הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
תגית: <span>רוסיה</span>

עדותן של רבנים בכל יסודי התורה- הסכמות ומכתבים חלק ג"

 

עלון 1002 עדותן של רבנים - הסכמות ומכתבים חלק ג

 

נושאי מכתבים:

אמונה ובטחון, לפרנסה, ארץ ישראל, שעטנ"ז,   זוהר הקדוש, אדרא רבא, אדרא זוטא,ספרא דצניעותא,ראשית חכמה, פלא יועץ, בגדד, איראן, בית לחם יהודה, הרב יהודה פתיה זי"ע. שער הגלגולים, אליהו הנביא, מקדש מלך,.בית המדרש ,גלות, גאולה, משיחי שקר, משיח, חובת הלבבות, מידה כנגד מידה, משנה יומית, הלכה יומית, הלכות שבת, מי הוא יהודי? דין תורה, הלכה, אמת, זוהר הקדוש, חק  לישראל, כשרות, מוסר, מילה, מסירה, מקווה, ניקור, עירוב, ערב רב, בשר בהמה, זיכוי רבים, אכילה בכשרות, מנהרות הבשר, קלף כשר ,פסח, צדקה, ציצית, צניעות, שבת, שולחן ערוך, שחיטה, בדיקת סכין, שידוכין, שמירת הברית והעיניים, פאה נכרית, תנ"ך, תרי"ג מצוות, ל"ג בעומר, רשב"י זיע"א, היכלא דרשב"י , בן איש חי, הרבי"ז הקדוש, הגר"א, מגלה עמוקות, רמח"ל, אדמו"ר רבי שלום מבעלזא זי"ע , המגלה עמוקות, רבי אלעזר, מירון, ספירת העומר,  ימים טובים, פסח, ראש השנה יום גיפור סוכות,   פסח שבועות,  נר חנוכה, פורים, פצצת אטום,  שואה, פאה נכרית,  מלחמה גרעינית,   משה רבינו אהרון הכהם, דוד המלך, בית המקדש, חפץ חיים, פנחס, בעל הסולם,  עץ חיים, הגוב"י  על עץ חיים, ,אור חיים הקדוש זי"ע אוקראינה, אומן , רוסיה, ארה"ב, לונדון, בלגיה.  הודו, ג' בירות, עבודה זורה,  גילוי עריות, שפיכות דמים, מחלת  סרטן, לעילוי נשמת 45 קדושי מירון זצ"ל

  

 

מי יזכה להיכנס לגן עדן

חלק י&quot;ד:

1.

2. ספר שחיטת ואכילת בשר
כהלכתה – כרך ב'. [915/925]
3. מפתח הספרים לספר שחיטת
ואכילת בשר חלק ב'.
[כ-1000 מראה מקומות].
4. מלחמת קודש בפרשת ניקור
החלב. [עלון 926/927/928]
5. אגרת קודש מכתב תוכחה מן
השמים להגה&quot;ק רבי מרדכי
באנטה זי&quot;ע. [עלון 101/102]
6. קובץ עלונים – סיפורים נוראים על
כשרות הבשר ב- 250 שנים
אחרונות. [עלון 77/191]
7. רוב הבשר שאוכלים היום הוא
באיסור החמור של חרם על
שחוטי חוץ [מכל גדולי ישראל]. [עלון
78]
8. דין תורה בבית דין של מעלה לרב
מכשיר הבשר. [עלון 72]
9. הסכמות ומכתבים מגדולי ישראל
מתוך הספרים עדותן של רבנים.
[1000/1003]
10. שמע ישראל – סוד השואה. [עלון
953]
11. מי נקרא ברוך מרדכי? [עלון 952]
12. אור הזוהר הניקור בהלכה.
[1225/1226]
13. אור הזוהר גלוי הרשב&quot;י [להצה&quot;ק
רבי יוחנן באנון זי&quot;ע]
14. ספר חינוך בית חדש. [עלון 940]

 עלון מס' 1002 לימוד דף היומי דהתאחדות הקהילות על יסודי הדת – י"ב אייר תשפ"ג

הסכמות ומכתבים

מתוך הספרים עדותן של רבנים

בו נקבצו חלק גדול מקרוב לשלשת אלפים מכתבי ברכה ועידוד מגדולי וחכמי דורנו, ובני תורה נכבדים זצ"ל, ולהבחל"ח העודנו חיים אתנו לאורך ימים ושנים טובים, ידידי ותומכי "ועד הוצאות ספרי שחיטה וכשרות וספרים על כל יסודי הדת", הדורשים בשלמה של המחבר – שנתקבלו על ידי הועד.

מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל.

בנשיאות הרהגה"צ מוהר"ר שלום יהודה גראס, כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א

 

עדותם של רבנים

תוכנן אור מבהיק על תועלת הגדול בהוצאת הספרים הנ"ל לבתי דינים, אדמור"ים, רבנים, מוסדות, ישיבות – אוצר הספרים, יושבי אוהל – וכל איש ישראל בכל קצות תבל.

קובץ הסכמות ומכתבים

חלק ב'

רשימת הרבנים גאוני וצדיקי הדור, אנשי כנסת הגדולה, בישיבה של מעלה, עמודי העולם, ראשי סנהדראות, אשר כל בית ישראל נשען עליהם, וכגחלי אש דבריהם, אשר הסכימו ונתנו מהודם, על הספרים שנתחברו ויצאו לאור ע"י הרהגה"צ מוהר"ר שלום יהודה גראס כ"ק אדמו"ר שליט"א מהאלמין רב דקהל "מגן שאול" ור"מ בישיבה וכולל "בית ישעי'", "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות" ,ונשיא של "המכון להוצאת ספרי יהודה וישראל".

בשער

מכתבי ברכה והסכמה מגאוני הדור חכמי ושרי התורה וכן מתלמידי חכמים ושוחרי תורה המדברים בשבח "הועד" שהוקם לעורר הרבים בדיני שחיטה הנזנחים ובמכשולות הגדולות העצומות המתרחשים בזמננו כהיום ממש בכל העולם כולו, וממנו יראו מה לתקן והאיך לתקן ולסדר שחיטה בסדר נכון על צד היותר טוב שיהיה הכתב "למהדרין מן המהדרין" הולמהו באמת, ולא כאשר נהוג בעוה"ר שכל קצב או מאן דהו לוקח לו רב או מו"צ אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו וחושב שכל שעבודו ותואר רב המכשיר לילך לבית המטבחיים ולראות אם השוחטים הם יהודים, ואם הבהמות והעופות הם ממינים הטהורים, ועל הסכינים סומך על מה שהשוחט מביא לביתו, ואינו יודע המכשולות בשחיטה, והבעה"ב משלם לו משכורתו פעם לחודש, ובשכר זאת נותן לו חתימתו הנקראת "כשר למהדרין מן המהדרין" תחת השגחת רב פלוני ופלוני (ויתר ביאור עיין בפנים החיבור), וד"ל.

ה׳ ישפות שלו׳ ורב טוב לכל הרבנים גאוני וצדיקי זמננו להם ולכל בני ביתם ולכל הנלוים אליהם לאוי"ט ונעימים.

קובץ הסכמות ומכתבים

הסכמות ומכתבי עידוד שנדפסו בשו"ת "זבחו זבחי צדק" ובספר "נפש ישעי׳" ב' חלקים ובקונטרס "מנחת יהודה" ח"ו מספרי "נפש ישעי'" על מאכלות אסורות, ועוד, מגאוני וצדיקי וקדושי הדור, אנשי כנסת הגדולה, בישיבה של מעלה. עמודי העולם, ראשי סנהדראות, אשר כל בית ישראל נשען עליהם, וכגחלי אש דבריהם. מסודר לפי סדר השנים.

תשמ"ו

י' מנ"א תשמ"ו,

שלומים מרובים מגובהי מרומים הרי הגליל אשר ספונים תמונים קדושי עליונים שלוחה בזה למע"כ הרה"ג החסיד זוכה ומזכה רבים בספרים הקדושים המאירים עינים

מוה"ר שלו' יהודה גראס שליט"א

אחדשה"ט באה"ר

קבלתי בספוק רב את ספריו בעניני שוחטים שנתן לנו ולכל השוחטים באזורינו מרום הגליל חזוק גדול שאין לתאר בכתיבה וכמו"כ הספר בעניני אפיית מצות שג"כ נחוץ לנו כי אנו עושים מצות עבור הקהל ואם יזכינו גם הלאה בספריו היקרים ידע כת"ר שמזכה בזה רבים כי אנו צריכים מאד לעדוד וכו' ללכת בדרכי אבותינו הקדושים אשר סללנו לנו מסילה ישרה במסירות נפש על קוצו של יוד ובדרכם נילך עדי ביאת גואלינו האמיתי.

והנה ספריו מחזקים אותנו לדרכם הקדושה יישר כוחו ורב חילו לאורייתא.

הרב מאיר שטרן

מרא דאתרא, מירון

תשנ"ז

רפאל בלום

ראב"ד דק"ק קאשוי יע"א

בעדפארד היללס, ניו יארק יע"א

בס"ד, יום ב' לסדר להחיות לכם לפליטה גדולה תשנ"ז לפ"ק.

הביאו לפני איזה עלים מהעתקת שבט מוסר בלשון אידיש המדובר היום, ולמותר להאריך בשבח גדולת המחבר כי כבר יצא טבעו בכל העולם כולו בספריו המקודשים המלאים זיו ומפיקים נוגה שבט מוסר, מדרש תלפיות ועוד וכבר שתו ושותין בצמא דבריו הקדושים כל קהל עדת ישראל זה כמה דורות (וזכה שהספר שבט מוסר נדפס קרוב לשישים פעמים) וכבר נתעוררו אלפי ישראל לשוב לחיק אביהם שבשמים בכח דבריו הקדושים החוצבים להבות אש וביניהם גדולי הדור שהעידו על עצמם כן. עיניו כיונים על כל דחז"ל בש"ס ומדרשים וגם ספרי קבלה, כמו שהעיד בסכמתו הגאון שר התורה בעל שו"מ זצ"ל, ונכתבו בלשון צח המתקבלים היטב בלב כל אחד.

פוק חזי מאן גברא רבה מסהיד הגאון הצדיק מוהר"ח אבולעפיא זצ"ל שבימיו היו הרבה גדולי הדור וכולם לא הגיעו למעלת וחשיבת הרב הדומה למלאך בעל שבט מוסר אפילו למחצה לשליש ולרביע.

טובה גדולה וזכות הרבים נפלאה העתקת הדברים בלשון המדובר כדי שיהי' שוה לכל נפש אנשים נשים גדולים וקטנים כי ספר זה מצטיין במעלתו הנפלא שיד הכל ממשמשים בו גדול כקטן וכולם מוצאים בו דברים נעימים ומתוקים, וכבר האריכו הספרים בגודל הנחיצות ללמוד ספרי מוסר בכל יום ובפרט בזמן הזה שהדור פרוץ במלואה בעוה"ר.

ואחזיקנא טיבותא להני עוסקי בקדשי שמים הטורחין ומתייגעין טובא להוציא מתחת ידן דבר שלם על טהרת הקודש ומצוה רבה להביא ברכה זו לבית ישראל ולהשרות השכינה בביתם. והדברים שנכתבו בקדושה וטהרה יקרבו לבות ישראל לאבינו שבשמים.

ונזכה כולנו לעבדו שכם אחד מתוך בריות גופא ונהורא מעליא עבגצבב"א.

רפאל בלום

ראב"ד דק"ק קאשוי יע"א

 

מאיר בראנדסדארפער

חבר הביד"צ העדה החרדית

רב שכונת בתי אונגארין והסביבה

בעיה"ק ירושלים תובב"א

מח"ס שו"ת קנה בושם

רח' שבטי ישראל 27, טל. 582-9692

בס"ד.

יום ב' לס' כתב זאת זכרון בספר, י"ב לחדש שבט תשנ"ז לפ"ק.

הנני בשבח המגיע לכתבים למע"כ הרה"ג בנש"ג, שמו נודע בשערים מופלג בהפלגת חכמים ויראתו קודמת לו לחכמתו, וכו', … אשר רחש לבו דבר טוב לתרגם את הספר הק' שבט מוסר מלשון הקודש לשפה המדוברת באידיש שהוא לשון המורגל בינינו.

והנה למותר להאריך בגודל מעלת וחשיבות הספר ומעלת מחברו, כי כבר יצא טבעו בעולם ונתפשט אצל כל יראי ה' עוד בדורות הקודמים, ומעתה אין ערך לגודל המצוה בזה שעשה הרה"ג… לתרגמו בלשון המדוברת ומובן גם לפשוטי העם ונשים וילדים, שהוא ספר מלא בתורה ויראת שמים.

את הכל עשה יפה בעטו בלשון צח וקל למען ירוץ הקורא בו, למען זַכּוֹת את הרבים. ויעזור לו השי"ת שיזכה לברך על המוגמר ולהגדיל תורה ולהאדירה עד שנזכה לגאולתן וישועתן ולשמיעת קול שופר של משיח צדקינו בב"א באעה"ח למען כבוד תורתינו הק' ולומדי'.

מאיר בראנדסדארפער

חבר הביד"צ העדה החרדית, פה עיה"ק ירושלים

תשנ"ט

שלום קרויז

אב"ד דק"ק אודווארי

כעת הרב בביהמ"ד בית ישעי'

מח"ס שו"ת דברי שלום ד"ח ושאר ספרים עה"ת וסוגיות

בס"ד, עש"ק זאת חקת התורה תשנ"ט.

הן הראה לפני הספר הקדוש קב הישר אשר ידידי הרה"ג המפורסם בחובוריו היקרים שהוציא לטובת הכלל ובתוכם סה"ק שבט מוסר והצליח ברוחניות כי הוציאם ברוב פאר והדר בלשון אידיש המורגל אצלינו. ועתה הוסיף עוד בכח הרצון להוציא גם סה"ק קב הישר בלשון אידיש, מאוד נחוץ בכל בית ישראל להביאם לביתם למען ירגלו גם הנשים והבתולות לקרוא בו בתמידות ועי"ז יבואו למדריגות ירא שמים באמת.

אין בפי מילין להלל המלאכה הגדולה שעשה בזה, ובטוח אני שכל מי שיביא הסה"ק הזה בתוך ביתו ישתדל שכל בני ביתו ירגילו לקרות בו בכל זמן פנוי יהנה מאוד מזה הספר ומפירושו הנפלא ויהא לו לעזר להביא חינוך יפה לדורותיו.

והשי"ת יעזור לו שיצליח בכל ענינים ובפרט כי הוא בעצמו גדול וחנך את יוצ"ח לתלמידי חכמים גדולים ולבעלי מדות טובות.

הכותב וחותם לכבוד התוה"ק בשמחה רבה.

הק' שלום קרויז

אבדק"ק אודווארי

מחבר ספרי שו"ת דברי שלום ו' חלקים

תקצירים

הרב הגאון מוהר"ר אליעזר זוסיא פורטיגאל שליט"א אדמו"ר מסקולען כותב: לאסהידא קאתינא על הני גברי חשיבי ויקירי דקא עסקין לאכשורא דרא במאכלות כשרות.. תחזקנה ידי העוסקים החשובים הזוכין ומזכין את הרבים ויזכו להפיץ רוח הכשרות בכל בתי ישראל…

הרב אליעזר זוסיא פורטיגאל

אדמו"ר מסקולען

הרב הגאון מוהר"ר שלמה הלברשטאם שליט"א אבד"ק באבוב כותב:  מינא לפעלא טבא יישר כוחו וחילו בהתיסדות וועד הכשרות לעמוד על המשמר לשום עין פקיחא ולהציל את אחב"י ממאכלות אסורות.. לכן שמח לבי לברך אתכם.

הרב שלמה הלברשטאם

אבד"ק באבוב

הרב הגאון מוהר"ר נחום מרדכי פערלאוו שליט"א אדמור מגאוואמינסק כותב: אמינא לפועלי אמת שתהי' פעולתיכם אמת.. להיות לתלפיות שהכל יפנו אליכם לעזור להם בשאלות וספיקות במיני הזנה החדשים המצויים בימינו.. ויישר חיליכם ברוב עוז ושלום.

הרב נחום מרדכי פערלאוו

אדמו"ר מנאוואמינסק

הרב הגאון מוהר"ר הלל ליכטענשטיין שליט"א אב"ד קראסנא כותב: אביע שביעת רצוני כי התנדרו עצמם כמה מיקירי קרתא דבורו פארק לעיין היטב בשדה הכשרות אשר נזנח הרבה.. בואו ונחזיק טובה להני גברי יקירי.. מי יתן שכל קהלה נאה יעמוד לימינם.

הרב הלל ליכטענשטיין

אב"ד קראסנא

הרב הגאון מוהר"ר משה ניישלאס שליט"א אב"ד דשיכון סקווירא כותב: ומצוה גדולה להחזיק ידי העושים ומעשים מתעסקים במצוה רב זו שלא להתטמא במאכלות אסורות ח"ו.. ואשרי מי שמסייע בזה…

הרב משה ניששלאס

אב"ד דשיכון סקווירא

הרב הגאון מוהר"ר חי"ל דייטש שליט"א אדמו"ר מהעלמעץ – כותב: ועלינו לשבחו בכבוד ותפארת.. אני משתחוה להדום רגליהם שותה בצמא דבריהם מפיל תחנה לפני קהל עמינו, עורי נא התעוררו קומי נא השתתפו בפעילת החברה הוועד הקדוש…

הרב חי"ל דייטש

אדמו"ר מהעלמעץ

הרב הגאון מוהר"ר אברהם מאיר איזראעל שליט"א אב"ד הוניאד כותב: מאוד שמחתי בהוצאת מדריך הכשרות. הנני מוכן ומזומן לשתף פעולה עם כבודכם שמשונה וועד זו מוועדים הקודמים..

הרב אברהם מאיר איזראעל

אב"ד הוניאד

הרב הגאון מוהר"ר יצחק אייזיק אייכענשטיין שליט"א אב"ד קיוואשד כותב: צריכים לסייעתא דשמיא להחזיק מעמד ומצב. מלחמה ממש פנים ואחור, אמנם מובטחני בנושא הדגל שלא יחת ולא יסוג אחור מכל דוחק ולחץ.

הרב יצחק אייזיק אייכענשטיין

אב"ד קיוויאשד

בס"ד

מצוה גדולה להחזיק ידי העושים ומעשים ומתעסקים במצוה רבה זו שלא להתטמא במאכלות אסורות ח"ו שמטמטמים לבו של אדם כמאז"ל ביומא לט. ת"ר לא תטמאו בהם ונטמאתם בה אדם מטמא עצמו מעט, מטמאים אותו הרבה, מלמטה מקדשין אותו מלמעלה, בעולם הזה מקדשין אותו בעולם הבא, כי"ר ואשרי מי שמסייע בזה, והבא לטהר מסייעין אותו ובזכות זה נזכה במהרה לגאולה שלמה בב"א.

הכו"ח לכבוד המצוה

משה ניישלאס

אב"ד ניו סקווירא

בס"ד

הרב מאיר שטרן

הרב דאתרא קדישא מירון ואזור מרום הגליל

טל' 046987107  046990382   ת.ד. 33

 

ח' שבט תש"ע

ביבמות צז ע"א בכורות לא ע"ב דאמר ר' יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי כל ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר, ורש"י שם ביבמות וז"ל שיהא שפתי נעות בקבר כאלו אני חי ורש"י שם בבכורות וז"ל ונאה הוא לו שדומה כחי, רבינו גרשום שם דובבות בעוה"ז ושפתותיו דובבות בעוה"ב, ואמרתי לפרש תוכן של "שפתותיו דובבות" מהו המשמעות ומה הנאה יוצא לו ולנו על ידי זה, כי אנו באים להרשב"י ומבקשים כל אחד בבקשתו הרוחנית והגשמית, ששניהם אחד כי אי אפשר זה בלי זה ובמה נתרצה לפני הרשב"י שיתפלל ויעתיר בעדינו שהשי"ת ימלא בקשתינו, וזה ע"י שאנו לומדים תורתו כבקשתו "למדו תורתי" [גיטין ס"ז] ועושים לו נחת רוח ועי"ז הוא עושה לנו נ"ר ומתפלל בעדינו וכמו גדול וכמו שאמר על עצמו יכולני לפטור את כל העולם מן הדין וכמבואר בזוה"ק ח"ג דקכ"ח וז"ל אנן קיומי עלמין דעלמא מתברך בגינן.

על כן באו ונחזיק טובה להרה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א שזוכה ומזכה רבים בהשתדליתו יומם ולילה להפיץ "אור הזוהר" ולהלהיב את לבות בני ישראל קדושים לעסוק וללמוד תמידין כסדרן את תורת הרשב"י בזוה"ק ומלבד את גודל התעוררות שנשמת בנ"י מקבלים ע"י לימוד זוה"ק להתקרב להקב"ה באמונה שלימה ולתשובה שלימה באמת להטהר ולהתקדש בקדושה של מעלה, זוכים גם לעורר התנה"ק הרשב"י שימליץ טוב בעדינו לפטור אותנו מן הדין וגולו עלינו מדת הרחמים שנזכה לגאולה שלימה במהרה אכי"ר.

כה דברי ידיו עוז מוקירו כערכו הרמה

מברכו בהצלחה גדולה בעבודתו הקדושה הנ"ל

מאיר שטרן

 

 

 

הרב שלום יהודה גראס

אבדק"ק האלמין

בית שמש, ארץ הקודש

 

 

5 רמזי גאולה מדהימים (45) בהקשר לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין

שימו לב לרמזים המדהימים שמראים שבעולם יש דבר אחד
וזה 45 = גאולה – ו 14 = דוד … שזה הכוחות שמפעילים את הכל
ראו 5 תמונות ראשונות

מתוך גלרית דוד המלך מספר 10

עדכון 11.8.2022 נוספו 6 תמונות חדשות

מאת עמיחי: חבר יקר שלח לי סימני ענק לגאולה {45} הקרובה את המענק בסך 450 מיליון פורסם לפני חודש (ידענו) ארה"ב תשלח סיוע בטחוני נוסף בסך 450 מיליון דולר לאוקראינה

גם רכושו של פוטין בסך 4.5 מיליארד דולר פורסם לפני חודש (פשוט פספסנו ...)

זה חדשה מהיום טילים בשווי 4.5 מליארד

המעיל של פוטין 14 אלף דולר... {דוד=14}

"הארמון של פוטין". מחירו... 1.4 מיליארד דולר !

עוד רמזי גאולה ודוד מ10-8-2022 פשוט שטפון
לחץ כאן לפתיחת התמונות הבאות

סיכום כל תאריכי מלחמות העולם הם 68 – רמז מדהים מתאריך 1.4

פורסם היום תאריך 1.4.
שני רעידות אדמה בהפרש של 14 שעות… כזכור: 14 = דוד
שני הרעידות כל אחת בעוצמה של "6.8 = חיים"
הסבר הרמז
החיים האמיתיים והנעימים הם של מי שחי בהשגחה. ורואה את א-להים בחייו. 68 ההיפוך שלו זה 86 = א-להים…
כמכתוב (ספר דברים ד')
"ואתם הדבקים בה' "אלוקיכם" "חיים" כולכם היום….
(שימו לב: סכום התאריכים של שני המלחמות עולם הראשונות יוצאות 68 בסיכום כל הספרות. וכן התאריך של מלחמת רוסיה אוקראינא 68 !!!
זה רמז ראשון בגלרית דוד המלך מספר 8' כדי לצפות במאות הרמזים במספר 14 + 45 כנסו לגלריות דוד המלך כאן

תווי פניו של פוטין דומים לתווי פניו של יוליוס קיסר הרומאי | צופן פלא על החתן שנפל | סוד החשמל

רואים בתמונות של יוליוס קיסר שדומות מאד בתווי הפנים לולדימיר פוטין, ובתוספות (ע"ז י:) מובא שיוליוס קיסר מלך בחזקה והיה הראשון שנקרא קיסר לאחר שנולד בצורה של ניתוח קיסרי, ונביא את לשון התוספות: מפורש בספר יוסיפון שנשבעו רומיים שלא להמליך עליהם עוד מלך בשביל אחד שלקח אשה אחת בחזקה, אלא …

טילים גרעיניים בכוננות ה' מדבר איתנו | רמזים ועדכונים שוטפים מהמלחמה באוקראינה | # פוסט מרכזי מתעדכן

עדכון יום שלישי כ"ו אלול תשפ"ג – טילים המסוגלים לשאת יותר מ-10 ראשי נפץ גרעיניים הוכנסו לכוננות לחימה | רמזים מדהימים רוסיה: טילים המסוגלים לשאת יותר מ-10 ראשי נפץ גרעיניים הוכנסו לכוננות לחימהסוכנות החלל הרוסית “רוסקוסמוס” הודיעה כי הטילים הבליסטיים הבין-יבשתיים מסוג “סרמט” המסוגלים לשאת יותר מעשרה ראשי נפץ גרעיניים …

שנת תשפ"ב נִרְמֶזֶת בַּפָּסוּק: "וָאֶשָּׂא אֶתְכֶם עַל כַּנְפֵי נְשָׁרִים וָאָבִא אֶתְכֶם" | מִלְחָמָה רוּסְיָה וְאוֹקְרַיְנָה | סוד החשמל

שנת תשפ"ב נִרְמֶזֶת בְּאוֹת שְׁלִישִׁית וּשְׁנִיָּה בַּפָּסוּק: "וָאֶשָּׂא אֶתְכֶם עַל כַּנְפֵי נְשָׁרִים וָאָבִא אֶתְכֶם"

מָצִינוּ בַּזֹּהַר שֶׁמְּקַשֵּׁר אֶת הַפָּסוּק "דֶּרֶךְ הַנֶּשֶׁר בַּשָּׁמַיִם" לַכָּתוּב עַל יְצִיאַת מִצְרַיִם "עַל כַּנְפֵי נְשָׁרִים" שֶׁמְּסַמְּלִים גְּאוּלָה בְּרַחֲמִים: (ח"ב פ:) "אַתֶּם רְאִיתֶם אֲשֶׁר עָשִׂיתִי לְמִצְרָיִם וְאֶשָּׁא אֶתְכֶם עַל כַּנְפֵי נְשָׁרִים". מַאי כַּנְפֵי נְשָׁרִים. אָמַר רִבִּי יְהוּדָה בְּרַחֲמֵי. דִּכְתִיב "כְּנֶשֶׁר יָעִיר קִנּוֹ וְגוֹ'. וְהַיְינוּ רָזָא דְּאָמַר ר' שִׁמְעוֹן, "דֶּרֶךְ הַנֶּשֶׁר בַּשָּׁמַיִם". מַאי בַּשָּׁמַיִם. בְּרַחֲמֵי. מַה נֶּשֶׁר אִשְׁתְּכַּח בְּרַחֲמֵי עַל בְּנוֹי, וְדִינָא לְגַבֵּי אַחֲרָנִין. כַּךְ קֻדְּשָׁא בְּרִיךְ הוּא אִשְׁתְּכַּח בְּרַחֲמֵי לְגַבֵּי יִשְׂרָאֵל, וְדִינָא לְגַבֵּי עַמִּין עוֹבְדֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת. מְנָלָן דְּנֶשֶׁר רַחֲמֵי אִקְרֵי. דִּכְתִיב "דֶּרֶךְ הַנֶּשֶׁר בַּשָּׁמַיִם". בַּשָּׁמַיִם מַמָּשׁ. וְנִרְאֶה לְבָאֵר מַה מְּיֻחָד בַּנֶּשֶׁר שֶׁשָּׂם אֶת גּוֹזָלָיו עַל הַגַּב וּמְגַלֶּה אֶת הָרַחֲמִים הַגְּדוֹלִים; כֵּיוָן שֶׁגַּב מְסַמֵּל בְּדֶרֶךְ כְּלָל בְּחִינַת אָחוֹר שֶׁהוּא דִּין, וְאִלּוּ פָּנִים מְסַמְּלִים חֶסֶד וְרַחֲמִים. וּכְשֶׁהַנֶּשֶׁר מְגַלֶּה אֶת הָרַחֲמִים דֶּרֶךְ הַגַּב, הוּא מְגַלֶּה רַחֲמִים פְּשׁוּטִים מִכָּל הַכִּוּוּנִים שֶׁכִּבְיָכוֹל הוֹפֵךְ אֶת הַגַּב לְפָנִים, וּבָזֶה מִתְגַּלֵּית מִדַּת הַתִּפְאֶרֶת שֶׁל הַנֶּשֶׁר שֶׁהַכֹּל רַחֲמִים. וְכֵן "דֶּרֶךְ הַנֶּשֶׁר" עִם הַמִּלִּים וְהַכּוֹלֵל בְּגִימַטְרִיָּא תשפ"ב.

כָּתוּב (שמות יט, ד) "אַתֶּם רְאִיתֶם אֲשֶׁר עָשִׂיתִי לְמִצְרָיִם וָאֶשָּׂא אֶתְכֶם עַל כַּנְפֵי נְשָׁרִים וָאָבִא אֶתְכֶם אֵלָי" וּמָצִינוּ בַּזֹּהַר (תרומה קעד:) שֶׁהקב"ה כַּבְיָכוֹל עָשָׂה נִשּׂוּאִין עִם כְּלַל יִשְׂרָאֵל דֶּרֶךְ כַּנְפֵי הַנְּשָׁרִים. וּמְרֻמָּז בַּכָּתוּב "וָאֶשָּׂא אֶתְכֶם עַל כַּנְפֵי נְשָׁרִים". וְרוֹאִים שֶׁהַכָּתוּב מְרַמֵּז שֶׁה' קֵרְבָנוּ לַדַּרְגָּה הַגְּבוֹהָה שֶׁל מַתַּן תּוֹרָה שֶׁנִּקְרָא "יוֹם חֲתֻנָּתוֹ" שֶׁזָּכִינוּ לִבְחִינַת נִשּׂוּאִין, וּכְמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר בְּמַתַּן תּוֹרָה "פָּנִים בְּפָנִים דִּבֵּר ה' עִמָּכֶם". וְכִבְיָכוֹל דֶּרֶךְ בְּחִינַת נֶשֶׁר עָבַרְנוּ מֵהַנְהָגָה שֶׁל אָחוֹר שֶׁהִיא בְּחִינַת גַּב לְהַנְהָגָה שֶׁל פָּנִים בְּסוֹד הַיִּחוּד, שֶׁזֶּה עִנְיָנוֹ שֶׁל הַנֶּשֶׁר כְּדִלְעֵיל. וְשָׁמַעְתִּי רֶמֶז מֵהרה"ג ר' א. י. שליט"א שֶׁשְּׁנַת תשפ"ב נִרְמֶזֶת בַּפָּסוּק הַזֶּה בְּאוֹת שְׁלִישִׁית וּשְׁנִיָּה, וְשׁוּב בְּאוֹת שְׁלִישִׁית וּשְׁנִיָּה: "וָאֶשָּׂא אֶתְכֶם עַל כַּנְפֵי נְשָׁרִים וָאָבִא אֶתְכֶם אֵלָי" כֵּיוָן שֶׁאוֹת שְׁלִישִׁית וּשְׁנִיָּה זֶה ג"ב, יֵשׁ כָּאן רֶמֶז שֶׁהַגַּב שׁוּב יְכֻלַּל בַּפָּנִים כְּשֶׁנַּגִּיעַ לַיִּחוּד הַשָּׁלֵם בִּשְׁנַת תשפ"ב בְּסוֹד הַנֶּשֶׁר. וְהוֹסִיף הרה"ג ר' א. י. שליט"א שֶׁגִּימֶ"ל בֵּי"ת גִּימֶ"ל בֵּי"ת בְּגִימַטְרִיָּא מָשִׁיחַ בֶּן יוֹסֵף מָשִׁיחַ בֶּן דָּוִד.

עוֹד רוֹאִים שֶׁהָאוֹתִיּוֹת בַּפָּסוּק לִפְנֵי אוֹתִיּוֹת תשפ"ב הֵם אוֹתָם אוֹתִיּוֹת נ'נ'א'א': "וָאֶשָּׂא אֶתְכֶם עַל כַּנְפֵי נְשָׁרִים וָאָבִא אֶתְכֶם אֵלָי" וְיֵשׁ כָּאן רֶמֶז בְּאוֹתִיּוֹת נ"א עַל שַׁעַר הַנּוּ"ן שֶׁזָּכִינוּ בְּמַתַּן תּוֹרָה בַּיּוֹם הַנּוּ"ן כְּשֶׁזָּכִינוּ לִבְחִינַת נִשּׂוּאִין. וְכֵן מָצִינוּ בַּזֹּהַר (תקונים פ:) שֶׁשְּׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית נִקְרָאִים אַבְנֵי שַׁיִשׁ, וְשַׁיִשׁ הוּא מִלָּה שֶׁנִּקְרֵאת יָשָׁר וְהָפוּךְ. וְזֶה סוֹד שַׁעַר הַנּוּ"ן שֶׁבַּתּוֹרָה, כִּי גַם נוּ"ן נִקְרֵאת יָשָׁר וְהָפוּךְ. וְכֵן אֶת לוּחוֹת הַבְּרִית הָיָה אֶפְשָׁר לִקְרֹא יָשָׁר וְהָפוּךְ, לְסַמֵּל שֶׁבַּתּוֹרָה יֵשׁ בְּחִינַת הָפוּךְ.

וּכְפִי שֶׁשָּׁמַעְתִּי מֵהרה"ג ר' אַבְרָהָם אַגָּשִׂי שליט"א שֶׁלָּכֵן מָצִינוּ בַּמִּשְׁנָה (אבות ה, כה) בֶּן בַּג בַּג אוֹמֵר הֲפֹךְ בָּהּ וַהֲפֹךְ בָּהּ דְּכֻלָּהּ בָּהּ. כִּי אִם נַהֲפֹךְ אֶת בַּג בַּג נְקַבֵּל גַּב גַּב, הַיְינוּ שֶׁאֶפְשָׁר לִלְמֹד גַּם אֶת הַגַּב. וְזֶה הַסּוֹד שֶׁל הַגְבָּהַת הַתּוֹרָה, שֶׁמַּגְבִּיהִים בְּשִׂמְחַת תּוֹרָה הָפוּךְ, לְרַמֵּז שֶׁאֶפְשָׁר לִלְמֹד גַּם לִמּוּד גָּבֹהַּ מֵהַצַּד הֶהָפוּךְ. וְאַדְּרַבָּה בָּזֶה תְּלוּיָה שִׂמְחַת הַתּוֹרָה. וְכֵן הֲפוּכָה בְּגִימַטְרִיָּא 116 הָפוּךְ מֵהַמִּסְפָּרִים שֶׁל גִּימַטְרִיָּא תּוֹרָה שֶׁעוֹלָה 611. וְכֵן מוּבָא בְּסֵפֶר 'מִדְרַשׁ שְׁמוּאֵל' עַל אָבוֹת, בְּשֵׁם רַבִּי יוֹסֵף אִבְּן נַחְמִיאַשׂ שֶׁבַּג בַּג ר"ת בֶּן גֵּר בֶּן גִּיּוֹרֶת, כֵּיוָן שֶׁהוּא הָיָה שַׁיָּךְ לְמִשְׁפָּחָה שֶׁעָבְרָה מִצַּד הָאָחוֹר שֶׁל הַקְּלִפָּה לְצַד הַפָּנִים שֶׁל הַקְּדֻשָּׁה, הוּא כַּבְיָכוֹל עָבַר מֵהַגַּב לַפָּנִים, לָכֵן הוּא לִמֵּד עַל עִנְיָנֵי הַגַּב שֶׁבַּתּוֹרָה, וְצִיְּנוּ אֶת שְׁמוֹ בֶּן בַּג בַּג. וְכֵן כָּל כְּלַל יִשְׂרָאֵל בְּמַתַּן תּוֹרָה הָיוּ גֵּרִים כְּתִינוֹק שֶׁנּוֹלַד וְעָבְרוּ מֵהַגַּב לַפָּנִים בַּיּוֹם הַנּוּ"ן בְּסוֹד הַנִּשּׂוּאִין שֶׁל בְּחִינַת הַנֶּשֶׁר שֶׁמַּעֲבִיר מִגַּב לְפָנִים כְּדִלְעֵיל. וְכֵן בֶּן בַּג בַּג בְּגִימַטְרִיָּא 62 וְאִם נַהֲפֹךְ אֶת הַמִּסְפָּר נְקַבֵּל 26 כְּמִנְיַן שֵׁם הוי"ה.

מָצִינוּ בַּגְּמָרָא (בכורות ח.) הַכֹּל מְשַׁמְּשִׁין פָּנִים כְּנֶגֶד עֹרֶף, חוּץ מִשְּׁלשָׁה שֶׁמְּשַׁמְּשִׁין פָּנִים כְּנֶגֶד פָּנִים וְאֵלּוּ הֵן אָדָם, דָּג וְנָחָשׁ. רוֹאִים שֶׁזִּוּוּג הַדָּג הוּא בָּאֹפֶן הַגָּבֹהַּ מִכָּל בַּעֲלֵי הַחַיִּים כְּדֻגְמַת זִוּוּג הָאָדָם פָּנִים כְּנֶגֶד פָּנִים. כִּי דָּג מְסַמֵּל אֶת נְקֻדַּת הַיִּחוּד "וְיִדְגּוּ לָרֹב", לָכֵן הַכֹּל נִכְלָל בַּפָּנִים. וְכֵן חֹדֶשׁ אֲדָר מַזָּלוֹ דָּגִים, לָכֵן הוּא קָשׁוּר לַיְסוֹד שֶׁהוּא בְּחִינַת פָּנִים בִּלְבָד, כַּיָּדוּעַ. וְכֵן נוּ"ן שֶׁמְּסַמֵּל אֶת שַׁעַר הַנּוּ"ן שֶׁהַנִּשּׂוּאִין וְהַיִּחוּד פָּנִים בְּפָנִים כְּדִלְעֵיל, הוּא כִּנּוּי לְדָג שֶׁנִּקְרָא בִּלְשׁוֹן אֲרַמִּי נוּנָא, וּפִישׁ הוּא דָּג בְּאַנְגְלִית, וְהָאוֹתִיּוֹת פִי"שׁ נוּ"ן נוּ"ן נִרְמָזוֹת בְּ"כַנְפֵי נְשָׁרִים".

וּכְפִי שֶׁמָּצִינוּ קֶשֶׁר בֵּין הַנֶּשֶׁר לַדָּגִים בַּסֵּפֶר 'יְרִיעוֹת שְׁלֹמֹה': "כְּנֶשֶׁר יָעִיר קִנוֹ" עַל שֵׁם חֲרִיפוּת רְאִיָּתוֹ שֶׁרוֹאֶה יוֹתֵר לְמֵרָחוֹק. וְאָמַר "מִשָּׁם חָפַר אֹכֶל, לְמֵרָחוֹק עֵינָיו יַבִּיטוּ" אָמְרוּ עָלָיו עַל הַנֶּשֶׁר שֶׁפּוֹרֵחַ בְּלֶב הַשָּׁמַיִם וְרוֹאֶה דָּג קָטֹן בְּקַרְקַע הַיָּם. וְלָכֵן אַחֲרֵי שֶׁבְּנֵי יִשְׂרָאֵל עָשׂוּ אֶת מִצְרַיִם כִּמְצוּלָה שֶׁאֵין בָּהּ דָּגִים, זָכוּ לָצֵאת עַל כַּנְפֵי נְשָׁרִים, וְכֵן דָּגִים וּנְשָׁרִים בְּגִימַטְרִיָּא תַּרְיַ"ג מִצְוֹת שֶׁזָּכוּ בָהֶם. וְכֵן מוּבָא בְּסֵפֶר 'אֱמוּנַת עִתֶּיךָ' (תשנ"ב ע' יב) שֶׁנֶּשֶׁ"ר ר"ת שִׁשִּׁים רִבּוֹא נְשָׁמוֹת, דְּשִׁשִּׁים רִבּוֹא נִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל יָצְאוּ מִמִּצְרַיִם. וְכֵן נֶשֶׁר ר"ת נ' שַׁעֲרֵי רַחֲמִים. רֶמֶז לָשַׁעַר הַנּוּ"ן שֶׁהוֹצִיא אוֹתָנוּ מִמִּצְרַיִם. וְכֵן שָׁמַעְתִּי מֵהרה"ג ר' מַסְעוּד אַבּוּחֲצִירָא שליט"א שֶׁמַּגִּיד שֶׁאוֹמְרִים בְּלֵיל פֶּסַח, הוּא אוֹתִיּוֹת דָּגִים. וְכֵן מָצִינוּ בַּגְּמָרָא (סוטה יא:) בִּשְׂכַר נָשִׁים צִדְקָנִיּוֹת שֶׁהָיוּ בְּאוֹתוֹ הַדּוֹר נִגְאֲלוּ יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם, בְּשָׁעָה שֶׁהוֹלְכוֹת לִשְׁאֹב מַיִם, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְזַמֵּן לָהֶם דָּגִים קְטַנִּים בְּכַדֵּיהֶן, וְשׁוֹאֲבוֹת מֶחֱצָה מַיִם וּמֶחֱצָה דָּגִים, וּבָאוֹת וְשׁוֹפְתוֹת שְׁתֵּי קְדֵרוֹת, אַחַת שֶׁל חַמִּין, וְאַחַת שֶׁל דָּגִים, וּמוֹלִיכוֹת אֵצֶל בַּעֲלֵיהֶן לַשָּׂדֶה, וּמַרְחִיצוֹת אוֹתָן, וְסָכוֹת אוֹתָן, וּמַאֲכִילוֹת אוֹתָן, וּמַשְׁקוֹת אוֹתָן, וְנִזְקָקוֹת לָהֶן בֵּין שְׂפָתַיִם, וְכוּ'. וְרוֹאִים שֶׁיְּצִיאַת מִצְרַיִם הִשְׁתַּלְשְׁלָה דֶּרֶךְ דָּגִים. וְכֵן עַם יִשְׂרָאֵל עָבְרוּ בְּיַם סוּף בִּבְחִינַת דָּגִים שֶׁעוֹבְרִים בְּתוֹךְ הַיָּם.

וְכֵן מוּבָא בְּסֵפֶר 'עֵץ הַדַּעַת טוֹב' שֶׁכַּנְפֵי נְשָׁרִים מְסַמְּלוֹת אֶת הַדֶּרֶךְ שֶׁמַּתְאִים לְהַשָּׂגַת הַתּוֹרָה, וְנָבִיא אֶת דְּבָרָיו: (יתרו) וְלָמָה עִקַּמְתָּ הַדֶּרֶךְ לְהוֹלִיכֵנוּ לְמִדְבָּר שָׁמֵם, הַטַּעַם הוּא כִּי אַחַר שֶׁתִּכָּנְסוּ לָאָרֶץ תִּהְיוּ טְרוּדִים בְּמַחֲשָׁבָה וּבְמַעֲשֶׂה, אֲבָל עַתָּה שֶׁאֵין לָכֶם שׁוּם טִרְדָּה מֵהַטְּרָדוֹת, וַאֲפִלּוּ טִרְדַּת דְּרָכִים אֵין לָכֶם, כִּי עַל כַּנְפֵי נְשָׁרִים אֲנִי מוֹלִיךְ אֶתְכֶם, אֵין שָׁעָה טוֹבָה כָּזוּ לְקַבֵּל הַתּוֹרָה. וּמוּבָא בְּ'רַבֵּנוּ בַּחְיֵי' (בראשית ב, יט) הַנֶּשֶׁר מֶלֶךְ שֶׁבָּעוֹפוֹת, וַעֲפִיפָתוֹ גָּבוֹהַּ מִכָּל עוֹף, וּכְמוֹ שֶׁיָּדוּעַ מֵעִנְיָנָיו כִּי כְּשֶׁיַּשְׁלִימוּ לוֹ עֶשֶׂר שָׁנִים יַגְבִּיהַּ עֲפִיפָתוֹ עַד מְאֹד עַד שֶׁהוּא מִתְקָרֵב לְגַלְגַּל הָאֵשׁ וּלְרֹב הַחֲמִימוּת מְחַבֵּט וּמַפִּיל עַצְמוֹ לַיָּם, וְהִנֵּה הוּא נִמְרָט וְאַחֲרֵי כֵן יִתְחַדֵּשׁ וְיַעֲלֶה אֵבֶר כְּבַתְּחִלָּה, וְכֵן מִנְהָגוֹ כָּל עֶשֶׂר וְעֶשֶׂר שָׁנִים עַד מֵאָה שָׁנָה וּבִשְׁנַת הַמֵּאָה מִתְקָרֵב בְּיוֹתֵר לְגַלְגַּל הָאֵשׁ וּמַגְבִּיהַ הָעֲפִיפָה כְּמִנְהָגוֹ וְנוֹפֵל בַּיָּם וָמֵת, וְכֵן כָּתַב רַב סְעַדְיָה גָּאוֹן ז"ל, וְעַל כֵּן יֵדַע הָאָדָם הָעִנְיָן הַזֶּה בְּחָכְמָתוֹ וְקָרָא שְׁמוֹ נֶשֶׁר, כִּי הַשִּׁי"ן אֵשׁ, וְהָרֵי"שׁ רוּחַ, וְהַנּוּ"ן לְשׁוֹן נְפִילָה, וְהִנֵּה שְׁמוֹ מְבָאֵר עַל מִנְהָגוֹ וְטִבְעוֹ וּמָה אַחֲרִיתוֹ, וְזֶהוּ שֶׁאָמַר לָזֶה נָאֶה לִקְרוֹתוֹ נֶשֶׁר. וּמַה שֶּׁהִזְכִּיר לְכָל אֶחָד וְאֶחָד נָאֶה כְּאִלּוּ אָמַר נָאוֹת וְרָאוּי. וְרוֹאִים קֶשֶׁר בֵּין נֶשֶׁר לַדָּגִים שֶׁהַנֶּשֶׁר מִתְחַדֵּשׁ כְּשֶׁמַּפִּיל אֶת עַצְמוֹ לַיָּם, וְיֵשׁ כָּאן רֶמֶז שֶׁאָדָם צָרִיךְ לְהַפִּיל עַצְמוֹ לְיַם הַתַּלְמוּד, לִהְיוֹת בְּחִינַת דָּג וְנֶשֶׁר יַחַד. וְהוֹסִיף הרה"ג ר' א. י. שליט"א שֶׁרוֹאִים קֶשֶׁר בֵּין נֶשֶׁר לַיָּם וָאֳנִיּוֹת וְדָגִים בַּכָּתוּב: (משלי ל, יט) "דֶּרֶךְ הַנֶּשֶׁר בַּשָּׁמַיִם דֶּרֶךְ נָחָשׁ עֲלֵי צוּר דֶּרֶךְ אֳנִיָּה בְלֶב יָם".

בֵּאַרְנוּ אֶת הַפָּסוּק (שמות ל, יא) "וְלֹא יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף בִּפְקֹד אֹתָם". שֶׁצָּרִיךְ לַהֲפֹךְ אֶת הַ"נֶגֶף בִּפְקֹד" לְ"וּפְקֹד גֶּפֶן" הַיְנוּ לַהֲפֹךְ מֵהָאָחוֹר שֶׁל הַקְּלִפָּה לַפָּנִים שֶׁל הַקְּדֻשָּׁה לִזְכּוֹת לַגְּאֻלָּה, שֶׁעָלֶיהָ כָּתוּב (תהילים פ, טו) "אֱלֹהִים צְבָאוֹת שׁוּב נָא הַבֵּט מִשָּׁמַיִם וּרְאֵה וּפְקֹד גֶּפֶן זֹאת", וְיֵשׁ כָּאן כַּמָּה הֲפִיכוֹת; צָרִיךְ לַהֲפֹךְ אֶת הָאוֹתִיּוֹת נֶגֶ"ף לְגֶפֶ"ן, וְאֶת הַמִּלִּים "נֶגֶף בִּפְקֹד" לְ"וּפְקֹד גֶּפֶן" וְאֶת הַגִּימַטְרִיָּא הַגְּדוֹלָה שֶׁל נֶגֶ"ף שֶׁעוֹלָה 853 לַסְּפָרוֹת 358 כְּמִנְיַן מָשִׁיחַ. וְהַזְּמַן הַמְסֻגָּל הוּא שְׁנַת תשפ"ב בְּגִימַטְרִיָּא גֶפֶן. וְכֵן שָׁמַעְתִּי שֶׁנֶּגֶ"ף ר"ת נֶהְפַּךְ גַּב פָּנִים וּשְׁנַת תשפ"ב ר"ת תְּהֵא שְׁנַת פָּנִים בְּפָנִים. וְכֵן שָׁמַעְתִּי מֵהרה"ג ר' אַבְרָהָם הִירְשׁ שליט"א שֶׁזֶּה הַסּוֹד שֶׁל הֲפִיכַת הַנֶּגַע לְעֹנֶג, כִּי הַנֶּגַע הוּא בְּחִינַת עוֹר שֶׁמִּתְהַפֵּךְ לְאוֹר, הַיְנוּ לַחֲזֹר לִנְקֻדַּת הָעֹנֶג שֶׁנִּרְמֶזֶת בַּגֶּפֶן וּבַיַּיִן שֶׁמְּסַמְּלִים אֶת סוֹדוֹת הַתּוֹרָה וְהָעֹנֶג שֶׁבַּתּוֹרָה. וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב (תהילים נה, טוּ) "אֲשֶׁר יַחְדָּו נַמְתִּיק סוֹד", רֶמֶז שֶׁהַסּוֹד יֵשׁ בּוֹ אֶת הַמְּתִיקוּת וְהָעֹנֶג. לָכֵן הוּא מַמְתִּיק אֶת הַדִּינִים וְהוֹפֵךְ מֵאָחוֹר לְפָנִים. וְהוֹסִיף הרה"ג ר' א. י. שליט"א שֶׁלָּכֵן מָצִינוּ בַּגְּמָרָא (סוטה מט:) בְּעִקְבוֹת הַמָּשִׁיחַ חֻצְפָּא יִסְגֵי, וְיֹקֶר יַאֲמִיר, הַגֶּפֶן תִּתֵּן פִּרְיָהּ וְהַיַּיִן בְּיֹקֶר, וְהַמַּלְכוּת תְּהֵא לְמִינוּת. שֶׁלֹּא כֻּלָּם יִזְכּוּ לַהֲפֹךְ אֶת הַנֶּגֶף לְגֶפֶן כָּרָאוּי, הַיְנוּ הַיַּיִן שֶׁעוֹלֶה ע' וְהוּא הַהֶפְרֵשׁ בֵּין גֶפֶ"ן לְנֶגֶ"ף יִהְיֶה בְּיֹקֶר שֶׁיִּהְיֶה קָשֶׁה לְהַשִּׂיגוֹ. וְכֵן נֶגֶף בְּגִימַטְרִיָּא כִּסֵּא אֵלִיָּהוּ, לְרַמֵּז שֶׁבְּרִית מִילָה מְתַקֶּנֶת אֶת הַנֶּגֶף וְהוֹפֶכֶת אוֹתוֹ לְגֶפֶן סוֹד מְקוֹם הַמִּילָה וְסוֹד הַיַּיִן שֶׁל הַבְּרִית כַּיָּדוּעַ. וְלָכֵן בְּרִית מִילָה הִיא בְּחִינַת קְטֹרֶת שֶׁמְּכַפֶּרֶת וּמְסַלֶּקֶת אֶת הַנֶּגֶף.

וְהוֹסִיף הרה"ג ר' דָּוִד וַיְצְמַן שליט"א שֶׁיֵּשׁ פָּסוּק יָחִיד בַּתּוֹרָה שֶׁהַגִּימַטְרִיָּא שֶׁלּוֹ 853 (במדבר כו, יא) "וּבְנֵי קֹרַח לֹא מֵתוּ" לְרַמֵּז שֶׁלֹּא מֵתוּ בַּנֶּגֶף שֶׁעוֹלֶה 853 כִּי עָשׂוּ תְּשׁוּבָה בָּרֶגַע הָאַחֲרוֹן וְנִשְׁאֲרוּ תְּלוּיִים בֵּין גַּן עֵדֶן לַגֵּיהִנָּם בִּנְקֻדַּת הַהֲפֵכָה שֶׁבֵּין הַמִּסְפָּר 853 לַמִּסְפָּר 358 שֶׁהוּא מָשִׁיחַ, הַיְנוּ שֶׁהֵם מְחַכִּים לַמָּשִׁיחַ שֶׁיַּעֲלֶה אוֹתָם לַמִּסְפָּר 358 לִזְכּוֹת לַגְּאֻלָּה. וּכְפִי שֶׁמּוּבָא בְּסֵפֶר 'שִׂפְתֵי כֹּהֵן' (קרח) שֶׁהַכָּתוּב "חַיִּים שְׁאֹלָה" אוֹתִיּוֹת אֵלִיָּה מָשִׁיחַ לְרַמֵּז שֶׁמָּשִׁיחַ וְאֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא יוֹצִיאוּ אֶת קֹרַח מֵהַגֵּהִנָּם. וְכֵן שְׁמוֹת בְּנֵי קֹרַח אַסִּיר אֶלְקָנָה אֲבִיאָסָף עִם הַמִּלִּים וְהַכּוֹלֵל בְּגִימַטְרִיָּא גְדוֹלָה 1335 זְמַן הַקֵּץ בְּדָנִיֵּאל. וּבְגִימַטְרִיָּא רְגִילָה עוֹלִים תּוֹרָה. רֶמֶז עַל הַקֶּשֶׁר שֶׁלָּהֶם לְחַבֵּר אֶת הַדּוֹר שֶׁל מַתַּן תּוֹרָה לַדּוֹר הָאַחֲרוֹן שֶׁל הַגְּאוּלָה. וְכֵן לְקֹרַח הָיָה אָח נֶפֶ"ג אוֹתִיּוֹת נֶגֶ"ף כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (שמות ו, כא) "וּבְנֵי יִצְהָר קֹרַח וָנֶפֶג וְזִכְרִי".

מִלְחָמָה רוּסְיָה וְאוֹקְרַיְנָה בְּגִימַטְרִיָּא תשפ"ב.

שָׁמַעְתִּי מֵהרה"ג ר' צִיּוֹן דָּוִד סִיבּוֹנִי שליט"א שֶׁיְּצִירַת הַוָּלָד שֶׁל כְּלַל יִשְׂרָאֵל בִּיצִיאַת מִצְרַיִם כָּלְלָה 603,550 נְשָׁמוֹת שֶׁנּוֹלְדוּ, וְהֵם נִקְרָאִים קוֹמָה שְׁלֵמָה שֶׁל כְּלַל יִשְׂרָאֵל, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (שמות לח, כו) "לְכֹל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה לְשֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף וּשְׁלשֶׁת אֲלָפִים וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים". וְהִשְׁתַּלְשֵׁל בְּדֶרֶךְ פֶּלֶא שֶׁהַשֶּׁטַח שֶׁל מְדִינַת אוֹקְרָאִינָה בְּדִיּוּק אוֹתוֹ מִסְפָּר, 603,550 קִילוֹ מֶטֶר רָבוּעַ. וְהוֹסִיף הרה"ג ר' יוֹסֵף רוּזִין שליט"א שֶׁנִּרְמָז בַּכָּתוּב (דברים לב, ח) "בְּהַנְחֵל עֶלְיוֹן גּוֹיִם בְּהַפְרִידוֹ בְּנֵי אָדָם יַצֵּב גְּבֻלֹת עַמִּים לְמִסְפַּר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל". וְכֵן שָׁמַעְתִּי בְּשֵׁם הרה"ג ר' אֵלִיָּהוּ מַלְכָּה שליט"א ש603 בְּגִימַטְרִיָּא בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. וְהוֹסִיף הרה"ג ר' מַתִּתְיָהוּ גְּלָזֶרְסוֹן שליט"א שֶׁגַּם "גְּבֻלֹת עַמִּים" עִם הָאוֹתִיּוֹת בְּגִימַטְרִיָּא 603. וְלָכֵן כָּתוּב: "גְּבֻלֹת עַמִּים לְמִסְפַּר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" הַיְנוּ הַמִּסְפָּר שֶׁל "גְּבֻלֹת עַמִּים" הוּא אוֹתוֹ מִסְפָּר שֶׁל "בְּנֵי יִשְׂרָאֵל". מִכָּל זֶה אָנוּ רוֹאִים קֶשֶׁר בֵּין מְדִינַת אוֹקְרַאיְנָה לְעַם יִשְׂרָאֵל וּכְשֶׁיֵּשׁ הִתְגָּרוּת מִלְחָמָה בֵּין רוּסְיָה לְאוֹקְרַיְנָה זֶה קָשׁוּר לְעַם יִשְׂרָאֵל וְלַגְּאֻלָּה שֶׁאָנוּ מְצַפִּים לָהּ. וְהוֹסִיף הרה"ג ר' ד. הַנֶּה שליט"א שֶׁבִּנְפוֹל אוֹקְרַאִינָה בְּגִימַטְרִיָּא יִשְׂרָאֵל. וְכֵן הִשְׁתַּלְשֵׁל שִׁטְחָהּ שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל הַמַּנְדְּטוֹרִית כְּ26000 קִילוֹמֶטֶר רָבוּעַ, מִסְפַּר שֵׁם הוי"ה. וְזֶה מַקְבִּיל לְשִׁטְחָהּ שֶׁל חֲצִי הָאִי קָרִים כְּ26000 קִילוֹמֶטֶר רָבוּעַ. וְכֵן שָׁמַעְתִּי שֶׁמִּלְחָמָה רוּסְיָה וְאוֹקְרַיְנָה בְּגִימַטְרִיָּא תשפ"ב. וְכֵן מִלְחֶמֶת גּוֹג וּמָגוֹג נֶגֶד בֶּן דָּוִד בְּגִימַטְרִיָּא רוּסְיָה אוֹקְרַאיְנָה. וְהוֹסִיף הרה"ג ר' ל. שִׁטְרִית שליט"א שֶׁרוּסְיָה אוֹקְרַיְנָה אוֹתִיּוֹת וִירוּס הַקֹּרוֹנָה רֶמֶז שֶׁהַמִּלְחָמָה בֵּינֵיהֶם הִיא חֵלֶק מִמִּלְחֶמֶת הַקּוֹרוֹנָה שֶׁהִיא מִלְחֶמֶת גּוֹג וּמָגוֹג.

פֻּרְסַם בַּמּוּסַף שֶׁל 'הַמּוֹדִיעַ' (ד' בשבט תשע"ד) עַל יוֹם הִלּוּלָא שֶׁל בָּבָּא סַאלִי זצ"ל שֶׁאָמַר לְכ"ק הָאַדְּמוֹר מִשּׁוֹמְרֵי אֱמוּנִים זצ"ל: אָבִי רַבִּי מַסְעוּד קָבוּר בְּסוּרְיָה, סָבִי רַבִּי יַעֲקֹב קָבוּר בְּמִצְרַיִם, וְהַבעש"ט הַקָּדוֹשׁ קָבוּר בְּרוּסְיָה, יַגִּיעַ יוֹם וּשְׁלֹשֶת הַצַּדִּיקִים יַחֲרִיבוּ אֶת הַמְּדִינָה שֶׁהֵם טְמוּנִים בָּהּ. וְהוֹסִיף הרה"ג ר' אַבְרָהָם יִצְחָק וַיְנְבֶּרְג שליט"א שֶׁסוּרְיָה, מִצְרַיִם אוֹקְרַאִינָה ר"ת סַמָּאֵ"ל. וְכֵן יִתָּכֵן שֶׁהִתְעוֹרְרוּת הַמִּלְחָמָה הַקָּרָה בֵּין רוּסְיָה וְהַקְּרֶמְלִין לְאוֹקְרַאיְנָה וְהַמַּעֲרָב, שֶׁהֵם מְקוֹמוֹת שֶׁל קֹר, שֶׁשּׁוֹתִים בָּהֶם הַרְבֵּה לִיקֶר וְעַרָק, וְזֶה מִתְעוֹרֵר כְּשֶׁמִּתְקָרֵב חֹדֶשׁ אֲדָר כִּי עֲמָלֵק מְסַמֵּל אֶת הַקּוֹר. וְהוֹסִיף הרה"ג ר' צִיּוֹן דָּוִד סִיבּוֹנִי שליט"א שֶׁ'מִלְחָמָה קָרָה' בְּגִימַטְרִיָּא מָשִׁיחַ בֶּן דָּוִד עִם הַמִּלִּים וְהַכּוֹלֵל, וְנַאט"וֹ בְּגִימַטְרִיָּא בֶּן דָּוִד.

וְכֵן מוּבָא בְּסֵפֶר 'וְהָאִישׁ מֹשֶה' מֵהַגָּאוֹן רַבִּי מֹשֶה סוֹלוֹבֵצִ'יק זצ"ל, שֶׁהָרוּסִים, רֻבָּם עֲמָלֵקִים, כְּפִי שֶׁשְּׁמוֹתֵיהֶם מִסְתַּיְּמִים בַּהֲבָרָה דוֹמָה לְעֵשָׂו, כְּמוֹ חֲרוֹשְׁצ'וֹב, גּוֹרְבַּצ'וֹב וְכַדּוֹמֶה. וַעֲלֵיהֶם כָּתוּב "מִצָּפוֹן תִּפָּתַח הָרָעָה". וְכֵן מוּבָא בְּתוֹלְדוֹת הַגָּאוֹן רַבִּי אִיצִלֶה מִוָּואלָאזִ'ין זצ"ל שֶׁפַּעַם נָסַע לְהִשְׁתַּדֵל עֲבוּר כְּלַל יִשְׂרָאֵל עִם עוֹד גְּדוֹלֵי הַדּוֹר, וְחִכּוּ בַּחֲדַר הַהַמְתָּנָה לְהִכָּנֵס אֶל הַצַּאר הָרוּסִי ימ"ש. נִכְנַס לַחֶדֶר בְּנוֹ הַקָּטָן שֶׁל הַצַּאר בֶּן הַתֵּשַׁע וְהִכָּה בְּמַקְלוֹ אֶת רַבִּי אִיצִלֶה! אָמַר רַבִּי אִיצִלֶה שֶׁקִּבֵּל מֵאָבִיו הַגר"ח מִוָּואלָאזִ'ין זצ"ל שֶׁקִּבֵּל מֵהַגְּרָ"א זצ"ל אֶת כָּל סִימָנֵי הַהֶכֵּר שֶׁל זֶרַע עֲמָלֵק, וְכֻלָּם נִמְצְאוּ בְּיֶלֶד זֶה שֶׁל הַצַּאר. אָכֵן, לְיָמִים כְּשֶׁגָּדַל, נוֹדַע יֶלֶד זֶה בְּרִשְׁעָתוֹ וּמַעֲלָלָיו הָרָעִים כְּשֶׁמָּלַךְ עַל רוּסְיָה, וּשְׁמוֹ הַצַּאר נִיקוֹלַאי הָרָשָׁע ימש"ו. וּכְעֵין זֶה מוּבָא בְּסֵפֶר 'שִׂיחַ יַעֲקֹב' מֵהָאַדְמוֹ"ר רַבִּי יַעֲקֹב מֵהוֹסִאַטִין זצ"ל שֶׁהָרוּסִים הֵם זֶרַע עֲמָלֵק, וְעִקַּר נְפִילָתָם בִּזְמַן פּוּרִים. וְכֵן רוֹאִים שֶׁהִשְׁתַּלְשֵׁל אֶצְלָם הַדֶּגֶל הָאָדֹם שֶׁל אֱדוֹם וַעֲמָלֵק. וְכֵן הִשְׁתַּלְשֵׁל אֶצְלָם שַׁלִּיט בְּשֵׁם צַאר, שֶׁמְּרַמֵּז עַל הָמָן שֶׁנִּקְרָא "צוֹרֵר הַיְּהוּדִים", וּמְרַמֵּז גַּם עַל זְמַן הַגְּאֻלָּה שֶׁ"וְעֵת צָרָה הִיא לְיַעֲקֹב". וְגַם הָאוֹקְרָאִינִים הִתְגַּלּוּ כַּעֲמָלֵקִים בִּזְמַן הַשּׁוֹאָה כְּשֶׁעָזְרוּ לַנַּאצִים לִטְבֹּחַ יְהוּדִים, וְעוֹד קוֹדֶם לָכֵן בִּפְרָעוֹת חַמֶלְנִיצְקִי שר"י, וְאכמ"ל. וְכֵן רוּסְיָה בְּלוֹעֲזִית רוּשְׁיָה מְרַמֶּזֶת עַל בְּחִינַת רֹאשׁ דִּקְלִפָּה, דַּעֲמָלֵק בְּשָׁרְשׁוֹ הוּא בְּחִינַת רֹאשׁ דִּקְלִפָּה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (במדבר כד, כ) "רֵאשִׁית גּוֹיִם עֲמָלֵק". וְכֵן עֲמָלֵק הוּא מִלְּשׁוֹן מְלִיקָה, שֶׁל הָרֹאשׁ. וְכֵן הַכָּתוּב שֶׁנֶּאֱמַר עַל רֹאשׁ הַנָּחָשׁ (איוב כ, טז) "רֹאשׁ פְּתָנִים יִינָק" מְרַמֵּז עַל פּוּטִין. וְכֵן פּוּטִין נִרְמָז בְּדִבְרֵי הַזֹּהַר חָדָשׁ (יתרו מא.) כַּד אִתְקַיַּים בָּהּ, "יָבְשָׁה הָאָרֶץ" מִמֵּי טוֹפָנָא, יִפְקוּן מִן גָּלוּתָא. וְכֵן פּוּטִין בְּגִימַטְרִיָּא צִיּוֹן, וּבֵאַרְנוּ בְּמַאֲמַר 'צִיּוֹן וִירוּשָׁלַיִם' שֶׁעֲמָלֵק הוּא הַקְּלִפָּה שֶׁמַּלְבִּישָׁה עַל צִיּוֹן.

מוּבָא בְּסֵפֶר 'אוֹרְחוֹת רַבֵּנוּ' מֵהַסְּטַיְיפְּלֶר (עקבתא דמשיחא חלק ה עמוד עג וכעין זה בחלק א עמוד מד) קַבָּלָה בְּיָדֵינוּ מִתַּלְמִידֵי הַגְּרָ"א בְּשֵׁם הַגָּאוֹן: אִם הַסְּפִינוֹת שֶׁל מַלְכוּת רוּסְיָא יֶחֱצוּ אֶת מֵיצַר 'בּוּסְפוֹרוּס' [הַ'דַּרְדַּנַלִּים'] צְרִיכִים לִלְבֹּש בִּגְדֵי שַׁבָּת, לוֹמַר לְךָ, שֶׁהַשָּׁעָה קְרוֹבָה אָז לְבִיאַת הַמָּשִׁיחַ. וּמָרָן הַסְּטַיְיפְּלֶר זצ"ל בֵּאֵר, שֶׁהַכַּוָּנָה שֶׁיִּכְבְּשׁוּ אֶת הַמָּקוֹם. וְכֵן מוּבָא בְּסֵפֶר 'כְּלִילַת יוֹפִי' (עמוד ש"ז) ג' נְבִיאִים נִתְנַבְּאוּ בְּסִגְנוֹן אֶחָד, הַגְּרָ"א, הַיְּהוּדִי הַקָּדוֹשׁ מִפְּשִׁיסְחָא, וְרַבִּי יִשְׂרָאֵל מֵרוּזִ'ין, כָּל אֵלּוּ הַשְּׁלֹשָה אָמְרוּ מַמָּשׁ בְּנֹסַח אֶחָד, כִּי בְשָׁעָה שֶׁהָרוּסִים יִכָּנְסוּ לְטוּרְקִיָּא, צְרִיכִין אָנוּ לִלְבֹּש בִּגְדֵי יוֹם טוֹב לִכְבוֹד בִּיאַת הַמָּשִׁיחַ.

מוּבָא בְּגִלָּיוֹן 'מְסִלּוֹת' שֶׁל חֲסִידֵי סַאדִיגוּרָא (גיליון י"ב משנת תשמ"ו ניתן לראות ב'אוצר החכמה') מַאֲמָר מֵאֵת הרה"ג ר' חַיִּים דּוּבֶּער גְּלוֹבְסְקִי שליט"א דְּבָרִים שֶׁשָּׁמַע מִסָּבוֹ הָאב"ד בְּבֵית דִּינוֹ שֶׁל ר' חַיִּים מִבְּרִיסְק רַבִּי שִׂמְחָה זֶלִיג רִיגֶר זצ"ל שֶׁהוּא הַיָּחִיד שֶׁהַגר"ח מִבְּרִיסְק מֵבִיאוֹ בִּסְפָרָיו. וּמֵבִיא מִמֶּנּוּ כַּמָּה עִנְיָנִים בְּקֶשֶׁר לְמַלְכוּת רוּסְיָה שֶׁהֵם חָיוּ שָׁם. וְכָתַב שֶׁסָּבוֹ אָמַר לוֹ שְׁמְּקֻבָּל בְּיָדָיו מִתַּלְמִידֵי הַגְּרָ"א בְּשֵׁם הַגְּרָ"א שֶׁמַּלְכוּת רוּסְיָה תִּתְחַזֵּק לִפְנֵי בִּיאַת הַמָּשִׁיחַ. וְכָל הָאֻמּוֹת יְפַחֲדוּ מִמֶּנָּה. וְכֵן מֵבִיא שֶׁהָרוּסִים יָרְשׁוּ אֶת קְלִפַּת פָּרַס דּוּבִּיאֵל. מַה שֶּׁרוֹאִים בְּיָמֵינוּ שֶׁהָרוּסִים הֵם בְּנֵי בְּרִית שֶׁל הַפַּרְסִים. וּמֵבִיא שָׁם הרה"ג ר' חַיִּים דּוּבֶּער גְּלוֹבְסְקִי שליט"א שֶׁשָּׁמַע מִסָּבוֹ בְּשֵׁם בַּעַל הַ'בִּנְיַן עוֹלָם' הֲלֹא הוּא הַגָּאוֹן הַמְּקֻבָּל רַבִּי יִצְחָק אַיְזִיק חֶבֶר זצ"ל תַּלְמִיד הַגר"ח מִוָּולָאזִי'ן וְשֶׁל רַבִּי מְנַחֵם מֶנְדְּל מִשְּׁקְלוֹב, וְהֶעֱבִיר אֶת מָסֹרֶת הַגְּרָ"א כַּיָּדוּעַ. מַה שֶּׁאָמַר לִפְנֵי מוֹתוֹ לַמְּקֻבָּל רַבִּי דָּוִד לוּרְיָא מִבִּיחוֹב [הרד"ל], שֶׁבַּיּוֹם שֶׁהָרוּסִים יְנַצְּחוּ אֶת מְדִינַת קָרִים, וּבִמְיֻחָד אֶת הַמִּבְצָר הַגָּדוֹל קֶרְטְשׁ צְפֵה לְרַגְלוֹ שֶׁל מָשִׁיחַ. הָרוּסִים קָבְעוּ מִשְׁאַל עַם בְּיוֹם הַפּוּרִים י"ד בַּאֲדָר תשע"ד כְּדֵי לְסַפֵּחַ וְלִכְבֹּש אֶת חֲצִי הָאִי קָרִים. וְכְּבָר לִפְנֵי פּוּרִים נִכְנְסוּ לָאִי כֹּחוֹת רוּסִיִּים וְתָפְסוּ שְׁלִיטָה, וְהַפֶּלֶא שֶׁהַמָּקוֹם הָרִאשׁוֹן שֶׁנִּכְנְסוּ הָיָה אֲזוֹר הַמִבְצָר קֶערְטְשׁ. וְעוֹד פֶּלֶא שֶׁקָּרִים בְּגִימַטְרִיָּא פּוּרִים י"ד.

דְּבָרִים מֵעֵין אֵלּוּ נֶאֶמְרוּ בִּסְעֻדַּת פּוּרִים מִפִּי נֶכֶד הַגְּרָ"א הַגָּאוֹן רַבִּי מֹשֶה שְׁטֶרְנְבּוּךְ שליט"א ראב"ד הָעֵדָה הַחֲרֵדִית, וְנָבִיא אֶת דְּבָרָיו: הִנֵּה פּוּרִים הוּא זְמַן שֶׁמְּגַלִּים סוֹדוֹת, וְיֵשׁ אֶצְלִי הַרְבֵּה סוֹדוֹת שֶׁלֹּא אוּכַל לְגַלּוֹתָם וְלָכֵן אֲנִי לֹא אֶשְׁתַּכֵּר, אָמְנָם לִפְעָמִים אֲנִי מִשְׁתַּמֵּשׁ בַּהֶתֵּר שֶׁל הַמַּהַרְשָׁ"א שֶׁפֵּרֵשׁ אֶת מַאֲמַר הַגְּמָרָא שֶׁמֻּתָּר לְשַׁנּוֹת בְּמַסֶּכְתָּא פּוּרַיָּא וְאוּשְׁפִּיזָא, שֶׁבְּ'פוּרַיָּא' הַכַּוָּנָה הִיא שֶׁבְּפוּרִים מֻתָּר לוֹמַר עַל עַצְמוֹ שֶׁהוּא שִׁכּוֹר אֲפִלּוּ אִם לְמַעֲשֶׂה לֹא הִשְׁתַּכֵּר, אָמְנָם אַף עַל פִּי שֶׁהִבְטַחְתִּי שֶׁלֹּא אֲגַלֶּה סוֹדוֹת, מִכָּל מָקוֹם אֲנִי מֻכְרָח לְגַלּוֹת סוֹד אֶחָד מִפְּנֵי שֶׁכְּבָר גִּלָּה אוֹתוֹ ר' יִצְחָק אַיְיזִיק חֶבֶר זצ"ל תַּלְמִידוֹ שֶׁל ר' חַיִּים וָואלָזִי'נֶער זצ"ל, שֶׁשְּׁמָעוֹ אִישׁ מִפִּי אִישׁ עַד זְקֵנִי הַגְּרָ"א זיע"א שֶׁגִּלָּה סוֹד זֶה סָמוּךְ לְהִסְתַּלְּקוּתוֹ, וְכֹה אָמַר: כַּאֲשֶׁר תִּשְׁמְעוּ שֶׁהָרוּסִיִּים כָּבְשׁוּ אֶת הָעִיר 'קָרִים' אָז תֵּדְעוּ שֶׁמַּתְחִיל כְּבָר פַּעֲמֵי הַגְּאֻלָּה, וְכַאֲשֶׁר תִּשְׁמְעוּ שֶׁהָרוּסִיִּים הִגִּיעוּ לָעִיר קוֹנְסְטַנְטִינוֹפּוֹל הֲלֹא הִיא אִיסְטַנְבּוּל שֶׁבְּטוּרְקְיָה כַּיּוֹם הַזֶּה, אָז כְּבָר תִּלְבְּשׁוּ בִּגְדֵי שַׁבָּת וְאַל תִּפְשְׁטוּ אוֹתָם כֵּיוָן שֶׁבְּכָל רֶגַע הַמָּשִׁיחַ עוֹמֵד לָבוֹא. וְהִנֵּה בַּשָּׁבוּעַ הָאַחֲרוֹן הָרוּסִים כָּבְשׁוּ אֶת הָעִיר קָרִים וּבְכָל הָעוֹלָם יֶשְׁנוֹ רַעַשׁ גָּדוֹל סָבִיב לָזֶה, וּלְפִי הַמָּסֹרֶת שֶׁיֵּשׁ בְּיָדֵינוּ מֵהַגְּרָ"א, הֲרֵי זֶהוּ סִימָן לְ'פַעֲמֵי מָשִׁיחַ'. וְהֵן אֱמֶת שֶׁאֵין אֲנַחְנוּ יוֹדְעִים בְּדִיּוּק מַהוּ הַכַּוָּנָה 'פַּעֲמֵי מָשִׁיחַ' אֲבָל וַדַּאי שֶׁזֶּהוּ סִימָן לַגְּאֻלָּה הַקְּרוֹבָה, וְאֶפְשָׁר שֶׁכַּוָּנָתוֹ שֶׁזֶּהוּ כְּמוֹ 'פַּעֲמוֹן' שֶׁמְּעוֹרֵר אוֹתָנוּ לְהִתְכּוֹנֵן לְבִיאַת הַמָּשִׁיחַ. וְהִנֵּה הַהַקְדָּמָה לְבִיאַת הַמָּשִׁיחַ הוּא מִלְחֶמֶת עֲמָלֵק, וּבִזְמַנֵּנוּ אָנוּ נִמְצָאִים כְּבָר בְּעִיצוּמָהּ שֶׁל מִלְחֶמֶת עֲמָלֵק, שֶׁהַמֶּמְשָׁלָה כָּאן הֵם עֲמָלֵק מַמָּשׁ, שֶׁרוֹדְפִים אֶת הַדָּת וְרוֹצִים לַעֲקֹר לְגַמְרֵי כָּל מַה שֶּׁיֵּשׁ בּוֹ זֵכֶר שֶׁל דָּת, וְאָנוּ כָּעֵת בְּמַצָּב שֶׁל הַקְדָּמָה לְבִיאַת הַמָּשִׁיחַ.

מִבְצַר קֶערְטְשׁ – יַנִיקַלֶּה

מוּבָא בְּסֵפֶר 'אוֹהֵב יִשְׂרָאֵל' (זכור) "וְכָל קַרְנֵי רְשָׁעִים אֲגַדֵּעַ תְּרוֹמַמְנָה קַרְנוֹת צַדִּיק", הַיְינוּ כְּשֶׁאֶכְרֹת וַאֲגַדֵּעַ קַרְנֵי רְשָׁעִים, אוֹתִיּוֹת שֶׁבַּקְּרָנוֹת וּקְצָווֹת שֶׁל רְשָׁעִים שֶׁהֵם אוֹתִיּוֹת מ"ר מִסְפַּר עֲמָלֵ"ק. נִמְצָא נִשְׁאַר אוֹתִיּוֹת יש"ע, וְאָז תְּרוֹמַמְנָה קַרְנוֹת צַדִּיק. רוֹצֶה לוֹמַר אוֹתִיּוֹת שֶׁבַּקְּרָנוֹת וּקְצָווֹת שֶׁל צַדִּיק שֶׁהֵם אוֹתִיּוֹת קֵ"ץ. וְאָז תִּהְיֶה סוֹד הַגְּאֻלָּה. וּרְאֵה זֶה פֶלֶא, "וְכָל קַרְנֵי רְשָׁעִים אֲגַדֵּעַ ר"ת וְס"ת קָרִי"ם, וּכְפִי שֶׁבֵּאַרְנוּ שֶׁקָרִים בְּגִימַטְרִיָּא קֶרֶן. וְכֵן אוֹקְרָאִינָה ר"ת "וְכָל קַרְנֵי רְשָׁעִים אֲגַדֵּעַ". וְכֵן בְּאוֹקְרַאיְנָה יֵשׁ אוֹתִיּוֹת יוֹנֵ"ק וְנִשְׁאֲרוּ אוֹתִיּוֹת אוֹ"ר הֵא', הַיְינוּ שֶׁיּוֹנְקִים מֵאוֹר ה'. [הִתְקַבֵּל מֵהרה"ג ר' מ. פ. שליט"א].

תמה גלותי והחלה גאולתי | אוקרינה ופוטין | רמזי עמיחי

[13:05, 24.11.2022] עמיחי: רוסיה – אוקראינה – אטום – תשפג = 1237 מסתתר (התגלות במסתתר זה 1237) ולדימיר פוטין – אוקראינה – אטום – תשפג = 1358 מסתתר (משיח) וגם זה ⬇️ כמובן[13:05, 24.11.2022] עמיחי: סוד גוג ומגוג – מלחמת רוסיה אוקראינה = 1358 מסתתר סוד מלחמת גוג ומגוג – …

נשיא ארגנטינה מתכוון להתגייר | ישראל שולטת בעולם | פוסט מתעדכן

עדכון 29/11/2023 נוספה תמונה חדשה הנשיא הנבחר של ארגנטינה חוויאר מיילי הודיע על כוונתו להתגייר   חוויאר מיילי הלך לאהל חב"ד ליובאוויטש לפני כל פגישות אחרות עם פקידים אמריקאים או קרן המטבע הבינלאומית בוושינגטון. הנשיא הנבחר מתכוון להתגייר, כדברי אחד הדוברים שלו, ובשבת השתתף בטקס יהודי בבואנוס איירס בו קיבל ברכה …

יִתָּכֵן שֶׁמַּלְכוּת רוּסְיָה תִּכְבֹּשׁ וְתִשְׁלֹט עַל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל תִּשְׁעָה חֳדָשִׁים וְאָז יָבֹא מָשִׁיחַ | סוד החשמל

הערה: כל הרמזים והתאריך המובאים באתר הם מבחינת שורש רוחני של ענף ושורש. ומלכות רוסיה תכבוש את ישראל זה לא חיב להיות פיזי זה יכול להיות השורש הרוחני שלה (קליפת עמלק) ככה כתוב בספרים שונים מוּבָא מֵהַ'חֲזוֹן אִישׁ' (מובא בספר 'מרבה חיים' מהרה"צ ר' חיים ברים זצ"ל ששמע מהחזו"א) שֶׁהַמָּשִׁיחַ לֹא יִקַּח אֶת …

גל צונאמי באינדונזיה במהלך הופעה של להקה | אירועי טבע וקולות שופר בעולם | פוסט #3

קול שופר בארה"ב בזמן הליקוי לבנה האחרון גל צונאמי באינדונזיה במהלך הופעה של להקה – סרטון + רמז חזק   222 = דיבור = קול א-להים = 222 הופעה של להקת הרוק (seven (7 המספר 7 זה מספר קדוש זה מספר הגאולה (השבת) הקב"ה לא אוהב שמחללים שבת אגב: באינדונזיה …