל מוֹסְדֵי אָרֶץ. כסומים באפלה יתהלכו. האם תשאר לכם עוד איזה תקווה אם תמשיכו ללבוש את הפאה המתועבת הזאת? לא!!! בעולם הזה יש את קללת מחלת הסרטן מגיפות ואסונות על לובשי פאה, שלרוב הילדים התמימים משלמים את מחיר הוריהם הָאֱנוֹכִיִּים, ובעולם הבא, תִּרְשׁוּ את כף הקלע וגיהנום – כמובא בזוהר הקדוש ובספרי קודש רבים.

את רוצה להיות יפה ולהראות צעירה? אתה רוצה שיראו איזה אישה יפה יש לך? אין בעיה. תשלמו את המחיר היקר מאוד על זה, אתם וילדיכם הַמִּסְכֵּנִים. וכאשר תגיע הַפֻּרְעָנוּת – אל תרוצו אל הרב’ה – הוא לא יוכל לעזור לכם. כלום לא יעזור לכם, כל עוד שאתם עם הפאה שלכם, הַמְשׁוּקֶצֶת.

כעת זה הזמן, הדקות האחרונות ממש, לעשות תשובה ולבער את הפאה הארורה, לפני הגאולה השלימה, שכפי שכולם רואים שמגיעה בְּעִתָּהּ כמו שכתוב שתהיה – עם הרבה פֻּרְעָנִיּוֹת רח”ל, – ומי שישרוד ישרוד! זה בטח לא תהיו אתם – עם הפאה הגולשת, והפריצות החרדית.

לכן, תודו בטעות שלכם, תבקשו וְתִּתְּחַנְנוּ להקדוש ברוך הוא שיסלח לכם, ותבערו את הפאה הנוכרית – ששייכת לנוכריות שעובדות עבודה זרה ולא לבת ישראל כשרה – בִּתּוֹ של הקדוש ברוך הוא. ורק בזכות הצניעות ושמירת הכשרות יכולים להנצל, כמו שכתב הרד”ק (בפירושו על יואל ג, ה): שבמלחמת גוג ומגוג רק הקדושים ויראי האל באמת ימלטו, כמו שאומרים בתפילת שבת ובקרב קדושים תתהלל, כמו שאמר הנביא (יואל פרק ג פסוק ה), “וְהָיָה כֹּל אֲשֶׁר־יִקְרָא בְּשֵׁם ה’ יִמָּלֵט כִּי בְּהַר־צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלִַם תִּהְיֶה פְלֵיטָה כַּאֲשֶׁר אָמַר ה’ וּבַשְּׂרִידִים אֲשֶׁר ה’ קֹרֵא”. והיה כל אשר יקרא – כי אז , במלחמת גוג ומגוג , תהיה צרה גדולה לישראל זמן מועט , כמו שאמר על אותו הזמן, לֵךְ עַמִּי בֹּא בַחֲדָרֶיךָ וּסְגֹר דלתיך [דְּלָתְךָ] בַּעֲדֶךָ חֲבִי כִמְעַט רֶגַע עַד יעבור [יַעֲבָר] זָעַם” (ישעיה  כ”ו, כ’); ואז יִכלו רבים מישראל , והקדושים ויראי האל ימלטו, כמו שאמר בנבואת ישעיה “וְהָיָ֣ה ׀ הַנִּשְׁאָ֣ר בְּצִיּ֗וֹן וְהַנּוֹתָר֙ בִּיר֣וּשָׁלַ֔͏ִם קָד֖וֹשׁ יֵאָ֣מֶר ל֑וֹ כׇּל־הַכָּת֥וּב לַחַיִּ֖ים בִּירוּשָׁלָֽ͏ִם,  וכן אמר הנביא יואל (יואל ג’ ה’). וְהָיָ֗ה כֹּ֧ל אֲשֶׁר־יִקְרָ֛א בְּשֵׁ֥ם יְהֹוָ֖ה יִמָּלֵ֑ט כִּ֠י בְּהַר־צִיּ֨וֹן וּבִירוּשָׁלַ֜͏ִם תִּֽהְיֶ֣ה פְלֵיטָ֗ה כַּֽאֲשֶׁר֙ אָמַ֣ר יְהֹוָ֔ה וּבַ֨שְּׂרִידִ֔ים אֲשֶׁ֥ר יְהֹוָ֖ה קֹרֵֽא” – והוא שיקראהו באמת; כמו שכתוב “קרוב יי’ לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת” (תהלים קמה, י”ח); “והם הַשְּׂרִידִ֔ים אֲשֶׁ֥ר יְהֹוָ֖ה קֹרֵֽא” – כי הם יקראוהו באמת , והוא קורא אותם ‘עבדי‘ ו’אהבי‘  עד כאן הרד”ק זי”ע. ברוך השם לעולם אמן ואמן.

דרשה שג. 412 – מי מפחד מהשם? – אם אתה מפחד מהשם, אל תכנס לסוכה שיש שם פאה, זה לא סוכה של הקב”ה, זה סוכה של עבודה זרה, סניף הצלם מהודו.

דרשה דש. 413 – מי מפחד מהשם? – האם אתה מפחד מהשם או מהאבא או אמא שלך או אשתך שקשורים לעבודה זרה, מעשיך יוכיחו

והיה אם אתה לא תכנס לסוכה שיש שם פאה, אז אתה אכן ירא ה’, ואם כן תכנס לסוכה עם פאה סימן שיש עליך מורא בשר ודם ולא יראת שמים. בברכת חג כשר ושמח לכל בית ישראל, ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.

הרב שלום יהודה גראס

אבדק”ק האלמין בית שמש, ארץ הקודש

ב”ה י”ט תשרי ד’ דחול המועד סוכות תשפ”א לפ”ק – פה עיה”ק בית שמש תובב”א.

דרשה   שה. 414 – זעקה לאדמורים רבנים וראשי ישיבות

זעקה לאדמורים ורבנים וראשי ישיבות

אנחנו כעת בחול המועד סוכות. ושמחת בחגיך. האם אתם שמחים? האם אתם מודעים למה שהולך בארץ?

עשרות אלפי בחורים עזבו לצמיתות את הישיבות, תלמודי תורה נסגרו, עולם התורה כמעט קרס.

האם אתם מודעים לכך איך שהמשטרה מכה ומתעללת באנשים חרדים, אנשים נשים וילדים, הלא עוול בכפם? שוטרים התחילו פשוט לחטוף אנשים מהרחוב כמו שקרה בגאולה בירושלים ובני ברק ביתר ועוד מקומות חרדים, ולוקחים אותם למאסר. אנשים שהלכו לתומם ברחוב עם מסכה ולא עשו דבר. אבל החזות החרדית שלהם הפריע לשוטרים. סכנה כבר לצאת לרחובות. אנטישמיות בארץ גוברת בדיוק כמו שהייתה בגרמניה הנאצית לפני השואה. כעת רודפים את היהודים החרדים באותה השיטה. למה זה קורא? זה קורא בגלל שהעולם החרדי מוצף בעבודה זרה של הפאה הנכרית המתועבת. קיבלתם מאות ספרים חוברות ועלונים על כל הנושא. לָמָּה אתם עדיין שותקים? אתם לא רואים באיזה סכנה עצומה נמצא עם ישראל? לְמַה אתם מחכים בדיוק, שיתחילו להרוג אנשים ברחוב? גם זה יכול להגיע רח”ל.

מעניין שאין לכם פחד לא מהקדוש ברוך הוא ולא מבית דין של מעלה. די. מספיק. תצעקו כבר בקהילות שלכם להוריד ולבער את הפאה הנכרית, אפשר עוד לבטל את הגזירות הנוראות שמרחפות מעל עם ישראל. אבל אין עוד הרבה זמן. אנחנו רואים שהמדינה הזאת הפכה כבר להיות דיקטטורית ומסוכנת. חשבנו כולנו שכאן, בארץ ישראל, מדינת היהודים נהיה מוגנים, אבל אין בריחה מהשם יתברך, “אִם אֶסַּק שָׁמַיִם – שָׁם אָתָּה, וְאַצִּיעָה שְּׁאוֹל – הִנֶּךָּ!” (תהלים קלט ח’).

הצחוק המר הוא, שראשי המדינה הזאת הם האויבים הגדולים ביותר שלנו, בשיתוף פעולה עם אומות העולם. אבל הם לא קובעים, אבל כתוצאה מזה שהאדמורים ורבנים לא מוחים השם מנחית עילנו גזירות כל הזמן דרכם.

הם לא המנהיגים האמיתיים של עם ישראל, האדמורים והרבנים הם המנהיגים האמיתיים של עם ישראל. ואם גם הם יאכזבו את העם, יעלימו עין ויגידו שלום עליך נפשי, אז אחריות של כל האסונות שיקראו ח”ו ליהודים בארץ ובעולם יחולו על ראשם של האדמורים והרבנים.

איך לא איכפת לכם? האם לב אבן שוכן בקירבכם? מה זאת? כל כך הרבה פעמים, מאות ואלפים פעמים, צריך לבקש ממכם לצאת בקול קורא’ס נגד הפאה שהיא תקרובת עבודה זרה? אין יראת שמים. אין אהבת ישראל. אין אחריות לעם ישראל. אין כלום.

ידוע מה שאור החיים הקדוש כותב: מי שלא מוחה נגד עבודה זרה נחשב כאילו שהוא עצמו עובד עבודה זרה, וּלְמַה זה הופך את כבודכם? לעובדי עבודה זרה רח”ל? איפה שויתי ה’ לנגדי תמיד, מעניין על מה ובשביל מה בדיוק אתם אדמורים ורבנים. אולי בשביל כבוד? אולי בשביל כסף? אולי בשביל חשבונות שונים, אבל לא נראה שזה בשביל עם ישראל. ידוע לכם שאתם מוסרטים 24 שעות ביממה עם תרגום מחשבות ורגש. אַתָּה יודֵעַ רָזֵי עולָם. וְתַעֲלוּמות סִתְרֵי כָל חָי: אַתָּה חופֵשׂ כָּל חַדְרֵי בָטֶן. רואֶה כְלָיות וָלֵב: אֵין דָּבָר נֶעְלָם מִמָּךְ. וְאֵין נִסְתָּר מִנֶּגֶד עֵינֶיךָ.

אנחנו לפני מלחמות ופורענויות גדולות, בידכם לשדד מערכות לגביכם ולגבי כל עם ישראל. הבחירה היחידה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם היא לבחור, בין להיות צדיק או רשע. וכעת, תבחרו.

קבלה מן הנביאים: “מלחמה הנוראה שבעולם, שלא היתה כמותה, תהיה ממש לפני שערי ירושלים – לא ישארו רק קדושים”

כתוב בספר אבות על בנים (להצה”ק רבי שאול בראך זיע”א) בהקדמה: וְאֵין זֶה פֵּרוּשׁ מִסְּבָרָא, רַק קַבָּלָה מְקֻבֶּלֶת אֶצְלָם מִן הַנְּבִיאִים, שֶׁהַמִּלְחָמָה הַנּוֹרָאָה בְּיוֹתֵר שֶׁהָיְתָה בָּעוֹלָם תִּהְיֶה מַמָּשׁ לִפְנֵי שַׁעֲרֵי יְרוּשָׁלַיִם, בָּהּ יִתְקַבְּצוּ כָּל הָאֻמּוֹת שֶׁבָּעוֹלָם אֶחָד מֵהֶן לֹא נֶעֱדַר, בְּצַד אֶחָד כָּל הָאֻמּוֹת הַמַּחְזִיקוֹת דָּת נוֹצְרִית, וּבְצַד אֶחָד כָּל הָאֻמּוֹת שֶׁאֵינָן מַאֲמִינוֹת בְּדָת זוֹ, וּמְקֻבָּל שְׁמוֹת שָׂרֵי הַצָּבָא מִכָּל צַד וְאֵיזוֹ אֻמָּה הַנּוֹצַחַת. וְעַל מִלְחָמָה זוֹ נִבֵּא בִּלְעָם בְּאוֹמְרוֹ “אוֹי מִי יִחְיֶה מִשּׂוּמוֹ אֵל”, שֶׁיָּבוֹאוּ הָאֻמּוֹת שֶׁבִּשְׁמָם שֵׁם אֵל, ובְדֶרֶךְ הַטֶּבַע אֵין מָנוֹס לְחַיִּים, וְלֹא יִשָּׁאֲרוּ שָׁם רַק קְדוֹשִׁים כְּמַלְאָכִים, וְעַל זֶה נֶאֱמַר (ישעיה ד’, ג’) “הַנּוֹתָר בְּצִיּוֹן וְהַנִּשְׁאָר בִּירוּשָׁלַיִם קָדוֹשׁ יֵאָמֵר לוֹ כָּל הַכָּתוּב לַחַיִּים בִּירוּשָׁלַיִם”, וּמִי יֶעֱרַב לְנַפְשׁוֹ לִהְיוֹת מִקְּדוֹשִׁים אֵלּוּ שֶׁיִּשָּׁאֲרוּ בַּחַיִּים. (“אבות על בנים” בהקדמה), ברוך השם לעולם אמן ואמן.

דרשה שג. 412 – מי מפחד מהשם?

אם אתה מפחד מהשם, אל תכנס לסוכה שיש שם פאה, זה לא סוכה של הקב”ה, זה סוכה של עבודה זרה, סניף הצלם מהודו.

דרשה דש. 413 – מי מפחד מהשם?

האם אתה מפחד מהשם או מהאבא או אמא שלך או אשתך שקשורים לעבודה זרה, מעשיך יוכיחו

והיה אם אתה לא תכנס לסוכה שיש שם פאה, אז אתה אכן ירא ה’, ואם כן תכנס לסוכה עם פאה סימן שיש עליך מורא בשר ודם ולא יראת שמים.

בברכת חג כשר ושמח לכל בית ישראל, ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.

הרב שלום יהודה גראס

אבדק”ק האלמין בית שמש, ארץ הקודש

דרשה שו. 415 – החסיד הנאמן של הרב’ה

פסק בית דין לכבוד חול המועד סוכות תשפ”א על הלכות עבודה זרה!

החסיד הנאמן של הרב’ה

חסידות מפורסמת. הרב’ה באמת צדיק. כולם מעריצים אותו ומצייתים לו ללא עוררין. בחסידות הזאת, המונה 30,000 חסידים, כל הנשים לובשות פאות, וגם אשת הרב’ה.

יש איסור חמור ביותר ללבוש פאה. זאת עבודה זרה גמורה. כל השערות משווקות מהודו לכל העולם תחת מסווה. הכל נבדק כבר לעומק, יש הרבה חומר על זה. זאת תעשייה של מולטי-מיליון דולר ביזנס, המנוהלת ע”י מאפיה עולמית. משלמים מילוני שקלים ודולרים לכל מיני רבנים פסולים בכדי שיכשירו את הפאה. הכל שקר ומרמה – אין שום הכשר ושום היתר לפאה. הרבנים האלה פשוט מכרו את נשמתם לס”א בעבור בצע כסף, 900 גדולי עולם בעלי רוח הקדוש פסקו, עוד לפני שהפאה היתה עבודה זרה, שהפאה היא פריצות גמורה ולא מהווה כיסוי ראש. כך שבשמים האישה הנשואה שהולכת עם פאה, נחשבת כהולכת בגילוי ראש.

הפאה היא גם כן מוקצה בשבת, (שו”ת ברית הלוי, שו”ת משנת יוסף, שו”ת אמרי ש”י, שו”ת נתיבות משה). וכך שיוצא שהאישה החרדית הזאת מחללת שבת בפרהסיה, כל שבת מחדש, רח”ל.

יוצא מזה, שהפאה היא עבודה זרה, שפיכות דמים, וגילוי עריות, וחילול שבת. ועל פי בעל הפלאה ובית דינו היא ובעלה נמצאים בחרם ואי אפשר לעמוד בד’ אמותיהם [ובגלל זה סגרו לנו את הבתי מדרשות וכוללים שמעט כולם בחרם, ומי צריך את התורה והתפילה שלהם שהולכת לס”א כמו שפסק הרב ש”ך זצ”ל]. מה עוד נשאר? היא עברה כבר על כל עשרת הדברות.

ובעלה שותף איתה בכל המכשולים, עברות, ואיסורים. אלא אם כן הוא מוחה, והיא לא שומעת לו.

האישה הזאת, של כל חסידות, לוקחת דוגמא מאשת הרב’ה, ומכל החברות שלה, ומהמשפחה שלה עם הפאות. בשבילה זה דבר נורמלי, והיא מחשיבה את עצמה לאישה חרדית וצדיקה ואין לה בכלל מושג שאחרי 120 שנה היא תצטרך להתגלגל בכף הקלע וגיהנום לנצח נצחים, אם היא לא תעשה תשובה פה בעולם הזה, ותוריד את הפאה.

נשלחו לכל האדמורי”ם ורבה’ס בארץ, ולחלק גדול בחו”ל, ספרים שנקראים: “הישכם אוהבים את השם“. “מכתב לאדמורים (חלקים א’-ח’)”, שבו הכל מוסבר על איסור הפאה, על כל המכשולים ועל מה שקורה בבית דין של מעלה. (ניתן להשיג במס’ 0527-65-1911).

ישנם אדמורי”ם ורבה’ס, שכאשר קיבלו את הספרים, ישר התחילו לעשות שינויים ולצאת נגד הפאה הארורה. לעומת זאת ישנם הרבה מאוד רבה’ס שיש להם “גבאים“, “שומרי ראש” שהם “הקובעים” מה הרב’ה יראה ומה לא. זה נותן להם הרגשה של עוצמה. אנשים קטנים ביותר, שגורמים בהתנהגות שלהם קלקולים ואסונות בעם ישראל. עמי ארצות ממש. וכאן, חסיד יקר, מגיע התפקיד שלך. זה לא רק התפקיד שלך, אלא גם החובה שלך – ולפי מה שתפעל כך תקבל או שכר או עונש.

ברור, שקודם כל אתה מחוייב לתקן את הקלקול בביתך שלך, ולהסביר לאשתך את כל האיסורים, ולהגיד לה להוריד את הפאה. באם היא תשמע, תבורכו בכל טוב, ותגרמו לנחת רוח בשמים. באם היא תסרב, עליך למחות בבית ובחוץ ובכל מקום שישמעו אותך. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה מחוייב ללכת לרב’ה שלך, ולדבר איתו לגבי כל איסורי הפאה, לשאול אותו באם הוא קיבל את הספרים (אולי הגבאים שלו, לא נתנו לו את הספרים, לפי דעתם הקטנה והמצומצמת). יתכן שהרב’ה פשוט לא יודע על כל איסורי הפאה, וברגע שידע הוא ישר יצא בקול-קורא נגד הפאה וכתוצאה מכך, אלפי נשים יורידו את הפאה מהראש.

באם לא תלך לרב’ה שלך, תראה לו חומר, ותדבר איתו על איסורי הפאה, ותעדכן אותו בכל הנושא. תדע נאמנה, שכל עוון הפאה של כל אלפי האנשים בחסידות שלך יחולו על ראשך ואתה תצטרך לשלם את הדין על זה. ואחרי 120 שנה יגידו לך “למה לא הלכת לעדכן את הרב’ה שלך, הרי הוזהרת!”, “בוא ותראה איזה חורבן ושואה גרמת על ידי זה שלא טרחת עבור זה”. ואז יראו לך – שכל החסידות הזאת, כולל הרב’ה הצדיק שלא ידע, משתחווים לצלם. יראו לך, שכל התורה והתפילות של כולם שבויות בידי הס”א. אין לכם כלום מזה. יראו לך כמה גברים נכשלו בהרהורים ושז”ל, כתוצאה שהסתכלו על נשים שהלכו בפריצות של הפאה, ושאר האופנה שהולכת עם זה.

בהוצאת שז”ל והרהורים נבראו ביליוני וביליוני שידין, רוחין ולילין. יראו לך איזה חילול שבת המוני היה כל שבת. ויראו לך עוד אסונות ללא סוף שנגרמו כתוצאה מהפאה הנוכרית. אף אחד מכל החסידות הזאת לא יוכל לצאת מהגיהנום וכף הקלע לדורי דורות, רח”ל. והכל יחול על ראשך – כי לא מחית, כי לא עידכנת את הרב’ה ופעלת לבער עבודה זרה מקרב עם ישראל.

החפץ חיים זי”ע אמר שאם עם ישראל לא יתקנו את הפריצות הנוראה שמשתוללת בכל מקום בארץ, תבוא על עם ישראל שואה נוספת, ח”ו, שהשואה של מלחמת עולם השנייה תהיה כמו משחק ילדים לעומתה. אור החיים הקדוש זי”ע אמר שמי שלא מוחה נגד עבודה זרה, כאילו הוא עצמו עובד עבודה זרה.

מאידך, חסיד יקר, באם תמחה ותפעל, תיגש לרב’ה ותדבר איתו על הפאה ושצריך לצאת בקול-קורא נגד הפאה, אשריך ואשרי חלקך, עין לא ראתה אלוקים זולתך סלה.

כל הזכויות של כל החסידות שלך, וכל הזכויות של הרב’ה שלך, הכל שלך. קשה אפילו לתאר איזה גן עדן זה.

כמו כן, הרב’ה שלך, מקבל הרבה פדיונות, כבוד, וכספים. מה אתה מקבל? אתה, לא רק שלא מקבל שום הטבות, – אלא תקבל רק עונש אם לא תמחה. לא כדאי.

בנוסף לזה חובה עליך, להגיד לאשתך שתיגש לאשת הרב’ה ותסביר לה על כל איסורי הפאה, ותפרסם את הכל בקרב המשפחה שלה ובקרב כל החברות שלה, ובכל מקום אפשרי.

תסביר לה מה שצפוי לה אחרי 120 שנה באם היא לא תוריד את הפאה. וגם בעולם הזה היא מסכנת את עצמה ומשפחתה במחלות ואסונות. כמו שאמר הרב כדורי זצ”ל שמחלת הסרטן המפחידה וקטלנית ירדה לעולם בגלל הפאה הארורה. הוא היה, כידוע, זקן המקובלים של דורינו וידע על מה שהוא מדבר.

תסביר לאשתך, שבבית דין של מעלה, אין ויתורים “לא ידעתי, לא שמעתי, לא אמרו לי“. תשיג את הספרים, “הישכם אוהבים את השם”, ו”מכתב לאדמורים (א’-ח’) ותלמדו את זה ביחד. ואם הרב’ה לא קיבל אותם, תשיג אותם בשבילו, וזכות הרבים יהיה תלוי בך. חסיד יקר, תגיד לאשתך שהתשלום על כל העברות של הפאה הנוכרית זה להתגלגל בכף הקלע וגיהנום לנצח נצחים.

תקראו ספרים על שכר ועונש. מי שלא מאמין בשכר ועונש נחשב לאפיקורוס ואין לו חלק לעולם הבא, עפ”י הרמב”ם זי”ע, ורבינו יונה זי”ע.

תחשבו על הילדים הקטנים והתמימים שלכם. שלא יצטרכו לשלם את המחיר בגללכם ח”ו. כמו שאנחנו רואים איזה אסונות קוראים כל הזמן, רח”ל.

הרי כל טיפש יכול לראות שיש חרון אף השם ומידת הדין גובה קרבנות מעם ישראל ללא הרף. מה יהיה הסוף? האם לא נפקח עיניים ונעשה מעשה? האם נשב בחיבוק ידיים, ונגיד שלום עלייך נפשי? העיקר שאני בסדר? דם אחינו צועק אלינו מן האדמה!

עם ישראל, בניו אהוביו של הקדוש ברוך הוא, בצרה גדולה. צריך לפעול בכל הכוח להציל את עם ישראל, לפני שתבוא השואה, לפני המלחמות ולפני כל האסונות – שאם נחכה עד שכל הזוועות יבואו ח”ו, כבר לא יהיה אפשר לבטל את מידת הדין. יהיה מאוחר מידי.

חסיד יקר, האם יש לך יראת שמים? כתוב במסכת ברכות (לג:): “אטו יראה מלתא זוטרתי היא, והאמר ר”א משום רשב”י אין להקב”ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים בלבד, שנאמר יראת ד’ היא אוצרו“. מה הפירוש? אם יש לאדם יראת שמים, אז הקדוש ברוך הוא רושם אותו בפנקס של יראת שמים שלו.

והביאור למה רק יראת שמים הוא אצרו?

כתוב בספרים הקדושים: כי הקב”ה יש לו הכל ומה שחסר להקב”ה זה רק יראת שמים כי הקב”ה לא יכול לפחד מעצמו, בגלל זה יראת שמים היא אוצרו.

אז מה נגיד על כל המיליוני עבירות של הפאה???

לכן תדע שכלום לא שווה, עד שלא נחמה ונבער מהעולם את העבודה הזרה הזאת של הפאה – השליחה נאמנה של הס”מ.

חסיד יקר, תהיה שותף לשליחים הנאמנים של הקדוש ברוך הוא, ולא לשליחים של הס”מ. השם יהיה בעזרך לקום ולעשות מעשה, ותזכה לכל הטוב הצפון לצדיקיו.

בברכת חג כשר ושמח לכל בית ישראל, ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.

הרב שלום יהודה גראס

אבדק”ק האלמין בית שמש, ארץ הקודש

ב”ה כא תשרי הושענא רבא תשפ”א לפ”ק – פה עיה”ק בית שמש תובב”א.

דרשה שז. 416 – מלחמת העולם השלישית בפתח

זה השער לה’ צדיקים יבואו בו

דוד המלך עה”ש, השפיל עצמו תמיד לפני השי”ת ולפיכך הגביהו הקב”ה על הכל ובחר בו בעולם הזה ובעולם הבא. רצון הקב”ה הוא שנכנע לפניו. שנעשה רצונו. כל המשפיל עצמו לפני הקב”ה, הקב”ה מגביהו ועושה לו ניסים. אסונות נוחתים עלינו ללא הרף, רח”ל. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, אבל אנחנו לא שמים לב. לא נכנעים. ממשיכים בשרירות ליבנו, לפי רצונותינו, ולא לפי רצון השם יתברך.

אנחנו מוקפים במעל מיליארד ערבים סביבינו, וב-70 אומות העולם שמחכים רק לרגע שבו יוכלו להשמיד ח”ו את עם ישראל. זה פשוט לראות שהקב”ה עדיין מחזיק ברסן ולא משחרר. אלא השם יתברך משחרר קצת, קצת, ומחכה לראות, אולי נבין. אולי נחזור בתשובה. והקצת הזה, זה מחלות שונות ומשונות. והקצת הזה, זה מגפת הסרטן. והקצת הזה, זה ילדים קטנים ותמימים שניספים כל הזמן, רח”ל. והקצת הזה, זה מהומות ואנטישמיות בעולם. והקצת הזה, זה שינויים באיתני הטבע, וכל מיני אסונות. והקצת הזה, זה תאונות דרכים שגובים קורבנות יותר ממלחמות. והקצת הזה, זה אלמנות ויתומים ללא סוף. והקצת הזה, זה כעת מגפת הקרונה. חשבתם קצת יותר לעומק, מה יהיה כאשר הקב”ה ישחרר יותר את הרסן, ח”ו, מחמת עוונותינו?

מלחמת עולם שלישית מתקרבת בצעדי ענק. צריך רק להסתכל סביב בכדי לראות את זה. ומלחמת גוג ומגוג שבו כל 70 אומות העולם יבואו להילחם בנו.

מי יוכל לעמוד בכל זה? השם יתברך מאותת לנו כל הזמן. אבל הראש אטום וסתום, לא מבינים. לא רוצים להבין. רוצים להמשיך עם הפריצות והפאה. ועם הכסף. ועם הגשמיות, והגויות. ועם הנבלות וטרפות – פשוט להעלים עין. אין כוח להתאמץ יותר מידי.

אוי, אוי, אוי.

אנחנו עם ישראל, עם סגולה, לא ככול הגויים.

שכחנו את זה, כרתנו ברית עם הקדוש ברוך הוא, במעמד הר סיני. והשם יתברך לא יוותר לנו. כל נשמה יהודית שעמדה במעמד הר סיני, אם לא תעשה תשובה לבד, השם יחזיר אותה בכוח, רח”ל. השם יתברך לא יוותר על אף נשמה יהודית אחת.

כעת זה הזמן לראות את האמת ולהודות בטעות שלנו, להיכנע לפני השם יתברך ולחזור בתשובה. אחד הפטנטים של היצר הרע, זה לתת לנו את הההרגשה שכאן זה עולם האמת, ושנשאר כאן תמיד, ולנו לא יקרה כלום, ויש לנו עוד הרבה זמן, ושכאן צריך להשקיע. כסף, בתים, רכב, מותרות ועוד ועוד. כמה שיותר גשמיות. בונים בתים ל-300 שנה, מתכננים תוכניות וכו’.

לכן תתעוררו למציאות, שהעולם הזה כמו שאנחנו מכירים אותו כבר לא יתקיים לזמן רב. כולנו רואים שהמדינה מתפרקת. אם במקרה סמכתם על המדינה הזאת, הציונית, אז תדעו שהכל עומד להתמוטט כמו מגדל קלפים.

והקדוש ברוך הוא יראה לנו ולכל העולם “שאין עוד מלבדו”. ואם לא נעשה תשובה, זאת תהיה בדרך הקשה. כי בטובות אנחנו עדיין לא מבינים. העולם הזה הפך למקום מגעיל, עם נשמות מדור המבול וסדום ועמורה, שירדו לעולם עפ”י ההשגחה העליונה, לנסיונות לעם ישראל ולתיקון הסופי.

הקדוש ברוך הוא יחדש את עולמו עם קדושה וטוהר עם קומץ קטן של יהודים, נשמות קדושות, שישארו נאמנים לו לגמרי. יש בידינו לעורר את רחמיו של השם יתברך ולגלגל עלינו את מידת הרחמים. אפשר לבטל גזרות קשות. השם יתברך הוא ארך אפיים ומלא רחמים. והוא מחכה לנו. השאלה עד מתי? ראינו בכל הדורות, שהשם חיכה לתשובה של עם ישראל, וכאשר זה לא הגיע, גברה מידת הדין, רח”ל. כמו בשואה. באינקויזיציה, במלחמות ועוד. אין ויתורים.

וכעת, בדור שלנו, אנחנו רואים את חרון אף השם. על מה ולמה? במקום שיבוא כבר המשיח, שהיה צריך להגיע כבר לפני כמה מאות שנים, אנחנו עדיין בגלות הקשה והמרה הזאת. על מה? על עבודה זרה – של הפאה הנוכרית, שזה כבר בגדר מגפה. על הפריצות החרדית. על השחיטה פסולה, שכמעט שאין מטבחים כשרים בעם ישראל.

אפשר לעצום עיניים ולהגיד שהכל בסדר, לא צריך להגזים. אנחנו בכל זאת שומרים תורה ומצוות, על מה כל הרעש? אז מה עם עוברים על כל עשרת הדברות? העיקר ללבוש פאה ולהראות יפה.

כתוב בתהילים פרק טו – פסוק ב’ (זוהר) “הולך תמים, ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו“. מה שכתוב הולך תמים, היינו כנגד אנוכי ה’ אלוקיך. ופועל צדק, היינו כנגד לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. לא תשתחוה להם ולא תעבדם, כי אנוכי ה’ אלוקיך אל קנא פוקד עון אבות על בנים וכו’.

מכאן העונש החמור שכתוב בעבודה זרה, על שהוא מחלל שם שמים. אמר רבי יהודה אין לך דבר עומד כנגד חילול השם. ר”ל. אין לך שום דבר שיהיה מותר לעשות אם זה יגרום חילול ה’ כי אין עבירה כמוהו.

איך לא מפחדים מהשם יתברך? איך לא מתביישים? השם נותן לנו חיים וכל מה שאנחנו צריכים, באיזה מידת רחמים, למרות כל העוונות שלנו. וממתין. וממתין. בקרוב, בעהשי”ת, הקדוש ברוך הוא יופיע ויגיד:

“אני השם”

כולנו נמות מבושה. אחיי יוסף, פרחה נשמתם מרוב בושה, מבשר ודם. ואיך נעמוד לפני בורא עולם? זאת תהיה בושה שהמוות יהיה נעים לעומתה. כל מי שעבר עבודה זרה – לבש פאה – הכשיר והתיר את הפאה בעבור בצע כסף, או בעבור כל מיני חשבונות ואינטרסים שונים, וציפצף על הכל, כל מי שהתלבשה בפריצות, כל מי שעבר עברות בסתר ובגלוי, יצטרך לעמוד מול הבושה הזאת. נתחרט כל כך. קשה אפילו לתאר. נחשוב, אם רק יכולנו לחזור אחורה ולתקן. אבל אז יהיה מאוחר מידי. “אל נקמות השם. אל נקמות הופיע“. יהודים יקרים, שכחתם מי מחייה אותכם? מי מפרנס אותכם? את מי אנחנו צריכים לעבוד? שכחתם את עשרת הדיברות?

הרי בהלכות עבודה זרה, זה יהרג ואל יעבור. גוי ששם אקדח במצח יהודי ואומר לו “תעבוד עבודה זרה או שאירה בך”, היהודי מחוייב למסור נפשו על קידוש השם.

וכעת, כל כך הרבה יהודים עובדים עבודה זרה של הפאה, בלי שום אקדח. אלא בשמחה ועוד מקבלים כסף על זה. ועוד מתגאים בזה.

תדעו שהס”מ, ממציא הפאה, מצא את הדרך הזאת בכדי להפיל כמה שיותר חללים לפני שהקב”ה יבטל אותו מן העולם. והוא מצליח וחוגג את נצחונו הגדול.

אין ערך לשום מצווה או לימוד תורה כאשר עובדים עבודה זרה, והולכים עם שתי וערב על הראש, כמו שצעק על זה מרן הרב ש”ך זצ”ל, לסגור את הכוללים, כי פשוט מגדילים את כוח הס”א. כל התורה הולכת לס”א.

יהודים הם עם חכם. לומדים הרבה תורה. אז איך זה שלא רואים, ולא מבינים: שהכל מסך עשן. שהכל ניסיונות. שאין כלום – הכל אשליות. שאין עוד מלבדו, שהדרך אל המלך פשוטה. רק צריך ללכת ישר בכדי להגיע.

כתוב שהקב”ה יבער את היצר הרע מן העולם וישחט אותו לעיני הצדיקים, ולא ישלוט עוד בעולם, ויראו צדיקים את יצר הרע שחוט, וישמחו על שזכו להתגבר על היצר הרע.

יהיו מלחמות וניסיונות קשים לפני הגאולה. זה לא יהיה פשוט ולא קל, להחזיק בקדוש ברוך הוא, צריך אמונה וביטחון חזקים ביותר.

רוב העולם לא ישרוד. מי שישרוד זה יהיה מי שיעשה את רצון השם לגמרי, ויחזיק חזק בהשם יתברך. כמובן עם תשובה חזקה, מתוך חרטה גמורה על העבר, ניקיון הלב וטוהר המידות. לשרוד זה בלי פאה, עבודה זרה. בלי פריצות, בלי עריות. בלי אייפון, בלי גשמיות מיותרת ומותרות. צריך לזרוק את הפאה. להתלבש כמו בת ישראל כשרה. לא לאכול נבלות וטרפות. מה, אי אפשר לחיות בלי בשר??? הרדב”ז זי”ע אמר שלא יהיה בשר כשר עד ביאת המשיח.

ידוע מה שכתוב: “אין דבר העומד בפני הרצון“. צריך רק רצון. רצון דקדושה. כדאי להתאמץ לעשות את רצון השם. “וכמו שאומרים (בסדר תפילת ר”ה) אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך כי דורשיך לעולם לא יכשלו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך”.

כדאיתא בגמרא פרק קמא דזבחים. והכרעה המקובלת בזה, להתענות ג’ פעמים כפי מספר הצומות דחטא זה, דהיינו רנ”ב צומות על הוצאות שכבת זרע לבטלה, וכן בשאר חטאים ועוונות. והטעם הוא על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש סוף פרשת נח: כיוון דחב בר נש קמי קודשא בריך הוא זמנא חדא, עביד רשימו כו’. זמנא תליתאה, אתפשט ההוא כתמא מסטרא דא לסטרא דא כו’. לכך צריך מספר הצומות גם כן ג’ פעמים וכו’.

כתוב בזוהר פרשת נח (דף עג): בֹּא רְאֵה, כֵּיוָן שֶׁחָטָא אָדָם לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא פַּעַם אַחַת – עוֹשֶׂה רֹשֶׁם. וּכְשֶׁחָטָא בּוֹ פַּעַם שְׁנִיָּה – מִתְחַזֵּק יוֹתֵר אוֹתוֹ הָרֹשֶׁם. חָטָא בּוֹ פַּעַם שְׁלִישִׁית – מִתְפַּשֵּׁט אוֹתוֹ הַכֶּתֶם מִצַּד זֶה לְצַד זֶה, וְאָז כָּתוּב נִכְתָּם עֲוֹנֵךְ לְפָנַי, עכ”ל.

אוי לו שפגם את נשמתו שהיא צלם אלוקים, ולא חשש לכבוד קונו. והקב”ה מגלה חטאו למעלה. עדיין יש באפשרותינו להציל את עצמינו, ואת הילדים התמימים שלנו, שלא יצטרכו ח”ו לשלם את המחיר עבורינו.

אני מדבר אל כל הנשמות הקדושות של עם ישראל שעמדו במעמד הר סיני ואמרו נעשה ונשמע. נשמות כאלה ישמעו ויעשו. ואם לא, סימן שהם לא מנשמות ישראל והם ערב רב, שלא ישרדו בגאולה כידוע. כתוב “בשערי קדושה” לרבי חיים ויטאל זצלה”ה, “שלושה הקדוש ברוך הוא שונא, המדבר אחד בפה ואחד בלב, וכל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנום, וכל ת”ח שאין תוכו כברו נקרא תועבה”. תלמיד חכם, אשתך לובשת פאה. פאה היא עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, וחילול שבת. הפאה היא תועבה, וגורמת לכל האסונות בעם ישראל. כל הבית שלך בטומאה. האם אתה ת”ח אמיתי? ירא שמים? אין טעם ללמוד תורה אם אשתך מסתובבת עם שתי וערב על הראש. האם פיך וליבך שווים? אם כן, תדאג לכך שאשתך תוריד את הפאה הארורה ולבער אותה מן העולם – כמו שצריך לבער עבודה זרה מן העולם. ואם אשתך מסרבת להיפרד מהפאה הקדושה שלה של הפסל מהודו, תמחה בקולי קולות נגד הפאה, בבית ובכל מקום שאתה יכול. ותיזהר לא לעשות קידוש, ברכות ושום לימוד תורה נגד הפאה – השתי וערב, שהכל הולך לטומאה. לאשתך יש דין של מחללת שבת בפרהסיה. היא נהפכה להיות מוקצה מחמת מיאוס. לכן אל תלך לידה בשבת.

ואם לא תעשה את כל הדברים האלה, תדע שדברי רבי חיים ויטאל זי”ע שאמר “שכל ת”ח שאין תוכו כברו נקרא תועבה“, מדובר עליך, ואתה תהיה נכלל בתוך השלושה שהשם יתברך שונא, השם ישמור.

הגיע הזמן להתעורר למציאות. בואו ונכנע ונשפיל את עצמינו לפני השם יתברך בסליחה ותחנונים. יש קונה עולמו בשעה אחת – והשעה הזאת הגיעה. תקנו את עולמכם וחיי הנצח, ובעהשי”ת תזכו לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן! ברוך השם לעולם אמן ואמן.

בברכת חג כשר ושמח לכל בית ישראל, ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.

הרב שלום יהודה גראס

אבדק”ק האלמין בית שמש, ארץ הקודש

פסק דין מהשמים- לאישה החרדית עם פאה נכרית- חילול שבת בפרהסיה, יין נסך, שחיטה עם צער בע”ח -חיוב מחאה- מי לה’ אלי!- האדמור מהאלמין

 

להורדה

פסק דין חלק א יום ו' מנחם אב תשפ פסק דין לאשה החרדית
פסק דין חלק ב יום ו' מנחם אב תשפ פסק בית דין על יין נסך
פסק דין יום ג' מנחם אב תשפ עם הוספות 2 הגם יין נסך נשתה 3 עמודים
פסק דין יום ה' מנחם אב תשפ 2 פסק הלכה - הרצחת וגם ירשת 3 עמודים
פסק דין מכתב מן השמים (מתורגם) על גודל ענין של תוכחה - אור לד' תמוז עם ארמית

יהודה גראס

אבדק”ק האָלמין

 

בעהמח”ס: קובץ ספרי ארץ ישראל כ”ו חלקים, שמירת המצוות כהלכתן ח”ן חל’, קובץ ספרי כשרות ג”ן חל’, קובץ ספרי שחיטה כ”ו חל’ קובץ ספרי פאה ל”ג חל’, קובץ ספרי שמירת שבת ד”ח, קובץ ספרי מקוואות ח”ח, שמירת הברית י”ח, דברי תורה עה”ת ז”ח,
קובץ ספרי סת”ם כ”ב חל’, קובץ ספרי קדושת ביהכ”נ י”ז חל’, שכר ועונש ו”ח, שו”ת זבחו זבחי צדק ג”ח, אור הזוהר ה”ח, ועוד.

קהל עטרת ישעי’ האלמין F רחוב נחל לכיש 24/8 F רמת בית שמש 02-995-1191

ב”ה, כ”ד סיון תש”פ לס’ “וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה בְּזֹאת תֵּדְעוּן כִּי ה’ שְׁלָחַנִי לַעֲשׂוֹת אֵת כָּל הַמַּעֲשִׂים הָאֵלֶּה” (במדבר טז, כח),
פה עיה”ק בית שמש תובב”א

פסק דין – פיקוח נפש –

חיוב מחאהמי לה’ אלי!

בא וראה מה שכתוב בספר זוהר דעת [קב הישר באידיש ח”ג פרק קב, ובעוד המון ספרים]

מכתב נורא, שקיבל הצדיק הגאון הקדוש

רבי מרדכי באנעטא זי”ע

מן השמים בענין מחאה ותוכחה, על שאינו מוכיח ומוחה על פירצת הדור וזה לשון קדשו:

 

אגרת קודש מן השמים

[מובאת בהרבה ספרים קדושים]

פתקא מן שמיא לרבינו הנשר הגדול, אשר דבריו נשמעים בשמים, הרב הדומה למלאך ה’ צבאות, הגאון הקדוש והטהור רבינו מרדכי בנעט זי”ע, האב”ד ור”מ אבד”ק ניקולשבורג והמדינה.

אגרת להגה״ק רבי מרדכי באנעטה זי״ע

העתק אגרת שבא אל הגאון הקדוש רבי מרדכי באנעטה זי״ע והוא כעין פתקא מן שמיא.

‏(נמצא בסוף ספר שו״ת פרשת מרדכי,‏ וז״ל שם):‏

ב״ה, העתק מאגרת ישן נושן שנמצא אצל הרב הצדיק מו״ה ליב ז״ל אב״ד דק״ק קארלעסבורג,‏ ואמר שנכתב בשנת תק״פ,‏ ואמר שנמצא בלייפניק בזמן ההוא.‏ למעלה נכתב בזה״ל:‏

מכתב מפלוני אלמוני להרב הגאון מו״ה מרדכי בנעט זצ״ל,‏

בלשון תרגום וז״ל:‏ אל נשיא ישראל אב״ד דק״ק ניקלשבורג והמדינה.‏

ה’‏ עמך גבור החיל חביבי וידידי, מרדכי היהודי, איש ימיני, מסטרא דקדושה,‏ הנה יצאתי לקראתך כי הקב׳׳ה ובני הישיבה של מעלה שלחו אותי לתת לך שלום ולהודיעך: “הלא אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה, מהזמן שפסלת לך ארבעה טורים, נגד ד’‏ אותיות הוי״ה ב״ה – בכן תעלה ותתנשא ותתרומם לפני כל בני ישיבת השמים, וכולם שולחים לך שלום, על שאתה עוסק תדיר בתורה ובפוסקים הקודמים,‏ ובפרט ברי״ף והרא׳׳ש והרמב״ם ‏ומרדכ”י,‏ שאתה מחבר אותם זה בזה.‏

[ואף על גב, שכמה זמן שנפרדת מהם לעסוק ביגיעה רבה כמו לפני זה, מחמת חולשא, מכל מקום, כיון שהלב שלך חוזר ליראת ה’ ולתורתו, מרוב הטובה ואהבת הקב”ה התחזק עליך, לכן שלח אותי אצלך לעורר נפש רוח נשמה שלך. הלא ידעת אם לא שמעת,‏ איך גברה פרצות בישראל ואבדה אמונה,‏ ואפיקורסות מתגברת בכל יומא ויומא,‏ אין עיר שאין בה מהכת שלהם, יש בהם בגלוי, והרבה מהם בסתר,‏ תיפח רוחם,‏ ומכחישים בתורה שבכתב ושבע״פ,‏ ומזלזלים,‏ בדברי חז״ל,‏ ועל ידי כן התורה מתמעטת בכל עידן ועידן זמן וזמן,‏ וכמעט נתקיים דברי שמואל הקדוש [שבת קלח, ושם בשם רב]: עתידה תורה שתשתכח מישראל,‏ והמון עם כולם שיכורים מחמדת העולם הבלי הבלים,‏ וזו גרם שהתפשטה טומאה הרבה בעולם, והעולם נפגם הרבה, והתחזק סטרא אחרא, הס”מ וחיילותיו,והשכינה הקדושה כביכול בגלות גדולה,והתורה חוגרת שק ומתפלשת בעפר, וצוחת: וי וי רגזה הארץ, תחת עבד כי ימלוך, ושפחה תירוש גבירתה (משלי ל),ואין מלאך מליץ אחד מני אלף, אלו מגיני הדור, להשיב חמת המלך, מלך מלכי המלכים הקב׳׳ה, לקנאות קנאת ה’‏ צבאות, ולנקום נקמת ה’‏, באותם רשעים, כמו שעשה פנחס הקנאי וכו’, ועכשיו אין מי שמשגיח בגודל גלות השכינה, “חרב ויבש” [ע”פ ישעיהו יט ה, ועיין תיקוני זוהר תיקון מג], הרבה, על מעשה רע של הרשעים, ואין מי שמקנא קנאת השכינה הקדושה,‏ ובני עליה המה מועטים.‏ וגם הגדולים וחכמי הדור לא משגיחים רק לעצמם בלבד,‏ לזכות עצמם בלחוד,‏ אבל לא לזכות את הדור לעורר תשובה בעולם, כמו שעשו מרדכי ואסתר בזמן אחשוורוש, ועבודתם כעבודת עבד לאדונו, שלא יראו לשאר אחיהם לעשות עבודה כמו שצריך, משום שלא חושב לכבוד אדונו.‏ וזו ממש יראה תחתונה, שלא כמעשה הבן לפני אביו, שמוסר נפשו רוחו ונשמתו בשביל אביו, ומסתכל (ודואג) שגם מאחרים יהיה כבוד לאביו, בגלל אהבה של אביו, וכבר נאמר בתורה “ואהבת את ה’‏” וכו’.‏ וכמו שפירש משה אמיתי: על פסוק “מה ה’‏ שואל” וכו’.‏ וכבר צווחו חז״ל (אבות א, ג): אל תהיו כעבדים [המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס] וכו’.‏ ומה ששגור בפיהם התירוץ: אין בדור הזה מי שיכול להוכיח,‏ משום שאין מקבלים תוכחה, וכשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע.‏ אכן ההתנצלות הזו – אינו כלום  הוא,‏ כמאמר חז״ל [שבת דף נד – נה] אם לפניך גלוי לפניהם מי גלוי.‏ ואף חייב אדם למסור את נפשו בשביל אהבת הקב”ה והשכינה, ובשביל אהבת עם ישראל, כמו שעשו משה רבינו ע״ה ומרדכי ואסתר ושאר קדושים, שמסרו נפשם למיתה בשביל ישראל,‏ והחזירו את העולם בתשובה שלא ישרף העולם בשלהבי הדין הקשה חלילה, כמו שאמר רשב״י ז״ל.

ואתה בני חביבי, ראה נא הנה נתתיך נגיד על עמי, גדולי הדור סרים למשמעתך, כל מנהיגי ונגידי העם, מפחדים ממך, ויש לאל ידך לעשות כרצון לבך,‏ ואף על פי כן אתה יושב דומם, “כאיש אשר לא שומע ואין בפיו תוכחות” [תהילים לח טו], ללחום מלחמות ה’‏ ולמלוך ביד חזקה, על אותם רשעים שמחריבים את העולם.‏ וממך יראו שאר חכמי הדור ויושבים ושותקים,‏ ובינתיים האמונה ןהדת ישראל הלוך וחסור בסיבתך,‏ ועל זה עמדו הרבה מקטרגים לעומתך, ועמדו עליך בדין לפני הקב”ה,‏ אלו מיימינים ואלו משמאילים [סנגורים וקטגורים],‏ וכמעט  (כמו) שנגזר הדין עליך, אם לא שבני הישיבה של הרקיע (של מעלה) לימדו עליך זכות, בפרט יעקב דחילו [ירא] (הוא רבינו יעקב בעל הטורים זצ״ל)‏ ויוסף תנאי (הוא מרן בעל הבית יוסף זצ״ל)‏ ועמדו בעזרתך, ואמרו להציל אותך,‏ אלו היית יודעת חלק אחד מיני אלף אלפי אלפים תוקף צער גלות השכינה כביכול, וחורבות עולמות העליונים – בודאי היית מוסר עצמך למיתה כאחד מקדושים הקדמונים.

ואף הקב״ה בזכות תורתך – אוהב אותך והציל אותך מהדין,‏ והסכימו בישיבה של מעלה,‏ והקב”ה וכל בני הישיבה שלחו אותי, להודיעך שאתה הוא בסוד הגלגול נשמת מרדכי היהודי, וכמה דהוא לא דחיל משום אדם וכמו שהוא לא פחד משום אדם אפילו מפני המן הרשע,‏ כך אתה אל תפחד משום אדם שבעולם.‏

והנה אתה מתפלל תדיר להדריכך בדרכי התשובה והעבודה, ושלחו אותי ללמדך להועיל את המעשה אשר תעשה,‏ וזה יהיה לך לזכות לדורי דורות ולעולמי עולמים.‏ וכה תעשה: “לך כנוס את כל היהודים” אלו חכמי הדור שרים ומלכים,‏ מי הם המלכים? הרבנים היושבים על מדין בכל מקום ומקום, וקציני ונגידי ומנהיגי הדור שאתה מכיר בהם שהם סרים ליראת ה’, למקום אחד ליום המוגבל,‏ וכשיהיו כולם יחד, תזעק לפניהם זעקה גדולה ומרה, בבכיה רבה על גלות השכינה כביכול, אשר כמה שנים נפלה ואין לה מנחם לה, ועל גלות התורה, ועל ביטול הדת, ועל התגברות השקר ואבדת האמונה,‏ ולעורר לבבם לקנאות קנאות ה’‏ צבאות,‏ ואנכי אהיה עם פיך והורתיך מה שתדבר (נוסח אחר: ואנכי אהיה שם עם פיך להורתיך מה שתדבר].‏

וכאשר ישמעו (נוסח אחר: שמעו) דברים אלו מפיך],‏ כולם יודו וישבחון לך,‏ ואפילו אותם גדולי הדור שאתה תחשוב שלא יפנו לדבריך, כמו משה עבדי מפ״ב [מפרשבורג, החתם סופר] ומשה מהיר מבודון,‏ [“משה מהיר מבודון” באור ישראל כתב שהכוונה לרבי משה מינץ מאובן ישן, שהיה אב”ד אובן ישן היא אובודה, מחשובי רבני הונגריה בדורו, מחותנו של החת”ס] אדרבה הם יהיה לך לעזרה גדולה,‏ ואתה תתגדל ותתרומם בליבם,‏ ויעשו לך כבוד גדול,‏ וכולם מקטן ועד גדול, יתלבשו עוז וגבורה, ויקבלו עליהם עול מלכות שמים באמת,‏ לקיים מה שאומרים בכל יום ויום שתים ושלוש פעמים “ואהבת” וכו’ ולמסור נפש רוח ונשמה ביראה ואהבה, כדי להחזיר עטרה ליושנה ולקיים הדת על תילה.‏ ומה טוב אם יהיה בכניסתכם מאה רבנים והוא סוד בתיקון העולמות העליונים כידוע.‏ וה׳ עליכם יראה, ויתן בלבבכם עצה, כי המשפט לאלהים הוא,‏ ויתן לכם חן וחסד בעיני המלך והשרים לסמוך ידכם, לכוף כאגמון ראש רשעים,‏ וביד חזקה תמלוכו עליהם,‏ ולהכניע את האפיקורסים ותראו נסים ונפלאות גלויים ונסתרים מה שיעשה ה’‏ לכם כמו בימים הראשונים.‏

 

וכל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים.‏ ע״י תקנות גזרות וחרמות גדולות כמו שנעשה כבר בימים קדמונים בכת ש״ץ ימ׳׳ש.‏ ואח׳׳כ תלכו בשלום רב כל אחד למקומו, איש חרבו על ירכו לייסר עירו,‏ וכל ישראל ישמעו וייראו,‏ וכולם יענו ויאמרו: “נעשה ונשמע”,‏ וישובו אל ה’‏ בכל לבבם ובלב נפשם ובכל מאודם.‏ ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק,‏ והחלש יאמר גבור אני, לעשות רצון קונו,‏ ותמלא הארץ דעה לדעת את ה’,‏ ובהתעוררות של מעלה, בעולם התשובה, היא בינה והוא יובל,‏ ומשם ישפע שפע רבה בכל הספירות מלכות שמים מלכות כל העולמים,‏ ומשם יבנה ויכונן מלכות בית דוד, ויצמח פורקניה ויקרב משיחא,‏ וימלוך בציון במהרה בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל,‏ יהיה ה’‏ אחד ושמו אחד,‏ ואתה שלום וביתך שלום, וכל אשר לך שלום,‏ ה’‏ עוז לעמו יתן ה’‏ יברך את עמו בשלום.‏ עכ״ל האגרת.‏

 

הרי לפנינו גודל חובת התוכחה ותיקון פירצת הדור, והחיוב להחזיר העם בתשובה, ואין לפטור עצמו מתוכחה, כי לפניהם מי גלוי, ובפרט כשמדובר מאותם היהודים שנטמעו ומטמן בכל יום ובכל שעה ורגע, ונשבין לבין האומות, ולבין החרדים שעושים הכל כמו פריצי אומות העולם בלי ידיעתם, מי יהין לומר שלא יקבלו תוכחה, וגם החיוב למסור נפשו בשביל אהבת השם והשכינה ובשביל אהבת ישראל, שלא ישרף העולם באש של הדינים הקשים חלילה.

לכן יהודים יקרים, תדעו שאנחנו לקראת הגאולה, אנחנו כבר בסוף, תעשו את הדבר הנכון, ותלחמו בכל האמצעים שרק תוכלו, לבער את העבודה זרה של הפיאה מקרב עמינו, ובכך להשקיט את מידת הדין על עם ישראל, ומעל כל העולם כולו.

כמו כן תשמעו את כל הדרשות בקו הישכם אוהבים את ה’ 074-796-2328 – ובקו שומרי החומות 072-33-72-978 ותעבירו לרבי שלכם לשמוע את הדרשות גם כן.

ה’ הטוב יהיה בעזרנו, ובזכות התוכחה, נזכה תכף ומיד ממש לגאולה שלימה בב”א. ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.

 [בקובץ אור ישראל, וז”ל: והנה מענין לענין כדאי להזכיר כאן דבר לא שגרותי ואף נדיר – אגרת שהי׳ נמצא ברשותו של הגאון רבי יהודה ליב קארלבורג, ונדפס בתור הקדמה לס׳ שו״ת פרשת מרדכי מהגאון האמיתי מוה״ר מרדכי בנעט זצ״ל אב״ד דק״ק נ״ש (ניקלשבורג. נדפס בשנת תרמ״ט במ. סיגעט ע״י בעל נכדו הגאון הרב אברהם יצחק גליק אב״ד טאלטשווא, חתנו של הג״ר שפתי ישנים ט ישעי׳ בענט אב״ד קאלוב ומחוזות סאבאלטש. בץ הג״ר מ״ב. ומשם בס׳ ״מעשיות מצדיקי יסוד עולם מהרב אליעזר שענקל (תרס׳׳ג) עמו׳ 11. וגם בס׳ פאר מרדכי מהרב ראובן פרבר עמו׳ 130 (ע״ד קץ הגאולה ואחרית הימים: ״אגרת שבא אצל הגאון רבי מרדכי, ואינם יודעים ממי בא האגרת והוא כעין ״פיתקא מן שמי׳…״) נכתב בשנת תק׳׳פ, ואם כי לא מיחסים אותה להגאון רי״ל קארלבורג, העובדה שהי׳ המכתב ברשותו (הבלעדית) מורה דקרוב לודאי הי׳ לו איזה שייכות (או ידיעה) בה, ובפרט כידוע שהגרי׳׳ל הי׳ בשעתו מן הלוחמים הגדולים והאבירים נגד המתחדשים לקנאות קנאת ה׳, ולנקום נקמת ה׳ ״כמה דעביד פנחס״, לכן משום חביבותא דמילתא מעתיקים אותה כאן, אם כי לא חדש הוא, אמנם חידוש כן הוא דהא לא מפורסם, ולהרואים יונעם, ומגלגלים זכות על ידי זכאי ה״ה הגרי׳׳ל קארלבורג ז״ל. והפלא ופלא שפע הענינים מתורת הנסתר המובאים והמרומזין כאן, שמגלה לנו יד וכוחות הרב שהי׳ להם לגדולי חכמי אשכנז בתורת הח׳׳ן. [המכתב הזה מובא בספר קב הישר באידיש בחלק שישי פרק קב].

מכתב מאליהו הנביא מהשמים – אחרי שנפטר ראו במפרשים וַיָּבֹ֤א אֵלָיו֙ מִכְתָּ֔ב מֵאֵלִיָּ֥הוּ הַנָּבִ֖יא לֵאמֹ֑ר כֹּ֣ה׀ אָמַ֣ר ה’ אֱלֹקֵי֙ דָּוִ֣יד אָבִ֔יךָ תַּ֗חַת אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־הָלַ֙כְתָּ֙ בְּדַרְכֵי֙ יְהוֹשָׁפָ֣ט אָבִ֔יךָ וּבְדַרְכֵ֖י אָסָ֥א מֶלֶךְ־יְהוּדָֽה: (דברי הימים ב פרק כא פסוק יב). וַיָּבֹ֤א אֵלָיו֙ מִכְתָּ֔ב מֵאֵלִיָּ֥הוּברש”י שם לאחר שעלה לשמים, בא לו כתב זה של נבואה זו, עכ”ל.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….

ספר

פסקי דין בבית דין של מעלה

חלק א’

פרק א’

מה שמצפה לרבנים המכשירים בבית דין של מעלה

על צער בעלי חיים ששחטו אותם עם סכין פגום

 מתורגם מאידיש מהמאמר בעיתון אלגעמיינר דזשורנאל,
על ידי כ”ק האדמו”ר מהאלמין שליט”א

 

געוואלד, אוכלים טריפות ואומרים שזה כשר!!

מאת: שמעון אריה שוורץ מלוס אנג’לס

המודעה הזאת נכתבה לפני כ – 40 שנה בארצות הברית, אחרי הרבה מודעות שהאדמו”ר מהאלמין כתב על השחיטה, ואז בא היהודי הזה וכתב את המאמר הזה.

סיפור נורא מבית דין של מעלה לאחד שהאכיל שנים רבות טריפה, ואיך שדנו אותו בבית דין של מעלה, ומה שעשו איתו מלאכי חבלה.

געוואלד, אוכלים טרף כמו שזה כשר, ראש בית דין, בעולם האמת. כתבה, אם אתה רוצה, אז זה לא חלום.

מת פתאום רבי פייבל, (פייביש) ראש בית דין עם (קלויסטר) קלסטר פנים יפה, זקן בצבע חום מבריק, גבוה, היה לו כובע שחור כמו ‘סמט’. זה קרה בבוקר כשהלך לאכול ארוחת בוקר.

ר’ פייבל, מילא את הפה מלא קיכל עם בצל מטוגן. (הוא מאוד אהב בצל מטוגן).

התקף הלב שלו הגיע, לפני שהרבנית הלכה לשכנים שיביאו רופא, ראש הבית דין, כבר שכב על המיטה עם הבגדים שלו, הכובע ‘סמט’ בצד, וחתיכות בצל מטוגן בין השפתיים הכחולות שלו, מת…

חדשות מהפטירה שלו עשו כנפיים בכל העיר, בלילה באו כל הרבנים הגאונים לבית המדרש של הנפטר, בכדי להספיד את האבדה הגדולה שהלכה ואיננה.

אלו הרבנים שבאו כעת, הם אותם רבנים, שכאשר היה בחיים, דיברו עליו סרה, וכל דבר לא טוב שאפשר לדבר עליו. כעת, באו, עומדים עם ראש כפוף, ופנים עצובות, בוכים על הנפטר.

הם מוכנים להראות בדרשות שהפטירה שווה לפחות כמו חורבן בית המקדש, ושכל כלל ישראל אשמים על הפטירה שלו בגלל העוונות שלהם.

כולנו נשארנו יתומים מהאבדה. למעלה למעלה היה הארון, שהיה עשוי מחתיכות עצים במקום מסמרים. שמיכה שחורה קצרה כיסתה את הארון. בצד אחד של השמיכה תפרו מגן דוד בכדי שידעו איפה הראש של הנפטר.

כמה פעמים מישהו אמר בקול גדול, מי שלא היה במקווה, שלא יגע בארון! אחד אחרי השני הרבנים המספידים הלכו לעמוד על יד הנפטר עם ניגון של ‘איכה‘, והתחילו להגיד את כל המעלות והמידות הטובות של הנפטר.

כעת הייתה הזדמנות טובה לכל הרבנים להגיד את כל ההספדים שלמדו כל השנים, איך להספיד נפטרים. זה כבר בבטן שלהם שנים, ואף אחד לא רצה לוותר על ההספד שידע. בא אחד ואמר, כמו שאמרו כל המספידים, שהמעלה הכי גדולה של הנפטר זה התורה שלו. שהוא למד לבד, וגם עם אנשים אחרים. בשיעור שלו היה כזה אור גדול, עם פלפול וחריפות, מאיר כמו שמש, ממש בקיאות כמו אחד הגאונים. ואחר-כך המשיכו המספידים, איזה צדקות וענווה הייתה לו בדיוק כמו צדיקי הדור מאירופה (יורופ). צדיק נתפס בעוון הדור!

כך בכו הרבנים – חבל על דעבדין ולא משתכחין. שהוא יהיה מליץ יושר לכלל ישראל. ובלע המוות לנצח.

ההספדים לקחו הרבה זמן, והנפטר לא היה לו כוח לעצור אותם, אבל חשב, מתי הם יפסיקו כבר לדבר, עם הדמעות היבשות ברוח. סוף כל סוף הנפטר שומע את המכות החזקות של רגבי האדמה שנופלות על הארון. ההה סוף כל סוף סתימת הגולל, אומר המת ונאנח ברווחה. אבל תוך כדי דיבור, הוא שומע פתאום שבאה מכה חזקה על הארון, וצעקה גדולה. המלאך דומה הגיע, ושואל אותו מה שמך? פה ענה פייביש בן יאקיש. פייביש בן יאקיש הבית דין של מעלה קורא לך.

מישהוא, איזה צורה, מתחיל לצחוק, בצחוק מאוד חזק וחותך, שזה גרם שכל הדם שלו והגידים יקפאו, ר’ פייביש פתאום מרגיש שלוקחים אותו באוויר במהירות גדולה מאוד, שהראש שלו התחיל להסתחרר מאוד, ופתאום הוא נהיה לבן לגמרי, ומול העיניים שלו בא משהו לבן-כמו אור הגנוז- ואז הוא רואה את עצמו בהיכל גדול כמו בית דין של מעלה. סביב שולחן גדול מאוד ועגול, מכוסה עם מפה יפה, יושבים הרבה זקנים, גדולי ישראל עם פנים מאוד עדינות ומבהיקות, ומסתכלים עליו בריכוז חזק, עם עיניים מאוד תקיפות, ועל יד הרבנים עמדו הרבה מלאכים טובים ורעים באויר היו תלויים המילים “עולם האמת“.

ר’ פייביש היה מאוד מבוהל ומפוחד והלך קרוב לשולחן, פתאום ראה את הרבי שלו-ונשם לרווחה. אבל תיכף ומיד, מישהוא הביא את ספר הזיכרון שלו, שיקראו משם את ההסטוריה של החיים שלו-של ראש הבית דין, הנפטר.

עבר עליו פחד ורעדה, בכל הגוף, כעלה נידף, פחד ר’ פייביש. ומלאך הקטגור אמר את כל העבירות של ר’ פייביש מחטאת הנעורים שהוא כבר מזמן שכח מזה, את כל העבירות שלו. הפנים שלו התחילו לבעור מבושה. והוא חיפש איך יכולים לכבות את זה. כשהמלאך סיים את ההקדמה של החיים שלו, התחילו לדפדף בספר העבה, והתחילו לעבור על ההיסטוריה של הרבנות שלו בארצות הברית. לפי הרקורד שלו, הוא היה ‘הרב המכשיר’, ו’מתיר איסורים’.

בעסק גדול מאוד, העיקר שהוא התעסק זה היה עם כשרות של בתי שחיטה וחנויות אטליזים, תחת ההשגחה שלו, ובכל מקום שנתן השגחה, נכנסה ברכה. בבתי השחיטה קרו דברים גדולים, ידוע ש-כי משמש בד’ לשונות, קיא באידיש זה פרה, לבהמה אחת היו 4 ‘לשונות’ היו 4 לשונות על כל בהמה, לבהמה הזאת היו 4 לשונות, וגם 5 כבדים, (לקחו מבשר טרף שחיטה של גוים, ושמו את הפלומבה על זה)

מה יודע השור הטיפש- אומרים לתת 4 לשונות ו-5 כבדים (הרב הטיפש נותן),

ובכלל, באופן כללי, כל בתי השחיטה וכל האטליזים, היתה להם הנאה ממנו. והשוחטים שלו, אנשים טובים, ידעו מה שרוצים מהם. העיקר ששמו את היד שלהם לבדוק את הבהמה בדיקת פנים, וקרעו את כל הסירכות, ואמרו שהבהמה גלאט כשר. ובדרך כלל היו 70-80-90 בהמות כשרות. ואם היה נחוץ גלאט אז הכל היה גלאט.

אם השוחט היה בטלן ולא יכול להוציא 70-90 כשר, אז ר’ פייביש למחרת בבוקר, שלח אותו והחליף אותו עם מישהו אחר. מועמדים לא היו חסרים לו אף פעם. והמועמדים הכי טובים, השוחטים שהיו באירופה “כלי קודש” כמו חזנים, משמשים, מלמדים ואנשים שעזרו למלמדים עם הילדים הקטנים, שמשים של בתי כנסת ועוד.

האנשים האלו באו מהשואה-מהמחנות. לא היה להם אפילו מעט כסף ועוד יותר, לא היה להם אפילו מעט יראת שמים.

ובתור פרנציפ, בשביל כמה דולרים, מצאו בקלות שוחט עם הארץ קל שבקלים, ועל רגל אחת למד את האומנות של השחיטה, איך ששוחטים את הבהמות, ולחתוך צווארים של שוורים. יותר הם לא הצתרכו ולא ידעו, וכך נהיו מוכשרים, והיו מוכנים תיכף ומיד לעשות כל מה שהראש של בית השחיטה, והאטליזים רוצים.

הרבה פעמים קורה, גם כן שהמוכרים בבתי השחיטה לבדם, היה להם חותמות של כשרות, ועזרו לשים חותמות על טריפות – כשר. והעובד של השוחטים היה צריך לשים חותמות על הבהמות, על הלשונות ועל הכבדים.

המלאך המקטרג סיים לקרוא בספר הזה את הרקורד שלו הגדול ושואל את ר’ פייביש, “מה אתה יכול לענות על זה?” “הכל פנטזיות כלום לא נכון, הכל המציאו השונאים שלו אלו שמקנאים בו” עונה הראש בית דין פייביש, לבית דין, בחוצפה.

אם כן“- ראש בית דין של מעלה נתן צעקה – “יבואו כל העדויות עליו!” בתוך זה לקח ראש בית דין ופתח חוט של וילון גדול-אולי 200 מטר, ופייביש רואה פתאום משהו איום ונורא.

מרחוק ר’ פייביש רואה אלפי בהמות עם צווארים שחוטים שרצים בטירוף, בחוזקה עם דם חם וטרי נוטף מהם כאילו שנשחטו כעת. העיניים האדומות של הבהמות היו כמו אש, בוערות מכעס. כל המחזות האלה, רצו ישר לראש בית דין, ר’ פייביש. ר’ פייביש עומד מכושף וקפוא כמו אבן, ופתאום הוא עוקר מהמקום שלו, ורץ מהר לשולחן של הבית דין וצועק “רבי, רבי, הצילו!!” אתה מודה פייביש בכל החטאים שלך? זה שאל אותו הרבי שלו – “כן רבי, רק הסר ממני את המוות הזה!! “עונה ר’ פייביש.

הזקן הראש בית דין, שם את היד שלו באוויר, ופתאום ר’ פייביש לא ראה כלום, הכל נעלם.

“ועכשיו תלמיד שלי, ספר לי איך נהיתה חוטא ומחטיא את הרבים” – אמר לו הראש ישיבה – “בעצם, מורי ורבי, אינני אשם, פגעי הזמן הביאו אותי לזה” ענה ר’ פייביש, והמשיך, “תורה לבד, באמריקה אין פרנסה, אי אפשר עם תורה לבד. בכל מדינה יש רק כמה מקומות לרבנים שהם, ת”ח, בלי לדעת אנגלית, והמון עם רוצים דבר ראשון, רב עם הארץ שיודע לדבר טוב אנגלית ובן תורה. אבל דבר אחד האידישקייט של הקיבה, זה כן עובד. הם “משתגעים” עם הנאה כזאת כל כך גדולה, עם כל מיני בשרים., אם יש על זה הכשר, אפילו שזה בלוף, אבל אם יש על זה הכשר, הם אוכלים את זה”.

“בגלל זה, כשר – פרודוקציה, זה ביזנס של מיליונים. והרבנים המכשירים מלקקים מזה שומן – מרוויחים מזה בגדול. אפילו שזה עצם לא כשרה…”

אתה פושע עוכר ישראל,” צעק הזקן,” בשביל פרנסה ומותרות אתה היית מאכיל נבלות וטריפות, לעולם מלא, אפילו לבני ישיבה. והפכת אלפי בתים של יהודים, לבתים של נבלות וטריפות וטומאה, בהמות טמאות שמטמטמות את הלב והמוח”… “גיהנום כלה ואתה לא כלה!”

“אבל רבי יקר, למה אתה זורק את כל האשמה עלי? איפה הם השוחטים שלי? הם הרי עשו טריפות מתחת ידיהם, והבית דין שלי?

מי הם השוחטים שלך? שלא ידעו מה זה סירכא כסידרן, תרתי לרעותא, מורנא נוקבת מחיים.

ואפילו לא יכלו להעמיד את הסכין כמו שצריך. והרבה פעמים השוחטים, אפילו לא ידעו את 5 הלכות שחיטה.

בית דין: “אתה בכוונה לקחת את השוחטים האלה, ברמה הכי ירודה שאינם יודעים לשאול, כדי שלא ידעו בשחיטה בין ימינם לשמאלם. הבית דין שלך, הוא בית דין חצוף של קלים ולצים. אתה שילמת להם כסף כדי שיהיו “ילדים טובים”.

  • כן, רבי אבל “דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים?”
  • בית דין: “בוודאי הם יקבלו את העונש שלהם שהכשילו את הרבים. אבל כעת אנחנו אוחזים איתך.”

עכשיו אלפי שוורים, בכעס גדול, צעקו ורצו להיכנס בכל הכוח להיכל של בית דין של מעלה, בכדי לדרוס את ר’ פייביש. פתאום הוא התחיל לרעוד… ולצעוק “עוד טענה אחת מורי ורבי, יש לי , אני למדתי אצלך שהרוב כשרות “אני לא צריך לקבל עונש לכל הכשרות שהיה תחת ההשגחה שלי…”

אתה ליצן” – צעק הראש ישיבה – האם אתה לא יודע שהשתנה הטבע מזמן הגמרא, והיום אין כבר רוב “בהמות כשרות“. ובוודאי לא יכולים להגיד, ואי אפשר להגיד את הכלל הזה אם הבהמה לא נשחטה כראוי, הבהמה נשארת בחזקת איסור… בהמה בחזקת איסור עומדת עד שנשחטה.

שקט גדול היה בהיכל בית דין, אחרי שהבית דין דיבר אחד עם השני, הוציאו פסק דין:

“פייביש בן יאקיש, העונש שלך שהיית מאכיל טריפות, זה שאתה צריך להתגלגל בכלב. חטא הרבים ילוו אותך לעולם ועד, ולא ניתן לך לעשות תשובה. ובאופן זה לא יהיה לך תקומה לעולמי עולמים“.

המלאכי חבלה התחילו לצחוק בקול גדול ופתאום חטפו את ר’ פייביש, והוא נעלם לאיזה מקום.

ספר

פסקי דין בבית דין של מעלה

פרק ב’

מה שמצפה לרבנים המכשירים בבית דין של מעלה

 

מה יהיה עם הרבנים האלה אחרי מאה ועשרים שנה

החיים על מיטת המת – ש. ארזי סיפור

השחר זה עתה עלה. ברחוב מתהלך הצדיק רבי ר’ שמעלקא מניקלשבורג זי”ע, בלויית הגבאי בכיוון היציאה מהעיר.

תושבי ניקלשבורג עדיין נמים את שנתם, לאחר הערב השמח בה זכו להכתיר את הקדוש ר’ שמעלקא כרב העיר. קבלת הפנים המרוממת, התורה העמוקה והברכות הרבות שהצדיק בירך את כל אחד – הגבי’ אותם מעלה מעלה, כל אחד עלה על יצועו בדברי שבח לרבון העולמים, ששלח להם רב יקר כזה שיאיר להם את הדרך וידריך אותם בדרך התורה.

בניקלשבורג הי’ המנהג שהרב החדש הנתקבל יושב בביתו עד שבת קודש ובשבת קודם תפילת מוסף באים כל אנשי הקהלה והוא עמהם, ואומר דרשה קודם מוסף, ואח”כ מתפללים מוסף והולכים לביתו לקידוש, וכאשר בא ביום ה’ באו הלומדים דשם שיתן להם מראה מקומות באיזה מקום ידרוש, שיעיינו מקודם אמר להם תנו לי גמרא ויתנו לו, ובירר איזה ענין ואמר להם שבכאן ידרוש ועשה סימן באיזה דף (פאַר קנייטשט אין איין אָרט), והיו סבורים שבוודאי יראה לעשות שמה איזה חילוק עמוק, אך הוא לא פתח הגמרא עד יום השבת, וביום שבת היו הלומדים דשם מכינים עצמם בקושיות ובשאלות עצומות במקום הזה והוא צוה להביא הגמרא ושאל להם באיזה ענין אמרתי לכם שאדרוש והראו לו הגמרא שציין הדף ולקח הגמרא על הבימה והתחיל ללמוד גמ’ עם פירש”י והקשה קושיא גדולה והראה איך שרש”י מתרץ זאת, ואח”כ עוד ועוד עד שסיים הדף גמ’ והי’ מתורץ כל הקושיות הלומדים והמפרשים, וכל מה שאפשר לדבר בענין זה והכל רמז ברש”י ושמחו כל הלומדים מאוד, ואח”כ באו לביתו, ותיכף בבואו לבהכ”נ אמר שרואה שתי וערב בבהכנ”ס ובדקו ולא מצאו כלום רק היה מנורה אחת כסף טהור שהיתה שוה הון רב והיה הצ’ היראים אומרים בודאי נמצא במנורה איזה דבר והצד השני אמרו לא והוכרחו להשליש דמי התיקון מה שיוצרך על המנורה לעשותה מחדש וכתתו המנורה ומצאו בה שתי וערב, וביום א’ כשהיה קהל גדול אצלו ראה דרך החלון שאשה אחת מולכת אווזים שחוטים, אמר קראו אותה אלי, ויקראו אותה, וישאלה מי שחט אלו האווזות, ותענה שוחט העיר, ושאל אותה: מה שמו, ואמרה: לא ידעתי, והיה שם קבוצת שוחטים, ושאל אותם האם אתם שחטתם האווזות ויאמרו לא, ויצוה לקרוא כל השו”ב מהעיר ובאו כולם ואמרו שלא שחטו היום האווזות לאשה זאת, ויאמר לה: את מרשעת תני הודאה, מי שחט האווזות, והתחילה לבכות ותאמר בבכיה מה אכחד אנכי בעצמי שחטתיו, וזה יותר מכ’ שנים שאני שוחטת האווזות בעצמי, ותאמר להרב תנו לי תשובה, מה אפשר לך את מרשעת ליתן לך תשובה, כי זה כ’ שנה שהאכלת כל העיר בשר טריפה, ויאמר לה: זה תשובתך לכי לבתך ועשי עצמך חולה נופלת במטה לערך שמונה ימים אחר כך תעשי עצמך מתה שיבואו החברא קדישא ויטהרו אותך כדין תורה ויניחו אותך בארון ויחפרו קבר ויהיה מוכן, וכאשר יביאו אותך אל בית העלמין יקראו לי ואבוא בעצמי, ותחרד מאוד שחשבה שיקברו אותה בחיים ואמר לה דעי שלא יקברו אותך, וכן הי’ ועשתה עצמה חולה, ואח”כ עשתה עצמה מתה, ובאו הח”ק ויטהרו אותה, והניחוה בארון, וקראו לפני מת מצוה כמנהג, וכאשר באו לבית עלמין, וחפרו הקבר קראו לרב ונסע אל הבית עלמין, ומסתמא היה כל העיר דשם לראות מה המעשה אשר יעשה, וכאשר בא לשם צווה להניח אותה על הארץ לפני הקבר והוא עמד עצמו והרכין ראשו (כלפי מטה על המטה שלו) ערך חצי שעה, ואח”כ התחילו לעוף אווזות באויר עד שנחשך מאור היום מהריבוי האווזות ובאו כולם ויקראו אותה בחרטומיהן (כלומר ניקרו את מקוריהן בגופתה) עד שלא נשאר שום דבר מה לקבור (כלומר שהאווזות ניקרו/אכלואת כל גופתה), ונתקיים מה שאמר הרב שלא יקברו אותה.

איך אפשר לתאר את ההלם והבלבול ששרר אצל הקהל בראותם את המראה הזה: לא הי’ צורך בדרשות ולא הי’ חסר דברי תוכחה, בכדי לשבור את לבם של כולם לרסיסים… נהרות של דמעות מילאו את הבית עולם ואנשים נשארו על מקומם שעות ארוכות. ראו בחוש, שכל פעולה לא טובה מביא עונש בעקבותיה, ומכאן למדים ש”מרובה מדה טובה” – כמה שכר יינתן לאלה שעושים טובות ומקיימים תורה ומצוות שצוונו ריבון כל העולמים. (מספר כתבי הר”ר ישעי’ שו”ב, אור ישראל, כדת של תורה).

ולכאורה למה באו האווזים ואכלו אותה?

ואפשר לתרץ כמבואר בשו”ע יו”ד (סימן כ”ה), שאסור להתעסק בקבורתם של מאכילי טריפות, אז האווזות עשו את כל העבודה.

תתארו לכם “הצדיק” הגדול “המקובל” יתגלגל בכלב, ואסור ללכת ללוותו לקבורה!!!

ל”צדיקים” האלה אתם שומעים?

זאת אומרת זכינו לרע-בנים – כלבים שהולכים על שתיים.

    

כל מי שבידו למחות נתפס באותו עוון!

אברך יקר! בוודאי הנך רואה את מידת הדין המתוחה וקריאות ההצלה של המשפחות האומללות, אנא, עצור לרגע וחשוב: אין בית בלי צרות, אין משפחה שלא מרגישה חרון אף, וכולם תמהים, “יש כל כך הרבה צדקה וחסד…. מה כבר נשאר לתקן?! על מה יש חרון אף כזה? הרי לא חשוד הקב”ה לעשות דין בלא צדק! מהו, אם כן, החטא החמור שפורץ את סכר הצדקה, התורה והחסד, באיזה חטא נגועים כל גווני הציבור החרדי – וכולם שותקים, ולא מוחים ולא מתקנים ולא נלחמים להסיר את מלאך המוות ממחננו “?

ידוע שפגימה הוא אותיות מגיפה, והמצב רק הולך ומחריף. גדולי ישראל מזהירים כי שחיטת ואכילת הטריפות מגבירה חרון אף ומחדירה מחלות נוראות ה”י בקרב הציבור. גם הפירות הנושרים הם מסיבה זו. הקב”ה דוחק בנו ודורש מהפכה בקדושת המחנה, ואנו מתעלמים! וכל מי שלא מוחה נתפס! עד מתי נחריש? כבר עלה המוות בחלוננו רחמנא ליצלן.

בכל המצוות אנו מהדרים חוץ מדבר אחד – כשרות, למרות שהם איסורי תורה חמורים שבעטיים חרב מקדשינו וגלינו מארצנו. כאן, משום מה, לא מחפשים את הלכתחילה. בחיזוק הכשרות לא שואפים להיות מהדרין שבמהדרין. על זה השטן מקטרג בשעת הדין: מה שקל ונוח לך אתה עושה, ומה שקצת קשה לך (מפריע לתאוות שלך) אתה לא עושה”…

מי אמר? דע לך, שאין לסמוך אפילו על הבד”ץ, ואין בשר בהמה כשרה בעולם כולו! (הגרמי”ל לנדא)

בשכונות הפנימיות בריכוזים החרדיים כל התושבים חרדים! אם כן כיצד יתכן הדבר שמאכילים טריפות וחלב לכל בני ישראל ואין מוחה!

אין עבירה שמביאה חרון אף כמו שחיטת ואכילת טריפות וחלב ועדיין בנושא זה ישנה אטימות ושתיקה… וכולם נתפסים…

גם החילונים כבר כותבים שנכסים טונות של בשר מוברח מהערבים!

אברך יקר! הגיע הזמן לסלק את מלאך המוות הרוחני והגשמי ממחננו!, די לשחיטת ואכילת הטריפות שמטנפת את כל התורה והמצוות הנעשים על ידי האדם, ואין הקב”ה חפץ במצוות ההן, אלא רק במצוות הנעשות בקדושה (כמבואר באור החיים הקדוש ויקרא, יח עה”פ כמעשה ארץ מצרים וגו’).

אלא מה, בוודאי אתה מצטדק, ואומר: “זה לא נוגע לי, אני סומך על הכשרות של הבד”ץ, לכתחילה שבלכתחילה. אצלי בבית לא נכנסים שבועונים, מחשבים, סרטים, עיתונים ואינטרנט.”

על זה חייבים להשיב תשובה כואבת: יש מכשולות גדולות בכשרות שממש מאכילים טריפות וחלב לא שוחטים ולא בודקים כראוי.

הגיע הזמן שאתה תיקח את הנושא לידיך! גם עליך כוונו חכמים באמרם: כל מי שבידו למחות נתפס באותו עוון’ . ח”ו, כי בנושא זה של הנהגת הבית בכשרות כל אב וכל בעל יכול למחות וחייב למחות! ואם אינו פוקד ובודק את ביתו שהכל בכשרות ובקדושה נקרא חוטא ומחטא ולא ינקה, רחמנא ליצלן!

כל אברך חייב ללמוד את ההלכות הבסיסיות מספר מוסמך כדי שיקיים חובתו למנוע מבני ביתו אכילת טריפות וחלב אנא, קנה לאשתך ולילדך רק עוף משחיטה קטנה וכשרה ואל תתפתה למוכרים בחנויות שאומרים שהכל כשר עשה מהפך למענך ולמען ילדיך, למען בריאות משפחתך, למען עתידך ועתיד עם ישראל כולו!

 

עין רואה ואוזן שומעת –

המשך דין תורה בבית דין של מעלה לאלו שמפיצים תורה ואידישקייט, ועושים הכנסות אורחים ומאכילים מאכלות אסורות

הרבי הגדול:כלל לא חשבתי על זה, כי לא היה לי זמן, כי הייתי עסוק בספרים שלי, ולהפיץ ספרי רבותינו הקדושים זי”ע.

בית דין: הלא בכל הדרשות, דרשת- שכל אחדיעשה זיכוי רבים ויפיץ את ספריך וזה עיקרהטפות המוסר לקהילתך, – זאת אומרת, שעל הענייניים שקשורים אליך ידעת היטב מה לעשות, ועל הפצת דברי הזוהר הקדוש לא חשבת כלום, וּמַעֲשֶׂה בְּקַלְמָן שֶׁהָלַךְ לַשִּׁיעוּרִים בְּבֵית הַכְּנֶסֶת וְנִיסָה לִהְיוֹת יְהוּדִי טוֹב, אַךְ גַּם אָהַב אֶת הָעוֹלָם הַזֶּה, וְאָמַר לְעַצְמוֹ חֲצִי חֲצִי, וְכָךְ כַּנִּרְאֶה שֶׁיִּטְעַן בבי”ד שֶׁל מַעְלָה, [ראה לעיל בדף כג]…

הרבי הגדול: אני מודה ומתוודה, עשיתי טעות בחיים, ואבקש תסלחו לי!

בית דין: עכשיו אתה נזכר? עכשיו כבר מדי מאוחר, אין כאן לא מחילה ולא סליחה ולא כפרה, אבל יש כאן קבלת שכר ועונש!

בית דין: למה האכלת בשר טרף כל שבוע לכל התלמידים שלך?

הרבי הגדול: הכל היה עם הכשר הכי מהודר!

בית דין: הלא שמעת שכל הבשר טרף, ולמה לא נתת דברים אחרים ולא בשר, אם התלמידים שלך לא היו אוכלים בשר בהמה היו לומדים זוהר הקדוש ומחפשים את האמת!

הרבי הגדול: אני נתתי צדקה לאברכים לכבוד שב”ק, ומאשימים אותי על זה, זה נקרא עולם האמת?

בית דין: האמת לא נתת לכבוד שב”ק, נתת להגדיל הכבוד שלך. ב. תגיד לנו אם היית נותן לאכול בשר חזיר גם היית טוען שנתת צדקה?

ועוד, הלא היה לך מאות ספרים על הכשרות שקיבלת מהאדמו”ר מהאלמין, והוא מגלה ומוסר נפשו לגלות את האמת, וכמה מהאנשים שלך לא אוכלים רק משחיטה קטנה, ואתה גם לא אכלת בשר [ראה עלוני אור הזוהר # 867-1198 קובץ ספרים בעניני כשרות, נפש ישעיה על מאכלות אסורות, שחיטת ואכילת בשר הלכה למעשה שיש לך בבית שקיבלת מהאדמו”ר מהאלמין] ואיפה אתה היית?

הרבי הגדול: לא חשבתי על זה!

בית דין: לא מקובל בבית דין, היה עליך לבדוק ולחקור לפני שאתה מאכיל נבילות וטריפות לאנשים, אתה נושא באחריות על כל תלמידך שיצאו לתרבות רעה, על ידי שאכלו מאכלות אסורות, ותשלם ביוקר על זה! ועכשיו אתה הולך להיות מגולגל בכלב!

הרבי הגדול: אוי ווי!!! – איפה כתוב שעל מאכלות אסורות מתגלגלים בכלב?

בית דין: ביו”ד (סימן כ”ה), ובספר “ברית מטה משה” על הגדה של פסח [נדפס לפני 450 שנה] בדף האחרון וזל”ק: ועכשיו שאיתרע חזקתם ראינו למפרע שדבר זה החריב את ביתינו אשר עדיין לא נבנה בימינו, והשכינה בגלות עדיין בעונינו, וכאשר נמצא כמה קלקולים אשר אין להעלות על הספר כי קצר היריעה מלהשתרע, וכו’. ובפרט בשחיטת הכבשים מחמת צמרו קרוב הדבר לפשוע ולקלקל ומחמת שיש להם לשחוט הרבה אינו מדקדקים כ”כ וממהרים לשחוט וקרוב לוודאי שמאכילין נבילות וטריפות כאשר נתברר…ומי שיהי’ מותמ’ בדבר ולומר מה גבר בגוברין ומה יום מיומים ויקל בדבר הזה בוודאי מנהג אבותיהם בידם ששוחטים את דבריהם לאמר מי יתן לנו לאכול בשר ואל תקרא וְיִשְׁטְחוּ אֶלָּא וַיִּשְׁחֲטוּ שהיה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה על שבקשו לאכול בשר תאוה היינו בשר נחירה, ואבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אם נעשה כמעשיהם לא טובים להיות נלכדים בעונם ח”ו, ואוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה: ואין לנו פה לדבר ומי יוכל להגיד ולספר מה שעבר עלינו עד כה שגרמו לנו השוחטים כמה רעות ולא ידעו ששחטו לעצמם בסכין פגומה כמו כן יהיה מיתתם בכלל נבילה וטרפה לכל הוא הקליפה רח”ל תשליך אותם, ומוכרח להיות מגולגל בכלב וכו’ עיי”ש באריכות גדול. ובשמ”ח יו”ד (סימן כ”ה סעיף ד’) ואסור להתעסק בקבורתם של מאכילי טריפות, ואתה נחשב למאכיל נבילות וטריפות שהאכלת את התלמידים שלך, [ועיי”ש במטה אשר ס”ק י”ב הסיפור עם הכלבים מירושלמי תרומות פ”ח ה”ג].

בית הדין: וכאן גם המקום להוכיח אותך על שלא הפצת את הזוהר ששם כתוב דברים חמורים מאוד על מאכלות אסורות והם גורמים לכמה דברים נוראים, א. כל מה שסובל האדם בעולם הזה הוא מפני שלא נזהר במאכלות אסורות (זוהר הקדוש ח”ג דף מ”ב). ב. יוצא מרשות הקדושה ונכנס לרשות הסטרא אחרא (זוהר הקדוש ח”ג דף מ”ב). ג. אוי להם ואי לנפשם כי לא יתדבקו בצרור החיים כלל ודנין אותו לאחר מיתתו כאדם מגועל, כי הקב”ה גועלו בעולם הזה ובעולם הבא (זוהר הקדוש ח”ג דף מ”א). ד. מדבק נפשו בסטרא אחרא וגועל נפשו ורוחו, ורוח הטומאה שורה עליו (זוהר הקדוש ח”ג דף מ”ב). ה. נעשה פני חיה רעה (זוהר הקדוש ח”ב דף קכ”ה). ו. כל מה שסובל האדם בעולם הזה הוא מפני שלא נזהר במאכלות אסורות (זוהר הקדוש ח”ג דף מ”ב). ז. יוצא מרשות הקדושה ונכנס לרשות הסטרא אחרא (זוהר הקדוש ח”ג דף מ”ב). ח. אוי להם ואוי לנפשם כי לא יתדבקו בצרור החיים כלל ודנין אותו לאחר מיתתו כאדם מגועל, כי הקב”ה גועלו בעולם הזה ובעולם הבא (זוהר הקדוש ח”ג דף מ”א). ט. מדבק נפשו בסטרא אחרא וגועל נפשו ורוחו, ורוח הטומאה שורה עליו (זוהר הקדוש ח”ג דף מ”ב). י. נעשה פני חיה רעה (זוהר הקדוש ח”ב דף קכ”ה).

בית הדין: וכן הנך מואשם על חורבן בית המקדש!

הרבי הגדול: למה? מה עוד עשיתי?

בית הדין: העון של מאכלות אסורות מעכב בנין בית קדשינו כמו שכתוב בספר האביב מהנוגע לדעת בדורנו וז”ל: ר’ נתן אדלר ותלמידו ר’ משה סופר מפרעשבורג מקובלים בנסתר, ר’ נתן אדלר רצה לפסול השוחטים דפרנקפוט דמיין, ולהכניע חותם הסטרא אחרא ששורה על שוחטים פסולים בסוד על חרבך תחיה וגו’ ואלמלא השיג כל רצונו בא משיח, אך הס”ם העמיד עליו רודפים קצבים והוצרך לברוח ותלמידי החת”ס רץ אחריו י’ פרסאות. [וזה היה סוד ירידת הבעל שם טוב הקדוש לעלמא הדין ורמז על זה ב”זע”ם” תצעד ארץ, ראשי תיבות ז’ביחה ע’ירובין מ’קוואות].

ונסיים בקול הקורא, ליהודים הצדיקים“מי להשם אלי”

 המלחמה נגד רבני הערב רב – נעשה לנו שם

מעשה נורא מהחפץ חיים זצ”ל על הפסוק:

וַיַּעֲמֹד משֶׁה בְּשַׁעַר הַמַּחֲנֶה וַיֹּאמֶר מִי לַה’ אֵלָי וַיֵּאָסְפו אֵלָיו כָּל בְּנֵי לֵוִי: (שמות לב כו)

בספר ליקוטי חפץ חיים (דף קס”ח) וזה לשונו:

רב אחד ביקר אצל החפץ חיים זצ”ל כשעמד לפניו שאלו החפץ חיים זצ”ל האם הוא כהן או ישראל? השיב לו הרב “ישראל” אני, אמר לו החפץ חיים “אני כהן“! – חזר בעל החפץ חיים ושאלו: היודע אתה מה הנפקא מינה בזה שאני כהן ואתה ישראל? – ומיד השיב בעצמו: לכשיבוא משיח צדקינו במהרה בימינו, יעלו כולם לירושלים וכל אחד מישראל יחפוץ להיכנס לעזרה ולהקריב קרבנות ולעבוד את עבודת בית המקדש.

כולנו נרוץ אל שערי בית המקדש, וכשיגיע עד השער יעמדו שם שוערים ויבדקו את כל הרוצים להכנס, ואז יפרידו בין שנינו. לי יתנו להכנס פנימה, ואילו אתה תידרש להישאר בחוץ.

קנאת הנשארים בחוץ תהיה גדולה עד מאוד, שהנה הכהנים יזכו לדבר הנכסף – לעבוד את עבודת הקודש, ולישראלים לא תינתן רשות לעבודה, המשיך החפץ חיים ושאל” היודע אתה מהו הגורם למצב זה? הבה ואספר לך: לפני כשלושת אלפי שנה, עמד משה במדבר וקרא: מי לה’ אלי!, אבות אבותי נזדרזו לשמע הקריאה והתייצבו לפני משה, אבות אבותיך לא נענו לקריאה. כשכר על היענותם לקריאה, זכו אבות אבותי במעלת הכהונה. וסיים החפץ חיים את דבריו באמרו: “לשם מה אני מספר לך את כל זה?

היות שלכל איש מישראל יש רגעים בימי חייו, שבהם הוא שומע קול פנימי המכריז ואומר:

מִי לַה’ אֵלָי?

כאשר תשמע קריאה זו ביום מן הימים ותהדהדתחושהזו בליבך פנימה, אל תעמוד!!! אל תחזור על השגיאה של אבותיך! אשר הפסידו לנצח דבר נפלא שיכלו לקבל בקלות, אלו נענו לקריאה. אלא רוץ מיד לקול הקריאה, לבל תחמיץ את ההזדמנות!!!

לכן מורי ורבותי! אנחנו עומדים כעת באותו מצב של הדור שרבני הערב רב הצועקים בקול גדול של: הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם, (ראה באריכות בספר נעשה לנו שם).

בואו ונצעק כלנו: מה שרב אמיתי, שלא שייך לערב רב, צריך לתקן:

הבעל שם טוב הק’ זי”ע שומע במתיבתא דרקיע ש”מקוה” ש’חיטה וע’ירוב הם יסודי הדת שהעולם עומד עליהם.

… ויש שאמרו עירובין הוא העיקר כי הלכות שבת כהררים התלויים בשערה (חגיגה דף י’ עמוד א’) והאיסור חמור מאוד.

לשמור שבת כהלכתו בכל דקדוקים ופרטים, וסימנך תשב אנוש עד דכה (תהלים צ, ג’), “תשב” אותיות “שבת” אנוש היינו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש (צוואת הריב”ש).

כל מצוה שאין לה דורש ואין מי שיבקש אותה תדרשנה. לפי שהיא כמת מצוה, ומצוה שאין לה רודפים, רדוף אחריה לעשותה שהמצוה מקטרגת ואומרת כמה גרועה אנכי שנתעלמתי מכל וכל… (ספר חסידים אות ק”ה)

הבעל שם טוב הקדוש זי”ע ראה ברוח קדשו מה יהיה הנסיון האחרון בעקבתא דמשיחא:

הבעל שם טוב הק’ זי”ע שומע במתיבתא דרקיע ש”מקוהש’חיטה וע’ירוב הם יסודי הדת שהעולם עומד עליהם.

על כן אנו מפרסמים תורת הבעל שם טוב זי”ע אשר למד אותנו מה ששמע במתיבתא דרקיע, אחד מג’ דברים שצריכים להיזהר הוא עירובין, כי על ג’ דברים הנ”ל זה נלחם הסמ”ך מ”ם. וראה בחק לישראל ערב שבת קודש פרשת בהעלותך שמביא דברי הזוהר הקדוש פרשת ויקהל כי כל מלחמת הערב רב הוא על השבת, וכמו שאנו רואים שהנשים שהולכות בשבת עם פאה נכרית היא מחללת שבת כמו שכתוב בשו”ת משנת יוסף, אז מי הם ראשי העירוב רב שלא אומרים או כותבים שאסור ללכת בפאה נכרית.

הגיע זמן הגאולה וכל האדמורי”ם ורבנים ומנהיגים שלא מוחים נגד העבודה זרה כולם עובדי עבודה, (אוהחה”ק) והם הם היחידים שמעכבים הגאולה שלימה.

בזכות 152 כ”ק האדמורי”ם וגדולי ישראל דיינים ופוסקים, שחתמו נגד העבודה זרה של הפאה הנכרית, וקיימו בזה המאמר חז”ל “כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו נתפס על כל העולם (שבת נד:), וגם דברי הזוה”ק (ח”א דף רלט:) “כל פעם שבידו להוכיח ואינו מוכיח עובר בג’ לאוין“, ודברי רש”י (סוטה מא:), ע”י שאינו מוחה מתגברת חסרון ידיעה בחומר העון ועונשה, ומתרבים בעלי עבירות, כולם עולים על חשבונו. ואם הרשע נתפס בעונו, נחשב בשמים כאילו הוא הרגו לזה (יחזקאל ג’), ובמאמר חז”ל (שבת נד:) “כל שיש בידו למחות ולא מיחה” וכו’ נתפס על החטא וכו’ פי’ הגה”ק ר’ חיים פלאג’י בס’ שו”ת חקקי לב (יו”ד סי’ מ”ג) וזל”ק: “כל זה כתבתי להציל את עצמי… והן מצד כי חיובא רמיא משום מצות עשה של הוכח תוכיח אפילו ק’ פעמים. ומצאתי לי און בתשו’ נוב”י (סי’ ל”ו) שכתב וכו’ [ואח”כ כותב להלן]: “ולכן זאת היתה לי חיים ביד לשון לכתוב בספר ויוחקו לבי לחוקקי ישראל גדולים חקרי לב, והיינו מ”ש רז”ל בשבת (נד:) “בידולמחות וכו’, דוקא “בידו” והיינו לכתוב בידם. [הנה הגי’ בגמ’ דשבת, כל מי “שאפשר” למחות (ולא כתב “בידו” למחות), אבל כבר דייק בזה בספר תוכחת חיים פרשת מקץ וכותב, שבירושלמי איתא “בידו“]. וכן מה שכתבו רז”ל שם ובכמה דוכתי, כל מי שיש בידו למחות דנקטי כי האי לישנא שיש “בידו” למחות, להורות לנו כי הגם אם לא בפיהם להוכיח מאיזה צד וסיבה שתהי’ מכל מקום “ביד” מחוייבים למחות על ידי מעשה וכתב. והרי זה יכתוב “ידו” לה’ לשם שמים להזהיר את העם וכו’ עכל”ק.

וכמו שכתבנו בספר צדיק זה חתם: קראתי שם הספר “צדיק זה חתם” עפ”י מ”ש הלוחם הגדול מוהר”ר חיים סופר זצ”ל בספרו הבהיר שערי חיים (דף ו:), וז”ל: אוי מיום הדין ואוי מיום התוכחה בבוא עת מועד לכל חי, וכי יפקוד ד’ על מעשי אנוש ועל פעולות אדם שיחופש וימצא כתוב: צדיק זה חלל שבת, חסיד זה עבר על נ’, ירא אלקים זה עבר על נבילה וטריפה ושעטנז, קדוש זה עבר על א”א, וישתוממו כל אנשי אמונה וישאלו הלא הצור תמים פעלו, ויענהו ד’ בסערה: הלא הי’ בכחך למחות באיש פלוני אלמוני רשע. מדוע לא זכרת אותו ולא פקדת עליו אשמו וכו’ עכ”ל.

ונסיים בדברי הצה”ק רבי הלל מקאלאמייע ויתר לעבור על כל הש”ס כמה פעמים ועל כתיבת חידושים על הש”ס מפני שהיה טרוד להציל את כלל ישראל מרדת שחת … (אבקת רוכל ח”ג), כמו כן היה בידו לחדש חידושים נפלאים על הש”ס כולו ולהעלותם על הכתב, וביטל תלמודו וחידושיו משום “עת לעשות לה’ הפרו תורתיך“. וידועים דברי כ”ק מרן אדמו”ר מצאנז קלויזנבורג זי”ע בעל שפע חיים ושו”ת דברי יציב שאמר, מסירת נפש נקרא לוותר על אלפי דפי גמרא כדי להשפיע על אישה שלא תלבש בגד שיש בו שמץ של פריצות. ונסיים בדברי התיקוני זוהר (דף סו:) שימני כחותם… שבה חקוק ורשום ח”י העולמים.. וזהו הרשם של החותם בפתקה, שהיא התורה, חקיקת האותיות של החותם, זהו צדיק ח”י העולמים, עכ”ל.

ועד לביעור עבודה זרה מארצנו לדבוק בדרכו של אברהם אבינו ע”ה, שמסר נפשו על ביעור עבודה זרה 0527-65-1911

 

לשמיעת יותר מאלף דרשות על הצניעות, בקו שומרי החומות בלשון הקודש אידיש אנגלית 072-33-72-978

 

 

 

 

 

השבת צועקת: פסק דין על חילול שבת בפרהסיה

 האדמור מהאלמין : השבת צועקת

קישור  להורדה :פסק דין על חילול שבת בפרהסיה השבת צועקת ט תמוז תשפ (1)

אבדק”ק האָלמין

קהל עטרת ישעי’ האלמין F רחוב נחל לכיש 24/8 F רמת בית שמש 02-995-1191

ב”ה, ט’ תמוז תש”פ לס’ “וַיַּרְא פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן וַיָּקָם מִתּוךְ הָעֵדָה וַיִּקַּח רֹמַח בְּיָדוֹ
(במדבר כה ז’), פה עיה”ק בית שמש תובב”א

פסק דין – פיקוח נפש – חילול שבת – הפאה הנכרית

השבת צועקת

גיוואלד!!! חרדים מחללים שבת

הפאה הנכרית היא מוקצה בשבת, משום עבודה זרה (שו”ת משנת יוסף הגה”צ רבי יוסף ליברמאן שליט”א מרבני העדה החרדית), דבר בדוק וידוע.

כולם מחללים שבת, וכל הרבנים והאדמורים לא צועקים על זה!

העיקר שכולנו צועקים זעקה גדולה שבתל אביב חילונים נוסעים באוטובוס בשבת!

אנחנו הצדיקים צועקים עליהם!

שכחנו שכל התביעה של הקב”ה זה על החרדים.

לחסיד הצדיק הזה עם השטריימל הגבוה, והגרביים הלבנות,
עם אשתו שהולכת עם פאה בשבת, מותר לחלל שבת!

אבל לחילונים בתל אביב אסור לנסוע בשבת.

הפאה היא פי מיליון יותר חמורה, שיש בה לא רק חילול שבת אלא גם עבודה זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים, וחילול השם.

חסידים יראים ושלימים, איפה קנאת ה’ שלכם!

תעשו חשבון נפש, האם אתם עובדים את השם או את עצמכם?

אברך! קום מהר ותעשה מעשה והשם הטוב יהיה בעזרך, ובזכות הסרת הפאות עבודה זרה מעם ישראל השי”ת יבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות ויגאל אותנו ברחמים.

תצאו להפגנות נגד החילולי שבת של החרדים תכף ומיד, לכבוד שמו יתברך הגדול הגיבור והנורא המפורש והאביר והאמיץ והחזק והנפלא והקדוש והנסתר והנכבד קדוש קדוש קדוש השם צבקות מלא כל הארץ כבודו. ברוך ה’ לעולם אמן ואמן

 

הרב שלום יהודה גראס

אבדק”ק האלמין

בית שמש, ארץ הקודש

פיקוח נפש- להצלת עם ישראל- מחאה נגד פאה נכרית- שהיא עבודה זרה- פאה מוקצה בשבת- מי שלא מוחה נגד עבודה זרה- כאילו הוא עובד עבודה זרה

   

להדפסה/ הורדה: קבצים pdf

פיקוח נפש אנגלית חוברת (1) (1) (1)
אני מוחה עברית ואנגלית (4)
מחאה נגד הפאה
אבל אשמים אנחנו פסק דין על גודל האחריות של אלו שלא מוכיחים ל סיון א דרח תמוז

אור זוהר הנגלה פרשת חקת A4
ב''ה קול קורא אנגלית מעומד כתב גדול 26

פיקוח נפש- סכנה עצומה ליהודי ארה”ב- צו השעה – תשובה שלמה ועליה לארץ ישראל Pikuach Nefesh- Saving Lives


להורדה: פיקוח נפש אנגלית

 פיקוח נפש תיקונים.doc

פיקוח נפש!!!

 

לכבוד הרבנים הגאונים ראשי קהילות ראשי ישיבות, משגיחים, דרשנים, יושבי על מדין שליט”א  העומדים בפרץ בארצות הברית של אמריקה, שלומכם ירבה לנצח!

הנה כבר ידוע לכם על המצב המסוכן ההולך ומחמיר מיום ליום בארה”ב, ובפרט ליהודים, מכל הבחינות והצדדים. הן ברוחני הן בגשמי. ברוחני –  כבר ידוע ההשפעה הרבה והקלוקלת של הגוים על כל האורח חיים היהודי והחיצוניות והפנימיות, רחמנא ליצלן! ורבים חללים הפילה, ה”י.

ובגשמי- ידוע  מה שאמרו הנביאים הקדשים ע”ה שאדום תחרב, ומסורת יש שהכוונה על המדינות הנוצריות (והיינו אמריקה ואירופה וכו’) וידוע שיש איום גדול מצד מדינת “קוריאה” המאיימת במלחמה גרעינית (והטלת פצצות אטום). ובנוסף לכל אלו –  שלטון האימים של הממשלה המתחילה כעת את ה”סדר העולמי החדש”  (New world order)  הפועל בכל העולם בכמה מישרים. הן מבחינת הכלכלה הקורסת טוטאלית,  והיינו שמאיים להוריד ולהפיל את כל הבנקים לאפס ולקחת את כל הכסף של בני האדם מכל העולם, ולקחת את כל החשמל, והן מבחינת מה שפועלים ביד חזקה ובזרוע נטויה להשמיד להרוג ולאבד (והכל בהסתר גדול) הרבה מאוכלוסיית העולם ובמיוחד אנו היהודים. וכבר הכינו מחנות ריכוז והשמדה גדולים. (עם תאי גזים וכו’) וכאשר ראו עיני ברורות. (בקיצור –  שואת אירופה נוסח אמריקה ועוד  הרבה יותר גדול)

ועוד מעט לא ידוע אם תאפשר יציאה  בדרך הטבע מארצות הברית.

וכל אלו נודע לי מאנשים מהימנים יודעי דבר שחקרו רבות את העניין הזה ועלה בידם כל הנ”ל

ולא איומי סרק והבל הנני נותן לפניכם היום כי אם קושט דברי אמת.

לפני כחצי שנה היתה סופת הוריקן גדולה (סאדני) שהפסיקה את כל החשמל והשמידה רבות מהרכוש. והיתה זו אזהרה גדולה ליהודי ארה”ב, לעזוב את השקר ולהחלץ חושים לעלות ארצה בטרם יקרם אסון. (וכידוע מחז”ל שכל מה שאירע בעולם הוא רמז לישראל)

אזהרה זו לא הייתה קשה מאד (וכמעט ולא היו הרוגים) למרות שיהודים עברו סבל רב מאוד.
אך עדיין בהשוואה לאזהרות אחרות משמים זה יחסית קל.
נזק רב אמנם נעשה, אך לא כל יהודי בנתיב של הסערה הגדולה הזאת הרגיש את הנזק.
לא כל יהודי היה ללא חשמל, ואכן רבים עברו את זה בלי להניד עפעף.
ה’ נתן ליהודים אפשרות בחירה לפקוח את עיניהם, או לסגור אותם בחוזקה.
אני מקווה ומתפלל שיהודים באמריקה יפתחו את עיניהם ויראו שהם קבלו מסר משמים, מסר שעדיין עלול להתפרש שלא כהלכה. זה יכול להתפרש שאנחנו כל כך טובים שהקב”ה הציל אותנו מהרבה יותר גרוע, או שזה יכול להתפרש שהסוף מתקרב, וה’ מזהיר אותנו על ידי השמדת חלק גדול מעגל הזהב שיש לנו, בלי לפגוע קשות בחיי יהודים.
ה’ מזהיר אותנו שבפעם הבאה זה יהיה הרבה יותר גרוע אם לא נחזור אליו ונבנה מחדש את היהדות המעוותת הזו של האידישקייט של אמריקה.

הנני  מבקש מכל יהודי בארה”ב להתייחס לאזהרה זו ברצינות, ברצינות רבה.
ארצות הברית של אמריקה כבר איננה מדינה ידידותית עבורכם. לא שמדינת ישראל אוהבת יהודים חרדים, כלל לא!
מדינת ישראל נשלטת על ידי אותו הסוג של אנשים ששולט בארה”ב, גם אם הם נקראים יהודים.
ארץ ישראל היא הארץ של עם ישראל, הרשעים ייעלמו ואנחנו נישאר עם הקדושה, עם משיח ועם העולם הבא וזה מה שאנחנו רוצים.
כל יהודי בארץ ישראל שזועק לקב”ה יהיה מוגן. אין הבטחה כזו על כל מקום אחר בעולם.

ועכשיו נוסף גם הוא הפיגוע בבאסטן, המהווה תמרור אזהרה ליהודים ואומר “אמריקה הוא כבר לא המקום הכי בטוח בעולם ובפרט ליהודים” כי הרי 2/3 מהעולם יחרבו (כדאיתא בזכריה ע”פ הגר”א ז”ל) בקרוב ממש,  לפי הנבואות ארצות הנכר ממש יהרסו, גפרית ומלח שרפה כל ארצה… כמהפכת סדום ועמורה.. יש אומרים שהארצות ממש יהפכו מלמטה למעלה…. (ואמריקה בכלל) וארץ ישראל לא תהרס. (כדאיתא בנבואות)

בהיות שאתם ראשי הדור ומנהיגיו מוטלת עליכם אחריות גדולה ועצומה על הדור ולתת לו תוכחה (כידוע מש”ס ופוסקים)

ולכן באתי בזה לומר לכם שהיות ואנו נמצאים בתקופה קשה ביותר. ימי ערב מלחמת העולם השלישית, היום הגדול והנורא קרב ובא, ממש לפני הגאולה השלמה בעזה”י.

חובה עלינו כולנו יחד ללמוד זוהר הקדוש ברציפות בכדי שתבוא הגאולה ברחמים דווקא. (כמ”ש מרן הח”ח זיע”א ורבני הבד”צ בא”י דשנת תרצ”א בראשות מרן הגרי”ח זוננפלד זיע”א וכידוע מכל הסה”ק וכמו שהורה מרן הגראי”ל שטיינמן שליט”א עפ”י רמח”ל זיע”א ומרן הגרח”ק שליט”א ממרן החזו”א זיע”א וכמה מגדולי הדור שליט”א בקול קורא).

דא עקא, שאין אוזן הציבור כרויה לשמוע דברי אמת אלו, והכל שואלים: “אם כן מדוע לא מכריזים זאת הרבנים בראש חוצות?”

בראשונה יש להביא דברי הגאון ר’ פנחס מווילנא זיע”א שכ’ “אל תפן לקחת ראיה מגדולי התורה, בעלי הנגלות, שלא רוצים לעסוק בחכמה זו, כי דברי חז”ל במדרש ובזוהר שזכרנו נאמנים ובטוחים יותר מגדולי הדור הזה.” (ספר הברית פ”ב מאמר יב’ פ”ה עיי”ש)

והננו להודיע שכבר היו דברים מעולם ובשנים תרע”ו – תרע”ט התריע מרן הגה”ק בעל “הסולם” זיע”א על השואה הממשמשת ובאה והלך לרבני קהילות אירופה ואמר להם להורות לכל ישראל לעלות לא”י ושילמדו בישיבותיהם זוה”ק להגן ולהצילם מצרה זו. וזילזלו בו ולא שמעו בקולו ובאתה השואה וקטפה את חייהם של 6,000,000 יהודים! (וכמ”ש בהקד’ הסולם עיי”ש)

המצב קריטי! מי שקורא בספרי היסטוריה או שסיפרו לו אבותיו – יודע שהשואה הנוראה לא התחילה בבת אחת.

לקח לזה כמה שנים.. אבל כשזה התחיל כבר לא היתה אפשרות לצאת מאירופה בדרך המלך…

בהתחלה קמו מחנות ריכוז בלי קשר ליהודים…. ואח”כ….,

רבינו בעל הסולם זיע”א חזה בקודש 20 קודם לכן, ובוודאי אמרו לו “לא קורה כלום , ולא יקרה כלום, אל תדמיין דמיונות וכד'”

אנחנו מתריעים ומתריעים אבל הסוף יגיע. (כי אדום תחרב, כפשוטו ממש!)

זה לא אומר עוד יומיים יכול להיות עוד חודש. אבל יגיע.

הסופה שהייתה באמריקה אמורה היתה להזהיר אותם, ולא שומעים!

לכן תפקידנו להתריע אותם ולהציל כמה שניתן.

ועל כן לאור  כל אלה הנני כותב מכתב להרבנים  שליט”א לאמר שיקראו בקול גדול לכל ישראל ללמוד יומי של הזוה”ק ויכתבו  “קול קורא”. ואם לא תאבו שמוע אלי, אודיעכם דעת אמת.

דעו שרבותינו הקדושים אמרו (הזוה”ק, האר”י ז”ל הגר”א ז”ל ועוד רבים) שבדור האחרון רבים מישראל יהיו נשמות ערב רב, אפילו רבנים ראשי ישיבות ומנהיגי הדור. וסימנים מובהקים מסרו לנו חז”ל עליהם שכל מטרתם להשתרר על הציבור ולא אכפת להם ממצבם של ישראל. והזוה”ק כותב בפירוש (תיקונים תיקון ל’) שכל אלה שאינם עוסקים בזוהר הם גורמים חורבן ואבדון ומוות בעולם!

ועתה אין ביניהם לבין שונאי ישראל  (הדוברים  מזה שנים למחוק אותנו כליל) – כלום כי גזרו אומר במוצא שפתותיהם על הכחדתם מן הארץ של זרע ישראל!

ונמצא שהם מחלל שם שמים בפרהסיא שאין מתכפר רק ביום המיתה!

אנא חוסו על חיי אחינו בית ישראל שבגולה (6,00,000 יהודים שבארה”ב) וצוו אותם לאמר: “מהרו ועלו לארץ אבותיכם, פן תפגע אתכם הרעה, ובנוסף – הקדישו 5 דקות לפחות ללמוד קבוע של זוהר הקדוש, ותנצלו מכל פגע” (כאשר הורה מרן החפץ חיים זיע”א לתלמידיו)

אני הקטן  מתחנן אליכם בדמעות שליש: אל תמיטו על תלמידיכם וקהילותיכם והנשמעים לקולכם – שואה. זכרו – מוות וחיים נתונים בידכם, ובחרתם בחיים!

יש כששה מיליון יהודים באמריקה. האיום הגדול הוא על יהודי ארה”ב בעיקר.

אנחנו נמצאים כבר בגאולה בעיתה (כידוע מכמה מקורות) הסיסמא היא כבר לא “למהר ולהחיש את הגאולה” כי היא כבר באה ממש בקרוב, השאלה היא אם זה “ברחמים” ולכן יש   לומר “להביא את הגאולה ברחמים” לגבי האיום על 6,000,000 יהודים בארצות הברית- (איום פצצת האטום- וכו’)  הספירה לאחור כבר החלה, אל תאמרו לא הזהירו אותנו!

זה לא שאלה אם הגאולה תהיה בצירוף כצרוף הכסף, זה וודאי יהיה, השאלה היא מי יחיה?

תשובה: מי שעוזב את השקר וההבל ומתקרב אך ורק להשי”ת ובוטח בו בבטחון גמור  מי שאוחז בעץ החיים שהוא הזוהר הקדוש! (זהר נשא קכד)

החלצו חושים והתאספו בהמוניכם  לעלות לארץ ישראל וללמוד הזוהר הקדוש-

מאן בעי חיי? מאן בעי חיי? מאן בעי חיי?

לא עת לחשות!  כי אם החרש תחרישו בעת הזאת מוות וחורבן יבוא ליהודים, ומי יודע אם לא לעת הזאת הגעתם לרבנות?! וה’ ידרוש את דמם מאתכם!

על כן באתי להזהיר כל יחיד ויחיד  מבני ישראל הגרים באמריקה ב-

אזהרה חמורה

שימו לב!

מאה שנה לאחר מלחמת העולם הראשונה (תרע”ד) פורצת

מלחמת העולם השלישית (תשע”ג –תשע”ד)

יהודי ארצות הברית אתם צריכים להבין שהנכם בסכנה עצומה

הפצצות אטום כבר מוכנות ולא רק מצד פצצות האטום שמאיימים עליכם עכשיו.

אלא גם מצד הממשלה הארורה שמתכננת בתוכניות זדונית סודית (בשם “הסדר העולמי החדש” גלגולי דור הפלגה בראשות נמרוד והם עצמם מודים בזה)

לשלוט עליכם  ולשדוד את כל כספכם ולהשמיד להרוג ולאבד אתכם וכבר הקימו מחנות השמדה כאשר נודע לנו ברורות. אמריקה היא כבר לא מקום בטוח בכלל ליהודים מכנים לכם מחנות השמדה! שלא להזכיר את השמד הרוחני… (כמעט וכבר הצליחו לקחת את נשמתכם חוסו לפחות על גופכם!)

חוששני שהסיבה לכך שאינכם מבינים זאת בגלל אכילת נבלות וטרפות

היות וכל ארצות הברית בסכנה גדולה, מי שיכול – יברח משם לעלות לארץ ישראל ששם הוא המקום הבטוח ביותר בעולם כרגע ומשם הקב”ה ילחם נגדם כידוע.

ומי שלא יכול לברוח ורוצה להציל את נפשו יברח לתיבת נח ויתחיל להתקרב אל השי”ת ולקבוע בכל יום ללמוד שעה ביום (ושיהיה ברציפות) את הזוהר הקדוש, אל תחכו שהרבנים יגידו לכם ללמוד!!! אתם לא מאמינים, תחכו עוד קצת ותמחקו מן העולם רח”ל זה כבר סוף העולם (הזה כפי שאנחנו מכירים אותו)

כמו שהחפץ חיים אמר שמלחמה השניה היא תהיה צחוק נגד המלחמה השלישית נו אתה עוד מחכה??????

עם ישראל, רק ה’ שולט בנו, ולכן יש לך בעיה, ואתה צריך לבחור.
אנחנו מגיעים לזמן שבו עם ישראל שוב (כמו ביציאת מצרים) יצטרך לבחור –
או להיות מוכנים לשלם את המחיר הגדול ביותר עבור יהדותם. ואני באמת מקווה שאף יהודי לא יבחר למות על קידוש ה’, אבל זה בהחלט אפשרי, ה’ ירחם.
אבל בטוח שאנחנו צריכים לבחור לחיות על קידוש ה’,
עם ישראל, אתה לא מבין שאתה “על הכוונת?” אתה לא מבין שאף אחד לא אוהב את היהודים?
אולי היהודים הלא חרדים אשר נמשכו והשתלבו בממשלות בכל רחבי העולם לא יפגעו מהמצב, אבל הם לא ישרדו בגלל שה’ לא ייתן להם.

הבוגדים האלה (אשר בשלטון) הם לבטח ערב-רב או עמלק או סתם גויים רגילים.
אבל עם-ישראל, כאשר הם ינסו לגרום לך לעזוב את דרך ה’, אתה צריך להגיד: לא!
ולבטוח בה’ כי הוא יציל אותנו, וזה לא יהיה קל. זה לא יהיה קל.

יהיה קשה מאוד להישאר בארצות הברית. ולעלות לארץ ישראל גם יהיה קשה, אבל אתה לא תוכל לחיות כיהודי בכל מקום בעולם, למעט אולי כאן, בארץ ישראל.

יותר ויותר יהודים מתקרבים יותר ויותר אל הקב”ה, ואני לא מדבר על תנועת התשובה. אני מדבר על יהודים בודדים רבים מכל מיני רקעים, אשר רואים את האמת, ומבינים שאי- אפשר לבטוח בכלום ובאף אחד, פרט לקב”ה.
והיהודים האלה יהיו הבסיס, לא של הסדר העולמי החדש, אלא של “העולם החדש של המשיח ובית המקדש השלישי”. וזה יהיה הטעם האמיתי הראשון של הנצח בעולם הזה.
הקב”ה מביא עלינו הרבה מכות, כמו במצרים. ה’ כבר הביא עלינו מכות, אבל הן עדיין קלות מאוד. הם רק תצוגה מקדימה של מה שעומד לבוא.

לפני הסופה סנדי (שהוגדרה כסופה הקשה ביותר של המאה), היהודים לא סבלו יותר מדי מהמכות שהעולם סבל.
עם זאת סנדי פתחה את העיניים של מי שחשב שזה יעבור ללא הרס.
כאשר כל כך הרבה בתים נהרסו, כל כך הרבה אנשים חיים ללא חשמל, ויש סבל רב מחוסר מזון ומים גם בקהילה היהודית החרדית.
אז אני מקווה ומתפלל שהרבה אנשים יראו את האמת, שהקהילה היהודית החרדית באמריקה, באופן כללי כבר טובעת בים של חומרנות, שקועה ברדיפה אחרי כסף והצלחות כלכליות, וזה הדבר העיקרי בחיים שלהם.
אני מציע וברצינות רבה – עם ישראל – קחו את עצמכם בידיים, נתקו את עצמכם מכל השקרים שהוזנתם (נכנסו לכם לראש) מגיל הילדות.
אפילו הסבים והסבתות הולעטו בשקרים האלה.
האימהות והאבות, הסבים והסבתות עברו חמש או שש דורות של שקר, החל מתחילתה של תנועת ההשכלה.
אבל הגרוע ביותר הוא הדור האחרון.
ועכשיו ה’ הולך לקחת את הסוכרייה-על-מקל שלכם. ה’ הולך להרוס את עגל הזהב, וכל מי שמחובר אליו כל-כך, לא יוכל להתמודד עם זה, לא יוכל לסבול את חוסר קיומו, לא יהיה מסוגל לחיות בלי השקרים של עגל הזהב.

לכן, עם ישראל, מי שדבק לבורא עולם בכל כוחו, מי שממשיך בעקשנות לדבוק בו בלי להרפות, הם אלה שיעברו את התקופה הבאה בצורה הרבה יותר קלה מאשר האחרים.
כל האחרים, או שיעשו תשובה מתוך ייסורים שלא נדע, או שייעלמו מהמציאות.

לכאורה נראה שיש לנו עוד תקופה ארוכה עד שהמשיח יגיע. יתכן וחלק מהאנשים כבר יתייאשו! אבל בדיוק כמו בואה הפתאומי והמהיר של הסופה סנדי, אשר סחפה את הכל במהירות, ככה בדיוק זה הולך להיות. כאשר אנו נהיה מיואשים לחלוטין, המשיח יופיע פתאום, ברגע!

ואם תשאל זה עדיין נראה שיהיה לנו להתכונן לתקופה ארוכה של זמן עד הגאולה.
תקשיבו לי שוב בתשומת לב! אתם טועים, כי בכל רגע המצב יכול להשתנות. אנחנו נכנסים לעידן חדש של זמן. וזה לא אומר שזה יימשך הרבה זמן.
מרגע אחד למשנהו המצב ישתנה.
אנחנו נתעורר, והכל יהיה שונה.
אנחנו חייבים לעבור כמה דברים/תהליכים ואנחנו יודעים זאת שברגע קט אחד הכל יכול להשתנות.

מה עוד אני יכול להגיד, הלב שלי נשבר על עם ישראל.
אני יודע שכל רשע שחי אי פעם, הוא כיום חי ובריא, וכולם שונאים את היהודים, אבל במיוחד שונאים את היהודים שמאמינים בקב”ה.

שאלה: איך זה שהרבנים לא אומרים לאנשים לבוא לארץ ישראל?
תשובה: אני לא יודע, הרבנים מעוניינים באמריקה. רובם ככולם שקועים בגשמיות כמו האחרים. אל תשכח את ה”דברי-חיים” זצ”ל אשר אמר באופן ברור כי בסוף הזמן (בסוף הגלות) רוב יהודים וגם הרבנים יהיו ערב רב.

אני רוצה להגיד לכם שהטרגדיות לא הסתיימו. אני רוצה שתבין שאמריקה הפכה למקום מכוער. ארצות הברית איבדה את היופי שלה. האנשים איבדו את חירותם והיא הפכה למקום מסוכן, ובמיוחד עבור אנשים שמאמינים בה’.
אבל לא רק היהודים בסכנה, גם המאמינים מכל הסוגים – הנוצרים, המוסלמים וכדו’ כל אלו שמאמינים באלוקים נמצאים בסכנה.
אבל כמו בכל חברה שבה עמלק ואדום שולט, יש הנאה מיוחדת ותחושה של סיפוק והתרוממות רוח מרדיפת יהודים, וזה בקרוב יהיה גם בארצות הברית.

ידוע שמחנות (ההסגר) כבר  מוכנים. כל מה שצריך לקרות הוא התחלת החוק הצבאי (חוק מאריתל marital law),  שיכנס לתוקפו השנה בקרוב מאד, וכבר התחיל בכמה מקומות, ומאותו הרגע יתחיל הסבל האמיתי. ואל תחשוב שאם אתה בישראל, הזרוע הארוכה של ה”סדר העולמי החדש” לא תנסה לרדוף את היהודים בישראל. הם כנראה יתחילו עם יהודים אמריקאים מכל מיני סיבות

אני רוצה להסביר שבכל מקום שאנחנו נמצאים בעולם, אנחנו בסכנה, אולם ברצוני לחזור ולהדגיש שהמקום הבטוח היחיד כעת ליהודי, הוא בארץ ישראל. כי כאן ה’ יגן על כל מי שזועק אליו לעזרה, כל מי שמוכן להקריב כדי להיות יהודי.
היהודים שמאמינים מאוד ובוטחים בקב”ה, אשר יבואו לארץ ישראל, יקבלו הרבה זכויות, כי זה לא קל.
אלה שגרים כאן כבר, אבל לא בוטחים בקב”ה. אם הם יתחילו לבטוח בה’, הם יסבלו פחות לפני הגאולה.
לכל אלה שמאמינים ובוטחים בה’, אלה שזועקים לה’ לעזרה וחיים בארץ ישראל, יהיה להם הרבה יותר קל לפני הגאולה.
אני גם רוצה לומר שהערב רב אשר השתלט כביכול על הקהילות שלנו, על הערים שלנו, הערב רב ממשלה של הציונים, בכנסת, גם אם הם יצעקו לה’, ה’ לא יעזור להם.
הם לא באמת זועקים לבורא העולם, כי הם לא באמת מאמינים בקב”ה.
כאשר הדברים יסתדרו, הערב רב  יחזרו לבגידתם, ולכן הם יאבדו !
אבל היהודים האמיתיים אשר הנשמה שלהם הייתה בהר סיני, תמיד יהיו הבנים המיוחדים של הקב”ה, ותמיד יהיו קרובים לקב”ה יותר מכל עם אחר בעולם.

אנחנו עומדים בפני תקופה קשה מאוד, אבל ה’ יציל אותנו. עם ישראל ינצח ובקרוב יהיה לנו בית המקדש וקורבנות, והחיים יהיו קרובים לקב”ה לנצח, חיים נשגבים ומרוממים יותר ויותר.

כה דברי זעירא דמן חבריא  המצפה ומחכה לישועת השי”ת צור העולמים

פה ארץ ישראל

 

נפש אנגלית”]פיקוח נפש אנגלית