הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
קטגוריה: <span>התחזקות</span>

סגולת האבן של האריז”ל לחזרה בתשובה/ ירידה לתרבות רעה/ ירידה ביראת שמים. בדוק ומנוסה!..

_

עלון 1540 תשפד סגולה לחזור בתשובה- לבנה ששמים בתנור- כותבים עליה הבקשה- ואחכ מניחים על קבר של תנא

עלון מס’ 1540 לימוד דף היומי דהתאחדות הקהילות על יסודי הדת – ז’ כסלו – שנה רביעית תשפ”ד

מדה כנגד מדה – “סגולה לחזור בתשובה” שכר ועונש – חלק ש”ח

סגולה לחזור בתשובה- לבנה (שהיתה בתנור) ששמים על קבר של תנא

סגולת האבן מהאריז”ל לחזרה בתשובה

עור של נחש, מגינה על הנושא אותו מכל כלי משחית!

סגולה לחזרה בתשובה

סגולה לחזור בתשובה- לבנה (שהיתה בתנור) ששמים על קבר של תנא

סגולת האבן מהאריז”ל לחזרה בתשובה

 1. יקח לְבֵנָה חדשה (אין הבדל אם זה מלבן או מרובע, אבל צריך שהפינות של הלְבֵנָה תהיינה מרובעות).
 2. צריך להניח את הלְבֵנָה בתנור, ולאפות חלות לשבת (דווקא באפיה שנעשית ביום שישי) והלְבֵנָה נשארת בתנור כל זמן האפיה. (אפית החלות לא קשורה להפרשת חלה)
 3. אחרי אפיית החלות, מוציאים רק את החלות, אבל את הלְבֵנָה משאירים בתוך התנור במשך כל שבוע הבא עד יום שישי הבא, וביום שישי הבא אופים עוד פעם חלות (יוצא שהלְבֵנָה היתה בתנור במשך שתי אפיות ובין אפיה לאפיה הלְבֵנָה נשארת בתנור) התנור צריך להיות דלוק רק בשעת אפית החלות אבל בין אפיה לאפיה, התנור לא צריך להיות דלוק.
 4. אחרי שתי האפיות צריך לכתוב על הלְבֵנָה את הנוסח הבא “פלוני בן פלונית וכשם שהלְבֵנָה זה בוער בתנור אש כך יבער הלב של פלוני בן פלונית שיצא לרעה שיהפוך ליבו לשמים לטובה” (כותבים את השם פעמיים).
 5. מי שכתב את הנוסח הנ”ל על הלְבֵנָה, יאמר בפה את הנוסח שכתוב על הלְבֵנָה שלש פעמים (דוקא מי שכתב יאמר).
 6. יקח את הלְבֵנָה לקבר של קדמון או של תנא או של אמורא, ויניח את הלְבֵנָה על הקבר (אפשר לשלוח מישהו, להניח את הלְבֵנָה על הקבר).

7 . בספרים כתוב שיניח את הלְבֵנָה על הקבר לכמה שבועות, ולכן יש ענין להשתדל להניח על קבר שלא מורידים.

 1. אפשר לכתוב כמה שמות על אותה לְבֵנָה, רק על כל שם יכתוב את הנוסח המלא “פלוני בן פלונית וכשם שלְבֵנָה זו…” “פלוני בן פלונית וכשם שלְבֵנָה זו…”
 2. הסגולה מועילה לא רק להורים על ילדיהם ולא רק על קרוב משפחה, אלא על כל יהודי גם בלי קשר משפחתי. (יש מעלה שהורים יעשו את הסגולה לילדיהם).
 3. הסגולה מועילה לא רק על אחד שירד מהדרך ופרק עול, אלא גם אם יש רק ירידה בתורה ויראת שמים, הסגולה מועילה.
 4. החתם סופר כותב את הסגולה ובתוך דבריו הוא כותב “יניח את האבן איזה שבועות ותראה פלאים” והחת”ס מסיים “בחון בדוק ומנוסה ברוך הוא וברוך שמו”.
 5. בספר הזכירה כתוב “והנח שמה שבוע אחד ותראה פלאים וזה בדוק”.
 6. מי שעושה את הסגולה, אסור לו לחשוב שאני עושה את זה כי אין לי מה להפסיד, אלא צריך לדעת ולהאמין בבירור, שהתנא (או כל צדיק) מליץ יושר תחת כסא הכבוד עבורו, וצריך גם להאמין לחת”ס וספר הזכירה שזה בחון בדוק ומנוסה, ושהוא יראה פלאים.
 7. מי שיעשה את הסגולה עם הרגשה כזו, הוא יזכה בעז”ה לראות פלאים.

===========————–==========

שאלה?

שמעתי שיש סגולה להחזיר אנשים בתשובה, שכותבים את השם של האדם שרוצים שיחזור בתשובה על גבי אבן (לבינה או בלאטה), ומניחים אותה בתנור יחד עם החלות של שבת, ומשאירים שם שבועיים, ואח”כ מניחים את הלבינה על קבר של צדיק. רציתי לדעת מה הם הפרטים המדוייקים בסגולה זו, ומה הנוסח שצריכים לכתוב בלבינה, כי שמעתי בזה כל מיני אופנים שונים.

להלן פרטי סגולת הלבינה בשילוב המקורות (מתוך ספרי הקטן שושני ציו”ן – עודנו בכת”י).

סגולה ידועה לעורר לחזרה בתשובה למי שיצא בתרבות רעה ח”ו, לקחת לבינה (לבינה חדשה ולא משומשת) ולשים בערב שבת בתנור שהוסק לאפיית חלות לשבת, ולהשאיר את הלבינה שם כל השבוע עד אחרי אפיית החלות שבערב שבת השניה, ואח”כ יקח הלבינה ויכתוב עליה שמו של האדם שיצא לתרבות רעה ר”ל (שמו ושם אמו – פלוני בן פלונית), ויכתוב גם: “וכשם שהלבינה זה בוער בתנור אש, כן יבער הלב של פלוני בן פלונית שיצא לתרבות רעה, שיתהפך לבו לשמים לטובה”, ואח”כ יקרא בפיו את הנוסח הנ”ל ג’ פעמים. ואח”כ יניח את הלבינה על קבר של צדיק, באופן שיעמוד שם לפחות שבוע אחד[1]. וישנם מגדולי ישראל בדור האחרון שהיו תומכים מאוד בסגולה זו ומפרסמים אותה[2]. ויש מייחסים סגולה זו לרבינו האריז”ל[3].

ונאמרו בזה כמה פרטים ושינויים:

א. במקורות מופיע דצריך שיהיה “תנור אש”[4]. ומ”מ תנור של חשמל שיש בו גוף חימום המתאדם, מסתברא דדינו כתנור של אש[5]. ומיהו יש מי שאומר שלצורך סגולה זו, צריך שיהיה תנור של מאפיה דוקא, ושיהיה התנור בשימוש כל השבוע פרט לשבת[6].

ב. יש להכניס את הליבנה כאשר התנור כבר התחמם, אך לפני הכנסת הבצק של החלות[7]. [ויש מי שהוסיף בזה, דצריכים להניח את החלות על גבי הליבנה, אך אין לזה מקור מוסמך כלל[8]].

ג. לגבי נוסח האמירה, יש נוקטים שצ”ל “בערה בתנור” (לשון עבר) ולא “בוערת בתנור” (לשון הווה)[9]. ויש שנקטו נוסח אחר לגמרי, דהתייחסות היא כלפי התנור ולא כלפי הלבינה: “כשם שזה התנור מתחמם לכבוד שבת, כך יתחמם ליבו של פלוני בן פלוני לאהבת ה’ ולמצוותיו”[10].

ד. יש שנקטו, דנוסח “כשם שלבינה זו וכו'” אין צורך לכותבו בלבינה, אלא רק לאמרו בפה, אבל שמו של האדם ושם אמו, צריכים לכתוב בליבנה[11]. ואולם ברוב המקורות מבואר דצריכים לכתוב כל הנוסח בלבינה (פעם אחת) וגם לומר בפה (ג’ פעמים)[12]. ויש שכתבו לדקדק שהנוסח יהיה כתוב בשורה נפרדת מתחת לשורת השם[13].

ה. לפי הסוברים דיש לכתוב את הנוסח על גבי הלבינה, יש לכתוב אחר שהוסרה מהתנור בשבת השניה[14]. ואולם יש מי שכתב, שצריכים לכתוב דוקא לפני שמכניסים לתנור בשבת הראשונה, ואם נתקלקלו האותיות מחמת החום, לכתוב שוב, ואז להניח על קבר הצדיק[15]. ושיטה שלישית נמצאת בכת”י של היר”א ז”ל, דיש לכתוב את הנוסח בערב שבת השניה ושוב להכניס לתנור, כלומר מניחים בשבת הראשונה בלי כתיבה, ומשאירים בתוך התנור כל השבוע, ואח”כ בערב שבת השניה כותבים את הנוסח וגם אומרים את הנוסח ג’ פעמים, ושוב משליכין לתנור שהוסק לחלות, ואח”כ מוציאים כדי להניח בקבר הצדיק[16].

ו. יש מי שאומר, שהכתיבה הנ”ל צריכה להיות בכתב אשורי[17].

ז. ובענין טיב הלבינה, יש שכתבו דצריך שהלבינה תהיה דוקא בצורת מלבן[18]. ויש שכתבו דאין צורך שתהיה דוקא מלבן, ואפשר מרובע, והעיקר שלא יהיו צדדים מעוגלים אלא שיהיו כל הפינות מרובעות[19].

ח. י”א דצריך שתהיה הלבינה עשויה מחימר (ולא מאבן וכיו”ב)[20]. וי”א דגם חרס (קרמיקה) מרובעת היטב, מהניא[21]. ויש שנהגו לייצר בעצמם את הלבינה ע”י חימר[22]. ויש שנקטו דאין צורך בלבינה דוקא אלא העיקר שתהיה אבן חלקה[23].

ט. יש מי שכתב, דצריך שהלבינה תשאר שלמה לאחר שמוציאים אותה מן התנור[24].

י. יש מי שאומר, דכאשר מניחים את הלבינה במצבת הצדיק, עדיף להניחה דוקא בראשו של הצדיק[25]. ועכ”פ צריך שתהיה על המצבה ולא לידה[26].

יא. יש שנקטו, דמה שכתוב להשאיר את הלבינה על קבר צדיק למשך שבוע אחד, היינו באופן שתשאר שבת אחת[27]. ויש שנקטו דצריך שתשאר “איזה שבועות”[28].

יב. יש מי שכתב, דלפני שמניחים את הלבינה על מצבת הצדיק, יש לבקש מהצדיק מחילה[29].

יג. יש מי שכתב, שהסגולה הנ”ל מועילה רק למי שיצא לתרבות רעה ממש, ולא למי שזקוק לחיזוק ביראת שמים[30]. ואולם גדולי הדור האחרון[31] המליצו על סגולה זו גם עבור נערים שנחלשו ביראת שמים באופן משמעותי, אע”פ שלא יצאו לתרבות רעה כפשוטו.

[1] סגולה זו יש בה הרבה “גירסאות”, וכאן הבאנו את הסגולה באופן שמופיעה במקור שנראה לכאו’ הקדום ביותר, והוא ספר הזכירה (המבורג תס”ט) למוהר”ר זכריה סמינר מווילנא זלה”ה דף ח”ן ע”א. ואחריו העתיקו בספר דרך ישרה (ליוורונו תקמ”ח) למוהר”ר ראובן ן’ אברהם זלה”ה, שער הסגולות דף פ”ד ע”ב, ובספר דגל מחנה יהודה להרה”ק רבי יהודה צבי מסטרעטין זצוק”ל בסוף הספר בקונטרס הסגולות (בעמוד האחרון), ועוד רבים (כפי שנזכיר בהמשך).

ובאופן כללי, בספרי סגולות מצוי לרוב סגולות שמתבססות על סוד זה של שריפת חומר גשמי לצורך “שריפת הלב” לטובה, אך באותם סגולות בדרך כלל המטרה היא להשיג אחוה בן איש לרעהו ולא בין אדם למקום. ולכו חזו להג”ר יוסף צוברי זלה”ה בספר אמת ואמונה סי’ ל”ח ובהערה שם, עיי”ש.

[2] הרה”ג ר’ ישראל יעקב פישר זצוק”ל מח”ס שו”ת אבן ישראל.

[3] ספר הזכירה שם. והגאון מוהר”ר רפאל אוחנא זצ”ל בספרו מראה הילדים מע’ ת’ אות א’. והמקובל מוהר”ר אברהם חמווי זלה”ה בספרו האח נפשנו מערכת תיקון אות ג’. וכן הוא בכתבי יד קבלה מעשית המיוחסים להיר”א זלה”ה דף מ”ו ע”א, שכתב בסוף דבריו שמקור הדברים הוא מכתבי האר”י ז”ל.

[4] ספר הזכירה הנ”ל.

[5] כדמצינו ברמב”ם פי”ב מהל’ שבת ה”א, דהמחמם את הברזל הרי זה תולדה של מבעיר וחייב בשבת. וראה נא בעניינו מה בענין אם גוף חימום נחשב כאש ממש (ובענין ביאור דברי הרמב”ם הנז’ והחולקים עליו) בספרי הדל ללקוט שושנים ח”ה שורש ב’ נספח ב’ סימן ב’, עי”ש בארוכה בס”ד.

[6] הרה”ק ר’ חיים הכהן פרחיה זצ”ל (המכונה “החלבן”), כך שמעתי בשמו מהרב נסים כפיר הי”ו (שהיה משמשו בקודש רבות בשנים). איברא דלפי מה שהבנתי ממנו, הטעם שהצריך תנור של מאפיה אינו מפני שצריכים שיהיה “אש” ממש (ואפשר דמועיל גם חשמל, ובפרט שגם במאפיות רוב התנורים כיום הם חשמליים פרט לתנורים לייצור “לפות”) אלא היינו טעמא מפני שצריך שהיה תנור שפועל כל הזמן במשך כל השבוע פרט לשבת (ואם פועל בשבת ח”ו לא מהני).

[7] שו”ת מנחת משה (למוהר”ר משה נתן נטע יונגרייז זצוק”ל אבדק”ק טיסא פירעד) הנדמ”ח בסוף הספר עמ’ שי”ח. ובאמת כן משמע מלשון ספר הזכירה הנ”ל וספר דרך ישירה הנ”ל (ועוד אחרונים שנזכיר בהמשך), דצריך להכניס את הלבינה בערב שבת הראשון לאחר שהתנור כבר הוסק לשם אפיית חלות, אלא דלא מבואר שם דיש צורך להכניס טרם אפיית החלות, אלא אפשר דסגי להכניס בתנור שעודנו חם מה שהוסק לצורך החלות.

[8] שו”ת דברות משה בובליל ח”ב בקו’ מילאוים לשמחת בנים עמ’ ל”ח, בשם “זקן אחד”. והרגיש שם המחבר דלא נראה כן מלשון הספרים שמביאים את הסגולה.

[9] ספר רפאל המלאך ערך “תשובה”. ועוד. ולכאו’ לפי מה שיבואר בהמשך בשם כתבי יד המיוחסים להיר”א ז”ל, דאחרי הכתיבה צריכים להכניס שוב לתנור הבוער, מתיישב היטב כתיבת נוסח “בוערת” בהווה, כי כותבים על שם סופה שתהיה בוערת.

[10] ספר שימוש תהילים כהן מזמור צ’.

[11] ספר דגל מחנה יהודה הנ”ל. וכן נקט בספר שימוש תהילים כהן מזמור צ’ [איברא דבשימוש תהילים אפשר דנקט כן מפני שסובר דהאמירה מתייחסת לתנור ולא ללבינה, כמובא לעיל, וממילא אין מקום לכתיבה על הלבינה].

[12] ספר הזכירה הנ”ל ודרך ישרה הנ”ל, ובאוסף כת”י הנ”ל, וכך היא פשטות העולה לפי הלשון שהובאה סגולה זו בספר שם טוב קטן (למוהר”ר בנימין ביניש הכהן מקראטשין ז”ל) עמ’ ל’, ובשאר הספרים המזכירים סגולה זו.

[13] ספר רפאל המלאך ערך “תשובה”.

[14] כן הוא לפי ספר הזכירה ורוב המקורות המביאים סגולה זו.

[15] שו”ת מנחת משה יונגרייז הנ”ל. עיי”ש. וגם באוסרי לגפן ח”י עמ’ של”א ד”ה וצריך שתשאר, נקט בהנח”ה סובר”ת שהכתיבה היא לפני שמכניסים לתנור, אלא שכתב דאם נמחק הכתב לית לן בה.

[16] אוסף כתבי יד קבלה מעשית בחיבור המיוחס לכאו’ להיר”א זלה”ה, דף מ”ו ע”א.

[17] שו”ת מנחת משה יונגרייז הנ”ל.

[18] ספר שם טוב קטן הנ”ל. ואולם בספר הזכירה הנ”ל, ובספר דרך ישרה הנ”ל, ובדגל מחנה יהודה הנ”ל, ושאר מקורות, לא מוזכרת קפידא זו.

[19] אוסרי לגפן ח”י עמ’ של”א אות רס”ט.

[20] לבוש יוסף שמחות ח”ב עמ’ רצ”ד.

[21] אוסרי לגפן ח”י הנ”ל.

[22] מנהג עתיק אצל יהודי מזרח אירופה. ומ”מ בכל המקורות לא מוזכר כלל קפידא כזו, אלא העיקר שתהיה הלבינה “חדשה”.

[23] ספר שימוש תהילים כהן מזמור צ’.

[24] אוסרי לגפן ח”י הנ”ל.

[25] ספר שימוש תהילים כהן מזמור צ’.

[26] אוסרי לגפן חט”ז (א) עמ’ שס”ח אות פ”ד.

[27] ספר ויוסף שאול פלדמן סגולות מע’ ב’ אות י”ג.

[28] ספר שם טוב קטן הנ”ל.

[29] שו”ת מנחת משה יונגרייז הנ”ל.

[30] אוסרי לגפן ח”י עמ’ של”א אות רס”ט.

[31] הגרי”י פישר זצוק”ל בעל שו”ת אבן ישראל. אלא דלשיטה זו מסתברא למימר לכאו’, דכאשר כותבים (ואומרים) את הנוסח, יש לדלג על המילים “שיצא לתרבות רעה”, ובכן בכת”י של היר”א (שהזכרנו לעיל) לא מופיעות המילים “שיצא לתרבות רעה”.

סגולה לחזרה בתשובה

מרגישים שאבא שבשמיים קורא לכם? רוצים להצית את הלב לעבודת ה’?

הילדים שלכם מחפשים תשובות לשאלות באמונה? אתם רוצים לעזור לילדים למצוא את הדרך אל אבא שבשמיים?

הסגולה הנדירה שמצליחה לפרוץ את המחסום של שערי האמונה והחזרה בתשובה אל בורא עולם.

על פי סוד המקובלים, לב האדם אשר מתאמץ בעבודת הבורא, רמוז ודומה לאבן.

א. כדי ליצור מסילות בלב האבן, יש לקחת אבן בצורת לב ולרשום עליה את השם ושם האם.

ב. לאחר מכן, לערוך הפרשת חלה על חלות שבת ולהזכיר שוב את השם ושם האם.

ג. לאחר מכן, לקחת את האבן הנ”ל ולהכניסה אל תוך תנור ולהניחה בסמוך לחלות שנאפות לכבוד שבת.

ד. להתפלל לחזרה בתשובה ולומר: “אנא אב הרחמים, פתח לב עבדך (השם ושם האם) באמונתך, באהבתך וביראתך וכמו שאבן זו מתחממת, כך יתחמם לב עבדך (השם ושם האם) לאהוב את שמך הגדול אמן”.

ה. בסיום האפיה, מוציאים את האבן מהתנור ומניחים אותה על גבי נר נשמה שבוערת 10 ימים ברצף. יש להזהר שהאבן אינה חוסמת את הנר וגורמת לה להכבות.

ו. לאחר שהאבן התחממה עשר ימים ברצף, יש להניחה על קבר של צדיק.

הישועה תגיע בקרוב והלב ייפתח לאמונה ולחזרה בתשובה בבורא עולם במהרה!

סגולה נגד פיגועים

למרות כל האיומים, אנחנו סומכים על בורא עולם שישמור עלינו מכל פגע ופיגוע, מכל חבלה ומחבל. אבל אם אתם מחפשים סגולה נגד פיגועים, תופתעו לשמוע שיש אחת כזאת, ממקורות הקודש.

עור של נחש, מגינה על הנושא אותו מכל כלי משחית!

כך כתוב בספרים הקדושים:

לנשיכת נחש וסגולות עורו עיין בסה”ק האח נפשנו מערכת זו באורך, ובכתבי מוהרח”ו הקדוש, ושם נאמר קבלה מרבי אלעזר ע”ה כל הנושא עליו עור נחש באבנטו לא ישלוט בו כלי זיין.

בספר דגל מחנה יהודה להרה”ק מסטרעטין וז”ל:

מי שיצא לתרבות רעה, קח לבינה חדשה ושים בתנור של אש (שהסיק) [שהוסק] בעש”ק לחלות לחם על שבת, ויניח שם עד שבת השני אחר שנאפה החלות, ואח”כ יקח משם הלבינה ויכתוב שמו של פב”פ שם אמו, ואמור על הלבינה: “כשם שהלבינה הזו בוערת בתנור של אש, כן יבער לב פב”פ שיצא לתרבות רעה, שיתהפך לבו לשמים לטובה”. ואח”כ יאמר הכותב הזה עליו ג”פ (נ.ב. כנראה הכוונה שיחזור על אמירה זו שלש פעמים). ואח”כ שים הלבינה בקבר של צדיק אחד, והנח שם שבוע אחד, ותראה נפלאות.

להקדשת עלונים לעילוי נשמת או לברכה ולתרומות, נא להתקשר לטל: 02-6523510

לקבלת עלונים וספרים ורשימת 410 גדולי הדורות שאסרו את הפאה, בטל: 054-850-5928 או במייל: 9951300@gmail.com

הרב שלום יהודה גראס

אבדק”ק האלמין

בית שמש, ארץ הקודש

חשיפה – למה באה עלינו הצרה הזו בעוטף עזה? למה משיח לא בא? מסרים מרחל אימנו

 

יום ג 8 מתוקן עלון 338 מי מעכב את המשיח רחל אמנו 3 (1)
מכתב מרחל אמנו באנגלית

עלון 861 מכתב לרחל אמנו
עלון מס' 1385 מכתב מרחל אמנו חלק שכח אסרו חג סוכות תשפד שעה 4 (1)

דברים שכדאי לדעת לאור המצב – יעקוב עדיה אנושי-תודעת האחד

עדכון יום ב’ 20/11/2023 נוספו 2 סרטונים מומלצים
1. מומלץ לשמוע אנו באירוע בקנה מידה תנכי”. בסרטון מומלץ זה, מילים חשובות לקראת הפוגה בלחימה
סרטון 2: מה זה לחיות בעולם כזה אליו אתה מייחל?-מקום בלב יעקוב עדיה אנושי-תודעת האחד

עדכון ראשון בפוסט

סרטוני מידע מעניינים שהחלטנו לשתף את חברי האתר

הודעה רוב פעילות האתר כיום בעיקר בואצאפ – לחץ כאן כדי להתחבר

[vstrsnln_info]

אתה הראת לדעת | מכתב

מכתב חשוב שהגיע למערכת האתר: עם ישראל נמצא בזמן קשה. גזירות וסכנות מרחפות על היישוב היהודי בארץ ישראל. וכמו בכל מצב, ובפרט בזמנים אלו, הקב”ה מדבר איתנו. פוקח את עינינו. מגלה כבוד מלכותו. אם בגלוי, ואם בהסתר. חובה עלינו להרבות בתפילה ובתחנונים, במצוות ומעש”ט, ובעיקר בתלמוד תורה כנגד כולם. אבל …

עבודה בשבת – האם כדאי לעבוד בשבת? בעלים של רפטינג נהר הירדן- סגרנו את האתר בשבת והרווחים זנקו באופן דרסטי! שבת היא מקור הברכה

 

ערן גיגי, בעלי ‘רפטינג נהר הירדן’, הפתיע באמרו: “מהיום שסגרנו בשבת – מחזור ההכנסות שלנו זינק דרסטית”. את הדברים אמר גיגי בוועידת התיירות החרדית הראשונה בישראל שהתקיימה בבנייני האומה.

לפני חמש שנים החליטו בעלי ‘רפטינג נהר הירדן’ לסגור את המתחם בשבת. “בצפון, הכסף הגדול זה בשישי ושבת”, אמר גיגי. “אחרי המון מחשבה באנו לרו”ח שלנו ואמרנו לו החלטנו לסגור את האתר בשבת, הוא הסתכל עלינו במבט כאילו נפלו השמיים. הפדיון הכי גדול הוא ביום שבת. אבל עשינו את זה, בהתחלה עם חששות אך היינו שלמים וגאים ואחרי חמש שנים אני יכול לומר – מאותו רגע המחזור העסקי שלנו עלה באופן משמעותי. מאז שסגרנו בשבת ראינו ברכה גדולה”.

הרב מרדכי בלוי, יו”ר משמרת הקודש והחינוך אמר: “חופשה והתאווררות זה דבר חיובי, זה טוב לנפש, זה טוב לגוף וזה טוב כדי שאחרי בן הזמנים יוכל תלמיד הישיבה לשוב ולשקוד באוהלה של תורה, אבל בן תורה לא ינפוש או יטייל במקום שלא מבצע אי אלו התאמות לאורח חייו, בראש ובראשונה שמירת שבת קודש. אנחנו לא כופים אף אחד, אבל בעל עסק בתחום התיירות שמבין את כוח הקנייה החרדי העצום צריך להבין שבשביל להביא קהל חרדי צריך לבצע הנגשה בהתאם לדרישות הנהוגות בציבור החרדי”.

משה יצחק רושגולד, מנכ”ל ועידת ‘לתור’: “אנו חותמים ועידה עמוסה ומשמעותית. הבשורה הגדולה היא שמהיום, לתיירות החרדית בישראל יש בית. יצרנו כאן קהילה עם כוח גדול ורצון טוב ומכאן תצא תורה. לפי כל סקר שבוצע, רוב מוחלט של הציבור החרדי יעדיף לנפוש בישראל. את המגמה הזו צריכים לחזק וזו הסיבה שהקמנו את ועידת לתור. הגיעו לכאן מאות נותני שירות בתחום התיירות באמירה ברורה: אנחנו רוצים את הציבור החרדי ומהיום הזה הם יוצאים עם כלים מה שיחשוף אותם לציבור ענק וכוח צרכני נאמן ומשמעותי”.

 

בעלי רפטינג נהר הירדן: “מהיום שסגרנו בשבת – מחזור ההכנסות שלנו זינק דרסטית”

כדי  לסגור עסק בשבת- צריכים אמונה בבורא עולם.- הוא ברא את העולם, הוא מקור כל הפרנסה לכל הברואים לכל הבריות- כגון בהמות דגים עופות , ציפורים רמשים  ובע”ח. האם ראיתם פרה שדואגת  אם ישאר לה משהו לאכול ליום של מחרת ? הקב”ה  מפרנס את כל היצורים בעולם, וגם  את הבנאדם, כל שכן את היהודי. רק  הבחירה  והניסיון של יהודי היא באיפה אופן כדאי לו להתפרנס. האם בכל יום בימות החול- וגם בשבת. או בשבת לשבות- לפי רצון ה’- כי שבת היא מקור הברכה.

, הקב”ה  קבע את החוקים  של הבריאה. ואם הוא מצווה לשבות שבת- אז זה הדבר הנכון ביותר לעשות.

אמונה מתחילה איפה שנגמר השכל

סגירת העסק בשבת היא פעולה שהיא לכאורה נגד היגיון אנושי-  משביתים כביכול את מקור הפרנסה העיקרי- ביום שבת  ואז זוכים ליתר פרנסה. היתכן?.

כי לפי שכל והיגיון אנושיים- ביום שבת אנשים פנויים- ומחפשים אטרקציות ולכאורה  ביום  זה אפשר לזכות בפרנסה עצומה יותר מכל ימי השבוע יחדיו!

ואיך יתכן שסוגרים  לכאורה את ה”שיבר “המרכזי של העסק- שהוא  יום השבת- והתוצאה היא שהרווחים עולים  דרסטית? כאן נכנסת האמונה.

דוקא אם   תשבית את העסק! ולא תעבוד! זה יהיה מקור הברכה שלך- כי שבת הא מקור הברכה

כי מי שעושה  את רצון ה’- לעולם לא מפסיד.

מפתח הפרנסה הוא  רק ביד ה’!

וכל האנשים והלקוחות הם רק שליחי ה’- והם לא מקור הפרנסה!

לכן אנו בניגוד לגויים- שהם חושבים ופועלים  רק  לפי  היגיון ושכל אנושיים

הגויים חושבים :

 • אם אני מבין- אני עושה
 •  ואם אני לא מבין- אני לא עושה

כלומר “נשמע ונעשה”..קודם אני אשמע,, ואם מתאים לי.. אני אעשה.

אנו היהודים  שהקב”ה בחר בנו כעם סגולה- פועלים אחרת. אנו אומרים נעשה ונשמע.- אנו קודם  פועלים באמונה- עושים רצון ה’,  ואח”כ מחפשים את השכל של הדבר (וגם אם לא מוצאים  שכל נפעל באמונה). ולמה? כי שכל אנושי זה דבר מצומצם מאד! לעומת שכל אלוקי.

איך כל  התנאים אמוראים חז”ל/ חכמי ישראל  כתבו את הזוהר/סודות התורה  ואת סודות היקום? האם היו להם מכשירים טכנולגיים? לא!  רבי שמעון בר יוחאי זצוק”ל הרי ישב 13 שנה במערה- איך השיג את כל סודות היקום הכתובים בזוהר הקדוש?- תשובה:  ע”י זיכוך עצמי עצום הגיע לאמונה ודבקות כ”כ גדולים ב- שזכה לקבל  את כל סודות היקום.

השכל האנושי כמה שיהיה הכי  כביר בעולם– עדיין הוא   הגבלה עצומה לעומת שכל אלוקי..  כל שכל והיגיון אנושיים..יכולים להשתנות והם לא דבר קבוע.  אדם מבין דבר בצורה מסוימת ובטוח שזה הדבר הנכון. מחר יצא מחקר  או איש חכם אחר שיוכיח לו שהוא טועה..  ואותו אדם יקבל את השכל החדש .  .

לעומת זאת ,אמונה  על דרך משל זה דבר שהוא יציב במו חקיקה בסלע, ששום רוח בעולם לא תשנה את החקיקה. ושכל  אנושי זה כמו לכתוב על מצבה דבר מה, ומחר ירד גשם וימחוק את הכתוב. השכל האנושי הוא רק  כלי אמצעי להגיע לדבקות בה’, אבל לא הוא העיקר.. לכן לעולם האמונה קודמת לידיעה/ שכל.

וכאן אנו רואים שלפי שכל אנושי – אם עובדים בשבת  כביכול מרויחים יותר- אבל זו אשלייה- כי כל הכסף שהרויח בשבת- ילך לתיקונים/ רופאים/ תרופות מוסכים/ אינסטלטור/ משפטים / עו”ד וכו ל”ע.

באה התורה ואומרת- השבת- מקור הברכה.  תשבות בשבת- והיא תהיה מקור הפרנסה שלך. ועובדה  שמי שפועל כך לפי רצון ה’- לעולם ירויח ולא יפסיד.

 

ולכן הניסיון של אדם שעובד בשבת, הוא להתחזק באמונה שהשבת היא מקור הברכה- ואם ישבות בשבת ולא יעבוד-  הוא רק יזכה לשפע ברכה והצלחה.

כי ה”בוס” הכי טוב בעולם הוא ה’- וכדאי להיות עובדיו הנאמנים.

 

 

 

 

 

“אנו נמצאים כעת בתהליך לידת הגאולה” — הרב חיים אריק נווה.


האם הרגשתם עייפות גדולה , חוסר יכולת להתאושש? עליות ומורדות
ואפילו חרדות?
מסתבר שזו תופעה שהרבה מדווחים עליה מעל 100 שדיברתי איתם.
מקווה שהמאמר הבא ישפוך קצת אור על הנושא.
בשבועות היתה ירידת אורות עצומה, מכתר של הכתר, המקום הגבוה ביותר בעץ 10 הספירות.
כשנכנסים אורות לכלים שלנו יש 2 תרחישים – או שהכלים שלנו מוכנים לקבלת האורות אבל בגלל העומס אתם מרגישים פתאום עייפות בלתי מוסברת.
או שהכלים לא מוכנים לכך בכלל, ואז לפעמים מרגישים בלבול , חרדות והמציאות החיצונית קורים כל מיני קטסטרופות. בדיוק כדי שנתקן את מה שנשאר כדי שנוכל להוריד את האורות.
האמת היא שכל שנה בשבועות יש את אותו האור שזרם אלינו במתן תורה.
רק שהפעם הוא קיבל בוסט משום שאנחנו בזמני גאולה.
הגאולה האמורה היא גאולת הדעת, ולא גאולה פיזית.
זאת אומרת שהאדמה לא תרעד ואז יופיע פתאום בית המקדש השלישי
ותהיה מלחמת העולם ה-3 ונצא מלאכים….
אלא שפתאום נבין את אותם הדברים אחרת.
ככה זה בהתעוררות התודעה. “גל עיני ואביטה מנפלאות תורתך”
אנו נקום למציאות שבה אנחנו רואים בעיניים את המטריקס ויודעים את הדרך החוצה. להפסיק להאמין להקרנה הזאת , תקנו תשתו תאכלו,
ולהבין שהשורש של המציאות היא רוחנית וכל החומר הוא ביטוי של הרוח,
התלבשות הרוח במבנים תודעתים של חומר.
דיברנו על כך רבות בפוסטים קודמים.
המשמעות היא שהאור שירד, יעלה את כולנו בתודעה, כל אחד מהמקום שלו,
למדרגה התודעתית הבאה עבורו.
הרב נ אמר:
בגאולה יהיו 7 מעגלים (אלו הם שבעת מעגלי התודעה).
כל אדם שייך למעגל שלו. המעגל הראשון הוא המעגל של מי שמקיים את כל עשרת הדברות. זה המעגל של האנשים שהכי קרוב לתודעת משיח,
לנשמה שלו, ומקיים אותה כאן.
הרב נווה אמר אתמול שהגיע הזמן לחיות את האלוקות בגוף אדם.
על זה מדברת הגאולה. כי זה להביא לכאן ביטויים עליונים של הרוח האלוקית שעד היום היו לה ביטויים מועטים אם בכלל.
האנושות דור 2.0 תקראו לזה.
אז יתכן שחלקכם קיבלתם הוראת אקטיבציה – בשם לוחמי האור
ויתכן ואתם פשוט מרגישים ומצפים שמשהו חדש יכנס
ואם אם אתם פשוט מרגישים עייפים, דעו שמשהו טוב קורה,
שהאור מציף את כולנו, ואין מה לפחד ממנו.
מה שרצינו כולנו, הגיע.
שעת הגאולה.

להצטרף לואצאפ רמזי הגאולה לחץ כאן
https://chat.whatsapp.com/FaI8Nq95NMrCvZheSrW6Ql

סדר תפילה ל- רפואה שלמה: תפילה של הצה”ק רבי פנחס מקוריץ זי”ע ותפילה של חזקיהו המלך

 

עלון מס’ 1048 לימוד דף היומי דהתאחדות הקהילות על צניעות ויסודי הדת -מח בעומר -שנה שניה תשפ”ג

 

סדר תפילה לרפואה שלמה

סדר לימוד קריאה ותפילה לפני ה’ יתברך שתמשך רפואה שלמה עלינו ועל כל ישראל

תפילה של רבי פנחס מקוריץ זצ”ל לרפואה ונגד עין הרע

יאמר 7 פעמים ברציפות הלחש:
איוב היה הולך בדרך, והיה שרוי בצער, ופגע בו אליהו הנביא זכור לטוב, ואמר לו, איוב מפני מה אתה שרוי בצער, משום כאב ראש?, אמר לו הן, אמר לו לך אל הים גינוסר וטבול בו ותתרפא, ומי שריפא לאיוב הוא ירפא את החולה (פלוני/ת בן/ת פלונית) מכאב לב ומכאב ראש ומשאר כאבים בתוך שאר חולי ישראל. (הובא בספר זכרון יעקב יוסף ס”ט ע”ב בשם ספר לב מאיר ממהו”ר פנחס מקוריץ זיע”א).

 

תפילת חזקיהו המלך

תפילה שאמר חזקיהו המלך כשהיה חולה ונתרפא, (ישעיהו פרק ל”ח מפס’ ט’ עד פסוק כ’) נמסרה לחזקיהו מן השמים. עוד נמסר לחזקיהו כי מי שיגיד ,תפילה זו בדמע בין חולה בין בריא בשעת צרה, יתרפא וינצל מכל דינים החמורים הנגזרים בשמים, כך מובא בספר ‘ליקוטי צבי’.

בספר ‘טעמי המנהגים’ מובאת סגולה זו, תוך הערה מבעל ‘ווי העמודים’, שאף מי שלא נתעורר לבכי בשעת אמירת תפילה זו, מכל מקום יאמר התפילה עם “קול בכי”, וזה נחשב קצת לבכי, וגם אם ירבה בכמות האמירה הרי זה יחשב בערכו לאיכות האמירה בדמע, וכן יש אומרים, שאם החולה עצמו אינו יכול לומר תפילה זו -יבקש מקרוביו וידידיו שמצטערים בצערו שהם יאמרו את התפילה עבורו.

התפילה הסגולית של חזקיהו המלך(ישעיהו פרק ל”ח, פס’ ט’ – כ):
מִכְתָּ֖ב לְחִזְקִיָּ֣הוּ מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֑ה בַּֽחֲלֹת֕וֹ וַיְחִ֖י מֵֽחָלְיֽוֹ׃ י אֲנִ֣י אָמַ֗רְתִּי בִּדְמִ֥י יָמַ֛י אֵלֵ֖כָה בְּשַֽׁעֲרֵ֣י שְׁא֑וֹל פֻּקַּ֖דְתִּי יֶ֥תֶר שְׁנוֹתָֽי׃ יא אָמַ֨רְתִּי֙ לֹֽא־אֶרְאֶ֣ה יָ֔-הּ יָ֖-הּ בְּאֶ֣רֶץ הַֽחַיִּ֑ים לֹֽא־אַבִּ֥יט אָדָ֛ם ע֖וֹד עִם־י֥וֹשְׁבֵי חָֽדֶל׃ יב דּוֹרִ֗י נִסַּ֧ע וְנִגְלָ֛ה מִנִּ֖י כְּאֹ֣הֶל רֹעִ֑י קִפַּ֨דְתִּי כָֽאֹרֵ֤ג חַיַּי֙ מִדַּלָּ֣ה יְבַצְּעֵ֔נִי מִיּ֥וֹם עַד־לַ֖יְלָה תַּשְׁלִימֵֽנִי׃ יג שִׁוִּ֤יתִי עַד־בֹּ֨קֶר֙ כָּֽאֲרִ֔י כֵּ֥ן יְשַׁבֵּ֖ר כָּל־עַצְמוֹתָ֑י מִיּ֥וֹם עַד־לַ֖יְלָה תַּשְׁלִימֵֽנִי׃ יד כְּס֤וּס עָגוּר֙ כֵּ֣ן אֲצַפְצֵ֔ף אֶהְגֶּ֖ה כַּיּוֹנָ֑ה דַּלּ֤וּ עֵינַי֙ לַמָּר֔וֹם אֲדֹנָ֖י עָֽשְׁקָה־לִּ֥י עָרְבֵֽנִי׃ טו מָֽה־אֲדַבֵּ֥ר וְאָֽמַר־לִ֖י וְה֣וּא עָשָׂ֑ה אֶדַּדֶּ֥ה כָל־שְׁנוֹתַ֖י עַל־מַ֥ר נַפְשִֽׁי׃ טז אֲדֹנָ֖י עֲלֵיהֶ֣ם יִֽחְי֑וּ וּלְכָל־בָּהֶן֙ חַיֵּ֣י רוּחִ֔י וְתַֽחֲלִימֵ֖נִי וְהַֽחֲיֵֽנִי׃ יז הִנֵּ֥ה לְשָׁל֖וֹם מַר־לִ֣י מָ֑ר וְאַתָּ֞ה חָשַׁ֤קְתָּ נַפְשִׁי֙ מִשַּׁ֣חַת בְּלִ֔י כִּ֥י הִשְׁלַ֛כְתָּ אַֽחֲרֵ֥י גֵֽוְךָ֖ כָּל־חֲטָאָֽי׃ יח כִּ֣י לֹ֥א שְׁא֛וֹל תּוֹדֶ֖ךָּ מָ֣וֶת יְהַֽלְלֶ֑ךָּ לֹֽא־יְשַׂבְּר֥וּ יֽוֹרְדֵי־ב֖וֹר אֶל־אֲמִתֶּֽךָ׃ יט חַ֥י חַ֛י ה֥וּא יוֹדֶ֖ךָ כָּמ֣וֹנִי הַיּ֑וֹם אָ֣ב לְבָנִ֔ים יוֹדִ֖יעַ אֶל־אֲמִתֶּֽךָ׃ כ. יְ-ה-וָ֖-ה לְהֽוֹשִׁיעֵ֑נִי וּנְגִֽנוֹתַ֧י נְנַגֵּ֛ן כָּל־יְמֵ֥י חַיֵּ֖ינוּ עַל־בֵּ֥ית יְ-ה-וָֽ-ה׃ כא וַיֹּ֣אמֶר יְשַֽׁעְיָ֔הוּ יִשְׂא֖וּ דְּבֶ֣לֶת תְּאֵנִ֑ים וְיִמְרְח֥וּ עַֽל־הַשְּׁחִ֖ין וְיֶֽחִי׃ כב וַיֹּ֥אמֶר חִזְקִיָּ֖הוּ מָ֣ה א֑וֹת כִּ֥י אֶֽעֱלֶ֖ה בֵּ֥ית יְ-ה-וָֽ-ה׃}

ואחר כך יתפלל:

ריבונו של עולם אב הרחמים והסליחות, חוס וחמול עלי ותרפא ותחזק ותשמור על כל: (לאיש: רמ”ח אברי ושס”ה גידי/ לאישה: רנ”ב ושס”ה גידי)

וזכני לרפואה שלמה-“רפאני ה’ וארפא, הושיעני ואושעה כי תהילתי אתה”.

אנא “הא-ל הנאמן, שומר הברית והחסד” רחם עלי והחזק אותי ותשמרני מכל המחלות ומכל היסורין, וזכני לאריכות ימים ושנות חיים ובריאות מתוך שמחה וטוב לבב, ותצילני מכל מיחוש וכאב מעתה ועד עולם, ואזכה אני ובני ביתי וכל ישראל להיות בריאים דשנים ורעננים. אמן.

אנא רחום, זכה את כל עם ישראל לאריכות ימים ושנים, ויזכו כולם לזקנה ושיבה טובה, ותצילם מכל דאגה ומזעקה וכאב לבב, ויהיו כולם שמחים, והמשך עלינו רפואה שלמה מהפסוק:

“א-ל נא רפא נא לה”

בזכות השם הקדוש היוצא מראשי התיבות-תרפאנו ותחזקנו לאורך ימים, וזכנו לראות בגאולה ובביאת המשיח ובבית המקדש. אמן נצח סלה ועד.

הערה: למידע מורחב בנושא, הוכחות וכו’, ומי שרוצה לעשות תשובת המשקל, נא להתקשר ולקבל חומר להפצה בנושא, בטלפון: 054-8505928

הרב שלום יהודה גראס

אבדק”ק האלמין

בית שמש, ארץ הקודש

 

 

להורדה

עלון 1048 סדר תפלה לרפואה שלמה מדה כנגד מדה חלק ל

101 גדולי עולם פסקו : מי שיש בידו להוכיח ולא עושה זאת כאילו רצח את חבירו- מקבץ תוכחות לעם ישראל

עלון 1025מזכי הרבים חלק ז ידינו לא שפכו את הדם הזה

 

עלון מס’ 1025 לימוד דף היומי דהתאחדות הקהילות על צניעות ויסודי הדת – ל”ג בעומר – תשפ”ג

מזכי הרבים – חלק ז’

101 גדולי עולם פסקו שמי שיש בידו להוכיח ולא עושה זאת כאילו רצח את חבירו

ידינו מלאו דמים

כדאי להתעורר לפני שיהיה מאוחר

מקבץ תוכחות להצלת עם ישראל

 

101 גדולי עולם פסקו: “מי שיש בידו להוכיח ולא עושה זאת, אלא אומר “שלום עליך נפשי” מעלה עליו הכתוב כאילו רצח את חבירו”, [ספרי שכר ועונש חלקים ד-ה, ספר התוכחה כהלכתה, ספר מזכי הרבים, ספר חובת מחאה], ומדוע? מכיון שהיה בידו להוכיחו ולהצילו מבאר שחת, והוא לא עשה זאת. לכן, הוא מתחייב בדמו ודם זרעו עד סוף כל הדורות, והחפץ חיים כתב על זה בספריו חומת הדת  ובספר נדחי ישראל בהקדמה, [וראה בעלון 1041-1042 באריכות] וזה תוכן דבריו: שלכל ישראל יש דין ערבות מאחד לשני, ועל כל עם ישראל מוטלת חובת התוכחה מאחד לשני, מכיון שאם יש בכוחו להוכיח והוא לא הוכיח, הוא יחויב על כל אחד ואחד שיכל להוכיח ולא הוכיח עד סוף כל הדורות, ועל זה אנחנו אומרים בכל יום על אבותינו ועלינו על בנינו ועל דורותינו ועל דורות זרע ישראל עבדיך.

כעת, אנחנו כותבים עלון זה לאור המצב המסוכן שעם ישראל  נמצאים בו, כפי שכל אחד יכול לראות שמידת הדין מתוחה מאד אסונות ופיגועים פוקדים  אותנו כחדשות לבקרים. אנחנו בפיתחה של מלחמת עולם שלישית שאחריתה מי ישורנו. לכן, חובת התוכחה, היא צו השעה, ובפרט בענין הצניעות  שזה כולל את הפאה הנכרית, וענין הכשרות בעם ישראל, שכל מי שאוכל משחיטה תעשייתית אוכל נבילות וטריפות חלב ודם, וכתוצאה מכל זה רוב מטבחי ישראל הם טריפות.

בנוסף, ישנה בעיה בכשרותן של הקלפים של ספרי תורה תפילין ומזוזות, [ראו באריכות בעלונים שכתבנו על כל הבעיות של הקלפים, וכמו כן ניתן לשמוע שיעורים על כל מה מה שאנחנו כותבים כעת בקו שומרי החומות מספר 027-33-72-978].

יש לדעת שאם הסופר סת”ם אוכל של  בשר של נבילות וטריפות (וזה המצב רח”ל של כל הבשר בהמה בימינו), או אם אשתו חובשת פאה, והוא לא מוחה בה, אז התפילין והמזוזות והספר תורה שהוא כותב  לא כשרים. ואז יוצא שהכל פסול רח”ל,  ונחשב כאילו אדם לא הניח תפילין מימיו, ולא הייתה לו בביתו מזוזה כשרה מעולם, ולא קרא מספר תורה כשר, וכל הברכות היו ברכות לבטלה רח”ל, וזה לפי בעלי שו”ע.

ישנה בעיה חמורה של זלזול בבתי כנסיות ובתי מדרשות שבו מדברים בשעת תפילה קדיש וקדושה, [וכתוצאה מכך כל התפילות עוברות לרשות הסטרא אחרא, ואנחנו לא מבינים מדוע התפילות שלנו לא מתקבלות, חת”ס כתובות], וכמו כן אותו הדבר קורה כאשר נשים נכנסות לבתי כנסיות ובתי מדרשות בפריצות בפאה נכרית עם חצאיות עד הברך, עם גרביים שקופות, ובגדים צמודים אז כל התפילות עוברות לרשות הסטרא אחרא, והנשים הללו מטמאות את כל המקום. וברור שהשכינה הקדושה לא יכולה לשרות במקום טומאה שכזה.

ישנם בעיות עם מקוואות שישנם הרבה מקוואות פסולות, ולכן צריכים לבדוק ולברר אם המקוה כשירה.

כל אדם שלא רוצה שיחייבו אותו מן השמים ברציחת אחיו בני ישראל, יוכל לקבל מאיתנו עלונים על כל הנושאים שהזכרנו ולהפיץ אותם ברבים.

היום התוכחה מתקבלת יותר על הלב, כאשר היא בכתב כמו שכתב מרן החיד”א זי”ע, ולא צריך להתווכח עם אף אחד מכיון שהכל כתוב עם הוכחות שחור על גבי לבן. וראו באריכות בעלוני מדה כנגד מדה מספרים 10019-10025

בכדי לקבל עלונים אפשר להתקשר למספר טל:02-6523510

או לכתוב (למייל 9951300@gmail.com)

ואנחנו נשלח לכם בע”ה את כל החומר.

כמו כן, כל אחד יכול להדפיס העלונים שיקבל (במייל 9951300@gmail.com) באיזה כמות שיחפוץ ולהפיץ ברבים, ובזה יקיים את מצוות התוכחה וחיוב הערבות, ולא יחייבו אותו בשמים על 15 מיליון יהודים עד סוף כל הדורות [מכל אדם  חרדי יוצאים 48 מיליון נשמות, והחשבון הוא לפי ממוצע של  חמישה ילדים במשפחה במשך 11 דורות], וכמו שכתוב כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ואהוב וחביב לפני אבינו שבשמים, עם זכויות ללא סוף.

משל של בעל הסולם זצוק”ל- לענין הערבות של עם ישראל

אדם עושה חור  בספינה – שואלים אותו: אדוני -למה אתה עושה חור בספינה? הרי כולנו נטבע? והוא עונה: אני עושה רק חור מתחת למושב שלי.

לכן כל אחד צריך לעשות בדק בית לעצמו ויבדוק שהוא לא עושה חור בספינה של עם ישראל

ודין של מזכה הרבים הוא לא דין של בן אדם רגיל, מכיון שהזכויות של מזכי הרבים, זה מיליוני זכויות עד סוף כל הדורות של כל אחד ואחד שהציל.

כתוב בתורה יראת ה’ היא אוצרו, כמו שידוע שהקב”ה מחפש את הלב של האדם, הוא לא זקוק ללמדנים, יש לו מספיק למדנים ויודעי תורה בשמים, והשעשוע הכי הגדול של הקב”ה, זה דוקא מכלים שבורים שעושים לשם שמים, ולכן הדבר הכי חשוב בדור שלנו, זו האמונה  והיראת שמים וזה לא הלמדנות ולא הכבוד, (כי שכל זה לא “האדם” זה דבר שמקבלים אותו במתנה מהשמים- ולכן המתנה  של שכל לא מרשימה את הקב”ה- כי זה משלו]  האדם הוא היראת שמים והאמונה שלו-  וזה הדבר היחידי שלא מקבלים מהקב”ה.  הרב ניסים  פרץ זצ”ל היה אומר ש-99% – האדם  מקבל הכל מהקב”ה (שכל, חכמה, עושר,  ילדים אישה)- ורק 1%  הוא לא מקבל שזה- היראת שמים שלו- וזה כל העבודה, לכן  לא כדאי  לרדוף אחרי ה99% כי היא ממילא קבועים)

– ולא לפתוח כוללים ללא סוף, ולא לבזבז את החיים ואת הזמן היקר, ולהתרוצץ ולפתוח עוד כולל ועוד ישיבה וכו’. ולכן הקב”ה עדיין מחזיק ברסן ולא נותן לפורענות הגדולה להגיע מכיון, שהוא מחכה שעוד יהודים יעשו תשובה וינצלו לפני הגאולה, והדרך היחידה היא להציל יהודים היא להפיץ תוכחה ולצאת אל העם.

וזאת כל העבודה, שהיא צריכה להיות, כרגע לנגד עינינו- צו השעה, להחזיר יהודים בתשובה לגבי כל העבירות שכתבנו כאן.

ונכון, שכתוב שלימוד תורה כנגד כולם, אבל זה אחרי שהצלנו את הילד מלטבוע בנהר. (כמו שכתוב בגמרא על חסיד שוטה שראה אישה טובעת בנהר ולא  אץ להציל אותה כי לא  רצה להיכשל  בצניעות).

וכאשר כתוב תלמוד תורה כנגד כולם הפירוש הוא תלמוד תורה עם יראת שמים, שזה בלי פריצות ופאה נכרית, ובלי אכילת נבילות וטריפות ובלי אייפונים וכל השאר. ולזה צריכים יראת שמים ומסירות נפש כמו שכתוב בספר נחלת שבעה סימן נ”ח, ובספרי שכר ועונש ה’ חלקים.

וידוע שדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, ואשרי מי שישמע יבין ויפעל.

ברוך ה’ לעולם אמן אמן.

הערה: למידע מורחב על כל איסורי הפאה, הוכחות וכו’ מי שנכשל בפאה נכרית ורוצה לעשות תשובת המשקל, נא להתקשר ולהשיג חומר בנושא בטלפון: 054-8505928.

הרב שלום יהודה גראס

אבדק”ק האלמין

בית שמש, ארץ הקודש